Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Subota, 23. jun 2018.

Stižeekspertska

misija za

vanjskegranice

PODGORICA

Ekspertska misija

Evropske unije za vanjske granice

boraviće u Crnoj Gori naredne sedmi-

ce, a kao i prethodnih godina, pred-

vodiće je nezavisni ekspert iz Finske.

Iz Generalnog Sekretarijata Vlade

Crne Gore saopšteno je da će eksper-

ti razgovarati sa predstavnicima

Ministarstva unutrašnjih poslova i

Sektora granične policije. Navodi

se da je cilj tih razgovora procjena

napretka koji je Crna Gora ostvarila

na usklađivanja s pravnom tekovi-

nomEU u dijelu integrisanog uprav-

ljanja granicom, a sve u kontekstu

ispunjavanja privremenihmjerila u

ovoj oblasti. Kako su kazali, u vezi sa

nedavnimmigratornim kretanjim i

mogućimbezbjednosnim izazovim,

tokommisije biti organizovane i

posjete graničnimprelazima sa

Albanijom, Bosnom i Hercegovinom

i Kosovom i razmotrena saradnja

između Crne Gore i susjednih zema-

lja u pogledu nadzora i bezbjednosti

na granici.

R.P.

Konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada održaće se 6. jula

SD-upredsjednikSOPodgorice,

sekretarijati jošnijesuprecizirani

PODGORICA

Konstitutivna

sjednicaSkupštine glavnoggrada

nakojoj ćebiti potvrđenimandati

odbornicima i izabranpredsjed-

nikpodgoričkogparlamenta, biće

održana6. jula.

Ta funkcija će, prema pouzdanim

saznanjima Pobjede, na osnovu do-

govora pregovaračkih timova De-

mokratske partije socijalista i Soci-

jaldemokrata Crne Gore pripasti

SD-u. Kandidat za tu funkciju je

dosadašnji predsjednik Skupštine

glavnog gradaĐorđe Suhih.

Izvor Pobjede iz vrha vladajuće ko-

alicije je kazao da broj sekretarijata

koji ćepripastiSD-unijepreciziran.

- SDočekuje da to bude na istomni-

vou kao i u dosadašnjoj podjeli vla-

sti, dok DPS smatra da to treba da

bude nešto manje, precizirao je

izvor dodajući da to nije prepreka

vrlo brzomkonačnomdogovoru.

- Pravi se savez u svih 10 opština i

očekujemo brzi dogovor o svimde-

taljima, rekao je izvor.

Zakonom je predviđeno da prvom

sjednicomnovoizabrane skupštine,

do izbora predsjednika Skupštine,

predsjedava najstariji odbornik.

Na lokalnim izborima apsulutnu

vlastuglavnomgradu jeosvojilako-

aliciona lista DPS-a sa 32 mandata,

koalicija Demokrate - Ura 17 man-

data, a savez DF-SNP osammana-

data.

Socijaldemokrate Ivana Brajovića

će u lokalnom parlamentu imati tri

predstavnika.

Uraspodjelimandataafirmativnom

akcijom učestvuje i Albanska alter-

nativa, koja je sa 1.492glasa, osvojila

jedanmandat.

N. Z.

Reakcije na izjavu Demokrata i Ure da neće prekinuti

bojkot parlamenta dok imse ne ispune zahtjevi

PODGORICA

To štopred-

sjedniciDemokrata iUre,

AleksaBečić iDritanAbazo-

vić, prvonajavljujupovratak

uparlament, panakondva

danaporučujuda, ipak, neće

prekinuti bojkot dok sene

ispunenjihovi zahtjevi, nije

dobroni zanjihove glasače,

niti je cijenjenoukrugovima

EU–kaže zaPobjeduMom-

čiloRadulović, predsjednik

EvropskogpokretauCrnoj

Gori.

Evropski komesar za prošire-

nje Johanes Han pozdravio je

ranije odluku Bečića i Abazo-

vića o povratku u parlament,

odmah nakon što su oni pred-

stavili Plan izbornih reformi i

kazali da ćeprihvatanjenjiho-

vih zahtjeva značiti njihov

prekid bojkota Skupštine. I

vladajuće partije u crnogor-

skom parlamentu, kao i pre-

mijer Duško Marković, po-

zdravili sunajavuDemokrata i

Ure za povratak u parlament i

iskazalispremnostzadijalogu

Skupštini.

Bečić i Abazović su nakon po-

Radulović:

Bečić i Abazović

zbunjuju javnost

vratka izBrisela, bezobzirana

toštojeHanporučiodajedija-

log najbolje voditi u Skupštini

i što jeDPS spremna za razgo-

vor, saopštili da se neće vratiti

u parlament, dok se ne ispune

njihovi zahtjevi, među kojima

su određivanje datuma parla-

mentarnih, ali i lokalnih izbo-

ra.

LOŠ POTEZ

Radulović kaže da najavljiva-

njeprekidabojkotapaodusta-

janje od toga nije dobar poli-

tički potez.

- Nijesam siguran da je to naj-

pametniji načinda sekomuni-

cira ni sa domaćim, a posebno

sa evropskimpolitičkim akte-

rima. Takav način komunici-

ranja nije put ka ustanovljava-

nju političkog, pa i ličnog

kredibiliteta.Ukolikosenajavi

jednavrsta aktivnosti, treba se

držatinje, anevećdrugogada-

na pričati nešto drugo. Sada su

svi zbunjeni.Hoće li ili nećeda

se vraćaju u Skupštinu – kaže

Radulović.

Programski direktor Građan-

ske alijanse Boris Raonić po-

zvao je Bečića i Abazovića da,

zbog različitih medijskih in-

terpretacija, razjasne sadržaj i

domete posjete Briselu i ko-

mesaru za proširenje Johane-

su Hanu. Raonić je u izjavi za

PobjedukritikovaoPlanizbor-

nih reformi koji su predstavili

Bečić i Abazović, navodeći da

je riječ o pogrešnoj listi priori-

teta većine.

- Posjeta lidera opozicije ko-

mesaruHanu se dešava u veo-

ma zanimljivom političkom

trenutku. Potrebno jegrađani-

ma razjasniti domete i sadrža-

je te posjete kako bi se izbjegla

mogućnost onoga što već sada

vidimo sa obje strane, a to su

pogrešne, spin interpertacije -

kazao jeRaonić.

PRIORITETI

EU, ali i Zapad, očigledno žele

da se konačno intenzivnije an-

gažuju u Crnoj Gori, rekao je

Raonić, podsjećajući na proš-

logodišnju posjetu američkog

diplomate Brajan Hojt Jia, u

kojoj su bukvalno u dva dana

riješeni problemi u Albaniji,

Makedoniji, Kosovu, Srbiji, a

samo je, kako je kazao ,,Crna

Gora ostala u dubokoj politič-

koj krizi“.

Raonić kaže da plan izbornih

reformi ne sadrži listu pravih

prioriteta.

-Onoštobrinejepogrešnalista

prioriteta opozocije. Prioriteti

i zahtjevi koje supostavili neće

riješiti njihove probleme, tj.

spriječiti zloupotrebe DPS-a,

pa već sada će na prethodne

zahtjevedodatinove, većviđe-

ne,zaučesćeuVladibezuspje-

ha ili elektronska identifikaci-

ja glasača, koja se pokazala

neuspješnom - rekao je Rao-

nić.

Prema njegovim riječima,

opozicija takođe mora da se

„dobroprebroji“.

- Jer njihovpovrataknema sa-

mo svrhu dostizanje dvotre-

ćinske većine, jer je jasno da

Ura iDemokratenemaju „ma-

tematičku težinu“, već je po-

treban sistematički pristup

kontroli vlasti i zauzimanje

prostora u medijima - zaklju-

čio jeRaonić.

Poslanik DF-a Slaven Radulo-

vić je, na svomFejsbuk profilu

prije dva dana, ocijenio da je

posjeta Bečića i Abazovića

Briselu „bruka“, te da je „ne-

vjerovatno diplomatski nei-

skusno“.

- Ako nijesu mogli da izbore

unaprijed makar neutralnu

izjavu Johanesa Hana, nijesu

smjeli ni da idu u Brisel. Ova-

ko, nakon medisjke podrške

Vijesti i Dana, plaćenih tek-

stova, bombastičnih najava o

„nevjerovatnom prijemu nji-

hovog revolucionarnog pla-

na“ umeđunarodnoj zajedni-

ci, ovo jeponižavajuće. Zaista,

bruka.Ali,ovojedanakneisku-

stvu – napisao jeRadunović na

Fejsbukprofilu.

I.K. –N. Z.

Programski direktor GA Boris Raonić pozvao Bečića i

Abazovića da, zbog različitihmedijskih interpretacija,

razjasne sadržaj i domete posjete Briselu. On je

kazao i da Bečićev i Abazovićev Plan izbornih

reformi ne sadrži listu „pravih prioriteta“

Aleksa Bečić i Dritan Abazović nijesu očekivali

da će im tokomposjete Briselu predstavnici

EU sugerisati da se vrate u parlament, ali suge-

stije Brisela ozbiljne su i jasne - da

se vrate obavezama koje ih

čekaju u parlamentu, za koje

su plaćeni i da učestvuju u

institucionalnomdijalogu –

kazao je za Pobjedu Nikola

Rakočević, poslanik DPS-a.

Rakočević kaže da je pitanje da li Abazović i

Bečić odbijaju da se vrate u parlament zbog

straha od sučeljavanja argumenata sa posla-

nicima DPS-a ili sa koalicionimpartnerima iz

Demokratskog fronta.

- DPS otvorena je za dijalog i kompromis na

bazi novog političkog razumijevanja, ali isklju-

čivo u Skupštini. Podrazumijeva se, bez besmi-

slenih i teatralnih uslovljavanja i ucjenjivanja

– rekao je Rakočević.

Rakočević:

NeznaseplašeliseDPS-ailiDF-a

Predsjednik Demokrata

Aleksa Bečić i predsjednik

GP URA Dritan Abazović su

u Briselu predstavili Plan

izbornih reformi Dejvidu

Martinu predsjedavajućem

Parlamentarnog odbora za

stabilizaciju i pridruživanje

Crne Gore i EU.

- Plan Demokrata i Ure koji

su podržale institucije EU

predviđa iznalaženje održi-

vih rješenja u vezi sa Sud-

skim savjetom, zakonske

izmjene u vezi javnog emi-

tera i izbor novog Savjeta

RTCG, sveobuhvatnu refor-

mu izbornog zakonodav-

stva sa posebnimosvrtom

na DIK i ASK, izmjenu seta

medijskih zakona, a zatim i

potvrđivanje datuma parla-

mentarnih izbora i dogovor

o datumu održavanja opštih

lokalnih izbora kao nove

kategorije u izbornom zako-

nodavstvu. Prema našem

prijedlogu, koji je podržala

EU, prethodno navedeno

bi se pripremalo kroz više-

mjesečni rad posebnog ad

hok parlamentarnog tijela,

a tek nakon usaglašavanja

svih rješenja zakazala bi

se Skupština na kojoj bi se

veri ikovalo navedeno. Do

tada, Demokrate i Ura, kako

je de inisano Planom, neće

prisustvovati sjednicama

Plenuma i redovnih radnih

tijela, već će u parlamentar-

nom ad hok odboru koje

se formira na naš prijedlog

raditi na implementaciji

Plana koji je nedvosmisleno

podržala EU, istakli su pred-

sjednici Demokrata i Ure.

Predstavili

planMartinu

Boris

Raonić

Momčilo

Radulović

Nikola

Rakočević

Zgradaopštine