Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–StavUprave

zazaštitukulturnihdobara–

da jeprostornakojemsegradi

ilegalni objekatporedMana-

stiraDajbabeuPodgoricine-

odvojividiokulturnogdobra,

morabiti jasnopreciziranu

rješenjuoutvrđivanjustatusa

nepokretnogkulturnogdobra

-kazali suPobjedi izUprave

za inspekcijskeposlove.

Naveli su da su nadzor uradili u

skladu sa Zakonomo inspekcij-

skomnadzoru, a ne „na osnovu

mišljenja i stavova“.

RAZLIKA

Manastir Dajbabe je zaštićeno

kultuno dobro, a inspektor za

kulturna dobra je nakon što je

obišao nelegalnu građevinu sa-

opštio da ništa nije mogao da

učini, jer nije precizirano koji je

tozaštićeni prostorManastira.

Na to su reagovali iz Uprave za

kulturna dobra i za Pobjedu sa-

opštili da je prostor na kojemse

gradiilegalniobjekatneodvojivi

dio kulturnog dobraManastira

Dajbabe,zbogčeganijesusagla-

sni sa ocjenom inspektora da

nijemogao da „pečatira“ ilegal-

ni objekat koji se gradi pored

Manastira.

Kategoričnisudajeinspektorto

mogao da učini, jer je jasno da

nezakonita građevina niče u

porti Manastira, „koja je svaka-

koneodvojivi diokulturnogdo-

bra“.

Komentarišući takav stav, iz

Uprave za inspekcijske poslove

kazalisuPobjedidajeneophod-

no „istaći razliku između ‘stava’

ipozitivnihpropisaovedržave“.

- Inspektor je izvršio inspekcij-

ski nadzor shodno odredbama

Zakonaoinspekcijskomnadzo-

ru – ostavio poziv u skladu sa

zakonom, obavio inspekcijski

nadzorinakonutvrđenogčinje-

ničnog stanja, zbog neposjedo-

vanja građevinske dozvole za

objekatkojijebiopredmetinici-

jative, uputio istu Direktoratu

zainspekcijskeposloveilicenci-

ranjeMinistarstva održivog ra-

zvoja i turizma– istaki suoni.

Dodajuda ukonkretnomsluča-

ju,shodnočlanu26stav1tačka3

Zakonaozaštitikulturnihdoba-

ra, ako je sporna katastarska

parcela,nakojojsenalazisporni

objekat, neodvojivi dio kultur-

nogdobra,tomorabitinaznače-

no u rješenju i biti objavljeno u

Službenom listu Crne Gore, a

takođe i u listu nepokretnosti

mora postojati zabilježba da se

spornakatastarskaparcelanala-

zi u granicama zaštićene okoli-

ne.

RJEŠENJE

-Neophodnojedonijetirješenje

u kojemsu jasno i precizno opi-

sane granice nepokretnog kul-

turnog dobraManastira Dajba-

be i granice njegove zaštićene

okoline i objekata koji se u njoj

nalaze. Učlanu 27 Zakona o za-

štiti kulturnih dobara jasno se

navodi da je Uprava za zaštitu

kulturnih dobara dužna da rje-

šenje o utvrđivanju statusa kul-

turno dobro dostavi subjektima

koji su naznačeni u navedenom

članu, ali isto tako ima obavezu

datakvorješenjedostaviorganu

uprave nadležnom za poslove

katastra, radi upisa zabilježbe

da se radi o kulturnomdobru ili

kontakt zoni. U članu 28 istog

zakona navodi se da se izvod iz

rješenja o utvrđivanju statusa

kulturno dobro objavljuje u

„Službenom listu Crne Gore“.

Međutim, ovakvo postupanje

Uprave za zaštitu kulturnih do-

bara u odnosunaManastirDaj-

babe je izostalo - istakli su iz

Upraveza inspekcijskeposlove.

Kategorični su da granica zašti-

ćene okolineu slučajuManasti-

ra Dajbabe ne postoji, što znači

da inspektor nijemogao da do-

nese rješenje o zabrani daljeg

izvođenjaradovanaobjektuko-

ji je predmet inicijative, odno-

sno na objektu koji je već zavr-

šenugrađevinskomsmislu.

- U nadležnosti inspektora za

kulturna dobra nije pečaćenje

objekata,većseistovršiuskladu

sa članom201 Zakona o izgrad-

nji objekata i planiranjuprosto-

ra. Crna Gora jeste potpisnica

međunarodnih konvencija o

zaštiti i očuvanju kulturnih do-

bara, koje se moraju poštovati,

ali inspektor ne može donijeti

rješenja koja nijesu zasnovana

na zakonu - piše u odgovorima

Pobjedi.

Napomenuli su i da u postupku

revalorizacijeUprava za zaštitu

kulturnih dobara nije donijela

nova rješenja, zbog čega je

Uprava za inspekcijske poslove

bila dovedena u situaciju da gu-

bi svojepostupke.

UzManastirDajbabeSrpskacr-

kva gradi spomen kapelu. To je,

tokom inspekcije, potvrdio i

starješinaManastira arhiman-

drit Danilo (Danilo Išmatov).

Prema nezvaničnim saznanji-

maPobjede,SrpskacrkvauDaj-

babama podiže crkveni objekat

u slavu ruske carske porodice

Romanov, a na to ukazuje i ku-

pola uprepoznatljivomruskom

stilu.

K.J.

hirurgije, ortopedije, aneste-

zije, ginekologije i akušerstva,

kaoiuoblastiradiologijeiuro-

logije.

- Osnova svega je da je neop-

hodno dokazati uzročnost,

odnosnoda li je činjenje ili ne-

činjenje ljekara dovelo do po-

sljedica po zdravlje ili život

pacijenta – objasnili su u Sin-

dikatu.

Istakli su da terminmedicink-

sa greška ukazuje na to da po-

stojeidogađajikojisenemogu

izbjeći, takozvani objektivni

rizik, „koji je izvan kontrole

ljekara i izvan moći medicine

kao neka viša sila zbog čega

ljekar ne može biti odgovo-

ran“.

Iz Ljekarske komore nam ni-

jesu mogli dati informaciju

koliko su do sada imali sluča-

jeva greške iz nehata.

Sl.R.

PODGORICA

–Uredbomo

novojhrani kojasemožekori-

stiti i stavljatinatržište, akoju

je jučedonijelaVladaCrne

Gore, propisano jedasenatr-

žištunašezemljemogupro-

naći samoonevrstenovehra-

nekoje jeEvropskakomisija

odobrila, uvrstilana listuodo-

brenenovehrane i objavila

pojedinačnimodlukama.

U sklopu realizacije evropske

agende,VladajeosimoveUred-

be donijela i Nacionalni pro-

gram za unapređenje kvaliteta

sirovog mlijeka sa planom za

postupanje sa neusaglašenim

sirovimmlijekom i Plan uprav-

ljanja nusproizvodima životinj-

skog porijekla koji nijesu nami-

jenjeni ishrani ljudi saakcionim

planom.

- Nova hrana je svaka hrana ili

sastojak hrane koja se stavlja na

tržište, a koja se u znatnoj mjeri

nije koristila za ishranu ljudi -

pišeuuredbi.

U dokumentu je naznačeno da

ćesenovčanomkaznomuizno-

su od 500 eura do 10.000 eura

kazniti za prekršaj pravno lice,

akostavljanatrzištenovuhranu

koja nije označena na način i

pod uslovima datimu listi koja

jesastavnidioteuredbe(član5).

- Za prekršaj iz stava 1 ovog čla-

na kazniće se odgovorno lice u

pravnom licu novčanom ka-

znom u iznosu od 30 eura do

1.000eura. Zaprekršaj iz stava 1

ovog člana kazniće se fizičko li-

ce novčanomkaznomu iznosu

od 30 eura do 1.000 eura. Za

prekršajizstava1ovogčlanaka-

znićesepreduzetniknovčanom

kaznomu iznosuod150eurado

3.000 eura - navedeno je u tom

dokumentu.

Vlada je saopštilada jeprilikom

izrade nacionalnog programa

za unapređenje kvaliteta siro-

vogmlijeka saplanomzapostu-

panje saneusaglašenimsirovim

mlijekomuzetauobzirspecifič-

nost crnogorskog ambijenta,

način stočarske proizvodnje,

proizvodnja tradicionalnih cr-

nogorskih proizvoda od mlije-

ka.

- Poseban akcenat je dat na po-

stupanje sa sirovim mlijekom

koje ne ispunjava propisaneEU

zahtjeve (neusaglašeno mlije-

ko),sobziromnatodajetopita-

nje dio mjerila 1 za zatvaranje

Pregovaračkogpoglavlja 12 - pi-

šeusaopštenju.

Navode i da jeplanomzauprav-

ljanje nusproizvodima životinj-

skogporijeklapredviđenagrad-

nja jednog objekta za preradu

nusproizvoda i dva sabirnacen-

tra, sa pet transportnih ruta za

prevoz proizvoda, kao i model

za sakupljanje nusproizvoda na

mjestunastanka.

K.J.

PODGORICA

–UCrnojGori jeovegodine, krozkvotuzaradnu

snagukojadolazi sastrane, zaposleno9.908osobašto jegotovo

polovinaodplaniranogbroja, aukupno je izdato13.612radnih

dozvola - saopštio jedirektorZavodazazapošljavanjeCrneGo-

reSuljoMustafić.

Ovogodišnjakvotaza radnusnagusa strane je 18.135.

Na konferenciji za novinare organizovanoj povodomposjete pred-

stavnikaNacionalneslužbezazapošljavanjeSrbije,Mustafićjeista-

kaodasudvijeslužbeupućenejednanadrugu,poredostalog,izbog

velikogbroja radnikakoji izSrbijedolazeuCrnuGoru.

DirektorNacionalneslužbezazapošljavanjeSrbijeZoranMartino-

vić smatra da je važno da se nađumodeli unapređenja programa

koji se odnose na najteže zapošljive kategorije stanovništva, među

kojima su i oni zazapošljavanjeosoba sa invaliditetom.

Martinović jenaglasio i daćerazgovarati oobezbjeđivanjuregular-

nihmigracija,kojepostojeuljetnjimmjesecima,kaoiostatusuzate

osobe, odnosno boravišnim i radnim dozvolama, čime bi se siva

ekonomijau toj sferi svelananajmanjumogućumjeru.

Prema riječimaMartinovića, u Srbiji je izuzetno povećana tražnja

za radnicimauoblasti turizma i ugostiteljstva.

-Očigledno, zamnoge je i daljeCrnogorskoprimorje atraktivnijeu

ovomperiodu, što vidimo po broju izdatih boravišnih i radnih do-

zvola da najveći broj osoba iz Srbije dolazi u Crnu Goru - naveo je

Martinović.

N.K.

MilenaPopović-Samardžić

anje

kuća

ntima

eške

SpomenkapelakodManastiraDajbabe

Iz Uprave za inspekcijske poslove odgovorili Upravi za kulturna dobra

Urješenjumorapisati

da jeporta sastavni

dioManastiraDajbabe

Sa sjedniceVlade

Vlada donijela uredbu o novoj hrani koja semože prodavati

Kazneod500do 10.000eura

Neophodno je donijeti rješenje u kojem

su jasno i precizno opisane granice

nepokretnog kulturnog dobraManastira

Dajbabe i granice njegove zaštićene okoline

i objekata koji se u njoj nalaze – ističu iz

Uprave za inspekcijske poslove za Pobjedu

RAZMJENAPODATAKAI ZNANJA:

Sa jučerašnjepres konferencije

Saradnja zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Srbije

Ovogodišnjakvotaza

radnike sa strane 18.135

Klinički centar