Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Svijet

Nedjelja, 24. jun 2018.

Ueksploziji u

AdisAbebi 83

povrijeđenih

ADISABEBA

U eksploziji

bombe koja se dogodila juče

u Adis Abebi i u paničnom

metežu okupljenih koji je usli-

jedio, povrijeđeno je 83 ljudi, ali

nema mrtvih, saopštila je vlada

Etiopije mijenjajući ranije izjave

premijera da ima više mrtvih.

Premijer Etiopije Abij Ahmed

ranije je rekao da je ,,nekoliko

ljudi izgubilo život“ u eksploziji

koja se dogodila u Adis Abebi

na skupu na kojem se on obra-

tio, prenijela je agencija AP.

- Za sada i na osnovu izvještaja

policije i bolnica povrijeđeno je

83 ljudi. Od tih 83 povrijeđenih

šestoro je u kritičnom stanju, a

za sada nije prijavljen ni jedan

smrtni slučaj - napisao je na

Tviteru šef kabineta premijer

FitsumArega, prenosi agencija

Frans pres.

Eksplozija se dogodila kada je

novi premijer završavao govor

pred nekoliko desetina hiljada

okupljenih. Obezbjeđenje je

odmah sklonilo Ahmeda sa lica

mjesta.

Taj bilans je javila i televizija

bliska vlastima Fana Brodkast

korporejt (Fana Broadcast Cor-

porate).

Premijer Etiopije je rekao da je

to ,,dobro režirani napad“, dok

je novinar AP na licumjesta

vidio oko deset povrijeđenih.

Premijer nije nikoga optužio za

napad koji je nazvao ,,jeftinim i

neprihvatljivim“ dodajući da na

kraju ljubav pobijedi. Premijer

je biometa, rekao je organi-

zator skupa SejumTešom za

AP i dodao da je jedna osoba

pokušala da baci granatu ka

bini gdje je premijer sjedio, ali

ga je masa spriječila.

Traženovo

glasanje

oBregzitu

LONDON

Desetinehiljada

demonstranata se jučeoku-

pilo i prošetaloLondonom,

zahtijevajući novi referen-

dumo izlasku izEU, nadru-

gugodišnjicu izglasavanja

napuštanjaUnije.

Protivnici Bregzita, mnogi sa

zastavama EU, su kroz centar

Londona došli do parlamenta,

zahtijevajući referendumobi-

lo kom dogovoru koji London

postigne saEU.

Organizatori ocjenjuju da je

učestvovalo oko 100.000 ljudi,

dok policija nije iznosila zva-

nične procjene. Rivalsko oku-

pljanje pristalica Bregzita, koje

tražedasenepravekompromi-

sisaBriselom,privuklojemno-

gomanje ljudi.

Organizatori demonstracija,

kampanja ,,Narodni glas“, tvr-

de da se javno mnjenje okreće

protiv Bregzita jer ekonomska

cijena postaje jasnija.

Jedan od organ i za t ora ,

Džejms Mekgrori, rekao je da

je biračima pred prošli refe-

rendum ,,svašta obećavano“.

- Ali dvije godine kasnije sve

što imamo su prekršena obe-

ćanja,ekonomijakojavećosje-

ćatežinuBregzitaivladupara-

lisanu unutrašnjimpodjelama

- kazao jeMekgrori.

Bregzit je 23. juna 2016. izgla-

san sa 52 odsto glasova i zva-

nični datumizlaskaVelikeBri-

tanije izEU je 29.mart 2019.

Međutim,VelikaBritanija, kao

i njena konzervativna vlada, i

dalje su podijeljeni oko toga

kakvu vrstu ekonomskih od-

nosa s Unijomžele. Lideri vla-

dajućih konzervativaca i opo-

zicionih laburista protive se

novom referendumu, iako se

veliki broj članova partija ne

slaže s njima. Novo glasanje o

Bregzitu podržavaju manje

partije, Zeleni i Liberalne de-

mokrate.

- Bregzit nije gotova stvar. Br-

egzit nije neizbježan. Bregzit

možebiti zaustavljen- rekao je

okupljenima u Londonu lider

Liberalnih demokrata Vins

Kejbl.

Tramp:

Sjeverna

Korejaostaje

nuklearna

prijetnja

VAŠINGTON

Američki pred-

sjednik Donald Tramp ocijenio

je kasno sinoć kao ,,vanrednu i

izuzetnu prijetnju“ sjevernoko-

rejski nuklearni arsenal kako bi

opravdao zadržavanje sankcija

Pjongjangu, samo deset dana

poslije istorijskog sastanka sa

liderom te zemlje KimDžong

Unom. Američko Ministarstvo

odbrane saopštilo je nekoliko

sati kasnije da se na neodređe-

no vrijeme suspenduju zajed-

ničke vojne vježbe SAD i Južne

Koreje kako bi se podržali

diplomatski pregovori u toku

sa SjevernomKorejom.

- Više nema nuklearne prijetnje

od Sjeverne Koreje - rekao je

Tramp po povratku u Vašin-

gton poslije samita sa Kimom

12. juna u Singapuru.

Međutim, američki predsjednik

je juče Kongresu uputio poru-

ku s drugim tonom, objašnjava-

jući zašto će Vašington zadržati

stroge ekonomske sankcije

Pjongjangu.

- Postojanje i rizik od širenja

materije isije u vojne svrhe na

Korejskompoluostrvu kao i

djela i politika vlade Sjeverne

Koreje nastavljaju da predstav-

ljaju izuzetnu i vanrednu prijet-

nju za nacionalnu bezbjednost,

spoljnu politiku i privredu SAD

- navodi se u pisanoj poruci

Trampa Kongresu.

Demonstracije u Londonu

da se ona lakše podnosi kada

su vojnici zajedno.

- Koliko god drugima to

izgledalo teško, vjerujemda

svakompripadniku vojske

odvojenost od porodice

mnogo lakše pada. Odvo-

jenost je prisutna i tokom

akademije i tokomposla,

ali nam tomanje-više lakše

padne kad smo zajedno. Rad

umultinacionalnomokruže-

nju je veliki izazov, međutim

ukoliko se čovjek dobro uklo-

pi, svi naši zadaci se obavljaju

na mnogo lakši i bolji način.

Za mene je rad umultinaci-

onalnomokruženju izazov i

veliko iskustvo koje ću sigur-

nomoći da iskoristim kasnije

kada se vratim kući. Naravno

da je čovjek nostalgičan i da

se poželi svoje porodice, ali

danas su socijalne mreže

omogućile da svakodnevno

možemo da se čujemo i da

znamo što se dešava tamo i

čak i oni nas da vide, tako da

je to veliko olakšanje - kazala

nam je Marija.

lučuje koje će se aktivnosti re-

alizovati. Osim toga u slučaju

bilo kakvih promjena koje su

neminovne u ovakvom okru-

ženju rade se dnevni planovi.

U većini slučajeva, pripadnici

VCG u ovoj misiji su angažo-

vani na poslovima ,,guardian

angela“ ili na fizičkom obe-

zbjeđenju savjetnika u regio-

nalnoj komandi Sjever u mje-

stu i pokretu. Dakle, nakon

adekvatne pripreme, slijedi

zadatak koji se sastoji u pri-

premi vozila, pripremi ljud-

stva,brifinguisamompokretu

iz kampa Marmal na mjesto

gdje će se vršiti savjetovanje.

Osim zadataka ,,guardian an-

gela“, pripadnici VCG su an-

gažovani i na dnevnim i noć-

nim patrolama, a u zavisnosti

od plana koji se donosi na ni-

vou komandira čete. Osim to-

ga, kada pripadnici nijesu an-

gažovani na pozicijama

„guardian angela“ i na zadaci-

mapatrola, realizujusevježbe

u kampu i ostale aktivnosti po

planu - objasnio je Jokanović.

OBAVEZE

Kada se odrede zadaci i mar-

šruta, kada se definiše vrijeme

odlaska, onda se vrši priprema

vozila, naoružanja lične i ko-

lektivne opreme. Prije polaska

na zadatak, izvještava se ko-

mandir voda o spremnosti za

izvršenje zadataka.

-Nakontogaidemoukomandu

čete da se sastanemo sa savjet-

nicima, da ih upoznamo, vidi-

mo da li ima nekih specifično-

sti, nakon čega odlazimo na

izvršenje zadatka. Prije odla-

ska izvještavamo združeni

operatvni centar o našoj spre-

mnosti i napuštanju kampa.

Samo putovanje odavde do

mjestazasavjetovanje jespeci-

fičnopomnogo čemu. Nekori-

ste se uvijek iste rute, stalno se

koriste različiti putevi zbog be-

zbjednosti konvoja - napominje

Jokanović.Pozavršetkusavjeto-

vanja, ljudstvo se prikuplja, iz-

vještava se o spremnosti za po-

kret i vraćamo se nazad u kamp,

objasnio nam je Jokanović do

tada nepoznatu proceduru izla-

ska izkampa i sami zadatak ,,gu-

ardian angela“.

Ono što je svakom na umu ka-

dagovori oAvganistanu je sva-

kakobezbjednost. Da li postoji

opasnost,kakosemožeizbjeći,

šta u slučaju eventualnog na-

pada koji bi mogao da ugrozi

našu, ali i bilo koju drugu voj-

sku koja je dio ove misije. Teš-

kojeizamislitikolikoporodica

drhti sa svakim novim natpi-

somumedijima o napadima u

ovoj zemlji. Teško im je i obja-

sniti da postoji i druga strana

medalje idacrnogorski vojnici

znajuda se nose sa izazovima.

- Pripadnici VIII kontingenta

VCGprofesionalni su i obuče-

ni za sve vrste zadataka i za

postupanje u skladu sa pravi-

lima i procedurama u bilo ko-

joj vanrednoj situaciji. U sa-

mom kampu bezbjednost je

naveomavisokomnivou.Me

-

đutim, s obzirom na to da mi

izvršavamo zadatke van kam-

paidasmosvakidanvani,uvi-

jek je prisutna određena vrsta

prijetnji i rizika. Samim tim

što sekrećemokroznaseljeno

mjesto i samim timšto se kre-

ćemomeđu populacijomkoja

živi na ovom području nosi

određene rizike. Međutim, za

svaki rizik i situacijuukojoj se

nađu pripadnici kada su van

kampa postoje određena pra-

vila i procedure i vojnici su

obučeni da ih se pridržavaju

kako bi se eventualne poslje-

diceutakvimsituacijamasve-

le na najmanji mogući nivo -

rekao je Jokanović.

Iakonamizlazakizkampanije

biodozvoljen, komandir Joka-

nović je zajedno sa kolegama

učiniosvedanampokažekako

izgleda vojni zadatak naše mi-

sije. Obučeni u vojna odijela,

teške prsluke i kacige, vojnici

su organizovali vježbu, kroz

koju smo zaista mogli da se

uvjerimo koliko su ovi momci

posvećeni svomposlu.

Tokomtoga dana bilo je riječi i

o tome kako im pada odvoje-

nost odporodice.

- Zavisi koliko je ko vezan za

porodicu, koliko je ko ranije

bio odsutan od kuće. Meni je

malo lakše jer nemam djecu,

nijesam oženjen. Ukoliko se

uskoro oženim i dobijem dje-

cu,ondaćemitobitimaloteže.

Imaponekadteškihtrenutaka,

ali svi smo mi prošli ta psiho

testiranja takodasmosvi spre-

mni i znamo štanas čeka ovdje

u Avganistanu i koliki period

ostajemoikolikosedugoneće-

movidjeti sa svojima - kazao je

mlađi vodnik IlijaDelibašić.

Pripadnike VCG čestomožete

sresti u nekoj od tri teretane ili

na jednom od četiri terena za

odbojku na pijesku unutar

kampa, mada se često igra i

fudbal i košarka, ali i pikado i

šah.

- Uslovi u bazi su više nego za-

dovoljavajući za jednog pri-

padnika vojske. Ne fali nam

ništa, asmještajni objekti, kao i

internet i kablovska televizija

su nam omogućeni. Imamo

naš klub gdje se svakodnevno

okupljamoidružimo,gledamo

Svjetsko prvenstvo i organizu-

jemoturnireustonomfudbalu

- kazao je mlađi vodnik Ilija

Delibašić.

Centralnomjestouklubu zau-

zima pomenuti sto za stoni

fudbal,kojisusrediliuzpomoć

njemačkih vojnika i koji je

zbog toga obilježen zastavama

dvijezemljeioznakom„uznak

prijateljstva“.

- Pravilo je da ko izgubi 10 – 0

na stonom fudbalu, leži na po-

du i ispod stola potpisuje svoje

imeiprezime-pojašnjavanam

Delibašić.

ROŠTILJ ZAGOSTE

Petak je slobodan dan za naše

vojnike. Koriste ga uglavnom

za druženje, sportske aktivno-

sti, treninge ili odmor, a ako bi

se desilo, kao sada, da imaju

posjetu, crnogorski vojnici bili

su voljni da pokaži da su dobri

domaćini. Ni temperatura od

preko40stepeniCelzijusanije

ih spriječila da već od sedam

sati uveče počnu pripreme za

roštilj koji su priredili za nas i

gosta izmisijeuKabulu, koji je

bio naša pratnja tokom cijelog

puta krozAvganistan.

Pričaju o svom životu u bazi i

kako izgleda jedanobičandan.

Srećni su što smo tu, ami još

više jer konačno sopstvenim

očima vidimo ono o čemu se

govori godinama kroz škrta

medijska izvještavanja. Sva-

ki imaju anegdote iz vojnič-

kog života u Avganistanu.

Major Bulajić nam priča o

rođakukogajeslučajnoupo-

znaouKabulu.

- Zanimljiva situacija desila

se tokomangažovanjaovdje.

Stigao mi je greškom mejl

čudne sadržine i shvatio da

vjerovatno nije namijenjen

meni.Kasnijesamsaznaoda

jebioupućenmajoru, koji se

takođe preziva Bulajić, isti

čin, isto prezime, ali se zove

Nikola, pripadnik je danske

vojske i nalazi se u komandi

RSuKabulu.Kadsamposje-

ćivaonašegpripadnikatamo

i lično sam se upoznao sa

njim- ispričao jeBulajić.

Ovakvih i sličnih događaja

ima mnogo, što je i očekiva-

nokadanaši vojnici sa još 20

drugih nacija i više od 3.000

vojnika dijele ovaj prostor,

daleko od kuće i daleko od

mirne domovine. Prve kom-

šije i ovdje su im hrvatski

vojnici. Velika je stvar kada

možete na svom jeziku da

nazovetedobroveče, aznate

daste5.500kilometaradale-

koodkuće.Oproštajniroštilj

sa vojnicima završili smo

međusobnim zahvaljiva-

njem–oni namana tome što

smo makar malo razbili nji-

hovusvakodnevicu, ami nji-

ma na vremenu i pažnji koju

nijesuštedjeli zanas. Sljede-

ćeg dana čekao nas je odla-

zak u Kabul, zajedno sa na-

šim vojnikom koji radi u

sjedištuRSu glavnomgradu

Avganistana.

Iako nijesam često imala

priliku da zamišljam kako

bi izgledao let vojnim avio-

nom, sa još najmanje 50na-

oružanih vojnika, sada sam

imala prilikuda to doživim.

Ne baš najprijatnijih sat

vremena trajao je let do ba-

zeBagram, najveće američ-

ke vojne baze u Avganista-

nu. Plan je bio da ovdje

pokupimo prtljag i nastavi-

mo ka Kabulu helikopte-

rom. Međutim, stvari će se

malo promijeniti jer je naš

prtljag završio, kako ćemo

kasnije saznati, uKandaha-

ru,paputnastavljamosamo

sa pasošem i foto-apara-

tom. Stigli smo u Kabul, u

sjedište misije Resolute

Support oko podne, a naš

„eskort“ Mr Čin, neopisivo

ljubazni, nasmijani američ-

ki vojnik, učinio je sve da

nam boravak ovdje bude

prijatan pa čak i bez naših

stvari. Nakon nekoliko sati,

Mr Čin će se pojaviti sa pa-

ketomukojemsenalazi sve

što nam je potrebno –stvari

zaličnuhigijenu,čistaodje-

ća i veš. Koliko je lijep osje-

ćaj kadaznatedanekomisli

na vas i na ono što vam je u

jednom momentu zaista

potebno, pa makar to bio i

sapun.

Nije to bio slučaj samo sa

gospodinom Činom. To je

prije svega osjećaj koji su

nam pružili naši vojnici. 72

sata koliko smo proveli sa

njima možda nije bilo do-

voljno da osjetimo u potpu-

nosti duh života kojim žive.

Ipak, bilo je dovoljno da se

osjetim neizmjerno pono-

sna na njih. Bilo je dovoljno

da vidim iskrenu predanost

onome što rade i iskrenu

borbu da ovoj zemlji u kojoj

život nije nimalo lak, daju

makarmaloonoga što supo-

nijeli iz svoje domovine.

JovanaĐURIŠIĆ

MajorVladoBulajić

IlijaDelibašić

Miodrag Jokanović

MarijaKnežević