Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Umro je

dugogodišnji fotoreporter

Pobjede, prvoborac Veljko

Spasoja Lakićević (25. 8. 1927

- 21. 6. 2018), borac Treće

crnogorske narodnooslo-

bodilačke udarne brigade i

Osme omladinske narodnoo-

slobodilačke udarne brigade,

majstor umjetničke fotogra-

ije i koautor prve fotogra ije

u boji urađene u Crnoj Gori

(zajedno sa Pešićem, Niki-

ćem, Ilićem - Tučom).

Bio je učesnik pionirske čete

u bici na Mateševu i drugim

bojevima NOB-a, oslobodilac

Beograda, učesnik Sremskog

fronta.

Čovjek koji je kaomaloljetni

mladić zarobio njemački

štab, za što ga je lično odliko-

vaomaršal Žukov.

Nosilac je ordena za hra-

brost, medalje za hrabrost i

drugih ratnih i mirnodopskih

odlikovanja.

Završio je školu za ilm i foto-

gra iju u Zagrebu sa odličnim

uspjehom.

R. D.

PODGORICA

-NemanjaĐukanovićuputio jeotvorenopi-

smodirektoriciKliničkog centraCrneGoreZoriciKovače-

vićukojemzahvaljujenjoj i zaposlenimanaKlinici zabole-

sti srca zbog tretmanakakav je imaonjegovotacdok jebio

nabolničkomlječenju.

Naveo jeda jenjegovotacubolnici proveodužeodmjesec, teda

sumuugrađeni dva stenta i tri bajpasa.

- U toku trajanja tretmana, kompletna ekipa osoblja i menad-

žmenta u Kliničkom centru zadovoljila je najviše standarde,

kako ljudskog, tako i profesionalnog odnosa prema pacijentu.

Posebnuzahvalnost dugujemo ljekarimanaKardiologijiDrVu-

loviću iDr Šćepanović, koji suuradili prvi zahvat (koronarogra-

fiju), kao i kardiohirurgu Dr Saši Radoviću, čiji odnos prema

pacijentumožebiti primjer ljekarimanasvimklinikamausvije-

tu. Kompletna postava medicinskog osoblja u Klinici za bolesti

srca, načelusadrNebojšomBulatovićem,možebiti ponosnana

svoj rad, uprkos svim izazovima sa kojima se susrijećete u sva-

kodnevnomradu–naveo jeĐukanović.

Istakao jeda seoglasio, prije svega, zbogčinjeniceda smo skloni

kritici, ali ne i da pohvalimo i izrazimo zahvalnost ljekarima i

ostalommedicinskomosobljukada rade kvalitetno.

R.D.

PODGORICA

–Dioprofeso-

ra i saradnikaVisokemedi-

cinske školeuBeranama, kao

i dio studenata, oglasili su se

juče saopštenjemukojem

tvrdekako jeponovoaktueli-

zovanapričaopreseljenju

ove školeuPodgoricu, teda

jeu sve touključenmenad-

žmentMedicinskog fakulte-

tana čelu sadekanomprof.

GoranomNikolićem.

- Rade na tome da semimo od-

luke Vlade Crne Gore preseli

škola uPodgoricu– tvrde oni.

DEMANT

Kako su naveli, to je planNaci-

onalnog udruženja medicin-

skihsestaraibabicaCrneGore,

sa istimciljemkao lani, „ličnim

interesima i krađi ideja, što ne

bi smjelodapostoji u struci ka-

kva je naša“.

- Studenti izjavljuju da su pre-

vareni jer su prošle godine do-

bili garanciju od presjednika

Vlade Duška Markovića i rek-

tora prof. dr Danila Nikolića –

saopštili suoni.

Dekan Medicinskog fakulteta

prof. dr Goran Nikolić sinoć je

za Pobjedu kazao da ne zna o

čemu govore potpisnici saop-

štenja.

-Demantujemnjihovetvrdnje.

Neznamotkudaimtapriča.Na

zvaničnimorganimaMedicin-

skog fakulteta, Senatu Univer-

ziteta Crne Gore i ostalim tije-

limaUnverzitetanikakvepriče

o bilo kakvoj promjeni sjedišta

Visoke medicinske škole nije

bolo. Ne znam na osnovu čega

su oni izveli zaključke. Upis će

se obavljati kao i prošle godine,

bez ikakvih promjena. Ja, zai-

sta ne znam o čemu se radi –

kategoričan je prof. drNikolić.

Usaopštenjuprofesoraistude-

nataizberanskeškolejošnavo-

de da je važno da su javnost i

Vlada prepoznali „značaj rav-

nopravnograzvojasvihkrajeva

Crne Gore i da je potrebno po-

moći dalji razvoj Visoke medi-

cinske škole i zdravstvenih

ustanova u Beranama, podiza-

njeuslovarada i kvalitetaobra-

zovanja do evropskog nivoa“.

- Trinaestogodišnje funkcioni-

sanje oveustanove, kao i brojni

diplomci koji radeuzdravstve-

nim ustanovama Crne Gore i

zemljama okruženja, dokaz su

njenomkvalitetu i održivosti –

ističuoni.

Iznijeli su i teške optužbe na

račun Udruženja medicinskih

sestara i babica, tvrdeći da se

neprofesionalnoponaša „uod-

nosu na svoju zemlju“, te da „o

tome postoji validna doku-

mentacija o ličnim i pivatnim

zalaganjima svih pojedinaca iz

pomenutog udruženja“.

Saopštenjemza javnost oglasi-

la se i opština Berane u kojem

navodedaje„upripremnojfazi

sklapanje ugovora s Ministar-

PODGORICA

-Ucrnogor-

skimzakonimapotrebno je

definisati daosobekojeko-

ristepsihoaktivne supstan-

cene trebakriminalizovati,

aneophodno je i razviti si-

stempodrške zanjih - poru-

čeno jepovodomobilježava-

njaGlobalnekampanje

Podrži!Nekažnjavaj!

(Support!Don't Punish!).

Nevladineorganizacije „4 lajf“

i „Juventas“, u susret 26. junu

Međunarodnom danu borbe

protiv zloupotreba droga i ne-

zakonitog prometa ovih sup-

stanci,dalesudoprinosglobal-

noj kampanji performansom

ispredSkupštineCrneGore.

Izvršni direktor NVO „4 lajf“

SašaMijović, kako prenosi PR

centar, kazao je da je problem

narkomanije sve veći, poru-

čivši da je vrijeme da se preki-

nesa lošimpolitikama, ideolo-

gijama i predrasudama.

- Vrijeme je da prioritet budu

zdravstvena i socijalna zaštita

pogođenepopulacije,njihovih

porodica i čitave zajednice -

istakao je on.

ZAKON

Na pitanje novinara kako je

ovo pitanje regulisano zako-

nom i da li su predviđene ka-

zne za korisnike droga, Mijo-

vić je rekao da se taj akt može

dvosmisleno tumačiti.

- Ono što je ključno je to da u

zakonu i u podzakonskim ak-

timamorabiti konkretnodefi-

nisanoda li jedrogakriminali-

zovana, da li je posredovanje

kriminalizovano,dalijelegali-

zovano i u kojim količinama,

jer se sad dešava da, zavisnici-

ma od droga, ukoliko nađu

određenu količinu droge, u

zavisnosti od toga da li je na

sjeveru, Podgorici ili jugu dr-

žave, kazna bude neujednače-

na - naveo jeMijović.

Tvrdi da sedešavadauPodgo-

rici za posredovanje grama ili

dvamarihuaneosobanećebiti

krivično gonjena, dok se, kako

je naveo, u sjevernimgradovi-

mamožedesitidabudekrivič-

noprocesuirana.

- Puno toga zavisi od policaja-

ca i od tužilaca kako će kvalifi-

kovati todjelo. Zalažemo se za

to da droga bude dekriminali-

zovana, kao i za legalizaciju

marihuane u medicinske svr-

he - kazao jeMijović.

STIGMA

Bivša korisnica droga Marija

Obradović, ocijenila je da bi

stigma koja postoji prema ko-

risnicimadroga,trebalodabu-

de usmjerena prema onima

koji te supstance čine dostu-

pnim.

- To je ponuda i potražnja.

Osobakoja jekorisnikdroga je

prinuđenada topotraži, aonaj

koji drogu nudi da li je nudi iz

lične koristi je nebitno, ali je

pogrešno. To nije samo jedan

život, već porodica i cjeloku-

pno društvo - rekla jeObrado-

vić.

Ona je kazala da je imala pro-

blem sa drogama 15 godina,

navodeći da je imala podršku

SašeMijovića i ostalih organi-

zacija, države i sistema.

- Ali, moram da naglasim, šta

bi se desilo nekome drugom

danije imaopodrškukojusam

ja imala. Definitivno, ja bih

umrla. Apelujem da taj pro-

blem, kada se prepozna, može

da se pomogne i kada se pruži

podrška, može da se uspije i

istraje u svemu tome - poruči-

la jeObradović.

Sl.R.

PODGORICA

-Predsjednik

PraveCrneGoreMarkoMila-

čić i generalni sekretar tepar-

tijeVladislavDajkovićsaslu-

šani sujučeuCentru

bezbjednostiPodgoricazbog

sumnjedasuširili govormr-

žnjepremaLGBTosobama.

Prijavujepodnijelaorganizacija

„Progres“. Dajković se tereti

zbogizjaveutelevizijskojemisi-

ji, u kojoj je gej osobe nazvao

„pederima“,aMilačićzbogizja-

ve na javnoj raspravi o Nacrtu

zakona o životnompartnerstvu

lica istog pola na kojoj je rekao

da „gej osobe u Crnoj Gori ne

moguusvajati djecu“.

Milačić je rekao da nijesu poči-

nili nikakav prekršaj i da je duž-

nost svakog građanina naše dr-

žave da očuva j u zdravu

porodicu kao temeljni stub

društva.

- Naročito je to dužnost imajući

u viduda su sada nameti i djeca

i da ovaj antiporodični zakon

koji se priprema predstavlja di-

rektannapad i ugrožavanje dje-

cekojubipodizaliistopolnipar-

tneri u svojim zajednicama. To

jenesamoneustavno,jersetime

stvarasurogatbraka,većjeisvo-

jevrsna društvena patologija -

poručio je on, prenios je portal

CdM.

Milačić je istakao da je pobuna

protiv zakona o registrovanju

istopolnih zajednica, najele-

mentarniji vidpatriotizma i po-

ziva političke partije da se izja-

sneoovomzakonu.

NjegovpartijskikolegaVladislav

Dajković kazao je da je tačno, da

je tokom gostovanja u jednoj

emisiji koristioriječ „peder“.

- Protiv gej populacije nemam

ništa, ali sedubokone slažemsa

načinomna koji promovišu nji-

hove vrijednosti, a pogotovo se

ne slažem sa homoseksualnim

brakovima i usvajanjem djece.

To jemoje slobodnomišljenje, a

kao građanin imampravo na to

- rekao jeon.

Poručio je damu „nikonemože

oduzetipravodasedubokopro-

tivi takozvanimmodernimvri-

jednostima koje pokušavaju da

nampodmetnu kao normalne i

kaozdrave“.

- Za kraj poručujem gej osoba-

ma - akohoćetedjecunapravite

ih- zaključio jeDajković.

K.J.

Majstor

umjetničke

fotografije

Umro dugogodišnji fotoreporter Pobjede

Ljudski iprofesionalan

odnosuKlinici za srce

Pismo zahvalnosti zaposlenima u KCCG

UVisokoj medicinskoj školi u Beranama opet brinu da će biti preseljeni

Dio profesora i studenata Visokemedicinske škole

tvrde kako iza plana za preseljenje stoji Nacionalno

udruženjemedicinskih sestara i babica, sa istim

ciljemkao lani, „ličnim interesima i krađi ideja, što

ne bi smjelo da postoji u struci kakva je naša“

SaperformansapredSkupštinom

Obilježenmeđunarodni dan borbe protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

Osobamakojekoristedroge

potrebna jepodrška, anekazna

Nikolić:

Neznam

otkuda

takve

priče

Saslušani čelnici političke partije Prava Crna Gora

Osumnjičeni za

govormržnje

VladislavDajković iMarkoMilačić

GoranNikolić