Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 23. jun 2018.

CrnomGorom

Put jepropaozbog

propustaugrađenju

HERCEGNOVI:

Završen izvještaj o

urušavanju dionice Ratiševina - Mojdež

PROPAOPOSLIJENEKOLIKOMJESECI:

Diourušenedionice

Glavni uzrok deformacija, cijepanja i klizanja kolovozne konstrukcije puta su propusti

u pripremi projekta, u dijelu koji se odnosi na loše rješavanje pitanja odvođenja

površinskih i podzemnih voda - navedeno je u izvještaju Instituta za građevinarstvo

HERCEGNOVI

-Opština će

preispitati odgovornost

ovlašćenihosobakoje sudo-

nijeleodlukuda se realizuje

rekonstrukcijaputaRatiše-

vina–Mojdež, iakoza toni-

jesubili ispunjeni zakonski

uslovi, tačnijenaosnovudo-

kumentacijekojanijebilau

skladu sa tadavažećimpro-

pisima - kazao jepredsjed-

nikopštineHercegNovi

StevanKatić.

Dionicaputaurušilasedva-tri

mjeseca nakon završene re-

konstrukcije. Aktuelna vlast

angažovala je Institut za gra-

đevinarstvo izPodgoricekako

bi utvrdili uzroke propadanja

puta. Institut je izradio i do-

stavio izvještaj o izvršenoj re-

viziji glavnog projekta rekon-

strukcije lokalnog puta Igalo

- Mojdež i tehničkoj kontroli

izvedenih radova na klizištu

na tomputu.

Kroz izvještaj je napravljen

sveobuhvatanpregleddostav-

ljene projektne i gradilišne

dokumentacije, od projekto-

vanjadonačinanakojisuizve-

deni radovi, kako bi utvrdili

razlog zbog kojeg je došlo do

urušavanja dijela puta.

Konstatovano je da su propu-

sti u pripremi projekta, kon-

kretno u projektnoj doku-

mentaciji u dijelu koji se

Radovi na sanaciji puta Sušćepan - Ratiševina - Mojdež u dugog

oko 1.000metara započeti u februaru 2017. godine, završeni su

tokom ljeta. Posao, vrijedan oko 550.000 eura povjeren je irmi

„Krušo“. Krajemprošle godine pojavile su se prve pukotine na

toj dionici, a umeđuvremenu su se proširile jer je put počeo

da tone. U februaru je nekoliko dana bio zatvoren za saobraćaj

nakon čega je privremeno osposobljena jedna traka.

Projekat sanacije puta radio je inženjer Živanko Erdevički koji

je ranije kazao da prilikom izrade projekta nijesu urađeni geo-

istražni radovi na cijeloj dionici koji bi utvrdili postojanje klizišta.

Izgradnjakoštala500.000

odnosi na loše rješavanje pita-

nja odvođenja površinskih i

podzemnih voda, bili glavni

uzrok kasnijih deformacija,

cijepanja i klizanjacjelokupne

kolovozne konstrukcije dijela

putaRatiševina –Mojdež.

- Prethodna opštinska vlast

ušla je u radove, a nijesu bili

obezbijeđeni urbanističko-

tehnički uslovi, ni projektni

zadatak, a ipak je pristupljeno

izradi projektne dokumenta-

cije.Nije izvršena revizija teh-

ničke dokumentacije, niti iz-

data građevinska dozvola za

izvođenjerekonstrukcije, iako

je prema izvještaju i stanju na

terenu jasno da se nije radilo o

sanaciji, već o rekonstrukciji

lokalnog puta. Kako je u izvje-

štajuzaključeno,„evidentnoje

da su svi učesnici u izvođenju

radova prekršili tada važeću

zakonsku regulativu za oblast

građenja“ –kazao jepredsjed-

nik opštine StevanKatić.

Kako je rekao, prioritet lokal-

ne uprave je izrada projekta

rekonstrukcije u postojećim

gabaritima i što skoriji poče-

tak radova, jer je stanje puta

alarmantno.

- Brzo reagovanje je značajno

jer se radi o lokaciji na kojoj

postoje podzemne vode, te je

hitno da se posao odradi to-

kom ljeta, odnosno sezone su-

ša -naveo jeKatić.

Slijedi donošenje odluke o

utvrđivanju javnog interesa,

nakon čega će procedura biti

hitno sprovedena.

-Projekatrekonstrukcijeupo-

stojećim gabaritima biće ura-

đen na osnovu izvještaja o iz-

vršenoj reviziji i to naredni

mjesec, a do kraja septembra

trebalobi dabuduzavršeni ra-

dovi naoštećenoj dionici puta,

tako što će nam garantovati

kvalitet i da se ovakav slučaj

neće ponoviti - kazao jeKatić.

Na osnovu projektne doku-

mentacije biće izračunata vri-

jednost rekonstrukcije dijela

trase puta Ratiševina - Moj-

dež, koja se urušila početkom

godine.Okvirnaprocjena jeda

će radovi koštati oko 30.000

eura, ali Katić naglašava da to

treba da potvrdi projekat.

Do početka izvođenja radova

opština će urediti i asfaltirati

put kroz Tijesni klanac, kako

bi se tokom rekonstrukcije

oštećene dionice puta Ratiše-

vina –Mojdež osigurala alter-

nativna saobraćajnica za ova

naselja.Radovi trebadapočnu

oko 1. jula.

Ž.K.

Katić:

Potrebno je brzo

reagovanje jer se radi o

lokaciji na kojoj pos-

toje podzemne vode,

te je hitnoda se posao

odradi tokom ljeta

DANILOVGRAD:

Lokalna uprava nagradila najbolje osnovce i srednjoškolce

Graditelji ljepšebudućnosti

DANILOVGRAD

–Najpre-

stižnije školskopriznanje

Lučaotišlo jeove godinena

adrese 12učenikaOŠ ,,Nje-

goš“uSpužu, 13učenikaOŠ

,,VukoJovović“ i 44 izGi-

mnazije ,,PetarPrvi Petrović

Njegoš“.

Danilovgradske odlikaše juče

su ugostili predsjednik opšti-

neBranislavĐuranovićipred-

sjednik SO dr Miodrag Đuro-

vić. Uručili su im knjige i po

100 eura dok je đak generacije

Bojana Šolaja dobila 150 eura.

– Roditelji, nastavnici i profe-

sori i lokalnaupravaponose se

vašimuspjesima koji najavlju-

ju još bolje rezultate u daljem

školovanju. Na vama je da gra-

dite ljepšubudućnost i rodnog

mjestaiCrneGoreisamimtim

nastavite putem prethodnih

generacija koje su iznjedrile

mnogo umnih, stručnih i am-

bicioznih ljudi koji stečeno

znanje koriste u realizaciji ve-

oma dobrih i kapitalnih ideja -

obratio se svršenim osnovci-

ma imaturantimaĐuranović.

U ime drugova i drugarica za-

hvalila seBojana Šolaja.

–Kažuda jesvaki kraj zapravo

novi početak.Namakoji seda-

nas nalazimo na pragu nekih

novih izazova i avantura, biće

jakovažne ikorisnepoukeste-

čene u prvim bitkama našeg

života.Kojesutoprvepobjede

kojemora ostvariti jedanmla-

di čovjek? Prije svega, najvaž-

nije jepobijediti sebe –postati

svjestan vlastitih kvaliteta i

potencijala, ali i onoga što nas

sputava.Nakon togaoduprije-

ti se prvimpreprekama na pu-

tudouspjeha i nakrajupostati

čovjek sposoban da prema

svojim idealima kreira sadaš-

nji trenutak, a ne čovjek koji

sadašnji trenutak kreira idea-

le. Želim da vjerujem da su

mladi koji su se ovdje okupili

upravo ti koji su se sa uspje-

hom uhvatili u koštac sa svim

izazovima što i dokazuje titula

lučonoše koju saponosomno-

se - rekla jeŠolaja i zahvalilase

opštini na podršci i rezumije-

vanju.

U ime polumaturanata zahva-

lila se Anja Pavićević. Ona je

obećala da će opravdati ulože-

ni trud nastavnika i roditelja

da i u srednjoj školi budu na

visini zadatka i potvrde petice

iz osnovne škole.

B.K.

69

đaka ove godine dobilo je

diplomuLuča

ĐAKGENERACIJEBOJANAŠOLAJA:

Đuranović sanajboljimđacima

Bijelo Polje

Maturanti bjelopoljske Gimnazije ,,Miloje Dobrašinović“, gene-

racije 1958. godine proslavlja 60 godina mature. Sastanak će

biti odžan 30. juna u 11 časova ispred Gimnazije. Dođite, javite

se. Kontakt tel. 069 032 817 dr AsimDizdarević.

Proslava60

godinamature

BAR:

Inspekcija intervenisala u naselju Utjeha

Bager ,,peglao“ plažu

dok se turisti sunčaju

ZAKAŠNJELI RADOVI:

Plaža

,,Džafari bej“ jučeprijepodne

BAR

–Turisti naplaži ,,Dža-

fari bej“unaseljuUtjehane-

godovali su juče zbog radova

koje je zakupac izvodiodok

suoni odmarali. Navideo-za-

pisukoji suproslijedili redak-

ciji Pobjede, napravljenom

jučeoko 10 sati, vidi sebager

koji radi punomparom.

- Usred bijela dana dok se od-

maramo, bager izvodi radove,

pravi buku i prašinu. Zar je

moguće da inspekcija ovo ne

vidi – pita naš čitalac u prate-

ćoj poruci.

Problem je riješen nekoliko

sati kasnije.

IzJavnogpreduzećazauprav-

ljanje morskim dobrom Po-

bjedi je saopšteno da je zaku-

pac plaže firma „Danfor“ iz

Bara.

-Radi seozakašnjelimradovi-

ma na ravnanju kupališta. Za-

posleni u službi za kontrolu

Javnog preduzeća i predstav-

nici Komunalne policije kon-

statovali su nepravilnosti i za-

kupcu ukazali na njih, nakon

čega su bageri uklonjeni sa

kupališta–saopštili su izMor-

skog dobra.

I.T.