Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE - Iako rok za pod-

nošenje zahtjeva za legali-

zacijubespravno izgrađe-

nihobjekata ističe za nešto

više od tri sedmice, njihovi

vlasnici pokazuju veoma

malo interesovanja da

iskoriste povoljnosti koje

supredviđene Zakonom

oplaniranjuprostora i

izgradnji.

Zapravo, kako je saopšteno

iz nadležnog organa lokalne

uprave, na njihovu adresu je

do sada pristiglo svega 119

zahtjeva za legalizaciju.

Glavni gradski arhitekta

ROŽAJE:

Slabo interesovanje za ozakonjenje bespravne gradnje

Za legalizacijupodnijetosamo 119zahtjeva

Arbin Kalač je ranije kazao

da je rožajska lokalna uprava

jedna od prvih u državi na

vrijeme započela aktivnosti

koje predviđa taj zakon, kako

bi se stvorili uslovi da se gra-

đanima omogući da iskoriste

povoljnosti koje se njime

nude i legalizuju objekte, što

treba da unese više urbani-

stičkog reda.

- Na vrijeme je imenovan

glavni gradski arhitekta i ura-

đene odluke o visini naknade

za opremanje građevinskog

zemljišta i o visini naknade

za opremanje građevinskog

zemljišta za nelegalne objek-

te i te odluke su proslijeđene

resornomMinistarstvu na

davanje saglasnosti - rekao

je Kalač.

U lokalnoj upravi ne raspo-

lažu preciznimpodatkom

o broju ,,divljih“ objekata,

ali se procjenjuje da ih ima

više od 2.000. Najveći broj

čine objekti individualnog

stanovanja. Shodno zakonu

i urabanističkimplanovima,

većina može da se legalizuje.

Procjenjuje se da bi legaliza-

cijombespravno podignutih

objekata lokalni budžet bio

bogatiji za 1.500.000 do

2.000.000 eura.

F. KALIĆ

PODGORICA:

Rezultati projekta zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Odobukedoposla

U okviru projekta „Od olovke do posla“, ostvarena je odlična saradnja i sa

privatnimsektorom, koji je upoznat omogućnostima i željomosoba sa

invaliditetomda zasnuju radni angažman i žive od svog rada

PODGORICA

-Krozproje-

kat „Odolovkedoposla“, ko-

ji sprovodiUdruženje zapo-

moć licimaometenimu

psihofizičkomrazvoju

(UZPD) izNikšićau saradnji

saZavodomza zapošljavanje

obuku jeprošlo sedamosoba

sa invaliditetom, apet je za-

pošljeno. Partneri su ,,Alfa

TonLekić“ i frizersko - koz-

metička akademija ,,Ljilja“ iz

Nikšića.

Rezultate projekta predstavili

su Miluša Žugić koordinator-

ka, StankoLaković iz Fonda za

profesionalnu rehabilitaciju

ZZZCG, Vukica Todorović iz

,,Alfa Ton Lekić“ i korisnice

projektaTeodora Zorić i Bilja-

naVlahović.

MilušaŽugićkazala jeda jecilj

projekta povećanje stručnih i

radnih kvalifikacija lica sa in-

validitetom, njihovo uključi-

vanje u radne i društvene pro-

cese,tepovećanjezaposlenosti

tih osoba i osposobljavanje za

rad na konkretnom radnom

mjestu.

- Privatna ustanova za obrazo-

vanje odraslih ,,Alfa Ton Le-

kić“ obučila je deset lica. U

frizersko-kozmetičkoj akade-

miji ,,Ljilja“ obučavao se jedan

naš korisnik, frizer koji je još

angažovan kod njih. Osposo-

bljavanje na radnom mjestu

namijenjeno je za dvije osobe,

jedna u frizersko-kozmetičkoj

akademiji, a druga u udruže-

nju - kazala jeŽugić.

Ona je dodala da je u okviru

projekta ostvarena odlična sa-

radnja i sa privatnim sekto-

rom, koji jeupoznat samoguć-

nostima i željom osoba sa

VIŠESTRUKEKORISTIODPROJEKTA:

SakonferencijeuPodgorici

invaliditetomdazasnujuradni

angažman i žive od svog rada.

SUBVENCIJE

Zavodzazapošljavanjejeobja-

vio šest javnihpoziva za unap-

ređenje profesionalne rehabi-

litacije i zapošljavanje lica sa

invaliditetom u vrijednosti od

devetmiliona eura.

SredstvimaFondaod2015. go-

dine, finansirano je više od 150

projekata zapošljavanja lica sa

invaliditetom.

Stanko Laković kazao je da

kroz projekte kao što je ,,Od

olovke do posla“ promovišu

subvencije koje nude poslo-

davcima.

-To je urodilo plodom, pa ima-

mopovećanbrojzahtjeva.Ina-

če, subvencije poslodavcu

iznose 75 odsto, od isplaćene

bruto zarade zaposlenog lica

sa invaliditetom, za cijeli peri-

od zaposlenosti. Ukoliko po-

slodavac zaposli lice koje ima

minimum 50 odsto invalidite-

ta, može da ostvari pravo na

subvenciju u iznosu od 75 od-

sto,aukolikoliceimamanjeod

50odstoinvaliditeta,tajposlo-

davac stiče pravo na subvenci-

ju u iznosu od 75 odsto u prvoj

godinizaposlenostitoglica,60

odsto u drugoj godini itd. - re-

kao jeLaković.

On je naglasio da su sredstva

koja se odobravaju za prilago-

đavanje radnogmjesta i uslova

rada bespovratna.

PARTNERI

VukicaTodorović, predstavni-

ca ,,Alfa Ton Lekić“, kazala je

da sukako bi izašli u susret ko-

risnicima maksimalno prila-

godili proces rada projektu.

Ona se nada da će projekat na-

staviti te da će ta ustanova biti

partner.

U okviru projekta unaprijeđe-

ni su uslovi za rad frizerskog

salona ,,Status“prvogzaosobe

sa invaliditetom u Crnoj Gori.

U salonu radi pet osoba sa in-

validitetom na poslovima fri-

zera i kozmetičara. U tom

objektu mogu se dobiti sve vr-

ste frizerskih i kozmetičkih

usluga, razni tretmani za kosu,

depilacija, pedikir i manikir,

šminkanje i svečane frizure. U

salonu trenutno radi pet osoba

sa invaliditetomnapoziciji fri-

zera i kozmetičara.

BiljanaVlahović iTeodoraZo-

rić koje suprošleobuku i dobi-

le posao kazale su da su zado-

voljne. Vrijednost projekta

,,Odolovkedoposla“ je64.252

eura.

M.N.-T.Č.

M. BABOVIĆ

HERCEGNOVI:

Odluka lokalne uprave

Parkingkodškolenaplaćivaćekadzavršeulicu

HERCEGNOVI

-UUlici put partizan-

skihmajki nakojoj sunedavno iscrtana

parkingmjestaneće, premda je ranije

najavljeno, početi naplataparkiranja

svedok ta saobraćajnicanebude rekon-

struisana.

- Iako je planirano da Parking servis u do-

govorusaodboromOŠ„DašoPavičić“poč-

nenaplatuparkiranja, nakonsagledavanja

situacije dogovoreno je da za to ne postoje

uslovi dok ova ulica ne bude rekonstruisa-

na.Naovaj način, lokalnauprava jeuvažila

i sugestije brojnih roditelja koje su pristi-

gle tokomproteklihnekolikodana – saop-

šteno je iz Službe za informisanje opštine.

Zaključeno je da će parking mjesta ostati

ucrtana radi održavanja saobraćajnog re-

da, štoćebiti dio redovnekontrole i svi ko-

ji sebuduparkiralimimoza tonaznačenih

pozicija, biće sankcionisani.

Osimtoga, odlučeno jedanećebitinaplate

parkiranjaninanovoiscrtanimmjestimau

dijeluUlice orjenski bataljon, od raskrsni-

ce sa Ulicom Sava Bajkovića do stomato-

loške ordinacije ,,Veselinović“.

Kako saopštavaju iz lokalne uprave, dogo-

voren jenastavakuređenjaparkingmjesta

na kojima se parkiranje neće naplaćivati.

Ž.K.

BUDVA

–Javnopreduzeće zaupravljanjemmorskimdo-

bromprivodi kraju sanacijuogradena stazi kojavodi kapla-

žiMogren. Izvođač radovanapostavljanjunovihpoljaogra-

de, koja suobrušenausljedvelikognevremenaminule zime

je firmaMontal d.o.o. izPodgorice.

- Radovi će biti kompletirani unedjelju, a za ovaj posao izdvoje-

no je 4.200– saopšteno je izMorskog dobra.

Kako navode, gotovo svake godine planiraju sredstva za obnav-

ljanje zaštitne ograde na stazi do popularne plaže, s obziromna

to da je to područje izloženo udarima jakih talasa koji kontinui-

ranougrožavju tamošnjuobalnu infrastruktru.

J.T.

BUDVA:

Aktivnosti Morskog dobra

TALASI ČESTO OŠTETE OGRADU:

Mogren

OgradunaMogrenu

završićeunedjelju

HERCEGNOVI

–Sekretarijat zakomunalnedjelatnosti iz-

dao jeukupno47odobrenja zaulazvozilana šetalište zbog

snabdijevanja trgovina, ugostiteljskihobjekata i drugih

pravnih lica. Drugi saobraćaj je zabranjen. Zbogkršenja za-

branaSlužbakomunalnepolicije i inspekcijskognadzora

pojačale sukontrole, pa suprema riječimanačelniceMarije

Andrić, vidni prvi rezultati.

–Posebnupažnjusmousmjerilinakontrolunepropisnogparki-

ranja vozila, zatimvožnjumimo odobrenja nadležnog Sekreta-

rijata i kontrolu dostavnih vozila. Sankcionisano je sigurno oko

20 nepropisno parkiranih vozila, za što je kazna 50 eura. Za vo-

žnju šetalištemkazna za pravno lice je 100eura, a za odgovorno

lice upravnomlicu je 50 eura – rekla jeAndrić.

Pored kontrole saobraćaja na šetalištu, obavljana je i kontrola

privremenih objekata odnosno, da li objekti koji su postavljeni

imajuodobrenjenadležnogSekretarijata,kaoidalisupostavlje-

ni u gabaritima kako je todozvoljeno.

Ž.K.

HERCEGNOVI:

Komunalna policija zavodi red

SAMOZAPJEŠAKE:

Šetalište

Vožnja šetalištem

,,košta“ 100eura

Rožaje