Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Saradnja

Upravepolicije sapolicij-

skimatašeima i oficirima za

vezu jekvalitetna, profesio-

nalna i efikasna, sakonkret-

nimrezultatimauuspješ-

nomsprovođenjupolicijskih

operacija, posebno izoblasti

borbeprotivkrijumčarenja i

zloupotrebanarkotika, ot-

krivanja i suzbijanjapreko-

graničnog i organizovanog

međunarodnogkriminala i

pronalaženja lica zakojima

se traganameđunarodnom

nivou.

Ovo je ocijenjeno na sastanku

sa oficirima za vezu i policij-

skimatašeima angažovanimu

ambasadama u Crnoj Gor koji

je juče u Podgorici organizo-

valaUprava policije.

Sastanku su prisustvovala 34

policijska atašea, oficira za ve-

zu i predstavnikameđunarod-

nihorganizacija.

- Vjerujem da ni u narednom

periodu neće izostati vaša po-

drška u dijelu jačanja kapaci-

teta za sprovođenje finansij-

skih istraga, koje su važan

mehanizamu borbi protiv or-

ganizovanog kriminala i ko-

rupcije, kaoni pomoćusuoča-

v a n j u s a mi g r a t o r n im

tokovima, protiv kojih se mo-

ramo boriti još većim ulaga-

njem u ljudske i materijalne

kapacitete koji su na našim

granicama - rekao je ministar

unutrašnjihposlovaMevludin

Nuhodžić.

V. d. direktora Uprave policije

Veselin Damjanović je rekao

da je naša policija intenzivira-

la saradnju na regionalnom i

međunarodnomnivou.

- Posebno u kontekstu borbe

protiv svih pojavnih oblika

međunarodnog organizova-

nog kriminala, prije svega u

odnosu na sve vidove krijum-

čarenja, ilegalnih migracija,

ekonomskog organizovanog

kriminala i pranja novca, kao i

u odnosu na najteža krivična

djela protiv života i tijela koja

su proizvod sukoba organizo-

vanih kriminalnih grupa u

borbi za prevlast na ilegalnim

međunarodnimtržištima, pri-

je svega tržištu narkotika - na-

veo je on.

Damjanovićjekazaodasebroj

kriminalnih grupa u našoj ze-

mlji smanjuje.

- Shodno do sada urađenim

analizama i prikupljenim in-

formacijama, u Crnoj Gori je

registrovano aktivno djelova-

nje 11 organizovanih kriminal-

nih grupa. Prethodnom Pro-

cjenom opasnosti od teškog i

organizovanog kriminala –

SOKTA 2013, bilo je registro-

vano postojanje 20 organizo-

vanih kriminalnih grupa, dok

je prvomProcjenomopasnosti

od organizovanog kriminala

SOKTA2011 bilo utvrđeno po-

stojanje 35 organizovanih kri-

minalnih grupa. Može se za-

ključiti da je nastavljen trend

smanjenja broja organizova-

nih kriminalnih grupa - naveo

je on, izmeđuostalog.

K.J.

Visokamedicinska školauBeranama

Sastanak sa o cirima za vezu i policijskimatašeima

UCrnojGori djeluje

11 organizovanih

kriminalnihgrupa

Sa sastanka

stvom prosvjete o preuzima-

njudijelaUniverzitetskogcen-

tra, u kojem će biti smještena

Visokamedicinska škola“.

OPŠTINA

- Valja napomenuti da postoje

sviuslovizanesmetanoodvija-

nje nastave, kao što postoje i

obezbijeđeni smještajni kapa-

citeti za studente uz prateće

potrebne prostorije i sale, što

podrazumijeva da će se nared-

na nastavna godina odvijati u

prostorijama Univerzitetskog

centra –naveli suoni.

I lokalna uprava se „pozabavi-

la“ informacijama omogućem

preseljenju škole u Podgoricu,

poručujući da je zanjih „tapri-

ča, koja je imala dugu istoriju, i

definitivno završena“.

- Bilo koja ideja u smislu

preispitivanja postoje-

ćeg zaključkaVlade

uovomtrenutkunebinaišlana

naše odobravanje, kao što bi

ista mogla proizvesti ozbiljne

negativne posljedice, uz kori-

šćenje svih demokratskih

sredstava sa naše strane, even-

tualni naš poziv građanima na

blokadu saobraćaja, pa čak i

dovođenje u pitanje dalje sa-

radnje sa pojedinimdržavnim

institucijama. Jednom riječju,

spremni smo ovaj eventualni

problem podići na najviši mo-

gući nivo, a sveupravcuzaštite

interesa našeg grada – poručili

su iz opštineBerane.

Visoka medicinska škola u Be-

ranama trebalo je

prošle studijske godine da bu-

de preseljena u Podgoricu, ali

se Vlada predomislila, pravda-

jući se ciljevima strategije za

razvoj sjevera i odlučila da, ia-

ko je ovaj studijski program

akreditovanuPodgorici, sjedi-

šte ostane u Beranama. Sa ta-

kvomodlukomnijesesaglasila

tadašnjarektoraUCGRadmila

Vojvodić odbijajući da raspiše

konkurs za brucoše. Konkurs

je, ipak, raspisan u avgustu, a

Vojvodić je sukob sa Vladom

platila funkcijom. Prije nje ni-

kada nijedan rektor nije bio

smijenjen.

K.K.

CETINJE

- FilipKneže-

vić (29) iMarinkoRajković

(27)

uhapšeni su juče, kada

jepolicijau„štek“ stanuko-

ju sukoristili pronašlaoruž-

je,municiju i lažnubraduza

maskiranje.

Onisuuhapšeninakonvišene-

djeljih aktivnosti policije, koja

je prikupila operativna sazna-

nja da spremaju likvidaciju.

- Prilikompretresa ovog stana

uhapšene su dvije osobe. U

stanu je pronađeno i oduzeto

oružje, većakoličinamunicije,

eksplozivna sredstva i lažna

brada za maskiranje koji su,

kako se sumnja, bili namije-

njeni izvršenjuovogkrivičnog

djela. Pronađen je i kokain,

kao i više telefona koji će biti

predmetvještačenjaiprovjera

- navode izUprave policije.

Pretresomsupronađeniiodu-

zeti pištolj „CZ“ sa okvirom u

kojem se nalazilo 11 metaka u

ilegalnom posjedu, rezervni

okvir sa 11 metaka, još dva re-

zervnaokvira, koriceodpišto-

lja, PVC kutija od pištolja

„CZ“, 35 metaka za automat-

sku pušku, 43 komadametaka

i 18detonatorskihkapisli.

Osimtoga pronađeni su i odu-

zeti sedammobilnih telefona

sa SIMkarticama, PVCzamo-

tuljaksakokainomi lažnabra-

da.

-Pribavljenioperativnipodaci

ukazuju na sumnju da su ova

dva lica povezana i sa izvrše-

njem i još nekih teških krivič-

nihdjelana teritorijiCrneGo-

re, a policijske mjere i radnje

na provjeri i dokazivanju tih

saznanja su u toku - navode u

Upravi policije.

A.G.

PODGORICA

–Razmatra-

njeoptužniceprotivbivšeg

predsjednikaberanskeop-

štine i njegovih saradnika

zakazano je za 5. jul pred

predsjednikomVišeg suda

BorisomSavićem.

Ročište je zakazano nakon što

je Apelacioni sud odbio pri-

jedlog optuženog Momčila

Saičića za izuzeće sudije Savi-

ća.

OsimVukeGolubovića i Saiči-

ćanaoptužnicisuDarkoMali-

šić, Milan Golubović, Vučeta

Mališić i ŽarkoBarjaktarović.

Braća Golubović, Saičić i Dar-

koMališić se teretedasuzlou-

potrebom službenog položaja

gradsku kasu oštetili za

532.590.00 eura.

OptužnicomSpecijalnog tuži-

laštva koju zastupa tužiteljka

Mira Samardžić obuhvaćeni

su vlasnik geodetske agencije

Vučeta Mališić, kompanija

,,Tehnostar“ kao i njenvlasnik

Žarko Barjaktarović zbog zlo-

upotrebe službenog položaja

putempomaganja.

Provjerom finansijske doku-

mentacije beranske opštine

Tužilaštvo je pronašlo da je

Golubović 2011. godine, bez

pravnog osnova investitora

kompaniju ,,Tehnostar-iz-

gradnja“ iz Berana oslobodio

plaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta.

Golubović je, kako se navodi u

optužnici, po istom scenariju

kompaniju ,,Tehnostar – iz-

gradnja“ još u dva navrata

oslobodio plaćanja naknade

za uređivanje građevinskog

zemljišta, a svena štetuberan-

ske opštine.

C.H.

PODGORICA

–Dvanaest

osobakoje se sumnjičeda su

počinileprevaruna štetu

firme „RoamingMontene-

gro“ i oštetili je zaoko

1.666.000euraodređen je

pritvor.

U četvrtak su uhapšeni Nikši-

ćani D.P. (53), I.K. (27), D.M.

(28), R.P. (25), D.B. (33), S.B.

(38), Cetinjani N.V. (44), A.L.

(44), V.M. (56), B.V. (64), D.I.

(19) i S.K. (21). Istražitelji su

raspisali potjernicu za Podgo-

ričaninomNikolomVujoševi-

ćem (24) jer je nedostupan

istražiteljima.

Kakopolicija sumnja, grupa je

19. juna sa poslovnog računa

„RoamingMontenegro“ d.o.o.

Nikšić, otvorenog kod Erste

banke,naosnovufalsifikovane

dokumentacije obavila 33

transakcije odliva novca pre-

ma svojimračunima.

Kako je pojašnjeno, sumnja se

da je Nikola Vujošević na

osnovu falsifikovane doku-

mentacije umjesto izvršnog

direktora Dalibora Milovića

prikazao sebe za izvršnog di-

rektoraovogprivrednogdruš-

tva.

-Onje,kakosesumnja,19.juna

koristeći opciju netbanking-a

izvršio 33 transfera odliva

novca sa računa privrednog

društva „Roaming Montene-

gro“d.o.oNikšićpremasvojim

računima i računima ostalih

osumnjičenih otvorenih kod

poslovnihbanakauCrnojGori

-saopštenojeizUpravepolici-

je.

Kako se sumnja, Vujošević je

sa računa privrednog društva

„Roaming Montenegro“ ski-

nuo 955.000 eura koje je pre-

baciona svoje račune.

Ostatak novca je, sumnja se, u

dogovoru sa ostalim osumnji-

čenima, prebacio na njihove

račune i izvršio transfer od

20.793 eura na račun jednog

privrednogdruštvakoje seba-

vi prodajomtehnike.

- Osumnjičeni su sa svojih ra-

čunauspjeladapodignuodre-

đeni iznos gotovog novca do

momenta podnošenja krivič-

neprijaveodstraneErsteban-

ke službenicima Uprave poli-

cije, nakon čega je ostatak

novca blokiran na računima

ovihfizičkihlica- saopštenoje

izUprave policije.

A.G.

BEOGRAD

–SlužbeniciMini-

starstvaunutrašnjihposlova

uBeogradu, usaradnji saVi-

šimjavnimtužilaštvom, rasvi-

jetlili suubistvoDavorinaBal-

tića(39)počinjeno1. januara

2018. godineuUlici Internaci-

onalnihbrigadauBeogradu.

Srpska policija nije saopštila

identitet osumnjičenog, niti o

tomeobavijestilakolege izCrne

Gore.

- Protiv 37-godišnjegmuškarca

je nadležnom tužilaštvu podni-

jetakrivičnaprijavazbogposto-

janja osnova sumnje da je izvr-

šio krivično dijelo teško ubistvo

- saopštio jeMUPSrbije.

UbicajeispredzgradenaVrača-

ruizautomatskogoružjaispalio

više hitaca u Baltića koji je pre-

minuona licumesta.

BaltićjedržavljaninCrneGorei

visokopozicioniranog člana

,,kavačkogklana“,kojijelikvidi-

ran prvog dana ove godine na

Vračaru.

Za osumnjičenim je raspisana

međunarodna potjernica i u sa-

radnji sa policijama drugih dr-

žavaradisenanjegovomprona-

lasku i hapšenju.

Kako nam je nezvanično saop-

šteno iz Uprave policije, sinoć

dozaključenjanašeglistaodko-

lega iz Srbije nijesu dobili nika-

kv zahtjev, niti informacije o

ovom predmetu, tako da ne

ostavljajumogućnostdajepoči-

nilac izCrneGore.

C.H.

Spriječena

likvidacija

naCetinju

Rasvijetljenoubistvo

DavorinaBaltića

Osumnjičeni zaprevaru

od 1.666.000poslati uZIKS

Uhapšene dvije osobe,

pronađen štek sa oružjem

Srpska policija traga za tridesetsedmogodišnjimmuškarcem

DavorinBaltić

Saslušano dvanaest osoba zbog podizanja novca sa računa „RoamingMontenegro“

Odbijen prijedlog optuženog za zloupotrebu položaja

OoptužbamaprotivVuke

Golubovića i ostalih5. jula

ILUSTRACIJA