Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

Ekonomija

Izgradnja stanova u Crnoj Gori i dalje unosan biznis

Kupiš jedan,

PODGORICA

- Prilikomku-

povinekrovanadglavom

prosječangrađanin, kojem

za to trebakredit, plati tri

stana. Premapodacima

Monstata, naime, izgradnja

kvadratnogmetra stanako-

štala jeuprošloj godini inve-

stitorauprosjeku681 euro.

UPodgorici 670eura, na

primorju770, ana sjeveru

400eura. Prosječnaprodaj-

na cijenakvadrataudržavi u

prvomkvartaluove godine

iznosila je 1.162 eura–na

primorju 1.355 eura, u sre-

dišnjemregionu752, ana

sjeveru672 eura.

Razlike tokom godina u pros-

ječnim cijenama kvadratnog

metra stana u novogradnji u

značajnoj mjeri zavise od

učešća stanova solidarne

stambene izgradnje. Ukoliko

je učešće ovih stanova veće,

prosječnacijenastanaunovo-

gradnji će biti značajno niža,

odnosno ukoliko je učešće

manje, prosječna cijena ćebiti

veća.

PRORAČUN

Uzimajući sve ovo u obzir

kupovinu stana od 60 kvadra-

ta, njegova cijena izrade je

prema Monstatu 40.860, a

građaningakupiza72.000eu-

ra. Ako uzmemo u obzir pros-

ječnuprodajnucijenukvadra-

ta od 1.200 i ako građanin

podigne kredit na 20 godina,

stan će ga koštati do 160.000,

računajući kamatu, životno

osiguranje i troškove kredita.

Gradnja stanova u Crnoj Gori

je postala najunosniji posao, a

kupi se sve što se izgradi. Još

prije sedam godina, na posl-

jednjem popisu stanovništva,

Prosječna

cijena izgradnje

kvadrata stana u

Crnoj Gori je 681

euro, a prosječna

prodajna cijena

1.162 eura. Kad

se tome doda

prosječna kamata

na stambene

kredite od 5,9

odsto, troškovi

kredita i životnog

osiguranja,

prosječan

građanin jedan

kvadrat plati tri

puta

Ekonomski analitičar Predrag Drecun tvrdi da je odnos ponu-

de i tražnje stanova bio povoljniji prije nekoliko godina i misli

da se ulazi u zonu zasićenosti. Smatra da je to dobar posao za

pojedinca, ali sa aspekta društva nije.

- Tržište nekretntina će se stabilizovati na neki normalni iznos

pro ita. Uz prosječnu cijenu koštanja kvadrata od 700 eura,

građaninmože kupiti stan u izgradnji po hiljadu eura za kva-

drat. Ostaje dovoljno pro ita za građevinare, ali ovo postaje

društveni problem. Dobar dio tih stanova ostaje neiskorišćen i

nerentiran, tako da se radi o velikoj sumi umrtvljenog kapitala.

Treba razmisliti o respekivnoj politici davanja građevinskih

dozvola, jer je šteta društvena ogromna – ocijenio je Drecun i

dodao da se zbogmigracija prodaju uglavnomdobre lokacije.

- Ako se pogleda prirodni priraštaj u Podgorici, nema razloga

da se gradi toliko stanova, ali su kupci iz drugih djelova države,

čime se Crna Gora regionalno destabilizuje. Kad bi se te umrtv-

ljene pare investirale u razvoj softvera, turističkih kapaciteta,

male proizvodnje, poljoprivrede, možda bi bilo bolje - ističe

Drecun.

Drecun:Nekontrolisana

gradnjadestabilizujedržavu

ANKETA

MIROSLAVJANKOVIĆ:

Uodnosu na okruženje, sta-

novi kod nas su skupi. Reci-

mo na užoj periferiji Beo-

grada stanovi su mnogo

jeftiniji nego kod nas, a u

centralnom dijelu Srbije

mogu da se kupe po 700 do

800 eura za kvadrat, a u Bo-

sni da ne pričamo.

DANKASMOLOVIĆ:

Bračni parovi koji imaju zarade

veće od prosječne nekako i mo-

gu kupiti stan, možda kroz pro-

jekat1000+,aliteško.Investito-

rivjerovatnodostazarađuju,što

zavisi od komunalija, saglasno-

sti,cijenematerijala,jerseteško

u Podgorici može naći stan is-

podhiljadu eura za kvadrat.

STOJANDRECUN:

Prosječan građanin koji živi od

plate ne može kupiti stan u Cr-

noj Gori. U odnosu na druge

državeuregionu,cijenesuveli-

ke. Građevinari se bogate na

račun građana, sve više se gra-

di, a cijene ne padaju. Jedino je

moguće kupiti stan na kredit, a

kamate suonda velike.

Monstat je utvrdio da Crna

Gora ima 122.462 stana više

nego što ima porodica. Uz to,

tada je bilo 59 hiljada praznih

stanova i skoro 62 hiljade sta-

nova koji su se koristili u se-

zoni – ljetnjoj ili zimskoj. Od

2011, kad je bio popis, nastavl-

jena je izgradnja stanova nes-

manjenombrzinom.

PredsjednikOdboraudružen-

ja građevinarstva i industrije

građevinskih materijala

Privredne komoreMile Gujić

tvrdi da je teško dati precizne

informacije kolika je zarada

investitora, jer cijene gradnje

konkretno u Podgorici (a i u

drugim gradovima) zavise od

kvaliteta lokacije, infrastruk-

ture i drugih parametara koji

utiču na tržišnu cijenu stano-

va.

- Prema analizi koju smo radi-

li zapotrebenašefirmeza jed-

nu lokaciju na Starom aero-

dromu u Podgorici gdje je u

pitanju izgradnja stambeno

poslovnog objekta površine

9.000 metara kvadratnih do-

bili smo slične podatke onima

koje je daoMonstat - kazao je

Gajić koji je zaposlen u firmi

,,Normal kompani“.

On tvrdi da je cijena gradnje

bilaoko700eurapokvadratu,

dok je prodajna cijena bila u

prosjeku890 eura.

- U cijena kvadrata stana

( p o s l o v n o g p r o s t o r a )

ukalkulisani sutroškovi zeml-

jišta, naknada za komunalno

opremanje, izrada projekta,

troškovi vezani za dobijanje

saglasnosti,revizije,građevin-

ske dozvole, tehničkog prije-

ma i etažne razrade, svi

građevinski radovi (izvođenje

instalacija, nabavka materija-

la, zidanje, keramika, moleraj,

uređenje terena i dr.nabavka

opreme i troškovi radne

snage), porezi - objašnjava

Gajić dodajući da je prosječna

prodajna cijena bila oko 890

eura po kvadratu.

- Dakle prosječna zarada in-

vestitiora kada se odbije PDV

bila je oko 150 eura po

kvadratu - kažeGajić.

Onobjašnjavada jeovdje riječ

o lokaciji koja pripada drugoj

zoni, pa je i samnivo opreml-

jenosti diktiran kvalitetom

lokacije, a takođe i cijena sta-

nova zavisi od toga.

-Ukolikose radi nakvalitetni-

jim lokacijama, onda je i cije-

na stanova veća, a samimtimi

zarada investitora -kažeGajić

naglašavajući da se mnogi ra-

dovi izvode tako što se cijena

lokacije i izvedenih ardova

kompenzira stanovima.

-Utimsituacijama ponude za

izvođenje radova budu znat-

no veće, a izvođači da bi došli

do novca stanove prodaju is-

pod tzv. tržišne vrijednosti –

objašnjavaGajić.

Iz kompanije ,,Normal“ tvrde

dana cijenukoštanjautiču ra-

zličiti faktori, isto tako i profit

zavisi od više činilaca.

- Ono što se može zasigurno

rećijestedapametnoulaganje

podrazumijeva ispitivanje i

analizu tržišta i potreba za

novim stambenim objektima,

kao i usklađivanjeplaniranih i

ostvarenih troškova građenja.

Ono što u značajnoj mjeri

utiče na profit je samo zeml-

jište, njegova veličina i doz-

voljena neto površina gradnje

USD

1.16480

JPY 128.30000

GBP 0.87663

CHF

1.15340

AUD

1.56810

CAD

1.54590

Kursna lista

DRI dala pozitivnomišljenje Demokratskoj

partiji socijalista na nansijski i izvještaj

DPSgradi

trospratnicu

uPodgorici

PODGORICA

-Državna re-

vizorska institucijadala je

pozitivnomišljenjena finan-

sijski izvještaj i zakonitost

poslovanjaDemokratske

partije socijalista zaprošlu

godinu.

Uizvještajukoji susačinili sen-

atori Nikola N. Kovačević i dr

Branislav Radulović se navodi

da je godišnji finansijski izv-

ještajDPSu svimbitnomateri-

jalnim aspektima sastavljen i

prezentovanna fer i objektivan

način u skladu sa okvirom fi-

nansijskog izvještavanja.

DPSjeprošlugodinuzavršiosa

gubitkomod 5.493 eura.

- Prihodi su bili 2.913.384 eura,

rashodi 2.916.083 eura, što je

prouzrokovalominus od 2.699

eura. Gubitak je uvećan za

2.794 eura po osnovu plaćenih

poreskih obaveza na prihode

ostvarene od drugih djelatnos-

tipartije-zakup,prodajaimov-

ine… Zato je ukupni gubitak

5.493 eura - konstatovano je u

izvještaju.

Najveći prihod DPS-a je iz

državnog budžeta - 1,72 mil-

iona,izbudžetaopština888.151

euro, od priloga 94.799, od čla-

narina 132.034 eura, zakupa

38.700, ostalih prihoda 41.986

eura

- Za redovno poslovanje -

troškove Glavnog odbora izd-

vojeno je 1,6 miliona, troškove

OO Podgorica 188.667 eura i

ostalih opštinskih odbora

975.493 eura - navodi se u iz-

vještaju. Udokumentu se ta-

kođe konstatuje da je u

poslovnim knjigama partije

iskazan građevinski objekat u

pripremi od445.010 eura.

- Iznos je iskazan po osnovu

troškovaopremanjagrađevinsk-

og zemljišta za izgradnju

poslovnog objekta spratnosti

G+S+P+3,naurbanističkojpar-

celi 32C u Podgorici, shodno

zaključenom ugovoru sa

glavnim gradom Podgorica iz

januara 2012. i po osnovu

troškova komunalija - ističe se

u izvještajuna sajtuDRI.

M.P.M.

Poziv ,,Nacionalnih

parkova Crne Gore“

Ponude

za zakup

Sušice

do3. jula

PODGORICA

–Preduze-

će ,,Nacionalni parkovi

CrneGore“pozvalo je za-

interesovanedado3. jula

dostaveponude zapeto-

godišnji zakuphotelaSu-

šicanaŽabljaku.

Predstavnici NPCG su u

pozivunavelidaminimalna

cijena godišnjeg zakupa

hotela, koji se nalazi u Na-

cionalnom parku ,,Durmi-

tor“, iznosi 2.400 eura, bez

uračunatog poreza na do-

datu vrijednost i plaća se

šestmjeseci unaprijed.

Oni su dodali i da se zak-

upljeni objekatmožekoris-

titi jedinozaobavljanje tur-

ističko -ugostiteljskih

djelatnosti.

P r avo z a kup a ima j u

domaća preduzeća regis-

trovana za obavljanje turis-

tičko-ugostiteljskih djelat-

nosti, koja uplate depozit

od deset odsto minimalne

cijene godišnjeg zakupa.

Zainteresovanitrebadado-

stave bilanse stanja i uspje-

ha za posljednje tri godine,

kojim se dokazuje da su

pozitivnoposlovali, kaoida

su uredno izmirili sve

poreze.

Ponude semogudostavljati

do 3. jula do deset sati, a

biće otvorene sat kasnije.

N.K.

Odbor direktora

Montenegroberze

Đenerali

tri dana

bez limita

PODGORICA

Odbordi-

rektoraMontenegrober-

ze jeodponedjeljkado

srijedeukinuocjenovno

ograničenje zahartije

Đenerali osiguranja

Montenegro.

-Odbordirektorajeocijen-

io neophodnost ukidanja

cjenovnog ograničenja na

period od tri radna dana, u

cilju omogućavanja sk-

lapanja transakcija sa akci-

jama Generali osiguranja

Montenegro - navodi se u

saopštenju Montene-

groberze.

M.P.M.

PredragDrecun