Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Skupštinski

Odbor za ekonomijuodlučio

je jučeda 26. juna raspiše

konkurs za imenovanje

predsjednika i dva članaSa-

vjetaAgencije za elektron-

skekomunikacije i poštan-

skudjelatnost.

-Rok za podnošenje prijave na

konkurs je 15 dana - kazao je

predsjednik Odbora Predrag

Sekulić.

PredsjednikuEKIP-adrŠaleti

Đuroviću i članovima Alek-

sandruMijaču i Branku Kovi-

janiću ističe mandat 27. de-

cembrom tekuće godine. Oni

su reizabrani na period od pet

godina 27. decembra 2013. go-

dine.

- Član 15. Zakona o elektron-

skimkomunikacijamapredvi-

đa da predsjednika i članove

savjeta imenuje Skupština Cr-

neGorekrozobjavljivanje jav-

nog konkursa. Odbor za eko-

nomiju dužan je da raspiše

konkurs 180 dana prije isteka

mandatapredsjednikaičlano-

vaSavjeta-objasniojeSekulić.

Odbor se upoznao sa izvješta-

jemoradui reviziji Investicio-

no razvojnog fonda. Predsjed-

n i k borda f onda Zoran

Vukčević je podsjetio da su la-

ni plasirali 175,6 miliona eura

kredita malim i srednjim pre-

duzećima, a u ovoj godini su

planirali 200miliona „a već je

sada izvjesnoda će biti više“.

-Uprošloj godini smoostvari-

lirastod37odsto,aplanjepre-

mašenza46procenata.Poseb-

nu pažnju smo posvetili

mladima, ženama u biznisu,

poljoprivrednicima i tehno-

loškim viškovima. U saradnji

sa ministarstvima poljopri-

vrede i turizma, ekonomije i

Zavodom za zapošljavanje

kontaktirali smo 4.200 poten-

cijalnih kandidata za korišće-

njekredita, primili 574zahtje-

va, a odobrili 407 – rekao je

Vukčević i naglasio da je na taj

način zaposleno 8.440 ljudi.

Istakao je da su se loši plasma-

Odluka skupštinskog Odbora za ekonomiju

Konkurs začlanoveSavjeta

EKIP-abićeuponedjeljak

Odbor je podržao prijedlog

zakona o visini zatezne

kamate, kojim je predvi-

đeno njeno povećanje sa

sedamna osamodsto, da

bi se uskladili sa EU.

Viceguverner dr Nikola

Fabris je objasnio da se

zatezna kamatna stopa

sastoji iz iksnog dijela

koji treba da bude osam

odsto i varijabilnog, koji je

kamatna stopa Evropske

centralne banke. Od 2008.

Evropska centrala banka je

smanjivala varijabilni dio, a

iksni je bio nepromijenjen,

pa je kamata padala, tako

da je direktivomEU propi-

sano da najniži iksni dio

zatezne kamate mora biti

osamprocenata.

- Opredijelili smo se za

najniže rješenje očekujući

najavljeno povećavanje

varijabilnog dijela kamatne

stope - objasnio je Fabris.

Rastezatezna

kamata

Član savjeta EKIP-a Zoran

Sekulić rekao je da će se

kandidovati za predsjednika

tog tijela.

- Kako je skupštinski Odbor

za ekonomiju odlučio da

raspiše konkurs za izbor

predsjednika i dva člana

savjeta EKIP-a, a imajući u

vidu da samprotekle godine

izabran za člana savjeta,

namjeravamda se kandidu-

jem za predsjednika tog tijela

- kazao je Sekulić.

Sekulić, tadašnji sekretar u

Ministarstvu ekonomije, u

februaru 2001. godine ime-

novan je za v.d. direktora

tek osnovane Agencije za

telekomunikacije, da bi 2005.

bio ponovo izabran na tu

poziciju. Nakon promjene

zakona, Sekulić je 2009. na

osnovu sprovednog javnog

konkursa izabran za direk-

tora Agencije za elektronske

komunikacije i poštansku

djelatnost i na toj funkciji je

bio do prošle godine, kad

je izabran za člana savjeta

EKIP-a.

- Pomomosjećaju imam

iskustvo da nastavimu

svojstvu predsjednika Sav-

jeta EKIP-a. Moje iskustvo

i stručnost daju dovoljno

razloga da imamočekivanje i

uvjerenje da mogu taj posao

da odradimna najkompe-

tentniji mogući način

- kazao je Sekulić.

Na čelu savjeta EKIP-a trenut-

no je Šaleta Đurović, kome u

decembru ističe drugi man-

dat na toj poziciji.

S.P.

Sekulićsekandidujezapredsjednika

ni kretali od 2,07 do5,2 odsto i

naglasioda je to „znatno ispod

nivoa loših plasmana u ban-

karskomsektoru“.

M.P.M.

zumo saradnji

rami

icima

Iz PKCG je saopšteno da

su na sastanku razmotreni

modaliteti buduće saradnje,

a posebno razmjena informa-

cija. Saglasili su se da postoji

prostor za smanjenje poreza,

doprinosa i povećanje cijene

rada, te izmjenu pojedinih

sistemskih zakona što bi

doprinijelo unapređenju

uslova poslovanja. PKCG je

predložila da u saradnji sa

PU i Ekonomskim fakultetom

sprovede istraživanje i napra-

vi sveobuhvatnu analizu koja

bi dala odgovor na zahtjev

privrede za smanjenje optere-

ćenja na zarade.

-Cijenimda bi analiza pokaza-

la da bi, ukoliko bi se porezi i

doprinosi na zarade smanjili

sa 67 na 50 odsto, došlo do

proširenja poreske osnovice

i izvorni prihod u budžetu bio

bi na istom ili većemnivou -

rekao je Golubović.

Smanjiti

taksesa67

na50odsto

objašnjeno, preduprijedila situacija da

stranci angažovani po tomosnovu,

mjesec rade bez dozvole, a porez bi se

naplaćivao od dana zaposlenja.

Mugoša je ocijenio prijedlog interesan-

tnim, ali i naglasio da je rješenje tog

problema najbolje de inisati izmjenom

Zakona o strancima.

orzastrance

dvijegodinesaporeskimobve-

znicimauspostavili partnerski

odnos na principima povjere-

nja i poštovanja, što je rezulti-

ralo i većom naplatom priho-

da. Podsjetio je da prvi

reprogram nudi mogućnost

plaćanjadugana60rata, uzot-

pis kamata.

- Za sada 71 odsto dužnika

uredno izmiruje obaveze - re-

kao jeMugoša.

S.P.

cija Velika plaža, Arsenal i poluostrva Kričkovina

nvestitorima

zemljišta), koje je dovoljno za

zgradu, bazen, vrt i parking.

Na lokaciji Arsenala obuhva-

ćeno je 29 hektara na kopnu i

136 namoru. Na ovomprosto-

ru treba osmisliti sadržajekoji

će živjeti tokomčitave godine,

predvidjeti hotele i ugostitelj-

skeobjektesačetiriipetzvjez-

dica i sve uklopiti u vizuelni

identitet PortoMontenegra.

Na poluostrvu Kričkovina na

lokaciji stare ciglane gradiće

se turistički komplens visoke

kategorije. Studija obuhvata

54 hektara kopna i 76 hektara

mora.

M.P.M.

Vlada je juče usvojila i pri-

jedlog izmjena zakona o

poštanskimuslugama, kojim

je propisano da se pokriće

troškova univerzalnog servi-

sa obezbjeđuje prvenstveno

iz prihoda ostvarenih po

osnovu obavljanja usluge,

a zatim iz kompenzacionog

fonda EKIP-a. Ukoliko ova

sredstva nijesu dovoljna,

nadoknađuje se iz budžeta

države.

Uređen

univerzalni

servis

- Nikolu Vukićevića, Milicu Abramović,

Dragana Popovića, Dženana Demića i

Miroslava Bjelicu.

ntenegroerlajnza

kumemtu.

U ,,seoskoj zoni“ je planirana

izgradnja zgrada sa najmanje

20 soba, da bi se isključila

gradnja kuća za stanovanje.

Najmanja površina placa je

2.800 kvadrata (40 kreveta sa

po 70 kvadrata građevinskog

vinske razmjene.

- Sporazumom se olakšava protok

robe i putnika, smanjuju troškovi

prevoza i uklanja niz administrativ-

nih barijera - navodi se u saopštenju

Ministarstva.

Dogovoren je kontigent od 100

dozvola za/iz trećih zemalja.

S. P.

ije Crne Gore i Letonije

revoz teretabezdozvola

PODGORICA

– U Podgorici

je juče održan sastanak upra-

vnog odbora za twinning

projekat podrške Poreskoj

upravi, koji se realizuje sa

španskomporeskomupra-

vom.

Na sastanku je razmatran

kvartalni izvještaj o realizaciji

projekta, koji su podnijeli

Anđelko Jovović i Huan

Hoze Fernandez Sančez,

odnosno urađene aktivnosti

i dokumenti, te preporuke

za dalji tok projekta. Cilj

projekta je harmonizaci-

ja poreske legislative sa

pravnom tekovinomEU,

izgradnja administrativnih

kapaciteta Poreske uprave,

te pripreme za uspostavljanje

međupovezanosti i međuop-

erativnosti sa sistemima EU.

Projekat košta milion eura,

900 hiljada obezbjeđuje

španskla vlada, a 100 hiljada

naša.

M.P.M.

Realizacija projekta

podrške Poreskoj upravi

Usklađivanje

saevropskim

standardima

Kursna

lista

USD

1.15380

JPY

127.59000

GBP

0.87370

CHF

1.14960

AUD

1.56640

CAD

1.53810

BIJELOPOLJE

Preduzeće

Senazal otkupiće savovogo-

dišnji rodmaline apomoći

ćenami kolege iz susjednih

opština - kazao jeRadeRai-

čević, direktor firmekoja se

dvijedecenijebavi otkupom

voća.

Jedini kriterijum, kazao je, bi-

će kvalitet ploda.

Natajnačinjeproblemotkupa

malina u bjelopoljskoj opštini

riješendo kraja berbe.

- Kapacitet hladnjače je 150

tona i nijedovoljandaprihvati

svumalinu. Zato samse dogo-

vorio sa kolegama iz Berana,

Pljavalja i Mojkovca da kori-

stimo njihove hladnjače –

objasnio jeRaičević i dodaoda

će, ako se ukaže potreba, po-

moći kompanijeVoli i Laković

ustupanjem svojih hladnjača.

Problemsaotkupomnastaoje,

kako kaže, zbog klimatskih

uslova.

- Maline su zbog toplog vre-

mena sazrele mnogo ranije.

Prethodnih godina prvi plo-

dovi su stizali krajem juna, a

pravaberba jepočinjalau julu,

takodasuovegodineotkuplji-

vačiuglavnomnespremnodo-

čekali prve maline – kazao je

Raičević.

Uzgajivači maline su u utorak

u znak protesta zbog prekida

otkupa i niske cijene maline

(eurozakilogram)prosuli sto-

tine kilograma tog ploda

ispred zgrade opštine.

V.Šb

.

Riješen problemu BijelomPolju

Senzal ćeotkupiti svemaline

Sa sjednice

ZoranSekulić

Bjelopoljskimalinari