Table of Contents Table of Contents
Previous Page  48 / 48
Information
Show Menu
Previous Page 48 / 48
Page Background

Subota, 23. jun 2018.

16

Arena

Sportski miks

Gradonačelnik Cetinja ugostio rukometnu legendu

VujakodKašćelana

CETINJE

-Gradonačel-

nikprijestoniceAleksan-

darKašćelanugostio je

juče legendu jugosloven-

skog i svjetskog rukome-

ta -CetinjaninaVeselina

Vujovića.

Tokom sastanka sa jednim

od najboljih rukometaša

sv i h vremena , danas

uspješnog trenera, Kašće-

lan je kazao da Vujovićeva

upornost, vjera i ljubav

prema rukometu treba da

budu putokaz svim mla-

dimsportistima.

Vujović se zahvalio grado-

načelniku na pozivu i ista-

kaoda jeprviputuposljed-

njih 30 godina imao susret

sa čelnicima lokalne upra-

ve.

Osvajač zlata na Olimpij-

skim igrama 1984, Svjet-

skomprvenstvu 1986. i tro-

s t r u k i o s v a j a č L i g e

šampiona, naglasio je da se

rado vraća Cetinju i Crnoj

Gori, kao i da je raspoložen

da svojim autoritetom i

znanjem doprinese razvo-

ju sporta u rodnomgradu.

Gradonačelnik je Vujoviću

uručio zahvalnicu za vr-

hunske sportske rezultate i

časno pronošenje imena

Cetinja i CrneGore u svije-

tu. Nekadašnji najbolji ru-

kometaš na svijetu poklo-

nio je gradonačelniku dres

reprezentacije Slovenije,

kojuuspješnopredvodiveć

tri godine.

Veselin Vujović je u rod-

nom Cetinju povodom

održavanja rukometnog

kampa u organizaciji biv-

ših i sadašnjih crnogorskih

reprezentativaca iz prije-

stonice i RK „Lovćen“, na-

mijenjen cetinjskimdječa-

c ima i d j evo j č i c ama

rođenimod2000. do 2003.

Revijalni meč, koji se igra

danas od 18 časova, posve-

ćen pioniru crnogorskog

rukometaMišku Popoviću

i njegovom višedecenij-

skom saradniku Vasku Će-

raniću,zatvorićečetvorod-

nevni rukometni kamp na

Cetinju.

J.Đ.

Golbal reprezentacijaCrneGorenastupićedanas na

međunarodnomturniruuNišu, saopšteno je izParao-

limpijskog saveza.

Navodi se da će, osimcrnogorske selekcije, nastupiti i bu-

garskaekipaVitose izSofije, Sarajevo,Beogradidomaćin,

niški Nais.

Selektor Nikola Čurović kazao je da je turnir još jedna u

nizu kvalitetnih provjera pred septembarsko Evropsko

prvenstvoBdivizije uPoljskoj.

ČurovićuNišuračunanaMarka iNikoluNikolića,Veliza-

raObradovića iMirnesaRamovića.

R.A.

Golbalisti uNišu

Kikboks reprezentacijaCrneGore

učestvovaćenaBalkanskomprven-

stvu, koje ćedanas i sjutrabiti odr-

žanouSarajevu, saopšteno je izKik

boks saveza.

Navodi se da će crnogorski

kik boks predstavljati 25

takmičara, koji će nastupiti u

disciplinama kik-lajt i lou-

kik. Saopšteno je da su sa

reprezentacijomotputovali

selektor Goran Radonjić i

predsjednik Kik boks save-

za IvanStrugar.

R.A.

Međunarodnabokserska

revija, uokvirukoje ćena

profesionalnomringude-

bitovatiMilovanSekulo-

vić, bićeodržana sjutrau

podgoričkomNjegoševom

parku, saopštili suorgani-

zatorimanifestacije.

Navodi se da je planirano

desetak mečeva u olimpij-

skom boksu i dva profesio-

nalna.

U profesionalnom boksu,

osimSekulovića, podgorič-

koj publici predstaviće se

Umut Kamkiran izTurske.

U uvodnom dijelu progra-

ma biće održano treće kolo

Crnogorske bokserske lige,

u svim starosnim kategori-

jama.

Najavljenojeučešćebokse-

ra Bijelog Polja, Feniksa,

beranskog Radničkog, BK

Zlatičanin, Podgorice i

Budve.

Organizatormanifestacije i

trener Podgorice, Dragan

Đuričković, kazao je da će

šansu dobiti mladi bokseri,

da stiču iskustvo.

- U drugom dijelu progra-

ma imaćemo dvije profesi-

onalne borbe. Kamkiran je

WBC prvak mediteraana,

koji većnekovrijeme treni-

ra uBKPodgorica i sprema

se zamečeve koji ga očeku-

ju. Imao je povredu i duže

vrijeme nije boksovao. Do

krajagodineočekujugaoz-

biljniji mečevi i vjerujem

borba za titulu - kazao je

Đuričković na konferenciji

za novinare.

On jenaglasioda je Sekulo-

vić predvodnik nove gene-

racije crnogorskog boksa.

Protivnik bronzanog sa ka-

detskog prvenstva Evrope

2016. godine biće Mirza

GanićizBosneiHercegovi-

ne. Đuričković je naglasio

da je Sekuloviću olimpijski

boks prioritet, a da će mu

profesionalnimečevi služi-

ti da napreduje.

- Sekulović u oktobru puni

18 godina, mlad je i per-

spektivan. Htjeli smo da

iskoristimo neke praznine

u sistemu takmičenja i po-

lako pravimo profesional-

nu karijeru. To će mu zna-

čiti za brži napredak.

Odlučili smo se da mu prvi

protivnik bude bokser koji

nije posebno dobro rangi-

ran - kazao jeĐuričković.

On je istakao da će se Seku-

lović kao profesionalac bo-

riti usupersrednjoj katego-

riji (do 76,2 kg), kao i da je

predstojeći meč planiran

da traje četiri runde.

Sekulović jekazaoda jedo-

bro trenirao i da je srećan

štoimašansudasepredsta-

vi pred svojompublikom.

-Postojidozasreće,aliipri-

tiska jer nikada do sada ni-

jesam bio glavna borba ve-

čeri. Uvijek sam radio

uvodne borbe profesional-

cima. Boksovaću jedan od

glavnihmečeva manifesta-

cije i daću sve od sebe - ka-

zaojeSekulović.-Ciljmida

se dokažem u olimpijskom

boksu i osvojim neku od

medalja, takodaćuprofesi-

onalne mečeve iskoristiti

za napredak.

Umit ćeseboriti usuperteš-

koj kategoriji protiv Željka

Bojića iz BIH, a meč je pla-

niranda traje šest rundi.

Zvanično mjerenje boraca

zakazano je za nedjelju u 15

sati i 30minuta u prostorija-

ma BK Podgorica.Revija na

košarkaškom terenu u Nje-

goševom parku počeće u 20

sati, a ulaz je slobodan.

R.A.

Boks:

Sjutra revija u Podgorici

Sekulović debituje u pro ringu

Kikbokseri uSarajevu