Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 23. jun 2018.

Sinoć u Budvi

Montenegroberza

Prodateakcije

Instituta za

30.600eura

BUDVA

Promocijanovog

izgledaGradskekafaneho-

tela ,,Mogren“ sinoć jebila

povodokupljanjavelikog

brojaprijateljakompanije,

privrednika, poslovnihpar-

tnera grupeBudvanska rivi-

jera i predstavnikamedija.

Svečanosti jeprisustvovao i

predsjednikVladeDuško

Marković.

Mediteranski zvuk obojio je

veče uz muziku Zorice Kon-

dže i klape Kambi, čiji koncert

je bilo moguće pratiti putem

video bima lociranog na terasi

hotela ,,Mogren“. Investicija

vrijedna 1,1 milion eura bila je

usmjerena na adaptaciju

Gradskekafanesa terasom, re-

cepcije i lobija, kao i atrijuma

sa fontanom, što za rezultat

ima novu sliku sa savremenim

dizajnerskimrješenjima.

Kako je istakla izvršna direk-

torica Budvanske rivijere Ka-

tarina Kažanegra kafanu čine

ljudi koji u nju svraćaju, kao i

oni koji unjoj rade.

- Kafana je uspješna ako su i

jedni i drugi zadovoljni. Veče-

rasnamježeljada seopustite i

uživate uz prijatne, poznate

noteiudijelunašegastronom-

ske ponude – kazala je Kaža-

negra.

Tokom adaptacije, koja je za-

vršena za 70 dana, posebna

pažnja je posvećena i ugosti-

teljskom dijelu kroz dodatna

ulaganjauzamjenudotrajalih

instalacija i modernizaciju

kuhinje.

Kako je hotel ,,Mogren“ otvo-

ren tokom cijele godine, HP

Budvanska rivijera je koncipi-

ralanovi programGradskeka-

fane, uz gostovanjamuzičara i

ambijent klupske atmosfere.

Jun, inače, u HG Budvanska

rivijera protiče u znaku dobre

popunjenosti hotela u kojima

trenutno boravi 3.267 turista

izEvrope.

N.K.

PODGORICA

Na Montene-

groberzi je juče prodato 1.075

akcija Instituta Simo Milošević

za 30.600 eura.

Cijena po akciji je bila 28,5

eura, što je povećanje blizu

dva odsto. Institut ima 382.351

akcija.

M.P.M.

Euromost uputio zahtjev premijeru

i predsjedniku Skupštine Crne Gore

Tražeproduženje

roka za legalizaciju

PODGORICA

Euromost je

jučepismenozatražiood

premijeraDuškaMarkovi-

ća i predsjednikaSkupštine

IvanaBrajovićadaproduže

rokza legalizacijubesprav-

nihobjekata za godinu.

Saopštili su da se veliki broj

građana sa sjevera Crne Gore

obratio njihovoj organizaciji

sa molbom da podnesu inici-

jativu za produžavanje roka

za legalizaciju bespravnih

objekata, navodeći različite

razlogeodfinansijskihnemo-

gućnosti, zbog loše ekonom-

ske sutuacije na sjeveru Crne

Gore, donemogućnosti rješa-

vanja imovinskihodnosa.

- Loš odaziv u opštinama na

sjeverunamećedaserazmisli

oproduživanjurokaza legali-

zacije bespravnih objekata.

Sama činjenica da je 20 dana

prijeistekarokauBijelomPo-

lju prijavljeno za legalizaciju

samo 50 od pet hiljada nele-

galnih objekata, govori da se

mora produžiti rok - kazali su

izEuromosta.

Ista situacija je i uostalimop-

štinama na sjeveru, jer je u

Pljevljimapredato155zahtje-

va, uRožajama86, uKolašinu

59, na Žabljaku 60, u Berana-

ma39, uMojkovcu15 iuPlavu

četiri.

Vš.B.

Parlament završio raspravu o sporazumu Crne Gore i Turske

o saradnji u oblasti odbrambrene industrije

Tosčelik sevraća

specijalnimčelicima

PODGORICA

Nikšićka že-

ljezaraTosčelik sepriprema

zavraćanje proizvodnji spe-

cijalnihčelika, apreduslov je

usvajanje zakonaopotvrđi-

vanju sporazuma između

vladaCrneGore i Turskeo

saradnji uoblasti odbram-

brene industrije, okojemje

jučeparlament završio ra-

spravu, rekla jeministarka

ekonomijeDragicaSekulić.

Objasnila jedanijeupitanju

vojni, nego sporazumuobla-

sti industrije. Odgovarajući

naprimjedbuposlanika

opozicijeda željezaranema

mogućnost daproizvodi

specijalne čelike, kazala je

da tonije tačno.

- Željezara može da proizvodi

specijalne čelike, a Tosčelik je

našaomogućnost da ih plasira

u Tursku. Pošto je specijalni

čelik roba dvostruke namjene

koja se može koristiti u od-

brambenoj industriji, prema

turskim zakonima se ne može

uvoziti bez međudržavnog

sporazuma - rekla je Sekulić i

dodaladaće isti tretrman ima-

ti svaka država ukoliko joj je

potreban ovakav sporazumza

uvoz čelika.

- Ne treba se zalijetati, jer ne-

mamo informaciju šta se krije

iza ovog sporazuma. Da li je

ovo dio koalicionog dogovora

saBošnjacima-pitaojeStrahi-

nja Bulajić (DF) i dodao da se

sve veći broj turskih firmi

otvara u posljednje vrijeme.

Osman Nurković sa kolegom izMaroka

Usaglašensporazumo

vazdušnomsaobraćaju

PODGORICA

Tekst sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog

saobraćaja između Crne Gore i Maroka je usaglašen i biće potpi-

san u predstojećemperiodu poslije internih vladinih procedura

obje države - saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Ministar saobraćaja Osman Nurković sastao se u četvrtak sa mini-

strom turizma, vazdušnog saobraćaja, domaće radinosti i socijal-

ne ekonomije Maroka Mohamedom Sajidom, koji boravi u Crnoj

Gori. Ministri su razgovarali i o predstojećim aktivnostima u vezi

sa potpisivanjem sporazuma u oblasti pomorskog saobraćaja, na

kojem se kontinuirano radi.

S.P.

NLB zadovoljna poslovnim rezultatima

Isplatili 16milionaeuradividende

PODGORICA

IzNLBsu

juče saopštili da jedobar po-

slovni rezultat izprošlena-

stavljen i uovoj godini.

- Prošlu godinu banka je zavr-

šila sa neto profitom od šest

milionaeura,aprijerezervaci-

ja 9,8 miliona eura. Dobre re-

zultate ostvarene u prethod-

nim godinama banka je

potvrdila isplatom redovne i

vanredne dividende u uku-

pnom iznosu od 16 miliona.

Koeficijentadekvatnostikapi-

tala, i pored isplate dividende,

ostaojeznačajnoiznadzakon-

skog minimuma i na kraju

prošle godine iznosio je 14,9

odsto - navodi se u saopštenju

banke.

Glavni izvršni direktor NLB

banke Martin Leberle izjavio

jeda suuspjeli samoda ispune

zacrtane ciljeve i sačuvaju li-

derskupozicijuu zemlji.

-Ukontinuitetuuvodimo ino-

vacije u poslovne procese, ka-

ko bi ih učinili efikasnijim, te

pravovremeno i kvalitetnood-

govorili na potrebe klijenata i

opravdali njihovo povjerenje

- kazao jeLeberle.

M.P.M.

Ministar saobraćaja Osman

Nurković je rekao da Monte-

negro erlajnz sada plaća sve

poreze i doprinose. Kazao

je da je ,,ni kriv ni dužan za

stanje koje je zatekao, kad

je došao na mjestoministra“

i istakao da ,,nije želio da

doprinese nestanku ovog

avioprevoznika“.

- Radim sve po zakonu. Pono-

sim se rezultatima koje sam

postigao jer je stanje mnogo

bolje od onog koje sam

zatekao - kazao je Nurković

i dodao da neće odgovarati

na pitanja koja nijesu u dnev-

nom redu.

Raško Konjević (SDP) je

ocijenio da MA i željezničke

kompanije trebaju državi, ali

da je nedopustivo da duguju

25 miliona eura za poreze i

doprinose, a da Vlada upum-

pava u njih novac bez garan-

cije da će biti vraćen.

- Pitaću tužioca Milivoja

Katnića kako je tomoguće -

najavio je Konjević i istakao

da ministar Nurković o ovim

temama godinu i po ćuti i

pitao ga može li se dobiti

najavljeni plan ozdravljenja

irme. Željko Aprcović (DPS)

je ocijenio da je ova godina

bolja za MA, a Marta Šćepa-

Konjević:

MAiželjeznicanamtrebaju,

alinesa25milionaporeskogduga

NjegovkolegaKočaPavlovićje

kazao da nije pobornik teorija

zavjere, ali je upozorio da mo-

ramobitimudri kada suupita-

nju strane investicije i strani

uticaji. PoslaniciDF-asutraži-

lidasepreispitaotvaranjeveli-

kogbrojaturskihfirmi,štomo-

že biti dio turskog državnog

projekta o vraćanju dominaci-

je na ovomprostoru. Kao opa-

snost za Crnu Goru su marki-

rali i izbjeglice, koje se po

njihovim riječima kreću od

Grčke prema Albaniji i Crnoj

Gori. Da se u Nikšiću mogu

proizvoditispecijalničelicika-

zali su Filip Vuković (DPS) i

JankoVučinić (DF).

- AkoTosčelik ima namjeruda

proizvodi tevrste čelika i izvo-

zi u Tursku renoviraće posto-

jeću liniju - kazao je Vuković i

podsjetio da je sunovrat želje-

zare počeo kada je prešla is-

ključivonaproizvodnjugrađe-

vinskog gvožđa. I Vučinić je

potvrdio da željezara može da

proizvodi specijalne čelike, ali

smatra da „sadašnji vlasnik ne

zna ili ne umije da nađe trži-

šte“ i podsjeća da je privatiza-

cionim ugovorm bila predvi-

đena proizvodnja 400 hiljada

tonaspecijalnihčelika,odčega

nije bilo ništa. Predrag Sekulić

(DPS) smnatra da ovimspora-

zumom nijedna strana nije

oštećena i da se radi o dogovo-

ru ravnopravnih partnera.

PredstavnikMinistarstva eko-

nomije Goran Šćepanović je

objasnio da je u sporazumuna-

glasak na industriju i da je zato

potpisnikMinistarstvo ekono-

mije, a ne odbrane.

M.P.M.

Prijedlogom izmjena

zakona o nadzoru proi-

zvoda na tržištu inspekto-

rima se daje mogućnost

da nalože trajno povlače-

nje nebezbjednih proizvo-

da, čime se usaglašavamo

sa EU - rekla je ministarka

Sekulić. Branka Bošnjak

(DF) smatra da inspekcij-

ske službe ne rade posao

kako treba i da se zakoni

primjenjuju selektivno.

- Deklaracije na proizvo-

dima odštampane su

sitnim slovima i namjerno

zalijepljene preko datuma

isteka roka proizvoda.

Prisutne su i brojne dezin-

formacije u reklamiranju

proizvoda - kaže Bošnjak.

Ana Nikolić (DPS) navodi

da je od početka primjene

zakona obavljeno 5,76

hiljada inspekcijskih kon-

trola i identi ikovano 809

nebezbjednih proizvoda,

od kojih su 143 povučena

s tržišta, a 16 uništeno.

Trajno

povlačenje

proizvoda

satržišta

nović (DPS) je podsjetila da

je MA kompanija od držav-

nog interesa i da će Vlada

stvoriti uslove za njegov

opstanak.

Sa sjednice

Novi izgledGradske

kafanehotela ,,Mogren“