Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjedniš-

tvoDemokratskepartije so-

cijalistaCrneGore jena ju-

čerašnjoj sjednici, kojomje

predsjedavaopredsjednik

DPS-aMiloĐukanović, dalo

saglasnost naodlukuOpštin-

skogodboraDPS-aŽabljak

dakandidat zapredsjednika

opštinebudeVeselinVuki-

ćević, koji je tudužnost

obavljao i uprethodnom

mandatu. Istovremeno, na-

konveoma lošeg rezultata

na lokalnimizborimauPla-

vugdje jeDPS tek trećapo

snazi partijaPredsjedništvo

jeodlučiloda raspušti odbor

uPlavu.

- Analizirajući političku situ-

aciju nakon lokalnih izbora u

Plavu, Predsjedništvo je

odlučilo da predloži Glavnom

odboru raspuštanje odbora u

tom gradu, kako bi se stvorili

uslovi za temeljnu reformu

opštinske organizacije DPS-a.

Predsjedništvo je ocijenilo da

jelošizbornirezultatdjelimič-

no uzrokovan opstrukcijom

koju je kreiralo prethodno

opštinsko rukovodstvoDPS-a,

navodi se u saopštenjuDPS-a.

Saglasno Statutu DPS -a,

Predsjedništvo će Glavnom

odboru uputiti prijedlog i dru-

gihmjerakoje trebadadovedu

do bolje organizacije partije i

kvalitetnije realizacije politi-

ka, kako bi DPS Plava već na

narednim izborima postala

vodeća politička snaga.

- Na sjednici Predsjedništva je

analizirannačinfunckionisan-

ja lokalne vlasti u Tivtu i oci-

jenjeno da je nakon ubjedljive

pobjede i ogromne podrške

koju su Tivćani ukazali DPS-u

bilo objektivno očekivanje bi-

račadasekvalitet vršenjavlas-

ti i realizacijakapitalnih inves-

ticija, od kojih su neke i

državnog značaja, podignu na

još viši nivo.

Predsjedništvo je naložilo

OpštinskomodboruDPSTivat

dapreduzmekonkretnemjere

koje će omogućiti efikasniji

način funkcionisanja lokalne

vlasti i dati dodatni podsticaj

realizaciji izbornog programa.

Predsjedništvo je pozdravilo

pozitivne ocjene Državne re-

vizorske institucije o godišn-

jem finansijskom poslovanju

Demokratske partije socijalis-

ta Crne Gore, bez primjedbi i

preporuka.

R.P.

PODGORICA

- Predsjednik

OdboradirektoraAerodro-

maCrneGore (ACG)Boži-

darVuksanovićprekršio je

Zakono sprečavanjukorup-

cije jer je javni podrediopri-

vatnominteresu.

To je odluka Agencije za spre-

čavanjekorupcije(ASK)od21.

juna. Njome je utvrđeno da je

Vuksanović istovremeno tri

mjeseca primao direktorsku

platu uUpravi za inspekcijske

poslove i nakna-

duzačlanstvo

u Odb o r u

ACG, kao i

da je uče-

stvovao u

izmjeni sta-

tuta da pri-

bavi se-

bi korist.

ASKjeutvrdiodajeVuksanović

prekšiočlan7 i 8Zakonaospre-

čavanjukorupcijetakoštojekao

članodboraACG,nakonimeno-

vana na javnu funkciju 30. juna

2017, glasao za sebe i izmjene

statuta da bi se profesionalizo-

vala funkcija predsjednika bor-

da, nakoju jepostavljen.

- Time je ostvario naknadu -

zaradu od septembra 2017. do

maja 2018, u ukupnom bruto

iznosu 31.939 eura, što nije na

osnovu odluke osnivača - Vla-

de,kakojepropisanostatutom

ACG. Time je javni interes po-

dredio privatnom - piše u od-

luci ASK.

Oni ističu i da je prekršio član

12 Zakona jer je istovremeno

primao platu za jul, avgust i

septembar 2017. u Upravi

za inspekcijskeposlo-

ve(ubrutoiznosuod

5.578 eura, odno-

sno neto 1.245

mjesečno) i na-

knadu za član-

stvouodboru

ACG.

PODGORICA

- Socijalde-

mokratskapartijaCetinje

reagovala jena saopštenje

Upravnog sudaobjavljenou

Pobjedi ukojemsenavodi da

nemaopstrukcijeupredme-

tupo tužbi protivSOCeti-

nje. Usaopštenju sepoziva

Upravni sudda, kakokaže

SDP, zaštite interese građa-

naprijestonice.

- Gospodo iz Upravnog suda,

nijesmo vas pitali koliko ste

primili predmeta, niti koliko

imate sudija, a najmanje nas

interesuje koliki je vaš proce-

natuspješnosti. Interesujenas

zaštita interesa građana Cet-

inja i njihovog prava da njiho-

va Skupština bude vođena na

način koji ne ostavlja mjesta

sumnji u to da će proizvesti

pravnu nesigurnost - navodi

SDP.

Asvakimdanomduže, kako se

navodi, u kojem vi ne odluču-

jete o tužbi koju smo zajedno

sa ostalim opozicionim parti-

jama podnijeli može biti

štetanzbogbrojnihodlukako-

je Skupština prijestonice

donosi i nesagledive štete koja

može nastati po građane i

prijestonicu.

- Zbog toga vas još jednom

pozivamo da, u skladu sa Us-

tavom i zakonima naše zemlje,

doneseteodlukuponašojtužbi

u najskorijemmogućem roku.

Nakraju, ne želimodamislimo

da jenekomecilj da senegovo-

rio35milionaeuradugaprijes-

tonice Cetinje, zaključuje se u

saopštenjuSDP-a.

R.P.

PODGORICA

-Demokrat-

skapartija socijalistapotro-

šila je za lokalne izborekoji

su27.majaodržani u 10op-

ština 220.485 eura, pokazuju

podaci objavljeni na sajtu

Agencije za sprečavanjeko-

rupcije.

Prema istimpodacima, DPS je

odlokalnihsamouprava10op-

ština, a prema zakonskoj ras-

podjeli sredstava prikupila

4.973 eura, dok je od priloga

pravnih lica sakupila 20.000

eura.Najvišenovcadonirala je

Iberostar hotelska grupa iz

Budve i to 10.000 eura, dok su

Igma Enerdži iz Andrijevice i

GrađevinarD.O.OizPodgorice

donirali vladajućoj partiji po

5.000 eura.

Odpriloga fizičkih lica, partija

Mila Đukanovića sakupila je

za lokalne izbore 118.205eura,

a partiju supo 500 eura, izme-

đu ostalih častili i poslanici

Dragutin Papović, Marija Ća-

tović, Jovanka Laličič, Danijel

Živković, Momčilo Martino-

vić, ObradStanišić…

Po 2.000, koliko iznosi najveći

zakonski prilog, donirali su

ZoranBožović,LjuboVujović,

HajroKaljević izBijelogPolja,

kao i Ljubodrag Janković, Ja-

kupSpahić,DževadZejnilović

iz Podgorice. Portparolka par-

tije Danica Nikolić donirala je

DPS-u 1.200 eura. Poslanica

Nada Drobnjak takođe je do-

nirala 500 eura, koje je kasnije

kako pokazuju podaci povu-

kla.

Kad suupitanju rashodi DPS-

a za lokalne izbore, najviše

novca partija je potrošila na

medijsko predstavljanje, ogla-

se i publikacije i to 120.308 eu-

ra, od čega su najviše dobile

Prva Tv 36.300 eura i Pink M

37.033 eura.

Predizborniskupovikoštalisu

DPS 25.685 eura, dok su troš-

kovi za izradu reklamnih spo-

tova i reklamnimaterijal izno-

sili 74.220 eura, od čega je

AgencijiMAPAzauslugepro-

dukcije i video spotova ispla-

ćeno 17.500 eura. Agenciji Da-

mar za istraživanje javnog

mnjenja, koje je urađeno 18.

maja uplaćeno je 3.300 eura.

J. ĐURIŠIĆ

Zasijedalo Predsjedništvo Demokratske partije socijalista

VukićevićuŽabljak,

raspuštenodbor

DPS-auPlavu

Predsjedništvo je naložilo Opštinskomodboru DPS Tivat da preduzme

konkretnemjere koje će omogućiti e kasniji način funkcionisanja

lokalne vlasti i dati dodatni podsticaj realizaciji izbornog programa

Glasanjemza

sebezaradio

31.900eura

ASK utvrdila da je predsjednik Odbora direktora

Aerodroma Božidar Vuksanović prekršio Zakon

Božidar Vuksanović je u izjavi za Antenu M kazao da Odbor

direktora ne donosi nikakve odluke, već prijedloge odluka,

te da je tako bilo i sa prijedlogomodluke o promjeni statuta.

- Odbor upućuje prijedlog osnivaču, koji donosi odluku o

tompitanju - kazao je Vuksanović.

- Dana 24.07.2017. samuputio zahtjev Upravi za inspekcij-

ske poslove da obustavi obračune i isplate naknade iz Upra-

ve za inspekcijske poslove iz razloga naimenovanja na mje-

sto predsjednika Odbora direktora Aerodroma - objašnjava

Vuksanović. Nakon toga su, kako tvrdi, uslijedile tri uplate

od strane Uprave za inspekcijske poslove nakon čega je i

usmenimputem intervenisao i tražio obustavu.

- Poslije određenog vremena sam vratio sredstva budžetu

Crne Gore, koja samustanovio da su plaćena po tomosno-

vu, i tu uplatnicu kod sebe imam, navodi Vuksanović. Rješe-

nje Agencije za sprečavanje korupcije je konačno, a protiv

njega se može pokrenuti upravni spor u roku 20 dana od

prijema odluke.

Vuksanović:Vratiosam

dobijenasredstvaubudžet

Izvještaj Agencije za sprečavanje korupcije

Za lokalne izboreDPS

potrošila220.485eura

Reakcija SDP Cetinje na

saopštenje Upravnog suda

Da sezaštiti

prijestonica

J.ĐURIŠIĆ

BožidarVuksanović

Čelnici DPS-a