Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

PODGORICA–

Tokom jula i

avgusta produkcije Gradskog

pozorišta odmjeriće snage na

važnimdomaćim festivalima

– saopšteno je iz ove teatarske

kuće.

Ljeto u Gradskompozorištu

počeće 2. jula kada će „Modro

blago“ režiju Staše Koprivice,

biti igrana u okviru takmičarske

selekcije 26. izdanja Kotorskog

festivala pozorišta za djecu.

Dan kasnije, još jedan projekat

ovog teatra biće igran na ovom

festivalu. Riječ je o predstavi

„Kinez“, koju je po tekstu Maje

Todorović režirala Anja Suša i

biće izvedena van takmičarske

konkurencije.

koprodukcija

Nova predstava koju Gradsko

radi u koprodukciji sa festiva-

lomBarski ljetopis - „Omiše-

vima i ljudima“, u režiji Dina

Mustafića, premijerno će biti

igrana 23. jula na sceni u Sta-

romBaru. Projekat namijenjen

Večernjoj sceni, pomotivima

romana Džona Stajnbeka dra-

matizovala je Stela Mišković.

Na Barskom ljetopisu ova

predstava biće igrana 24. i 25.

jula, kao i 6. avgusta, dok će na

repertoaru Gradskog pozorišta

biti od naredne sezone.

- Radnja jedne od najkontro-

verznijih knjiga 20. stoljeća

smještena je u tridesete godine

prošlog vijeka, u periodu velike

depresije u Americi i govori o

posljedicama ekonomske krize.

Produkcija Gradskog pozorišta

i Barskog ljetopisa fokusiraće

se na nit koju je i sam Stajnbek

suptilno provukao kroz novelu:

progovorićemo o snovima,

iluzijama kao neophodnosti

opstanka u surovomokruženju

koje marginalizuje drugači-

je, stare, bolesne i osobe sa

smetnjama u razvoju – saopšte-

no je iz Gradskog pozorišta.

U predstavi igraju: Mišo Obra-

dović, Miloš Pejović, Vule Mar-

ković, Dejan Đonović, Branko

Ilić, Marija Đurić, Pavle Ilić i

Božidar Zuber.

purGaTorijE

Ljetnji festivalski pohodi Grad-

skog pozorišta biće nastavljeni

31. jula u Tivtu predstavom

„Modro blago“ koja će biti igra-

na na Purgatorijima. Na ovom

festivalu će 2. avgusta biti izve-

dena i predstava „Omiševima

i ljudima“, dok će 15. avgusta

publika Purgatorija biti u prilici

da vidi i komad „Snježana i

sedampatuljaka“ (5+) u režiji

Veljka Mićunovića.

Ljetnji festivalski niz Gradsko

će završiti 19. avgusta upravo

na Purgatorijama i to izvođe-

njem „Pepeljuginogmasla“ u

režiji Alise Stojanović.

r. M.

Kultura

Nedjelja, 24. jun 2018.

Gradsko pozorište

Ljetouznaku

takmičenja

i premijere

NAPURGATORIJAMA:

„Pepeljuginomaslo“

D. MILJANIĆ

Međunarodni festival alternativnog teatra „Korifej“ od 22. jula do 18. avgusta u Kolašinu

Kvalitetanprogramuprkosproblemima

PODGORICA-

Peto izdanje

Međunarodnog festivala al-

ternativnog teatra–„Kori-

fej“bićeodržanouKolašinu

od22. julado 18. avgusta, a

otvoriće gaBanjalučko stu-

dentskopozorištepresta-

vom„Ostajte“. Riječ jeoau-

torskomprojektu

bosanskohercegovačke glu-

miceLjiljaneČekić.

Festival, koji je i ove godine

sufinansiralo Ministarstvo

kulture, realizuje se u organi-

zaciji opštine Kolašin i NVO

„Korifej teatar“.

SELEkcija

Kako je saopšteno izdirekcije

festivala, Korifej će ove godi-

ne biti održan pod sloganom

„Otvorenavaroš“,štojenasta-

vak prošlogodišnje ideje da

štovišedogađaja izađenauli-

ce i trgove Kolašina, alterna-

tivne prostore i ambijent. Fe-

stival će ove godine ugostiti

pozorišne predstave iz Crne

Gore, Poljske, Ukrajine, Rusi-

je, Španije, Češke, Slovačke,

Estonije, Litvanije, Srbije,

Mađarske i BiH.

Kuriozitet festivalabiće, kako

je najavljeno, gostovanje

predstave „Jami distrikt“ u

režiji KokanaMladenovića, u

produkciji Bitef teatra Beo-

grad, Centra za kulturuTivat,

ThinkTank studijaNovi Sad i

Festivala Maszk iz Segedina,

projekta koji je u prethodnih

godinu dana osvojio brojne

festivale u regionu. Zatim, tu

je i predstava „Bog masakra“

koju je po tekstu Jasmine Re-

ze postavio Siniša Evtimov, u

produkciji Zetskog doma.

Festival ćezatvoritipredstava

„Ukalupljivanje - tragedija

loptanjauSrba“Usanovekul-

ture „Vuk“ izBeograda.

Korifej teatar biće prisutan

krozpredstave „Enciklopedi-

ja mrtvih“ koju je po zbirci

Danila Kiša režirao Ferid Ka-

rajica, „Krivica“ Nebojše

Romčevića u izvođenju An-

đelije Rondović i Đorđija Ta-

tića, „Luckasti klovnovi“ To-

da Nikoletića koju izvode

AnđelijaRondović i SanjaVu-

jisić, „Kontrolni“ Milene De-

polo u režiji Đorđija Tatića,

korpodukcija sa glumačkom

trupom „Sinhro“ iz Podgori-

ce. Na Korifeju će biti izvede-

na i nova ispitna predstavu

studenata glume sa cetinj-

skog Fakulteta dramskih um-

jetnosti - „Zločin na Kozjem

ostrvu“ koju je po tekstu Uga

Betija režirao profesor Ferid

Karajica.

-Kuriozitet selekcije teatra za

djecu, osim „Luckastih klov-

nova“ i divne ulične mario-

netske predstave iz Španije

„Huanita i Benjamin“, jesu i

„Crvenkapa“ Teatra mladih,

kao i „Pazi zebrugazi“ u režiji

Petra Pejakovića produkcija

tivatskog Centra za kulturu.

Dječji program biće izveden

na glavnoj ulici i trgu – saop-

šteno je iz direkcije festivala.

Oninavodedajeselekcijaino-

stranih predstava bogata i

žanrovski raznovrsna, a ono

što je krasi jeste da ni jedna

osim litvanske predstave nije

rađena na lokalnom jeziku -

većsurađenesredstvimauni-

verzalnog jezika - pokreta,

mimike, pantomime, never-

balnog gesta, teatra tijela itd.

te će iz tog razloga biti razu-

mljive domaćemgledalištu.

Filmski programkoji uređuje

režiser SeadŠabotić, naknad-

no će biti objavljen, a u njemu

ćebiti i nekoliko iznenađenja.

Pozorišne radionice festivala

vodićeglumiceAnđelijaRon-

dovićiJelenaĐukić,alikovne

umjetnici SrđaDragović iMi-

lena Vukoslavović. Posebno

zanimljivdogađaj,kakonavo-

de organizatori, biće otvara-

nje Muzeja pivskih čaša, se-

lekcija čaša i krigli za pivo iz

cijelog svijeta čiji je kolekcio-

nar BojanPekoMinić.

iZaZoVi

-Pošto su ove godine prvi put

Ministarstvo odbrane i Voj-

skaCrneGoreodlučilidapre-

kinu dugogodišnji velikoduš-

ni čin – da učesnike festivala

smjeste u kapacitetima Ka-

sarnenaBrezi,predorganiza-

cijom ove godine stoji izazov

održanja festivala, finansij-

skihmogućnosti i organizaci-

onih limita. Jedini način da

ovaj festival opstane jeste da

ga opštinske i državne vlasti

na neki način instituciona-

lizuju i učvrste - saopštili su iz

Korifeja.

Za sada, kažu, festival zavisi

samo od volje nekoliko poje-

dinaca, koji usljed profesio-

nalnog angažmana više ne

mogu da se volonterski bave

organizacijommanifestacije

međunarodnogtipakoja traje

mjesec dana.

-U normalnim uslovima ova-

kav posao bi obavljao tim od

makar sedam-osam ljudi i to

prekocijelegodine.Festivalje

zaistaukrizi, jer za7.500eura

ne može se napraviti niti dva

dana ozbiljnog programa u

uobičajenim uslovima rada –

saopštili su izKorifeja.

r.M.

PRODUKCIJAZETSKOGDOMANAKORIFEJU:

„Bogmasakra“

Nevrijeme omelo početak 13. izdanja tivatskih „Purgatorija“

Festival otvoren,

„Čikago“prekinut

TIVAT-

Trinaesto izdanje

festivalamediteranskog tea-

tra „Purgatorije“ svečano je

otvorenoupetakveče, ali

nebonadTivtomnijebilona

strani organizatora i ansam-

blabeogradskogPozorišta

naTerazijama, ani publike.

Grmjelo je i sijevalo, uz jak

vjetar i kiša jepadala, pa je

izvođenjekultnogmjuzikla

„Čikago“moralodabude

prekinito. Ali, zaono što se

čulo i vidjelodomomenta

prekida, glumci, hor i an-

sambl zavrijedili suodpubli-

ke samo riječi hvale. Utom

prvomdijelu sve je, kakove-

ćinanjihreče, bilo izvrsno.

Prije nego što je ansambl Po-

zorišta na Terazijama izašao

na Ljetnju pozornicu da pred

prepunimgledalištem275.put

odigra ovaj mjuzikl, 13. Purga-

torije je svečano otvorio redi-

telj ove predstave KokanMla-

denović.

proSTorSLoBodE

-Kada smo prije 12 godina sa

ovomsjajnomekipomPozori-

štanaTerazija radili „Čikago“,

plašili smosedanašgrad, naša

zemlja i svijet u kome živimo,

polakopostaju jedanvelikiČi-

kago. Grad u kome caruju kri-

minalci, potkupljena policija,

korumpirano sudstvo, grad u

kome neki ljudi sa kriminal-

nim dosijeima i lakog morala

ili nemorala, uz puno novca i

vlasništvo nad medijima, mo-

gu da upravljaju našim životi-

ma i propisuju nammoralne

norme. Prije 12 godina plašili

se da ćemo živjeti u Čikagu,

danas znamo da živimo u nje-

mu–kazao jeMladenović.

Čikago je, kako kaže, jedno

izolovano mjesto u kome ne

postojemoralni zakoni, apisa-

ni zakoni se ne primjenjuju.

-Na sreću, večeras vas koji ste

ovdje i nas koji učestvujemo,

postoje i oni koji ne dozvolja-

vaju da baš sva mjesta budu

izolovana i prave neke prosto-

re slobode, otvorenosti, do-

stojne slobodnog duha i slo-

bodn i h l j ud i . Dos t o j ne

slobodnog duha Mediterana

koji podrazumijeva otvore-

nost, multikulturalnost i slo-

bodu za sve. Takav jeste Tivat,

takvi jesu našu prijatelji iz

Centrazakulturukojimazavi-

dim na upornosti, hrabrosti i

želji da svakog ljeta priređuju

ovaj divni festival - naglasio je

Mladenović.On

jepoželiosvi-

mamnogoslobode i umjetnič-

kog radovanja tokom 13. izda-

njaPurgatorija.

Nakon što je prekinuto izvo-

đenjemjuzikla,Mladenović je

naglasio da su svi dali maksi-

muodsebe,alidajebilonemo-

guće nastaviti igranje.

-Ovo je možda sada poziv za

investitore, za opštinu Tivat,

koja nas je divno ugostila, i za

Ministarstvo kulture da ovaj

dragocjeni festival dobije i ne-

ko natkriljeno gledalište ili

makar mogućnost da se pred-

stave ne otkazuju. Ostaje za

žaljenje što nijesmo izveli mj-

uzikl do kraja, ali nadam se da

je publika bila zadovoljna vi-

đenim za sat i po predstave -

kazao jeMladenović.

Pokrovitelji ovogodišnjih Pur-

gatorija, koje se održavaju pod

sloganom„Centarljeta“,suop-

ština Tivat i Ministarstvo kul-

ture, generalni sponzor je

kompanija Luštica Deve-

lopment, sponzori su kompa-

nija AdriaticMarina“, „Skayli-

ne“ iz Beograda i Ambasada

Izraela, dok su prijatelji festi-

vala „Knjaz Miloš“, „Mediati-

va“ i Radio Tivat. Programi

ovogodišnjeg Festivala, koji će

potrajatido31.avgusta,bićeor-

ganizovani na sedam scena:

Ljetnjoj pozornici, atrijumu

Ljetnikovca Buća, Marina par-

ku i Sinhro sceni u PortoMon-

tenegru, tesali„Teodo“uhote-

lu „Regent“, na platou ispred

podmornice „Heroj“ i uvelikoj

sali Radničkog doma „Gracija

Petković“.

BoGaTproGraM

Pored takmičarskog dijela, to-

komkoga će publika imati pri-

liku da vidi deset pozorišnih

predstava, ovogodišnje Purga-

torije su bogatije za još dva fe-

stivala: za Festival klasične

muzike „Mediteranske note,

koji je u toku, i za Festoval ple-

snog teatra, koji će biti otvoren

11. jula. Tivćani i gosti grada bi-

ćeuprilici dapogledaju i bogat

prateći programsapozorišnim

predstavama, književnim ve-

čerima, koncertima klasične i

rok muzike. Na programu je i

šest predstavaCentrazakultu-

ru, među kojima je i „Jami dis-

trikt“ Kokana Mladenovića,

ovjenčana sa 19 nagrada, od

kojih je sadamsa ovogodišnjeg

Sterijinog pozorja.

U sklopu „Mediteranskih no-

ta“ večeras će u atrijumuLjet-

nikovca Buća- Luković, sa po-

četkomu21:30sati,bitiodržan

koncert „Quartetto energie

nove“.

S.krSToViĆ

Grmjelo je i sijevalo, uz jak vjetar i kiša je padala, pa je

izvođenje kultnogmjuziklamoralo biti prekinuto. Za

ono što se čulo i vidjelo domomenta prekida, glumci,

hor i ansambl zavrijedili su od publike samo riječi hvale

Scena izmjuzikla „Čikago“

Nova predstava koju

Gradsko radi u ko-

produkciji sa Barskim

ljetopisom - „Omiševima

i ljudima“, u režiji Dina

Mustafića, premijerno će

biti igrana 23. jula