Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

Ekonomija

platiš tri

Iz kompanije Čelebić tvrde da posljednjih godina na tržištu

nekretnina u Crnoj Gori postoji pojava krajnje nelojalne kon-

kurencije.

- Sindikalne državne i lokalne organizacije u sve većembroju

pojavljuju se kao investitori stambenih objekata na lokacijama

dobijenimpo izuzetno povoljnimuslovima i samim tim imaju

vrlo povlašćen tretman na tržištu nekretnina, gdje po krajnje

beneficiranimuslovima prodaju stambene jedinice svojim

članovima a ulaze u prosjek izračunavanja prosječne cijene

izrade kvadratnogmetra stambenog prostora. Ovakvim kon-

ceptom se, u krajnje nefer tržišnoj utakmici, rješava stambeno

pitanje za određeni procenat stanovništva, a na štetu cijelog

sektora građevinarstva i tržišta nekretnina u Crnoj Gori - kažu

iz kompanije Čelebić.

,,Čelebiću“sindikati

nelojalnakonkurencija

Nedavnu informaciju da je moguće da se hotel Siti u Podgori-

ci ruši i na njegovomjesto izgradi zgrada Drecun komentari-

še kao nelogičan poslovni potez, ali da je sigurno vlasnik nije

donio napamet i da je prethodila analiza.

- Ne znam zbog čega to radi, ali pomeni nema ekonomsku

logiku - ističe Drecun.

RušenjehotelaSitinema

ekonomskulogiku

na istom - kažu iz ove kom-

panije.

Navode i da je za svaki investi-

cioni projekat od ključne

važnosti sagledavanje troško-

va gradnje, kakopojedinačnih

elemenata, tako i cjelokupnog

projekta.

Troškovi

- Mi kao investitori u obavezi

smo da pribavimo sredstva za

finansiranje projekta, a sam

projekat podrazumijeva sl-

jedeće troškove: kupovina

zemljišta, izrada projektne

dokumentacije, komunalno

opremanje, gradnja, prateći i

nepredviđeni troškovi - kazali

su iz kompanije ,,Normal“.

Iz kompanije ,,Čelebić“ ističu

da je nezahvalno komentari-

sati metodologiju Monstata i

prosječno izračunatu cijenu

izgrađenogkvadratnogmetra,

ako je jasno da na tržištu

nekretnina postoje značajne

oscilacije u cijeni izrade pro-

jekta, kupovine zemljišta,

obračuna komunalija ili ma-

terijala koji se ugrađuju.

- Javnosti je jasno da se cijene

zemljišta značajno razlikuju

u zavisnosti od lokacije, da je

pitanje koliko investitor uloži

u izradu i razradu samog pro-

jekta i konačno kakvi materi-

jali se ugrađuju u nekretninu

koja se izgrađuje - kažu iz ove

kompanije.

Oni dodaju i da evidentna po-

java koja prati tržište nekret-

nina posljednjih godina jeste

stagnacija ili pad cijena kva-

dratnog metra za isti kvalitet

nekretnine kao i pad zarada.

- Iako postoji sklonost da se

percipiradasecijenaizgradn-

je stambenog projekta znača-

jno razlikuje od njegove

prodajnevrijednosti, realnost

je da je cijena koštanja

kvadratnogmetra zaračunata

tako da je troškovima izgrad-

nje i kvalitetommaksimalno

opravdana, a sa aspekta

platežnemoći kupca prihvat-

ljiva - kazali su iz kompanije

,,Čelebić“.

N. kovAČEviĆ

Monstat saopštio da imamo treću stopu rasta ekonomije u Evropi, premijer ocijenio

Marković: Rast BDP-aod4,5

odstoohrabruje i obavezuje

PODGORICA

- Stopa ra-

staBDP-auprvomkvarta-

lu tekuće godineod4,5od-

stopredstavljadobar

rezultat, ali i obavezuVla-

dedanastavi dapodstiče

sopstvenuadministraciju

nabrzodonošenje zakoni-

tihodluka i odgovornure-

alizacijuekonomskihpoli-

tika, ocijenio jepremijer

DuškoMarković, nakon

što jeMonstat objaviozva-

nični podatako rastuBDP-

a štopredstavlja treću sto-

purastauEvropi.

Realna stopa rasta BDP-a u

prvom kvartalu ove godine

iznosila je 4,5 odsto, saopšti-

li su juče čelnici Monstata.

Kazali su da je BDP Crne

Gore u prvom kvartalu ove

godineiznosio832,6miliona

eura, dok je u istom prošlo-

godišnjemperiodu bio 777,3

miliona eura. Nominalna

stoparastaBDP-ajeuprvom

ovogodišnjem kvartalu

iznosila 7,1 odsto.

- Ako se sjetimo stope rasta u

prošloj godini, koja je iznosila

4,4 odsto i ove od 4,5 odsto u

prvom ovogodišnjem kvarta-

lu, sa zadovoljstvom mogu

konstatovati da Crna Gora

ulazi u dinamičan ekonomski

razvoj i rast ekonomije koji će

obezbijediti nova radna mjes-

ta i veći standard za građane -

ocijenio je premijer.

Zahvalio je svima koji su do-

prinijeli takvom trendu rasta

ekonmije iporučiodaćeVlada

nastaviti da radi na isti način.

- Uvjeravam vas da će ovaj

trend rasta ekonomije pred-

stavljatiobavezuVladedanas-

tavimo da na isti način obezb-

j e đ u j e m o u s l o v e z a

valorizaciju naših nespornih

resursausektorimakojido-

prinose razvoju zemlje u

cjelini. Prije svega real-

izaciji kapitalnog budžeta

na planu razvoja infras-

trukture, ali i svih drugih

projekatanaprostorucijele

zemlje - kazao je on.

Obaveza Vlade biće da nas-

tavi da podstiče sopstvenu

administraciju na brzo

donošenje odluka zasno-

vanih na zakonu, ali i na

punu odgovornost za real-

izaciju ekonomskih politi-

ka.

- Vlada će uraditi sve da

obezbijedi što više stranih

investicija i da domaći in-

vestitori ulažuvišenegošto

je to sada slučaj. Razum-

jećemo sve njihove prigov-

ore i zahtjeve i odgovoriti

tim interesima kako bi

zemlja nastavila da se raz-

vija na dinamičannačinka-

ko to pokazuju podaci za

prvi kvartal - kazao je

premijer.

M.P.M.–S.P.

Nove izmjene Zakona o parničnompostupku

Dostavapismenanaadresegrađana

PODGORICA

–Novozakon-

sko rješenjepremakojemće

se strankamauparničnim

postupcimanakućnuadresu

dostavljati sudskapismena

trebalobi da skrati trajanje

postupaka i smanji njihove

troškove, stoji uobrazložen-

ju izmjenaovog zakona, čija

je javna raspravanedavno

okončana.

Ukoliko stranka ne bude kod

kuće, ostavljaće joj se obav-

j ešt enj e da poštu mogu

preuzeti u sudu u roku od 30

dana od ostavljanja obav-

ještenja, a ono će biti istaknuto

i na oglasnoj tabli suda. Nakon

proteka ovog perioda dostava

će se smatrati izvršenom.

Iz Advokatske komore, koja je

učestvovala u izradi ovog za-

kona,potpunosunezadovoljni

ovakvim rješenjem. Njen

predsjednik advokat Zdravko

Begović kažeda seupraksi de-

šava da adresa koja se pribavi

odMUP-a čestonebude stvar-

na, jer lice promjenu adrese

Advokatska komora još čeka odgovor Ustavnog suda da li je

zakonita odredba po kojoj zaštitnik imovinsko pravnih interesa

Crne Gore ima pravo na obračun troškova u skladu sa advokat-

skom tarifom.

- Država ima pravo da naplati troškove po AT u slučaju uspjeha

u sporu, dok fizička i pravna lica koje ne zastupa advokat, u

slučaju sopstvenog uspjeha u sporu nemaju to isto parvo. Pri

tome, djelatnost službenika koji zastupaju državu nije advokat-

ska profesija, niti su službenici advokati – navodi se u inicijativi

Ustavnom sudu i ističe da, kako ni advokat koji zastupa sebe

ne bi mogao tražiti troškove postupka po AT, tako ni zastupnik

države nema na to parvo, timprije što za to prima platu.

ČekaseodlukaUstavnogsuda

nije registrovalo. Ipak, ne pori-

če da će ovakav način dostave

onemogućiti zloupotrebe u si-

tuacijama kada stranke nijesu

željele da prime pismena.

- Poštopostoji opravdanaboja-

zan da informacije MUP-a o

prebivalištu nekada neće biti

tačne, stranke bi mogle da pre-

trpe ozbiljne posljedice zbog

neuključivanja u postupak -

upozoravaBegović.

IzMinistarstva pravde ukazu-

juda je razlog za ovakve izmje-

ne što je neuredna dostava če-

sto razlog za odlaganje ročišta,

i odugovlačenja postupka. Rok

od 30 dana smatraju primjere-

nim jer su pošli od pretpostav-

kedanijednolicenećenapusti-

ti objekat u periodu dužem od

ovog, ukoliko nema namjeru

promjene prebivališta.

-Imajućiuvidudajeovanovina

praćena određenim rizicima

zbog neobaviještenosti građa-

na, predložena je njena odlože-

na primjena za šest mjeseci na-

kon stupanja na snagu - navode

uobrazloženju zakona.

M.Lk

.

Rješavanje krize otkupamalina

UBeranama formiranoUdruženjemalinara

BERANE

-UBeranama je

juče formiranoUdruženje

malinara, na čijemje čelu

DaliborDelević, za sekreta-

ra je izabranDarkoTomo-

vić, aupravni odbor za sada

broji pet članova. Udruže-

nje je formiranona inicija-

tivuberanskog sekretara za

poljoprivreduBožidara

Premovića, akaoposljedica

nepripremljenostimalina-

ranaproblemekoji suove

godine iskrsli tokomotku-

pa.

Na sastancima koje su zbog

togaorganizovali predstavni-

ciMinistarstvapoljoprivrede

sa opštinskim resornim se-

kretarijatima i malinarima

dogovorenesusubvencijeko-

je ćemalinarima obezbijediti

Ministarstvo i lokalne samo-

uprave.

Na sastankuuBeranama Pre-

mović je kazao da ne postoji

evidencija o broju pro -

izvođača,zasađenojpovršinii

količini maline koja se pro-

izvede na godišnjem nivou u

beranskoj opštini.

- Savjetujem proizvođačima

da hitno osnuju udruženje, a

sekretarijat će učiniti sve da

imutomepomogne.Naosno-

vu podataka udruženja ubu-

dućećemomoćidakrozagro-

budžet planiramo subvencije

i podsticaje za malinare - ka-

zao jePremović.

Predstavnik otkupljivačaMi-

lija Kićović naglasio je da će

malinari iz Berana moći da

predaju malinu u otkupnim

centrimauAndrijeviciiRoža-

jamapocijeni odeurozakilo-

gram sorte vilamet i miker i

80centipokilogramuzaosta-

le sorte.

- Cijena je formirana uz po-

moć subvencije od 15 centi

koju je daloMinistarstvo pol-

joprivrede i 10 centi koje je

dalaopštinaBerane.Cijenaće

biti istauAndrijevici iuRoža-

jama - rekao jeKićović.

Proizvođači subili saglasnida

je, zbog problema otkupa na

svjetskom nivou, ova cijena

prihvatljiva. Očekuju da će

uslovi dogodine biti bolji, ka-

ko bi imse rad isplatio.

v.J.

Sa sastankauBeranama

DuškoMarković