Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Tokomdva

danakontrole inspektori su

zaplijenili 308kilograma

meda i 56,5 litaramaslino-

vogulja, saopšteno je izUp-

rave zabezbjednost hrane.

Ta je roba oduzeta juče i u sri-

jedu na desetak trenutno naj-

frekventnijih lokacija na koji-

ma se na tezgama prodaju,

navodno, domaći proizvodi.

- Za pakovanja meda i masli-

novog ulja koja su oduzeta

prodavci nijesu imali dokaz o

porijeklu, med nije bio

označen na propisani način i

bio je izložendejstvudirektne

sunčeve svjetlosti. Na sumnju

u porijeklo, bezbjednost i

kvalitet proizvoda ukazivalo

je i što je, navodno, od istog

proizvođača bio med u više

boja, ukusa i konzistencije –

kazali su iz Uprave i dodali da

zadiomaslinovoguljanijebilo

dokaza oporijeklu.

- Za dio maslinovog ulja pro-

davci su imali dokaz da su ga

kupili u prodavnicama kao ul-

je od komine, a prodavali kao

domaćevisokokvalitetnoulje,

čime su potrošače dovodili u

zabludu–naglašava seusaop-

štenju i ističe da su uzorke do-

staviti referentnimlaboratori-

jama na analizu.

- U slučaju da se utvrdi opas-

nost ugrožavanja zdravlja po-

trošačazbogplasiranjanebez-

bj ednih pro i zvoda bi će

preduzete stroge mjere i

pokrenute krivične prijave

protiv prodavaca – poručilči

su inspektori i najavili nas-

tavak kontrole prodaje meda i

ostalihproiozvodanatezgama

duž saobraćajnica i turistički

atraktivnih lokacija.

S.P.

Prvi rezultati kontrole prodaje pčelinjih proizvoda na tržištu

Zadvadanaoduzeto

308kilogramameda

Oduzetimed i ulje

Privredna komora i Poreska uprava potpisale spor

PODGORICA-

Predsjednik

PrivrednekomoreVlastimir

Golubović i direktorPoreske

upraveMiomirM.Mugoša

potpisali su juče sporazumo

saradnji dvije institucije. Go-

lubović je saopštiodana taj

načinPKCG i PUstvaraju

mogućnosti zaunapređenje

poslovnog ambijenta, što je

odvelikog značaja zapri-

vrednike.

- PKCG nema dilemu da je ne-

ophodno boriti se protiv nelo-

jalne konkurencije i sive eko-

nomije. Državni organi će u

komori uvijek imati partnera

na tomposlu - poručio jeGolu-

bović.

Mugoša je kazao da dvije insti-

tucije imaju dugogodišnju od-

ličnu saradnju koja je u obo-

stranom i interesu privrede,

odnosno svih koji uredno pla-

ćajuporeske obaveze.

- Mi smo na istom zadatku da

kroz borbu protiv nelojalne

konkurencije i sive ekonomije

damo podršku onima koji

urednoplaćajuobaveze.PKCG

i PU imajumnogo zajedničkih

tema, kaoštosu izmjenapropi-

sa s ciljem olakšanja poslova-

nja, a već je prisutna zajednič-

ka ideja dvije institucije da se

sagleda mogućnost smanjenja

doprinosa koje poslodavci pla-

ćaju za zaposlene - rekao je

Mugoša, koji je dodao da im je

zajedničkamisijaunapređenje

poslovnog ambijenta i najavio

da će poreskimdužnicima koji

nijesu ušli u reprogram pore-

skog duga uskoro biti pružena

još jedna prilika.

- Na prijedlog PU u proceduri

jedonošenjenoveuredbeood-

loženom plaćanju poreskih

obaveza. Time se pruža mo-

gućnost poreskim obveznici-

ma koji nijesu ušli u repro-

gram,aimajudospjeleporeske

obaveze, da ih plate u roku od

dvije godine, na 24 rate - saop-

štio jeMugoša i dodao da je ri-

ječ o obavezama nastalim na-

kon 1. aprila prošle godine.

Dodao je da su u posljednje

Nude repro

novimduž

Uproceduri

je donošenje

nove uredbe,

koja će

omogućiti

dužnicima koji

nijesu plaćali

porez od aprila

prošle godine

da ga izmire u

24 rate, najavio

Miomir M.

Mugoša

PKCG je tražila podršku PU u rješava-

nju problema zapošljavanja stranaca.

Golubović je predložio da PU, na osno-

vu potvrde MUP-a da je stranac predao

zahtjev za radnu dozvolu, prihvati nje-

gov privremeni ugovor o radu na mje-

sec dok procedura odobrenja ne bude

završena. Na taj način bi se, kako je

Privremeniugo

PODGORICA–

Poslanici su

juče završili raspravuopri-

jedlogu izmjena zakonao

sprečavanjupranjanovca i

finansiranja terorizmaoko-

jemće senaknadno izjasni-

ti. Uraspravi suposlanici

opozicijeprozivali vlast za

razne afere, na šta su imko-

lege izvladajućekoalicije

odgovorili da sueksperti za

pranjenovca i da će seuna-

rednomperioduvidjeti da li

suznanjaupotrebljavali u

praksi.

Ministar finansija Darko Ra-

dunović je kazao da se kroz

izmjene zakona unose odred-

be izdirektivaEU, uvodi naci-

onalnaprocjenarizikaodpra-

nja novca i finansiranja

terorizma, registar stvarnih

vlasnika, pojačavaju se kon-

trolni mehanizmi za provjeru

transakcija,identitetaklijena-

ta.

Odmah nakon uvodnih izla-

ganja poslanici opozicije su

saopštili da nijesu zadovoljni

izmjenama jer se više ne mo-

raju prijavljivai sumnjive

transakcije za humanitarne,

vjerske i drugeNVO,mjenjač-

nice, građevinarstvo, fakto-

ring i lizing. NebojšaMedoje-

vić (DF) je ocijenio da su

izmjene pravljene po mjeri

vlasti, a Ranko Krivokapić

(SDP) tvrdi da je to loša poru-

kaEU i NATO.

RaškoKonjević (SDP) jepitao

zašto smo požurili kad nema-

mo obavezu da primjenjuje-

mo direktove prije ulaska u

EU, dok Jovan Vučurović

(DF)smatradaseizmjenedo-

nosedasezamažuočiBriselu.

- Da se zakoni sprovode za-

tvoribibilipuniperačanovca.

Niču vile, kompleksi, a niko

ne ispituje porijeklo novca -

kazao je on, aBrankoRadulo-

vić (DF) je ocijenio da jeCrna

Gora jedna od najvećih svjet-

skihpraonica novca.

M.P.M.

Parlament završio raspravu o izmjenama zakona o sprečavanju pranja novca

Sumnjive transakcije

ugrađevinarstvu

seneprijavljuju

Konjević:Nevaljazakon

akosemijenjašestputa

Poslanici su juče u kratkom roku završili raspravu o izmjena-

ma Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kojima

se ubacuju zvanja glavnog pregovarača i njegovog zamjeni-

ka i savjetnika i povećavaju koeficijenti za vatrogasce.

Konjević je pitao zašto se ovaj zakon, donesen 2016. mijenja

šesti put, a ministar Radunović je odgovorio da se radi o

„sistemski teškom zakonu, koji treba dorađivati“.

PODGORICA–

Vlada je juče

izašlau sustet investitorima

i naložila izradunacrtadr-

žavne studijeVelikaplaža,

sektor 66 i izmjena studija

lokacijapoluostrvaKračko-

vina i ArsenalauTivtu.

NaulcinjskojVelikojplažipla-

niran je turistički kompleks u

6 modula - na sjeverozapadu

stambeni, turistički, uslužni i

javni sadržaji, sportska i servi-

sna zona između postojećih i

planiranihhotela.

U priobalnom dijelu opštine

Ulcinj predviđa se izgradnja

na lokacijama Valdanos, bivši

hotel ,,Jadran“, Velika plaža i

Adasaukupno32.000kreveta.

Sa registrovanim kapaciteti-

ma, trebalo bi da ima 52.000

ležaja.

- Na sjeveru duž glavnog puta,

gdje sudanas livadepredviđe-

na je zona za male hotele i

komplekse vikend-kuća sa

zgusnutom gradnjom do tri

sprata, manjimtrgovima, pro-

davnicama, kafićima, restora-

nima. Sa južne strane nadove-

zuje se zona pojedinačnih

zgrada, kako bi se sačuvalo

postojeće listopadno drveće.

Kroz ovu zonu prolazi po-

prečna veza prema glavnom

putu, a na jugu, gdje su sada li-

vade planirani su turistički

objekti. Na sjeveru na prila-

Vlada naložila izradu izmjena državnih studija lok

Izašli ususret

Vlada je predložila Skupštini akciona-

ra Montenegro erlajnza da u odbor

direktora ponovo izaberu iste članove

Isti ljudiuborduM

znom putu biće parking pro-

stori i sportski tereni, a na njih

treba da se nadovezuju cen-

tralni hotelski objekti. Prema

jugu je oblast sa bungalovima,

koja se graniči sa borovom šu-

mom, koju pomogućnosti tre-

ba sačuvati - navedeno jeudo-

PODGORICA-

Prevoz tereta u

međunarodnomdrumskom sao-

braćaju između Crne Gore i Letonije

obavljaće se od 1. januara naredne

godine bez dozvola, dogovoreno je

na sjednici mješovite komisiji dvije

države održanoj u Rigi.

Na sastanku se razgovaralo o pri-

mjeni sporazuma dvije vlade o pod-

sticanjumeđunarodnog drumskog

saobraćaja između dvije države,

uzimajući u obzir nizak nivo trgo-

Odlukamješovite komi

Od 1. januara

PODGORICA-

Akcionari

RudnikaugljaPljevljakoji

nijesuponudili Elektro-

privredi otkup svojihdi-

onicamoći će todaurade

do6. jula, objavila je elek-

troenergetskakompanija.

Vlasnici preostalih 3,22 od-

sto akcijaRudnika ugljamo-

ći će da prodaju svoje dioni-

ceEPCGunarednih 15 dana

po cijeni od6,4 eura.

Na javnu ponudu za preuzi-

manje, u roku propisanim

zakonom do 4. maja, prijav-

ljeno je 4,9 miliona akcija

emitenta sa pravom glasa,

što čini 96,78 odsto akcija.

Njihovim vlasnicima je

EPCG u ponedjeljak isplati-

la 31,37miliona eura.

Italijanska kompanija A2A,

vlasnik 39 odsto akcija, na-

platila je 12,8 miliona eura,

država koja je imala 31 odsto

kapitala ilidesetmiliona ibi-

znismen Aco Đukanović, sa

vlasničkim udjelom od 11

odsto, odnosno 3,8 miliona

eura.

Transakcija je okončana sa

zakašnjenjem od mjesec,

dok se Privredni sud nije

usaglasio oko privremene

mjere zabrane trgovine

ovimakcijama, koju je u dva

navrata donosila sudija Na-

taša Bošković u procesu u

kojemjemanjinski akcionar

Vasilije Miličković tužio

EPCG i tražio zabranu ove

transakcije. Vijeće sudija

Privrednog suda je dva puta

ukinulo tu privremenumje-

ru.

S.P.

EPCG objavila preuzimanje

pljevaljske kompanije

Otkupakcija

Rudnikauglja

do6. jula

Sa sjedniceparlamenta

Potpisivanje sporazuma