Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Hronika

je problem. Mi sada ne radimo

- napisao je Sinđelić, a tumač je

to sve bukvalnopreveo.

AdvokatJovanovićnijebioza-

dovoljan ovim prevodom, pa

je tražio da se dovede tumač

koji može da pogodi kontekst

rečenice.

On je upitao da li sudki tumač

može na osnovu načina pisa-

nja ruskog jezika (misli na po-

ruke iz telefona), da „odredi

koji je dijalekat u pitanju“. Su-

dija je rekla da tumač nije vje-

štak.

Sutkinja Suzana Mugoša od-

bila je prijedlog advokata Du-

šanaRadosavljevićadasečita-

ju poruke iz Sinđelićevog

telefona sa njegovom supru-

gom.

Mugoša je obrazložila da se

radi oprivatnoj komunikaciji.

Jučerašnje suđenje obilježio

je i zahtjev optužene Branke

Milić da je u daljem toku po-

stupkaosimadvokataJugosla-

va Krpovića brani i advokat

Jovanović.

Nakon pauze Jovanović je

predao punomoćje koje mu je

dala optuženaBrankaMilić.

Suđenjeoptuženimanastavlja

se danas.

Prema navodima optužnice,

na čelu kriminalne organiza-

cije bili su Eduard Šišmakov i

Vladimir Popov, ali su oni ne-

dostupni crnogorskim vlasti-

ma i njima se sudi u odsustvu

kao i srpskim državljanima

Nemanji Ristiću i Predragu

Bogićeviću.

Na optužnici su lideri DF-a

Andrija Mandić i Milan Kne-

žević, službeni vozač DF-a

MihailoČađenović i srpski dr-

žavljani Bratislav Dikić, Srbo-

ljub Đorđević, Milan Dušić,

DraganMaksić,BrankaMilić i

KristinaHristić.

Rezultati iz istragepokazali su

da su Šišmakov i Popov ofor-

mili grupe na teritoriji Crne

Gore, Srbije i Rusije s ciljem

„vršenja neodređenog broja

krivičnih djela terorizam“ i

krivičnih djela ,,pokušaja ubi-

stva najviših predstavnika Cr-

neGore“.

C.H.

PODGORICA

–Dvanaest

osobauhapšeno jezbogsum-

njedasupočiniliprevaruna

štetufirme„RoamingMonte-

negro“ i oštetili jezaoko

1.666.000eura.

Uhapšeni suNikšićaniD.P. (53),

I.K. (27), D.M. (28), R.P. (25),

D.B.(33),S.B.(38),CetinjaniN.V.

(44), A.L. (44), V.M. (56), B.V.

(64), D.I. (19) i S.K. (21). Za Pod-

goričaninomNikolomVujoše-

vićem (24) raspisana je potjer-

nica i za njim se intenzivno

traga.

Oni su, kako se sumnja, 19. juna

sa poslovnog računa „Roaming

Montenegro“ d.o.o. Nikšić,

otvorenog kod Erste banke, na

osnovu falsifikovane dokumen-

tacijeobavili33transakcijeodli-

va novca prema svojim računi-

ma.

Osumnjičeni su privedeni

osnovnomdržavnom tužiocu u

Podgorici.

Kako je pojašnjeno, sumnja se

da jeNikola Vujošević na osno-

vu falsifikovane dokumentacije

umjesto izvršnog direktoraDa-

liboraMilovićaprikazaosebeza

izvršnog direktora ovog pri-

vrednogdruštva.

Na osnovu te falsifikovane do-

kumentacije, dovodeći u zablu-

duslužbenikaErstebanke,onje

promijenio karton deponova-

nihpotpisauovoj banci i aktivi-

rao uslugu netbanking-a (elek-

tronsko plaćanje) i tako došao

do podataka o stanju i kretanju

novčanihsredstavana računu.

- On je, kako se sumnja, 19. juna

koristeći opciju netbanking-a

izvršio33transferaodlivanovca

sa računa privrednog društva

„Roaming Montenegro“ d.o.o

Nikšićprema svojimračunima i

računima ostalih osumnjičenih

licaotvorenihkodposlovnihba-

nakauCrnojGori - saopšteno je

izUpravepolicije.

Onjenaovajnačin,kakosesum-

nja, izvršio transfer – odliv nov-

casaračunaprivrednogdruštva

„Roaming Montenegro“ d.o.o

Nikšićnasvojeračuneotvorene

kod poslovnih banaka u iznosu

od955.000eura.

Ostatak novca je, sumnja se, u

dogovorusaostalimosumnjiče-

nima, prebacionanjihove raču-

ne i izvršio transfer od 20.793

eura na račun jednog privred-

nog društva koje se bavi proda-

jom tehnike, a u cilju kupovine

tehničke opreme za sopstvene

potrebe.

-Osumnjičeni susa svojihraču-

na uspjela da podignu određeni

iznos gotovog novca do mo-

mentapodnošenja krivičnepri-

jave od strane Erste banke služ-

benicimaUpravepolicije,nakon

čega je zajedničkimaktivnosti-

ma službenikaUprave policije i

ODT u Podgorici i Osnovnog

suda u Podgorici ostatak novca

blokirannaračunimaovihfizič-

kih lica - saopšteno je izUprave

policije.

Službenici Uprave policije u sa-

radnji sa državnim tužiocem u

ODTuPodgoricinastavljajuak-

tivnosti s ciljem utvrđivanja

eventualnog učešća drugih lica

uizvršenjuovogkrivičnogdjela.

A.G.

PODGORICA

–Optužnica

protivbivšihčelnika „Tele-

koma“Miodraga Ivanovića i

OlegaObradovića, kojeSpe-

cijalno tužilaštvo tereti za

zloupotrebu službenogpo-

ložajabiće razmatrana6. ju-

la–objavljeno jena sajtuVi-

šeg suda.

Vijeće će nakon razmatranja

optužnicedonijetiodlukudali

ćeonabiti vraćenanadopunu,

obustaviti postupak ili je po-

tvrditi.

Istraga je vođena sedam godi-

na, od 2011, a naredba za spro-

vođenje istrage protiv Ivano-

vića i Obradovića donijeta je

2015.

Tadaimjenateretstavljenoda

su nezakonito sebi i drugima

pribavili 2.300.000 eura.

U Crnoj Gori prva istraga ve-

zana za Telekomvođena je iz-

među 2005. i 2007. godine, a

odnosila se na privatizaciju

ovog preduzeća. Tada je utvr-

đeno da nema osnova za po-

kretanje bilo kakvog postupka

i predmet je 2007. zatvoren.

Istraguu ovomslučaju otvori-

lo je i mađarsko tužilaštvo

2009. godine, ali nije došlo do

podizanja optužnice, već je

predmet i kodnjihzatvoren.

Priča o Telekomu ponovo je

aktuelizovana krajem 2011,

istragom Američke komisije

zahartijeodvrijednosti (SEC)

o slučaju privatizacija Mađar

telekoma kada je postignuta

nagodba s ovom kompanijom

da plati 95miliona eura kazne

zbog, kako tvrdi SEC, podmi-

ćivanjačinovnikauCrnojGori

i Makedoniji prilikompreuzi-

manja Telekoma u te dvije ze-

mlje. Američke vlasti istragu

su vodile zbog toga što je Doj-

če telekomimao svoju firmuu

SAD.

SECjepotompokrenuo tužbu

protiv direktora Mađar tele-

koma, ali je sudijaRobert Sali-

van na njujorškom Federal-

nom sudu odustao u slučaju

CrneGore,gdjejeoptužbabila

zbog 7,4 miliona eura. Postu-

pak je nastavljen za podmići-

vanje uMakedoniji.

UCrnojGori 2012. formiran je

uSkupštini anketni odbor koji

se bavio istragom slučaja „Te-

lekom“, ali je poslije nekoliko

mejseci umjesto zaključaka

parlamentu dostavljen samo

tehnički izvještaj.

Crnogorski telekom prodat je

2005. za 114miliona euraMa-

đar telekomu, koji posluje u

sastavuDojče telekoma.

A.G.

PODGORICA

–Apelacioni sudprodužio jepritvorRožajcu

ErnesuŠkrijelju (47) koji se tereti da jeubio rođenogbrata

MersadaŠkrijelja (38).

Žalba odbrane bila je neosnovana.

Škrijelj se sumnjiči da je 16. aprila oko 21.45 sati ubio mlađeg

brataMersada.

On je, kako se sumnja, usmrtiobratahicemizpištolja i tonaula-

zuunjihovuporodičnukuću.

Škrijelj se prilikom saslušanja u Višem tužilaštvu i Višem sudu

branio ćutanjem.

- Zaključak o postojanju osnovane sumnje da je okrivljeni E. Š.

izvršio krivično djelo ubistvo, zasnovan je na dokazima koji se

nalaze u spisima predmeta, odnosno na kojim je zasnovana op-

tužnicaVišegdržavnogtužilaštvauBijelomPoljuaprijesvegaiz

Izvještaja Forenzičkog centra Danilovgrad o vještačenju prisu-

stva barutnih čestica –navodi se uodluci Apelcionog suda.

C.H.

uke između Sinđelića i agentaGRU-a

Sa računa

firme „skinuli“

1.666.000eura

Uhapšeno 12 osoba osumnjičenih za

prevaru na štetu „RoamingMontenegro“,

za jednom raspisana potjernica

Provjeraoptužniceza Ivanovića

i Obradovića zakazana za6. jul

Slučaj Telekomdostavljen Višemsudu

Miodragu Ivanoviću i

Olegu Obradoviću, kako

Pobjeda saznaje, dva puta

je ponuđeno sporazumno

priznanje krivice, na koje

oni nijesu pristali.

Ponude specijalnog tuži-

oca za priznanje su odbili

jer su, kako nam je kazao

nezvaničan sagovornik,

kategorični da nemaju

krivice i odgovornosti

i žele da to dokažu i na

sudu i pred crnogorskom

javnošću.

Odbili

priznanje

krivice

PODGORICA

- Crnogorski

državljanin K. R. uhapšen je zbog

sumnje da je seksualno uznemi-

ravao i dodirivao po tijelu trinae-

stogodišnju djevojčicu.

- Osumnjičeni je lišen slobode

juče, nakon operativnih saznanja

policijskih službenika da je izvr-

šeno krivično djelo. Sprovedena

je kriminalistička obrada na

osnovu koje se sumnja da je K. R.

trinaestogodišnju djevojčicu sek-

sualno uznemiravao i dodirivao

po tijelu - saopštili su iz Uprave

policije.

Od djevojčice je uzeta izjava, u

prisustvu službenika Centra za

socijalni rad i roditelja.

- Osumnjičeni K.R. je, uz krivičnu

prijavu, priveden nadležnom

tužiocu, zbog osnovane sumnje

da je počinio krivično djelo nedo-

zvoljene polne radnje - objasnili

su u Upravi policiji.

C. H.

Osumnjičenda jeseksualno

uznemiravaodjevojčicu

Uhapšen crnogorski državljanin

ILUSTRACIJA

Zavodza izvršenjekrivičnihsankcija

Odluka Apelacionog suda u slučaju

optuženog za ubistvo brata

Škrijelj ostajeupritvoru

EduardŠišmakov (usredini)

Sa jednogod ranijihpretresa

Viši sud