Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Politika

KOLAŠIN

Demokratsku

partiju socijalistanećepoko-

lebati opskurneoptužbekoje

ovihdana stižu sa različitih

adresao, navodnom, antie-

vropejstvu stranke, poručio

je liderDPS-aMiloĐukano-

vić sinoćuKolašinunapri-

godnomkoktelukojimjeobi-

lježenadvadesetšestogodi-

šnjicapartije.

- Još manje će nas pokolebati

te, pomalo, tragikomične kon-

strukcijeo tompriželjkivanom

raskolu unutar DPS-a. Demo-

kratska partija socijalista je,

zajedno sa svojim koalicionim

partnerima, odgovorno trasi-

rala put demokratskog razvoja

naše zemlje. To smo radili u

teškom vremenu kada su nam

oni koji nas danas kritikuju

spočitavali da smo izdali svoje

nacionane interese - kazao je

Đukanović.

POBJEDNICI

Đukanović kaže da 26 rođen-

dan partije, na čijem je čelu,

obilježavaju kao pobjednici na

nedavno održanimparlamen-

tarnimi lokalnimizborima.

- To čini ovu atmosferu dodat-

no pobjedničkom. Pored zavr-

šetka izbornog ciklusa ovi iz-

bori su označili i završetak

jednog mnogo dužeg decenij-

skog ciklusa političkog živo-

taCrneGore - kazao je on.

Lider Demokratske partije so-

cijalista je podsjetio da se prije

20 godina Crna Gora našla na

raskrsnici odakle suvodiladva

puta.

- Jedan je bio taj kojim smomi

pošli, koji je u sebi sadržao

mnogo novog, nepoznatog.

Mnogi od nas nijesu bili sigur-

ni da li će taj put nužno voditi

ka obnovi nezavisnosti. Nije-

smomogli ni pretpostaviti ko-

liko će taj put trajati do ostva-

renja naših evropskih i

evroatlanskih ciljeva i ambici-

ja. Drugi put je bio utaban, a to

je bespuće kojim je Crna Gora

sa drugimbalkanskimnarodi-

ma uglavnom zaostajala za

ostalom Evropom - istakao je

Đukanović.

Od parlamentarnih izbora

2016. godine pa do nedavno,

kaže predsjednikDPS-a, imali

su produženu opstrukciju od

opozicije.

- Prva je bila kroz bojkot što je

imalo za cilj da animirapažnju

međunarodnih institucija i da

na taj način izvrši pritisak na

vlast da što prije raspišemo

vanredneparlamentarneizbo-

re. Odoljeli smo tom pritisku i

u finalu imali smo najavu kako

ćemo biti pregaženi na pred-

sjedničkim i lokalnim izbori-

ma. Ovi parlamentarni i lokal-

ni izbori su označili kraj

dvadesetogodišnje teške poli-

tičke borbe koju smo vodili da

sačuvamo stabilnost Crne Go-

re, njen multietnički karakter,

daobnovimoisačuvamoneza-

visnost, da pokrenemo proces

evropskog razvojaCrneGore i

da u tom procesu dostignemo

jedanparcijalnicilj-članstvou

NATO i približimo se drugom

- članstvo u EU - kazao je Đu-

kanović.

POVRATAK

Đukanović jepozdraviopovra-

tak opozicije uparlament.

- Pozdravljamo, ali se moglo i

beztoga.MoglismoCrnuGoru

poštedjeti tih upitnih pogleda

sa međunarodnih adresa da li

je zemlji članici NATO-a pri-

mjereno da radi u krnjem par-

lamentu. Retorika opozicije

nakon završenih izbora je iz-

mijenjena. Čini mi se da i opo-

zicija shvata da je jedan ciklus

političkog života završen u ko-

rist CrneGore - kazao jeĐuka-

nović.

Onsmatrada jeopozicijashva-

tila da je jedan dinamiča, uz-

budljiv,rizičaninaporanciklus

političkog života Crne Gore

završenukorist CrneGore.

- Večeras imamo zato razloga

ne samo da proslavimo velike

partijske pobjede, već je mno-

go značajnije da proslavimo

velike državne pobjede. Ovo je

povratak Crne Gore svojoj

evropskoj kući, to jenajviše što

možemo da uradimo kao ova

generacija - kazao je Đukano-

vić.

On je poručio da su prioriteti

DPS-a ubudućemciklusuodr-

žavanje i pojačavanje tempa

ekonomskog rasta i razvoja ze-

mlje, kao i jačanje institucija.

On je zahvalio koalicionim

partnerima, sa kojima je DPS

trasirao evropski put CrneGo-

re.

Z.D.

PODGORICA

-VladaCrneGore je, na jučerašnjoj sjednici

kojomjepredsjedavaopredsjednikDuškoMarković, utvr-

dilaPrijedlog zakonaomeđunarodnimrestriktivnimmjera-

ma.

-Ovimzakonomuređujesenačinuvođenja, primjene i ukidanja

međunarodnih restriktivnihmjera koje se sprovode u cilju us-

postavljanja i očuvanjameđunarodnogmira i bezbjednosti, po-

štovanja ljudskihprava iosnovnihsloboda, borbeprotivteroriz-

ma i širenja oružja za masovno uništenje, razvoja i jačanja

demokratije, vladavineprava ipostizanjadrugihciljevauskladu

sameđunarodnimpravom, saopšteno je nakon sjedniceVlade.

U saopštenju se navodi da će usvajanjemovog zakona, osnažiti

institucionalni kapacitet za reakciju u slučaju nastupanja situa-

cija koje predviđaju sprovođenje restriktivnihmjera, te ojačati

kapacitet za implementaciju obaveza koje su predviđene refe-

rentnimUN rezolucijama, EU direktivama i doprinijeti daljem

potvrđivanju Crne Gore kao kredibilnog partnera u realizaciji

obaveza i aktivnosti koje doprinose bezbjednosti i sigurnosti u

globalnomkontekstu.

- Zakonomse, pored ostalog, implementiraju preporuke Komi-

teta eksperata Savjeta Evrope za procjenu usklađenosti mjera

protivpranjanovcaifinansiranjaterorizma(MONEYVAL)koje

seodnosena zamrzavanje sredstavakoja sekoriste za finansira-

nje terorizma, ističe se u saopštenju.

VladajeusvojilaIzvještajoraduKomisijezapripremuKomuni-

kacionestrategijeVladeCrneGorezaperiod februar– jun2018.

godine koji sadrži pregled najvažnijih aktivnosti sprovedenih u

dosadašnjem radu Komisije kao i ključne ocjene britanskih ek-

sperata u pogledu trenutnog stanja i osnovnih potreba za jača-

njempersonalnih i institucionalnihkomunikacionihkapaciteta

Vlade i ministarstava, kao i prijedloge i zaključke Komisije u

pogledudaljih aktivnosti na jačanjunavedenih kapaciteta, u sa-

radnji sa ekspertima iz Službe za komunikacijeVladeUjedinje-

nogKraljevstva.

Komisija jeuIzvještajunavelada ćeunastavkuprojektapripre-

miti Komunikacionu strategiju Vlade za period 2018-2020. sa

Akcionimplanomza2018.Predviđenesuaktivnosti:izradestra-

teških komunikacionih planova, uspostavljanje strukture za

centralizovano koordinisanje on-lajn komunikacije Vlade i mi-

nistarstava, organizacija obuka za kreiranje različitih vrsta ko-

munikacionih sadržaja, program kontinuirane obuke zaposle-

nih u organima državne uprave sa ciljem unapređenja

komunikacionihvještina,pripremapravilainternekomunikaci-

je sa potrebnim uputstvima i ustanovljavanje jedinstvenog

izgleda dokumenataVladeCrneGore.

R.P.

PODGORICA

–Centar zade-

mokratsku tranzicijupozvao

je jučepolitičkepartijedapo-

krenuhitandijalogonovom

rješenjuza stvaranjenezavi-

snedržavne izbornekomisije

i donošenjuzakonao izbornoj

administraciji kojimbi seure-

dio radključnogorgana za

sprovođenje izbora.

- Krajnji je momenat da partije

ostave po strani svoje političke

strategije i taktike i da sekonač-

nookrenuonome što jenesum-

njivi interes crnogorskog druš-

tva - stvaranje boljeg okvira za

fer izbore – poručio je Dragan

Koprivica iz CDT-a na pres

konferenciji, predstavljajući

rješenjazauspostavljanjeneza-

visne DIK koja su sadržana u

prijedlogu praktične politike

„Državna izborna komisija u

Crnoj Gori – neuspjeli eksperi-

ment“, a koju je ta NVO uradila

u saradnji sa AmbasadomHo-

landije.

On je upozorio da se sa stvara-

njemnezavisne Komisijemora

krenuti odmah, ako uzmemo u

obzir, kako su istakli, da treba

pripremiti donošenje novog

zakonakoji zahtijevakvalifiko-

vanuvećinu, usvojiti novepod-

zakonske akte, raspisati kon-

ku r s e z a nove č l anove,

obezbijediti potrebne resurse

za rad institucije i ostaviti joj

makar 12 mjeseci za pripremu

izbornogprocesa i uhodavanje.

Pod pretpostavkomda redovni

parlamentariizboribuduzaka-

zani za oktobar 2020. godine,

smatra CDT, nova DIK bi naj-

kasnijemorala početi sa radom

oktobra 2019. godine.

- Nedostatku transparentnosti,

upitnoj nezavisnosti, jasnoj po-

litizovanosti i neizgrađenim

kapacitetimaDIKjepridodala i

donošenje odluka čija je etič-

nost, ali i zakonitost, u najma-

nju ruku problematična. Tako

smo imali situacijuda opozicija

neglasazaopozicioneprijedlo-

ge u trenutku kad ima većinu u

sastavuKomisije, već bojkotuje

sjednice. Onda su predstavnici

vladajućih stranaka na to odgo-

vorilitakoštosuuvelipraviloda

seneodlučujevećinomprošire-

nog nego stalnog sastava, što je

suprotno pravilima i procedu-

rama – navodi Kopricica, doda-

jući da je slikovit i primjer da je

DIKprihvatala izjaveodnotara

da su birači glasali, iako se nji-

hovi potpisi ne nalaze u štam-

panom izvodu iz biračkog spi-

ska koji se popunjava na

biračkommjestu.

NavodidajeaktuelnaDIKupo-

sljednjem izbornom ciklusu u

nekim oblastima rada pravila

korake naprijed, ali su „koraci

nazadbili znatno veći“.

- Nezavisnost ne postoji i u toj

oblasti DIK zadovoljava samo

21 odsto kriterijuma koji su za-

snovani na međunarodnim

standardima. DIK nije nezavi-

sna od političkih partija, ni od

izvršne i zakonodavne vlasti.

Većina njenih članova imenuje

se na prijedlog političkih parti-

ja, nakonsvakihizbora, ačlano-

vi DIK su i visoki funkcioneri

Vlade i Skupštine. Kriterijumi i

procedura za izbor predsjedni-

ka DIK ne pružaju garancije

stručnosti i političke nepristra-

snosti izabranog lica–kažeKo-

privica.

Prema njegovommišljenju, ka-

paciteti DIK-a tek se grade i u

tom segmentu ova institucija

ispunjava 28 odsto kriterijuma.

Kada je u pitanju informisanje,

DIKzadovoljava 40 odsto indi-

katora, a u pogledu transparen-

tnosti oko45odstokriterijuma.

Koprivica navodi da DIK treba

da bude sastavljen od članova

koji zadovoljavaju strogo po-

stavljeneuslove stručnosti i po-

litičke nepristrasnosti, a njihov

broj treba značajno redukovati

– dovoljno je 5-7 članova stal-

nog sastava, uključujući i pred-

sjednika.

I.K.

CDT pozvao političke partije da pokrenu hitan dijalog o novim rješenjima za stvaranje nezavisne DIK

Potrebanzakono izbornoj administraciji

Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog zakona

omeđunarodnim restriktivnimmjerama

Zamrznuti sredstva

koja sekoristeza

finansiranjeterorizma

ZgradaVlade

Predsjednik Demokratske partije socijalista je naglasio da ga,

ni danas ne iznenađuju slične optužbe oponenata.

- Oni su uvjek spremni da svoju savijenu kičmu ponude kat-

kad Beogradu, katkad Moskvi, katkad zapadnim adresama.

Kome god je nudili, ta kičma je beznadežno savijena. Toj

kičmi nije problemda bude savijena jer se te glave još nijesu

identi ikovale sa CrnomGorom i našimosjećajemdostojan-

stva, naglasio je lider DPS-a.

Opozicijasavijenukičmu

nudiBeogradu,Moskvi...

DPS sapartnerima

trasiraoevropski

put države

UKolašinu obilježena dvadesetšestogodišnjica Demokratske

partije socijalista, lider te partijeMilo Đukanović poručio

DraganKoprivica