Table of Contents Table of Contents
Previous Page  42 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 42 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 23. jun 2018.

10

Arena

Možda sevrate25, a

možda i ostanuduže

IzPeskare 2011. godine

crnogorske rukometaši-

cevratile su sekući sa

bronzanommedaljm,

svenakon toga što jebilo

i što jeurađenona sport-

skimterenima je istorija.

Na trećem učešću na Me-

diteranskim igrama u Ta-

ragoni ,,lavice“ sanjaju,

imaju pravo na to. Ili, kako

reče Itana Grbić, kao ta-

kmičari, a ne kao turisti,

žele prvo da se nametnu,

odigrajukvalitetno, aproi-

zvod toga mogao bi da bu-

,,Lavice“ na startuMI danas (10 h) igraju sa Srbijo

,,Lavovi“ oslabljeni čekaju danas (12 h) Slovence

Mladost sanja

de plasman u polufinale,

gdje je sve moguće. Tu im

je i mjesto. Vjerovatno na

papiru najmlađa selekcija,

ali sa neprocjenljivim

iskustvom od Jauković,

Ujkić, Grbić, Premović,

Despotović, Nenezić i još

nekih. Prvi meč odigraće

danasod10časova saSrbi-

jom. Narednog dana pro-

tivnik je Turska, zatim

Egipat i Makedonija. Oz-

biljni rivali, kao i iz prve

grupe u kojoj su Slovenija,

Španija, Portugal, Grčka i

Italija.

-Nijesmoopterećene, vrlo

svjesne sastava sa kojim

nastupamo u Taragoni.

Ima mnogomladih igrači-

ca, neke će debitovati, a

neke su ponovo dobile

šansu. Dragomi je što smo

sve mlađe i nadam se da

ćemo dogovor znati da is-

Za arenu iz Taragone:

AnaMarković

Otkazi i zaTaragonu. Cr-

naGora ćeprotivSloveni-

je i Egipta sa 12, umjesto

16 igrača. Četiri repre-

zentativca suotkazala, a

selektoraDraganaĐuki-

ća i igračedanas od 12 ča-

sovaočekujepakao, uta-

kmica saSlovenijom.

Dva dana kasnije sa Tuni-

som, aobje selekcije, potvr-

dio je selektor, dolaze u

najjačimsastavima. Za pla-

sman u naredni krug po-

trebna je pobjeda, posljed-

nja ekipa završava učešće u

Taragoni.

- Poslije Olimpijskih igara

ovo je najveći skup najbo-

ljih sportista Evrope i šire,

kao afričkih zemlja poput

jakog Tunisa ili Egipta. Svi

dolaze sa ozbiljnimtimovi-

ma, da ne govorim o Slove-

niji, Hrvatskoj ili Španiji.

Ovo je ozbiljno takmičenje,

koje,možda, dolaziunevri-

jeme, nakon duge sezone i

kvalifikacija, ali korisno za

neke igrače da skrenu pa-

žnju, osjeteveliko takmiče-

nje,dobijuprostoradaigra-

ju i da vidimo na koga Crna

Goramože da računa u bu-

dućnosti.Svakometrebada

bude čast što je dio spekta-

kla - poručio je selektor cr-

nogorskih rukometaša.

Slovenija?

- Nažalost, nijesmo u sasta-

vu koji sam planirao, a uvi-

jek vjerujemumomke koje

vodim. Slovenija dolazi na-

kon gubljenja šanse da se

nađemoždanaOI,imaveli-

ki motiv da osvoji medalju,

sigurno je favorit. Ne samo

oni, nego i Tunis, Španija i

još neke ekipe. Imamo

komplikovanu borbu da

ostanemo, jer ako ste treći,

a sistemje takav, nemožete

dalje i završavate takmiče-

nje. Siguran samda to niko

ne bi želio. Borićemo se, a

naredni krugbiobi optima-

landomet.

Danilo Pantić, Nikola Gardašević i Jovana Peković u

džudou će debitivati na MI.

Takmičenje počinje 27. juna.

- Očekujem visok plasman. Imam velike ambicije - za

medalju. Istina, od šampionata Evrope nijesam imao

takmičenja, zato jedva čekamnastup u Taragoni.

Nadam se samo da će me zaobići manja povreda ruke.

Inače, umojoj kategoriji je pet vrhunskih boraca, uče-

snika Olimpijskih igara, pa je i samim tim konkurencija

zaista jaka. Ali, opet, sve zavisi odmene, dana i žrijeba

- kazao je Pantić.

Žestokoudžudou

Ilija Tadić sa 13 godina debi-

tovao je na prethodnimMI

u Mersinu. Naš plivač će se

takmičiti u disciplini kraul

100metara (25. jula).

- Moja vremena su napre-

dovala u posljednjih pet

godina. Spreman sam,

možda i za inale, a od

januara samu intenzivnom

treningu. Konkurencija je

jaka, poznato je da sumedi-

teranske zemlje plivačke

sile. Pogotovo u sprinter-

skimdisciplinama. Milsim

da će ovo takmičenje biti

jače od prethodnog. U ovoj

godini za mene je najbitnije

Evropsko prvenstvo, ali i

Mediteranske igre su nešto

posebno, atmosfera je

ljepša nego na evropskim ili

svjetskim šampionatima –

kazao je Tadić.

PlivačTadić

drugi put naMI

CrnaGoranaMediteran-

skimigrama imaće tri

predstavnikauatletici -

SlađanuPerunović, Kri-

stinuRakočević i Ivana

Kukuličića.

Perunović će učestvovati u

trkamana3.000metara sti-

pl, 5.000 metara i poluma-

ratonu.

- U dobroj sam formi. Tre-

nirala sam veoma dobro i

vjerujemdamoguimatido-

bre rezultate. Sigurno da

neće biti lako u tri discipli-

ne, ali nije to za mene ništa

poštujemo i da ćemo isko-

ristiti šansu - kazala je Ita-

naGrbić.

Uatletici sve

samezvijezde