Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

–Na suđenju

četrnaestočlanoj grupi koja

se tereti zapokušaj teroriz-

manadanparlamentarnih

izbora juče suuVišemsudu

predočeneporukena ru-

skomjeziku izmeđuAlek-

sandraSašeSinđelića i oso-

be zakojuTužilaštvo tvrdi

da je ruski državljaninEdu-

ardŠišmakov.

telefon

Utelefonusrpskogdržavljani-

na Šišmakov je bio jememori-

sankao „taksi za hotel 2“.

Sudski tumač za ruski jezik

Nada Lalić tokomprevođenja

prokomentarisala je da su po-

ruke Sinđelića napisane na lo-

šem ruskom jeziku, dok je

drugi sagovornik pisao grami-

tički precizno.

Ujednoj poruci Sinđelić saop-

štavaŠišmakovu„Dobro jada-

lje ništa ne čekam. Sve će se

riješiti kako ja znam“. ,,Nama

zemlja okupirana, ti meni ka-

žeš čekaj nekoliko godina“.

Lalić je kazala da je veom teš-

ko prevesti rečenice jer su na-

pisane na nejasnom ruskom

jeziku, da nije dobar rod i pa-

dež.

Sinđelić izmeđuostalogupre-

pisci navodi „Zašto bih ja za

ništa uništavao sve što zara-

dim“, „Da li mi radimo nor-

malno ili sa podrškom“.

- Odgovori na ranije pitanje

koje samti ranijepostavio. Za-

što nema odgovora kada sam

pripremiočovjekazarad–bila

je sadržinaporuke koju je srp-

ski državljanin poslao kontak-

tu za koje Tužilaštvo tvrdi da

je Šišmakov.

Sinđelić je pitao Šišmakova u

jednoj prepisci i „Da li je spre-

man“ i ,,Kada će biti na aero-

dromuda ga obavijesti“.

- Kroz nekoliko sati popriča-

ćemoko i kakoćenas čekati za

prolaz. Sada ja radim doku-

menta za sinčića. Kupiti sta

treba, a zatimpripremiti se za

put - navodi seuporuci Sinđe-

lića koja je poslata u septem-

bru2016. godine.

Ujednoj poruci Šišmakovpiše

Sinđeliću „Biće uniforma kao

tvoja“ i „Izgledaš odlično“.

Lakić je objasnila da su te po-

ruke napisane na ruskom bez

greške.

Advokat Miroje Jovano-

vić tražio je da sudski tumač

prevede komunikaciju izme-

đu Sinđelića i osobe koja je u

prepisci označena kao „Alek-

sej“.

Srpski vuk – moj novi vajber

broj pisao je Sinđelić Alekseju

ujulu2016.godine,navodiseu

jednoj poruci.

komunikacija

Sinđelić nastavlja komunika-

cijusa izvjesnimAleksejemali

sudski tumač je kazala da su

rečenice napisane na veoma

lošemruskomjeziku.

- Mi možemo napraviti posao.

Uhapsiti Hrvate i druge po-

sao…Našemprijateljstvo meni

ništa nije poslala, meni jedno-

stavno nema finansijske mo-

gućnosti.. Poslati ljude na po-

saona različite strane,mimože

kupiti sve što namtreba, ali ne-

mamo novca. Pošalji pozdrav

prijateljstvima, ispričaj u čemu

PODGORICA

–Viši sud

ukinuo jepresudukojomsu

članovi sindikataUprave

policijeuslovnoosuđeni

zbognesavjesnog radau

službi prilikomraspodjele

stanova.

Njima će ponovo suditi sudija

Osnovnog suda Nenad Vujano-

vić.

Duško Vratnica, tadašnji pred-

sjednik sindikata, u decembru

2017. godine osuđen je na uku-

pno14mjeseciuslovnozbogne-

zakonite raspodjeledva stana.

Sudija Vujanović mu je tada

izrekao jedinstvenu kaznu od

godinuzatvorakojunećeodslu-

žiti ukoliko za tri godine ne po-

čini krivičnodjelo.

Osimnjega osuđena je i Ljiljana

Gogić,tadašnjakoordinatorkau

sindikatu kao i čelnici sindikata

policijskihispostava:AleksaTa-

tar, Zoran Bubanja, Milan Vuji-

sić,MirkoPeruničić,BaćaBaćo-

vić, Duško Janjušević, Željko

Obradović, Saša Ćetković, Mi-

lanPeruničić,RadenkoObrado-

vić, Milovan Vuković, Milovan

Marijanović, MilanMarković,

Miladin Bukilić, Stanko Joka-

nović, Radoman Jokić, Veselin

Ćetković, DragoljubDedić i sa-

dašnji predsjednik sindikata

Mladen Šuškavčević, zatimNe-

đeljkoBojović, DejanŽivković i

VladanRadović.

Sudijajeinjimaizrekaouslovnu

kaznu od po pet mjeseci, koju

neće odležati ukoliko za godinu

ne počine krivično djelo. Optu-

ženi se tereteda su2010. godine

kao članovi glavnog odbora sin-

dikata Uprave policije donijeli

nezakonite odluke o dodjeli 18

stambenihjedinicauzgradisin-

dikatauPodgorici.

m.l.

PODGORICA

- DržavlajninAlbanijeArben

Dermani juče jeubjelopoljskomVišemsudu

osuđennadvije godine zatvora zbog šverca

droge. Presudu je izrekla sutkinjaSanjaKo-

natar.

Prema navodima iz optužnice, Dermani je po

prethodnomdogovoru saBerancomM. Š. unio

neutvrđenu količinu marihuane i prodao je.

Pretresom kuće M. Š. zaplijenjeno je 7.649,45

gramamarihuane.

Dermani je prošle godine pred vijećemVišeg

sudauBijelomPoljuza istodjelobioosuđenna

pet godina zatvora, na koliko je bio osuđen i

njegov saučesnik N. N. iz Andrijevice. Nakon

žalbe branioca kazna im je smanjena za po go-

dinu.

c.H.

Tužilaštvona suđenju za pokušaj terorizma predočilo po

Šišmakov:

Uniformaće

biti kao tvoja

Članovima sindikata

policijeponovose sudi

Presuda albanskomdržavljaninu

Dvijegodinezatvorazbog švercadroge

Ukinuta presuda za nezakonitu raspodjelu stanova

Aleksandar Sinđelić

PODGORICA

-UokviruSin-

dikataUpravepolicijeprije

godinu i poosnovan jeFondza

pomoćdjeci sa invaliditetom

koji obezbjeđuje članovima

pomoć i podrškuurješavanju

stambenih,materijalnih i dru-

gihproblema.

Koordinatorka ovog Fonda

MirjanaDragutinovićkazala je

za Pobjedu da je on osnovan

kao servis podrške kolegama i

njihovoj djeci sa invaliditetom

u oblasti zdravstvene zaštite,

rehabilitacije, socijalnih uslu-

ga, obrazovanja, kako bi se nji-

hova djeca lakše uključila u

društvo i zajednicu.

Potrebe

- Cilj nam je da svakomod njih

izađemo u susret po potrebi i

kada se za to ukaže prilika - ka-

zala jeDragutinović.

Ona ističe da Fond ima 38 čla-

nova, ali da taj broj još nije ko-

načan.

- Korisnik može biti službenik,

odnosnočlanSindikatakojiima

dijete sa posebnim potrebama

shodno rješenju o kategoriji i

stepenu ometenosti djeteta iz-

datom od nadležnog organa. U

relativno kratkom periodu od

osnivanja,možemosepohvaliti

zaista dobrim rezultatima - ka-

zala jeDragutinović.

Kako svaka porodica ima razli-

čit pristup djetetu sa poteško-

ćama u razvoju, te različite ka-

pacitete prilagođavanja na

aktuelnusituaciju,onaističeda

su stavili akcenat na rješavanje

bitnih egzistencijalnihpitanja.

- Prioritet namjeda imobezbi-

jedimo bolje uslove za život,

najprije u rješavanju stambe-

nog pitanja. Kako je u toku iz-

gradnja stambenog objekta u

Podgorici za službenike Upra-

vepolicije, Sindikat jezapotre-

be članova Fonda izdvojio tri

stambene jediniceuNikšiću. U

dogovoru sa izvođačem sva tri

stana ćebiti upotpunosti prila-

gođena potrebama budućih

stanara od spratnosti, enterije-

ra, prilaza zgradi, kao i parking

mjesta -naglasila jeDragutino-

vić. Takođe su, kako je dodala,

izdvojena sredstva za dodjelu

šest stambenih kredita u izno-

suodpo 6.000 eura, a nova ras-

podjela očekuje se krajem go-

dine.

- Svakanaredna raspodjela sta-

nova i kreditnih sredstava biće

prilika da članovi Fonda lakše

ostvare svoja prava – dodala je

naša sagovornica.

Ističe da svi korisnici Fonda

imaju pravo na jednokratnu

pomoć, kao i hitnu pomoć u

slučaju liječenja van naših

zdravstvenih institucija.

- Ova aktivnost sindikata nije

od juče, pomagali smo uvijek

kolege sa problemom. Među-

tim, kako ima skoro četrdese-

tak članova koji imaju djecu sa

posebnim potrebama, odlučili

smo se za aktivnije učešće i ve-

ćupomoć –objašnjava ona.

Dodaje i da dva korisnika Fon-

da koriste banjsko liječenje.

Unarednomperiodu planiraju

angažovanje stručnih osoba za

rad sa djecom.

-Potrebanječitavtimstručnja-

ka od fizijatra, fizioterapeuta,

logopeta, defektologa, psiholo-

ga, pedijatra... Uzpomoć dona-

tora nabavićemo pomagala, ra-

diti na promovisanju prava te

djece, pomoći oko inkluzivnog

obrazovanja i zaposlenja. Ima-

mo i uspješne studente među

tomdjecom-kazalajeDraguti-

nović.

Pomoć

Članovi fonda kako je istakla

imaju pravo i na jednokratnu

pomoć od 300 eura godišnje.

- Kad postoji određena situaci-

ja, kada je hitnost u pitanju, ili

treba da se putuje u inostran-

stvo tu je pomoć mnogo veća,

uz, naravno, saglasnost Glav-

nog odbora - kazala jeDraguti-

nović.

Predsjednik Sindikata Uprave

policije Mladen Šuškavčević

ističedasuza12godinaodkako

postoji ovaj sindikat djeca sa

invaliditetom uvijek imala po-

sebnupažnju.

- Zdravstvenu uslugu rehabili-

tacije u Igalu i Meljinama. Evo

godinu i poodkada je fond for-

miran iznenađen samkoliko je

koleginica samoinicijativno

uradilapozitivinihstvariapro-

blem je što se kolege ustruča-

vaju da javno iznesu da imaju

taj problem. Unarednomperi-

odućemo imdati i više značaja

nego do sada iako nijesu nika-

da bili zaboravljeni - kazao je

Šuškavčević.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

–UniverzitetDonjaGoricana-

stavljadakreiraprilike za studente s poseb-

nimakcentomna sticanjemeđunarodnog

iskustva radomudomaćimi inostranim

kompanijama.

Kako je saopšteno izovevisokoobrazovneusta-

nove, praksa za studente UDG-a predstavlja

kombinacijumentorskog rada i lične inicijative

koju student pokazuje, dok praksa studentima

pruža priliku za sticanje korisnih iskustava,

upoznajući ih sa potencijalnimkarijerama, ali i

daje priliku za zapošljavanje u uspješnim kom-

panijama.

-Shodnouspostavljenoj saradnji, studentiUDG

će imati priliku da stičumeđunarodna iskustva

radeći u kompanijama Fujitsu, ComTrade, Hil-

ton, Šeraton, Hotel GroupMontenegro Stars, u

Hotelu Splendid, Verde complex, bankama kao

štosuSocieteGeneralbanka,kineskaTianfuCo.

banka u Sečuanu, Austrijskom ekonomskom

centru, kineskoj građevinskoj kompaniji CRBC

u Sečuanu, kao i kompanijama članicama Ame-

ričke privredne komore - naveli su izUDG.

Pored rada u ovim kompanijama, studenti će

imatiprilikedapraktičnoiistraživačkoiskustvo

stičuučestvovanjemnameđunarodnimprojek-

tima, kao što su H2020 TagItWine, Erasmus

projekat, Eureka projekat u oblasti prehrambe-

ne tehnologije, UNESCOprojekat u oblasti kul-

ture i turizma.

Sl.R.

Univerzitet Donja Gorica jačameđunarodnu saradnju

Praksa za studenteu

stranimkompanijama

Sindikat Uprave policije formirao poseban fond

Podrškakolegama

i njihovoj djeci

Prioritet nam je da obezbijedimo bolje uslove za život, najprije

u rješavanju stambenog pitanja. Kako je u toku gradnja

stambenog objekta u Podgorici za službenike Uprave policije,

Sindikat je za potrebe članova Fonda izdvojio tri stambene

jedinice - kazala je koordinatorkaMirjana Dragutinović

MirjanaDragutinović