Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Djevojčica

stara četiri dana preminula

je u četvrtakuOpštoj bolni-

ci uBaru, a ponaloguTuži-

laštva urađena je obdukcija

kakobi se utvrdiouzrok

smrti, posebnou svjetlu

činjenice da je novorođenče

iz porodilišta otpušteno

zdravo.

Obdukcija je, kako je za Pobje-

du kazao direktor barske bol-

nice dr Dragoslav Tomanović,

urađena u Podgorici, nakon

čega će biti sačinjen izvještaj i

objavljeni rezultati.

- Apgar skor (ocjena stanja

novorođončeta) neonatolog

je označio sa devet do deset,

što znači da je dijete bilo

potpuno zdravo. Sve vrijeme

hospitalizacije je bilo zdravo

i kao takvo je otpušteno kući.

Sjutradan su ga donijeli u

bolnicu takoreći bez vitalnih

znakova, sa krvarenjemna

nos, usta i čmar. Reanimacija

nije uspjela - saopštio je dr

Tomanović.

U Višemdržavnom tužilaš-

tvu u Podgorici formiran je

predmet, a Portalu Analitika

je saopšteno da je donijeta

naredba za obdukciju novo-

rođenčeta i od Uprave poli-

cije zahtijevano prikupljanje

potrebnih obavještenja od

roditelja djeteta, kao i dok-

tora koji su postupali pošto

je beba primljena u barsku

bolnicu.

- Naloženo je i pribavljanje

medicinske dokumentacije

na ime novorođenčeta. Osim

U Baru preminulo novorođenče pod nerazjašnjenimokolnostima

Bebaotpuštena zdrava,

ispituje seuzrok smrti

toga, preduzeće se i druge

neophodne radnje za kojima

se ukaže potreba tokom

postupka, a sve u cilju utvrđi-

vanja svih činjenica i okolno-

sti koje su od značaja za ovaj

slučaj - saopšteno je iz Višeg

tužilaštva.

V. K. V./Sl. R.

Barskaopštabolnica

Venecijanska komisija podržala prijedlog izmjena Zakona o sudskomsavjetu i sudijama

Dimitrov: Balans jepostignut

PODGORICA

–Venecijan-

skakomisijaSavjetaEvrope

juče je generalnopodržala

Prijedlog zakonaodopuna-

maZakonao sudskomsavje-

tu i sudijama - kazao je za

PobjedučlanVenecijanske

komisijeFilipDimitrov, je-

danoddonosilacamišljenja

oprijedloguovog zakona.

On je bio i na čelu tročlane de-

legacije Venecijanske komisi-

jekoja jepočetkommajabora-

vila u našoj državi, inače je

sudija Ustavnog suda Bugar-

ske, a juče je zanaš list, odmah

nakon sjednice, rekao da su

diskutovali o predloženim iz-

mjenamaigeneralnoprihvati-

li rješenje, no da ima i određe-

nih detalja koji se moraju

poboljšati.

USTAVNOST

- Detalji o kojima smo razgo-

varali odnosili su se na man-

dat, te kako će to uticati na po-

boljšanje ustavnih odredbi.

Zapravo je mandat institucije

Sudskog savjeta, a ne članova

ovog tijela, to što je omogućilo

pronalaženja ovog mehaniz-

ma za anti-blokadu – naglasio

jeDimitrov.

Komentarišući podatak da se

uposljednjihmjesec i pouCr-

noj Gori oglasilo nekoliko po-

jedinaca koji smatraju da Pri-

jedlog zakona o dopunama

Zakona o sudskom savjetu i

sudijamanijeuskladusaUsta-

vom, Dimitrov je rekao da se o

tome dosta raspravljalo i na

jučerašnjoj sjednici.

-Zbog toga smo i bili tolikoza-

interesovani za detalje ovog

rješenja, na način da se jasno

definišu, kakobi sepridržavali

ustavnih odredbi. Ustav pred-

viđa produženje mandata za

instituciju,anezaosobe,a,ako

uzmete u obzir i prihvatite

ostaledetaljekojigarantujuda

je ustavna odredba ispunjena,

onda ne postoji kontradikcija

između Ustava i ovih aman-

dmana –kazao jeDimitrov.

Kada se pokušava pronaći put

izpotencijalneblokade, važno

je, prema njegovim riječima,

garantovati da nijedna strana

neći zloupotrijebiti taj put.

- Kako vladajuća većina, tako

ni opozicionamanjina. Balans

je na ovaj način postignut –

smatraDimitrov.

Na pitanje Pobjede da li se

ovim zakonskim rješenjem

ubuduće mogu izbjeći slične

situacije, odgovorio je da se

nada da će biti tako.

- Ideja je zapravo da se ovime-

hanizmi anti-blokade koriste i

obavežu za izlazak iz takvih

situacija – istakao jeDimitrov.

Zaključke koje su juče donijeli

biće proslijeđeni Vladi i vjeru-

je da će pomoći javnosti i im-

plementatorima zakona.

Odmahnakonsjedniceoglasili

su se i izMinistarstva pravde i

najavili da će prihvatiti prijed-

loge Venecijanske komisije i

uvrstiti ih putem amandmana

uPrijedlogzakonakojisenala-

zi u skupštinskoj proceduri.

PODRŠKA

- Uz generalnu saglasnost sa

pravnim rješenjem koje je

predložila Vlada, Venecijan-

ska komisija smatra da je

uputno dodatno precizirati

da, uslučajukašnjenjasa izbo-

romčlanovaSudskogsavjetau

Skupštini, samo oni članovi

SavjetakojebiraSkupštinana-

stavljaju da obavljaju dužnost

do izbora novih, dok se za sve

ostale obavlja redovna proce-

dura izbora – navedeno je u

saopštenju.

Potpredsjednik Vlade i mini-

star pravde Zoran Pažin, koji

jeprisustvovaosjednici, kazao

jeda jeVenecijanska komisija,

kao najviši evropski autoritet

za oblast ustavnog prava, po-

držala Vladino pravno rješe-

nje kako bi se spriječila bloka-

da Sudskog savjeta, kao

ključnog garanta nezavisnosti

pravosuđa.

-Dragomi jeda iVenecijanska

komisija u svom mišljenju

opominje da visok stepenpra-

va i nadležnosti, koja u okviru

našegustavnog i parlamentar-

nog sistema pripadaju opozi-

ciji, podrazumijevaju i jasnu

odgovornost da se data prava

ne zloupotrijebe – naglasio je

Pažin.

On je dodao da, ipak, očekuje

da će vraćanjem opozicije u

Skupštinu biti stvoreni uslovi

danovi članovi Sudskog savje-

ta iz reda uglednih pravnika

budu uskoro izabrani uz pro-

pisanu kvalifikovanu većinu

glasova i vlasti i opozicije.

- Ako svi ovom značajnompi-

tanju pristupimo sa stepenom

društvene i političke odgovor-

nosti koje ono zaslužuje, uvje-

ren sam da poslanici veoma

brzo mogu postići saglasnost

oko stručnih i moralnih refe-

renci kandidata za članove

Sudskog savjeta iz reda ugled-

nihpravnika – rekao jePažin.

Venecijanskakomisija, kakoje

navedeno u saopštenju, dijeli

zabrinutostvlastiuCrnojGori

da iz razloga kašnjenja u izbo-

ru članova Sudskog savjeta iz

reda uglednih pravnika, novi

sastav Sudskog savjeta nemo-

žepočetisaradomupredviđe-

nom roku, dok četvorogodiš-

nji mandat prethodnom

sastavu ističe.

- Produženje mandata člano-

va prethodnog sastava Sud-

skog savjeta je rješenje koje su

usvojile pojedine evropske

države i Venecijanska komisi-

ja ga preporučuje – navedeno

je u mišljenju Venecijanske

komisije.

Sudskom savjetu mandat isti-

če 2. jula, a s obzirom na to da

je za izbor četiri člana iz reda

uglednih pravnika potrebna

dvotrećinska, odnosno trope-

tinska većina poslanika u

Skupštini Crne Gore, postoja-

la je bojazan blokade rada

ovog tijela zbog toga što je dio

opozicije bojkotovao parla-

ment.

J.BEHAROVIĆ

FilipDimitrov

ZoranPažin

Venecijanska komisija

smatra da, u slučaju

kašnjenja sa izborom

članova Sudskog

savjeta u Skupštini,

samo oni članovi

Savjeta koje bira

Skupština treba da

nastave da obavljaju

dužnost do izbora

novih, dok se za sve

ostale obavlja redovna

procedura izbora

Marković sa

predstavnicimaREKOM-a

Podrškaza

osnivanje

međudržavne

komisije

PODGORICA

–CrnaGora

potpunopodržava inicijati-

vuza stvaranjemeđudržav-

nekomisije zautvrđivanje

činjenicao svimžrtvama

ratovavođenihnakonras-

padaJugoslavije– saopštio

je jučepremijerDuško

Marković.

On je na sastanku sa Natašom

Kandić, koordinatorkom ini-

cijative za osnivanje regional-

ne komisije za utvrđivanje či-

njenica o ratnim zločinima i

drugim teškim povredama

ljudskih prava počinjenih na

teritoriji nekadašnje SFRJ od

1. januara 1991. do 31. decem-

bra 2001. godine (REKOM)

istakao da je ta organizacija

učinila mnogo, te da je sada

neophodno uključivanje dr-

žavnih institucija u cijelom

regionu kako bi proces bio

uspješnodovedendo kraja.

-CrnaGoraželi daova inicija-

tivadobijepodršku svihdrža-

va regiona kako bi iz tog pro-

cesa generacije koje dolaze

imale sliku o ružnom dijelu

naše prošlosti, da je nikada ne

ponove. Mi ćemo učiniti sve

što je do nas da inicijativa za-

živi –poručio jeMarković.

Najavio je i da će inicijativu

razmotriti Vlada i to već na

narednoj sjednici.

- Nemate samomoju podršku

kao premijera, nego ćete, vje-

rujem, imati i podršku Vlade,

čimećeCrnaGora još jednom

iskazati svoju odgovornost i

jasan stav podrške – istakao je

Marković i dodao da je spre-

man da o ideji razgovara i sa

liderima država regiona.

U delegaciji REKOM-a, osim

Kandić,bilisujavnizagovarač

za Crnu Goru Dragoljub Vu-

kovićiportparolkaREKOM-a

u Crnoj Gori Tamara Milaš,

koji su, kako je navedenou sa-

opštenju,zahvaliliMarkoviću

na dosadašnjoj snažnoj po-

dršci, te spremnosti da iVlada

ubuduće podržava ovaj važan

proces.

-Desiloseonoštosami očeki-

vao. I do sada smo imali u Cr-

noj Gori sva vrata otvorena,

podršku i svih institucija vla-

sti,kaoiopozicije.Zatosamse

uvijek kao javni zagovarač za

Crnu Goru dobro osjećao, jer

kod nas ova inicijativa nikada

nije dovođena u pitanje – ka-

zao jeDragoljubDuškoVuko-

vić.

J.B.

Sa jedneodsjednicaVenecijanskekomisije