Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

MAZARIŠARIF/KABUL

Akoupitate crnogorskog

vojnika zašto seodlučiona

toda šestmjeseci porodič-

nogdoma zamijeni vojnič-

kimživotomuratomza-

hvaćenomAvganistanu,

čućete različiteodgovore i

razloge, ali u jednomsu sa-

glasni svi –prvi kontakt sa

Avganistanomdaleko je

odonoga što jebilokood

njihmogaoda zamisli.

Dvadeset pripadnika osmog

kontingentacrnogorskevoj-

ske već treći mjesec provodi

umisiji Resolute Support, a

prvi put grupa crnogor-

skih novinara imala je

privilegiju da vidi kako

izgleda život u milja-

ma dugoj bazi na sje-

veru Avganistana, u

gradu Mazar i Šarifu,

gdje, kako je opisao

major Bulajić – svi di-

šu jednomdušom.

AERODROM

- Prvi kontakt sa Avgani-

stanom i Kabulom bio je u

zoru, oko 6 sati po lokal-

nom vremenu, a vazduh je

već bio toliko vreo da sam

moralaodustati odprvobit-

ne zamisli da pokrijemgla-

vu, u skladu sa tradicijom

lokalnog stanovništva. Uz

to, iznenađujuće mnogo

ljudi na ulicama ispred

glavnog civilnog aerodro-

ma u Kabulu, gdje još pos-

pani tražimo Fahrida, koji

će nas odvesti do vojnog

aerodroma sa kojeg ćemo

se uputiti na sjever zemlje,

gdje se nalaze crnogorski

vojnici. Fahrid nas je brzo

prepoznao, što i nijebiopo-

seban poduhvat, jer smo

vidno odudarali od mase i

tipičnog avganistanskog

naroda. Odveo nas je do

vojnog aerodroma, odakle

smo, nakon procedura,

akreditacije i registracije

krenuli kaMazar i Šarifu, u

kojusmo stigli zaneštoma-

nje oddva sata.

Na aerodromskoj pisti kam-

pa Marmal, najveće vojne

baze na sjeveru Avganista-

na, čekao nas je naš čovjek.

Bili su tu i drugi, domaćini

Vojničkipancirumjestohaljine

10

Pobjeda

Svijet

Nedjelja, 24. jun 2018.

kampa

Njemci, ali su

ostaliusjencidobrodošliceko-

ju nam je poželio major, ko-

mandant VIII kontingenta cr-

nogorskemisijeuAvganistanu

Vlado Bulajić. Teško je bilo

procijenitidaliseonvišeobra-

dovao nama ili mi njemu, ali

znam da je naredna nekolika

dana,Bulajić zajedno sa osta-

lim vojnicima učinio sve da

ovo putovanje bude po svemu

drugačije od svih dosadašnjih.

Smjestili smo seudijeluzano-

vinare u kampu Marmal, pri-

stojnomi uslovnomsmještaju,

u koji ćemo tih dana svraćati

samo da prespavamo, jer smo

većidiodanaprovodiliuklubu

crnogorskih vojnika koji je

opremljen tako da se zaista

osjetite kaoda ste kodkuće.

Gusle, crnogorske zastave, na-

rodna nošnja imiris turske ka-

fe činili su da zaboravite gdje

ste i činjenicu da je izvan zidi-

na ovog kampa nasilje najnor-

malnija stvar, na koju je navi-

knuto lokalno stanovništvo.

Iako jeAvganistanveć godina-

ma sukobima razorena

zemlja, poseban osjećaj po-

nosa izazivačinjenicada joj na

putuoporavkapomažuupravo

crnogorski vojnici –19muška-

raca i jednadjevojkapredkoji-

ma nijesu laki zadaci.

MajorVladoBulajićkažeda18

ljudi koji su zajedno uMazar i

Šarifu diše jednom dušom.

Dodaje i da mu je čast pred-

stavljati svoju zemlju i biti vo-

đa grupi kao što je ova.

- Međuljudski odnosi u kon-

tingentu su izuzetni. Nas je 18

ovdje i dišemo kao jedno. Uvi-

jek smo tu jedni drugima da se

nađemounevolji, kadapostoji

potreba za razgovorom, za sa-

vjetom, za podrškom, tu smo,

jedni uz druge i za sada sve

funkcioniše izuzetno - rekao

namjeBulajić.

Objašnjava i da zadaci nijesu

laki, ali da sucrnogorski vojni-

ci dobro organizovani.

- Naš zadatak u Avganistanu

možemopodijeliti nadvadije-

la. Imamo osam pripadnika

kojiradeukomandiSjever,tj.u

komandi same misije RS, gdje

radekao štabnoosoblje, oficiri

drugogodjeljenjautrećemvo-

du čete za zaštitu snaga umul-

tinacionalnom bataljonu Mi-

odrag Jokanović potvrdio je

ono što je zajedničko svimvoj-

nicima – prva iskustva uAvga-

nistanubilasupotpunodruga-

čija od onog što je zamišljao,

učio i za šta se obučavao. Prak-

sa je jedno, a teorija drugo, ka-

že komandir Jokanović.

- Iskustvo koje sam stekao to-

komškolovanjauSADnaAka-

demiji za glavne podoficire u

Teksasu mi je dosta pomoglo

da bih se angažovaouovojmi-

siji. Prvenstveno mislim na

razmjenu iskustava sa kolega-

ma koje su učestvovale umisi-

jama više puta. Nakon toga,

usvajanje taktika, tehnika i

procedura po NATO standar-

dima. I prije svega usvajanje

novih standarda što se tiče

obučavanja i rada sa ljudima

kojimijeumnogomepomogao

ovdje s obziromda se nalazim

na dužnosti komandira oduje-

ljenja i damoramda vodimra-

čuna o šest pripadnika koji se

nalaze u mom odjeljenju -

objašnjava Jokanović.

Većina pripadnika VCG su an-

gažovani na poslovima „guar-

dian angela“ ili na fizičkom

obezbjeđenju savjetnika to-

kom obuka avganistanskih

snaga koje se obavljaju van

kampa. Bio je voljan i da nam

objasni kako izgleda jedan

izlazak iz kampa i odlazak na

nimalo lak zadatak.

- Što se tiče jednog radnog da-

na i kako sve to izgleda,morao

bih da se vratim par koraka

unazad. Na početku mjeseca

se rade planovi za naredni

mjesec na osnovu kojih se od-

Iako vjekovima postoji

mišljenje da su ratovi samo

za muškarce i da je vojska

svijet muškaraca, a biti vojnik

muško zanimanje, Marija

Knežević razbija ove predra-

sude. Jedina žena u crnogor-

skoj misiji stoji rame uz rame

sa svojim starijim, muškim

kolegama. Marija ima 25

godina. Teško da ćete u bilo

kojoj drugoj vojsci naći ovako

mladu ženu. Jednako teško i

posvećenu poslu poput Mari-

je. Zaposlena je u komandi

Sjever, gdje obrađuje strogo

povjerljive podatke iz baze.

Posao je, kaže veliki izazov.

- Velika je čast predstavljati

prvu ženu o icira crnogorske

vojske umultinacionalnoj

operaciji podrške miru

u Avganistanu. Isto tako

smatramda je veliko zado-

voljstvo biti dio jedne velike

porodice koju čini naš kontin-

gent. Ni u jednom trenutku

nijesam se osjetila usamlje-

nomniti u bilo kom trenutku

bilo kakav nemir što sam jedi-

na žena ovdje. Divno sume

prihvatili i to je veliki uspjeh

za mene. Nadam se da su i

oni jednako srećni kao što

sam ja što samdio njihovog

tima i što smo dio zajednič-

kog tima - kaže Marija.

Govoreći o odvojenosti od

porodice i doma, Marija kaže

i podoficiri i imamo 12 pripad-

nika koji sudio zaštitnih snaga

koji se nalaze u sastavu multi-

nacionalnogbataljona-dodaje

major Bulajić. Objašnjava da

kao komandant kontingenta

radi u združenoj komandi Sje-

ver, takozvanom džoku, gdje

još tri operatera rade na siste-

mu nadgledanja kamera. Nji-

hova uloga je važna za očuva-

nje bezbjednosti baze jer uz

pomoć izuzetnomoderne teh-

nologije, termalnih, kameraza

noćno osmatranje i brojnih

senzora nadziru svaki pedalj

Marmala i okoline.

- Jedina žena u našoj misiji je

prvi oficirVCGMarijaKneže-

vić, koja radi ukomandiTAAC

Northa, a još dva pripadnika

vojske rade u komandi misije

RSuKabulu-objasniojeBula-

jić.

Napitanještojemotivdabudu

u ovoj misiji, Bulajić u svoje i

ime svojihvojnika kažeda seu

ovakvim uslovima rada stiču

ogromna znanja.

-Bitiprofesionalnoangažovan

u ovakvoj misiji je ogromno

iskustvo. Kako lično, tako i

profesionalno. U profesional-

nom smislu, oni imaju prosto-

ra ovdje da napreduju, da ste-

knu ogromna znanja koja

kasnije prenose u svoje jedini-

ce i koriste ih dalje u karijeri -

rekao jeBulajić.

HIJERARHIJA

Vojnici ga oslovljaju sa „majo-

re“, što mi u prvi mah izgleda

čudno, ali ukazuje na poštova-

nje hijerarhije i međuljudskih

odnosa umisiji.

Drugi čovjekmisije, komandir

Dalekooddomovine,

adišu jednomdušom

Gusle,

crnogorske

zastave, narodna

nošnja i miris kuvane

kafe činili su da zaboravite

gdje ste i činjenicu da je izvan

zidina ovog kampa nasilje

najnormalnija stvar, na koju

je naviknuto lokalno

stanovništvo

Prepoznatljivi simboli

Klubcrnogorskihvojnika

REPORTAŽA:

Kako izgleda život crnogorskih vojnika umisiji uAvganistanu

Odlazakumisiju