Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Poslanici

DemokratskeCrneGore i

GrađanskogpokretaURA

neće sevraćati u ,,redovan

rad” Skupštinedok senepo-

tvrdi datumparlamentarnih

i dogovori datumopštih lo-

kalnih izborauCrnoj Gori,

poručili su lideri AleksaBe-

čić iDritanAbazović.

Delegacija Demokrata i Ure,

predvođena Bečićem i Abazo-

vićemarazgovaralajeuBriselu

sa,generalnimdirektoromOd-

sjeka za Evropu i Centralnu

Aziju u Ministarstvu inostra-

nih poslova i odbrane Evrop-

ske unije Tomasom Majer-

Hartingom.

Iz Demokrata je saopšteno da

su Bečić i Abazović Majer-

Hartingu predstavili Plan sve-

obuhvatnih izbornih reformi,

koji jepozdravilaEvropskako-

misija, Delegacija Evropske

unije u Crnoj Gori i ambasada

Sjedinjenih AmeričkihDržava

uPodgorici.

Dvojicaliderasuse,kakosuka-

zali iz Demokrata, visokom

zvaničnikuEUzahvalilanapo-

dršci Planu, kao i na pomoći

koju su spremni da pruže u to-

kupregovaračkog procesa.

- Oni su naglasili da će dati sve

od sebe da se sprovedu u djelo

sve tačke Plana i naglasili da se

neće vraćati u redovan rad

Skupštinedoksenerealizijuna-

vedene tačke iz Plana, kao i dok

se ne potvrdi datum parlamen-

tarnih i dogovori datum opštih

lokalnih izbora u Crnoj Gori,

kako je definisano Planom, na-

vodi se u saopštenju.

R.P.

PODGORICA

-Komunikaci-

ona strategija „CrnaGora

članicaNATO-a zaperioddo

2020“, koju jeSavjet zaNA-

TOrazmatraoprošlenedje-

lje, predstavljadobarnačin

da se crnogorskoj javnosti i

nakonpristupanjaAlijansi

predočebenefiti članstva -

ocijenio je zaPobjeduhrvat-

ski politički analitičar Igor

Tabak.

Iako uHrvatskoj, koja je člani-

ca NATO-a od 2009, nije po-

stojala takva strategija nakon

ulaska u Alijansu, Tabak ističe

da u Crnoj Gori postoji velika

podijeljenost o ovom pitanju

zbog čega se o Strategiji s ra-

zlogomraspravlja.

- Hrvatska je imala komuni-

kacionu strategiju tokompri-

stupanja koja je imala za cilj

podizanjepodrškesavezuida

se objašnjavaju prednosti sa-

veza prije ulaska u NATO, ali

nakon togane. Činjenica jeda

nije standardno u većini čla-

nicadasestrategijausvajana-

konpristupanja, ali je i rijetko

da je javnost toliko čvrstvo

podijeljena kao u Crnoj Gori

oko pitanja članstva - rekao je

TabakuizjavizaPobjedu.Do-

daje da je uHrvatskoj protiv-

ljenje ulasku uNATObilo ve-

oma blago. Nakon što se

nijesu ostvarile bojazni koje

su se pominjale prije pristu-

panja, o protivljenju se pre-

stalo govoriti.

-Zatomi sečini da je topitanje

više vezano za lokalnu speci-

fičnost jer u Crnoj Gori i dalje

postoji velika podjela po tom

pitanju. Sa te strane opravda-

vam komunikacijsku strategi-

ju jer vjerujem da će se pred-

nosti članstvavidjeti. Posebno,

ako dođe do većih elementar-

nih nepogoda. Onda je to važ-

no saopštiti javnosti i probati

ublažitipodjele, kojezavećinu

drugih zemalja nijesu uobiča-

jene - zaključio jeTabak.

Savjet za NATO preporučuje

Vladi da usvoji strategiju koja

predstavlja krovni strateški

dokument za sprovođenje ko-

munikacionihaktivnostioulo-

zi Crne Gore kao članice NA-

TO-a i benefitima članstva,

kao i o politikama i aktivnosti-

maAlijanse.

Iz NATO-a su Pobjedi kazali

da odgovornost za objašnjava-

nje pitanja vezanih za NATO

javnom mnjenju leži prven-

stvenonasvakojzemljičlanici.

- Svaka zemlja ima suverenu

prerogativu da odluči na koji

način će to da uradi. To može

dauključirazvojiimplementa-

cijunacionalnihkomunikacio-

nih strategija - kazali su iz NA-

TO-a.DodajuidaOdjeljenjeza

javnu diplomatiju (Committee

for Public Diplomacy), koji se

sastoji od predstavnika 29 čla-

nica Alijanse, ima važnu ulogu

u podizanju svijesti javnosti o

prednostimaNATO-a.

- Sastaje se u različitim forma-

tima pod predsjedavanjem

pomoćnika generalnog sekre-

tara za javnu diplomatiju. Cilj

Odjeljenja za javnu diplomati-

jujepodsticatisvijestirazumi-

jevanje NATO-a, njegovih vri-

jednosti, politika i povećati

nivo debate o pitanjima mira,

sigurnosti i odbrane - zaklju-

čujuuNATO-u.

Na sjednici Savjeta za NATO,

održanoj prošle nedjelje, oci-

jenjeno je da je Crna Gora oz-

biljno pristupila ispunjavanju

svih obaveza koje proizilaze iz

članstva u NATO, kao i ispu-

njavanju nacionalnih priorite-

ta koje kao članica zastupa.

Ocijenjeno je da je tokomprve

godine postignut zavidan ste-

pen ispunjenosti zacrtanih ci-

ljeva, te da je Crna Gora poka-

zala da je kredibilan, pouzdan

saveznik, spreman da dopri-

nosi zajedničkimprioritetima

Alijanse. Savjet je razmotrio

Komunikacionu strategiju

„CrnaGoračlanicaNATO-aza

perioddo 2020“.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-Upravni sud

reagovao jepovodomstava

cetinjskogSDP-au tekstu

„Prekidajubojkot zbog iz-

vještajao reviziji“, koji je

prenešenuPobjedi.

U tekstu koji govori o povrat-

ku dijela opozicije u parla-

mentprijestoniceCetinjepre-

nijeli smo dio saopštenja

opozicione Socijaldemokrat-

ske partije u kojemse kaže: „...

Prisustvovaćemo zasijedanju

Skupštine prijestonice, zaka-

zanom za 28. jun, jer očigled-

no da ćemo na odluku Uprav-

nog suda čekati najmanje

godinu. Očigledno da postoji

opstrukcija u Upravnom sudu

i uporno se odlaže donošenje

te odluke. Ipak, čekamo tu od-

luku...“

Ureagovanju se navodi da je u

2017. godini, Upravnom sudu

predato12.729tužbi,auperio-

duod1. januaraovegodineza-

ključno sa 20. junom, 4.297

tužbi.

- Tužba o kojoj je bilo riječi u

naznačenom tekstu, koja je

predata u 2018. godini, protiv

tužene Skupštine opštine Ce-

tinje formirana je kao sudski

predmet pod poslovnom

oznakomU.br.924/18. Izlože-

ni statistički podaci u2017. go-

dini i 2018. godini o ukupnom

prilivu tužbi, pri čemu treba

naglasiti da navedeni broj tuž-

bi rješava 14 sudija ovog suda,

ne ostavljaju prostor za bilo

kakav zaključak, a najmanje

logičan, da se radi oopstrukci-

ji u ovom sudu i da se odlaže

donošenjeodluke.Takođe,ne-

jasne su procjene da će se na

odluku suda čekati najmanje

godinu, budući da se i pored

velikogbrojapredmeta,vodilo

računa o prirodi konkretnog

spora i interesu javnosti, pa je

predmet uzet u rad i iznijet na

Vijećesuda, navodi seureago-

vanju portparolke Upravnog

suda Crne Gore, sudije Ane

PerovićVojinović.

R.P.

PREOKRET:

Bečić i Abazović u razgovorima saMajer-Hartingomodgodili prekid bojkota

Nećeuparlament

bezdatuma izbora

Iako je komesar za proširenje Johanes Han na sastanku sa

Bečićem i Abazovićemnaglasio neophodnost da se debata vodi

u parlamentu, lideri Demokrata i Ure su dan kasnije naglasili da

neće učestvovati u redovnom radu parlamenta sve dok se ,,ne

potvrdi datumparlamentarnih i dogovori datum lokalnih izbora”

Radunović:

PosjetaBriselu

Bečića i Abazovića jebruka

Poslanik Demokratskog fronta Slaven

Radunović ocijenio je da je posjeta

Bečića i Abazovića Briselu bruka.

-Nevjerovatno diplomatski nei-

skusno. Ako nijesumogli da izbore

unaprijedmakar neutralnu izjavu

Johanesa Hana, nisu smjeli ni

da idu u Brisel. Ovako, nakon

medijske podrške Vijesti i

Dana, plaćenih tekstova,

bombastičnih najava o

,,nevjerovatnomprijemnu

njihovog revolucionar-

nog plana” umeđuna-

rodnoj zajednici, ovo

je ponižavajuće. Zaista

bruka. Ali, ovo je danak

neiskustvu, napisao je Radu-

nović na Fejsbuku.

Komunikaciona strategija „Crna Gora članica NATO-a za period do 2020.“

Tabak: Prednosti članstvapotrebno

objasniti i nakonpristupanjaNATO-u

Upravni sud reagovao povodomstava cetinjskog SDP-a

u tekstu „Prekidaju bojkot zbog izvještaja o reviziji“

Nema opstrukcije

u predmetu po tužbi

protiv SOCetinje

IgorTabak

SjednicaSavjetazaNATO

AleksaBečić i DritanAbazovićna sastankusaTomasomMajer-Hartingom

SlavenRadunović