Table of Contents Table of Contents
Previous Page  40 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 40 / 48 Next Page
Page Background

Subota, 23. jun 2018.

8

Arena

Fudbal

Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić razgovarao sa delegacijomprvoligaša iz Radanovića

Traži se rješenje

zaopstanakGrblja

KOTOR

- Predsjednikop-

štineKotor, Vladimir Jo-

kić zajedno sa savjetni-

komza sport u lokalnoj

upravi, SlobodanomMa-

čićemrazgovarao je sa

delegacijomOFKGrbalj

koju jepredvodiopred-

sjednik skupštineGojko

Donković, aukojoj su još

bili StankoMagud, Slav-

koTujković, ŽeljkoĆet-

ković, DejanŠtilet iMar-

koBatoCarević. Zajedno

su sagledali stanjeuklu-

buposlijepovlačenja

MarkaCarevića saduž-

nosti prvog čovjeka ,,tri-

kolora“, teostavki kom-

pletneuprave.

Naime, Carević je u minu-

lih deset godina uložio u

klub oko tri miliona eura iz

PODGORICA

–UPodgo-

rici će seod23. do26. juna

održati ,,Trofej FSCG“ za

uzrast pionirki. OsimCr-

neGore, na turnirućena-

stupiti selekcijeMakedo-

nije, Srbije i Bosne i

Hercegovine. Sveuta-

kmice će se igrati na tere-

nimaFKMladost Lješko-

poljeuPodgorici.

Tim povodom selektor

ženske pionirske repre-

zentacijeCrneGoreMirko

Marić saopštio je spisak

igračica koje će nastupiti

nameđunarodnomturniru

,,Trofej FSCG“.

Na spisku se nalazi 20 igra-

čica–golmaniSvetlanaMi-

ličić (Breznica), Anastasija

Krstović (Mladost 2015) i

igračice Nikoleta Ječmeni-

ca, Irena Laketić, Nikolina

Vuković (Breznica), Aida

Kalač, Marijana Cimbalje-

vić(Cveteks), JelenaPetro-

vić, Nejla Bicić, Milena Vi-

dić (Mladost 2015), Jovana

Sarić, SaraMarković, Ivana

Petković, Andrea Janjuše-

vić (Ekonomist), Anđela

Tošković,IvanaBoričić,Sa-

ra Simonović (Budućnost),

Hristina Anđelić, Lidija

Stanić (Serdar), Dragana

Vojinović (Obilić).

Raspored turnira – (23. 6.

2018. u 18 časova): Crna

Gora –Makedonija i Bosna

i Hercegovina – Srbija; 2.

kolo (24. 6. 2018. u 18 časo-

va): Srbija – Makedonija i

CrnaGora - Bosna iHerce-

govina; 3. (26. 6. 2018. u 9

časova): CrnaGora–Srbija

iMakedonija-Bosna iHer-

cegovina.

R.P.

U Podgorici ,,Trofej FSCG“ za pionirke

Vrijedni testovi

zadjevojčice

svojih firmi, a podrška op-

štine Kotor je, recimo, ove

godine oko 90hiljada eura.

Kako ta sredstva nijesudo-

voljna za potpuni program

OFK Grbalj, predsjednik

opštine Jokić je napome-

nuo da kotorska opština

redovno izmiruje obaveze

prema sportskim korisni-

cima, kao i da je ukupni

budžet za sport povećan.

Ali, novca nikada dosta.

- Zadovoljni smo razmje-

nommišljenja sa predsjed-

nikomJokićem.Saslušaoje

naše prijedloge, objasnio

šta i koliko opština može, a

nakon svega smo se dogo-

vorili da se ponovo okupi-

mo za sedam dana i tom

prilikom utvrdimo dalje

korake. I mi iz delegacije

Grblja spremni smo da po-

jedinačno, preko naših fir-

mi pomognemo klub, kao i

da se uključimo u kadrov-

sko jačanje budućeg ruko-

vodstva. Optimista sam,

iako još ništa nije završeno

- rekao je predsjednik

skupštine OFKGrbalj Goj-

ko Donković, upamćen iz

sportskih dana kao be-

skompriomisni bek i veliki

borac za boje kluba.

Dakle, predstoji period

usaglašavanja i dogovora

kakobiOFKGrbalj, koliko-

toliko, spreman dočekao

novu takmičarsku godinu.

D.D.