Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

CrnomGorom

PLJEVLJA

Zakonoplani-

ranjuprostora i izgradnji sa-

drži rješenjakoja trebapro-

mijeniti. Jednoodnjih jeste

davlasnici ,,divljih“objekata

sami podnose zahtjevza le-

galizaciju. Tonijedobro,

zbog toga jeodzivmali –ka-

zao je stručni saradniku

ADPZidAndrejMilovićna

tribini uPljevljima.

On smatradauopštinama

treba formirati komisijeko-

je će ići odkućedokuće i po-

pisati onekoje trebaozako-

niti.

Govoreći onedostacimazako-

naMilovićjeocijeniodatajakt

izjednačava one koji su gradili

kako bi sebi stvorili krov nad

glavom, a lokalna uprava nije

obezbijedila plansku doku-

mentaciju, i one koji su imali

plansku dokumentaciju, a ni-

jesu gradili legalno.

- Takođe, zbog nepostojanja

socijalnih kartona nije mogu-

će znati kakvo je materijalno

stanjevlasnikaobjekta - kazao

jeMilić.

Uprkos tome, kazao je on, pri-

mjena Zakona ima više pred-

nosti negomana.

- Objekat legalizacijomdobija

tržišnu vrijednost. Takođe,

ukoliko se bavite poljoprivre-

dom i želite da povučete sred-

stva iz Evropske unije, iz IPA

fondova, ne možete to uraditi

akovašedobronijelegalizova-

no. Hipoteka takođe može da

se upiše samo na legalan obje-

kat. Opštine su određivanjem

cijenekomunalijanapomenu-

le idasuopštine izašleususret

opitanjucijena, takodaZakon

ima mnogo više prednosti ne-

gomana - kazao jeMilović.

PLJEVLJA:

Održana tribina o bespravnoj gradnji

Zakon ima slabosti,

legalizacija se isplati

U opštinama

treba formirati

komisije koje će ići

od kuće do kuće i

popisati one koje

treba ozakoniti.

Izrada elaborata je

velika investicija

za građane, pa

bi tu obavezu

trebala da

preuzme opština

– poručeno je sa

tribine

BERANE

NLBbanka jeu

okvirukampanje ,,Mali ko-

racimijenjaju svijet nabo-

lje“, uručiladonacijuporo-

dilištuvrijednu5.500eura.

Novac je iskorišćen za nabav-

ku monitora, aspiratora, po-

trebnih aparata za kiseoničku

terapiju i neonatalni ambuba-

lon, koji će značajno olakšati

svakodnevne aktivnosti oso-

blju u porodilištu, amajkama i

bebama pružiti njegu i sigur-

nost koja im je u prvim zajed-

ničkimdanima neophodna.

Vođa NLB poslovnice u Bera-

nama Zvonko Labudović ka-

zao je da tom donacijom žele

dapodrženoviživot,obezbije-

de bolje uslove za bebe, budu-

ćemajke, ali i za osoblje.

- Vjerujemodamali koracimi-

jenjajusvijetnabolje, padajući

doprinos, koračamo u bolju

budućnost. Ova akcija je više-

strukoznačajnazačitavodruš-

tvo i sigurno ćemo nastaviti da

usmjeravamodonacijeuovom

pravcu - rekao jeLabudović.

Direktor opšte bolnice, dr Bu-

dimirDabetićkažeda jedona-

cija veoma značajna za usta-

novu.

- U opštoj bolnici u Beranama

godišnje se porodi 850 žena,

pa će nova oprema omogućiti

komforniji rad zaposlenima, a

samim tim i pacijentima – ka-

zao jeDabetić.

Banka će, navedeno je u saop-

štenju, tokom ove godine na-

staviti kampanju podrške po-

rodilištima uCrnoj Gori, kojoj

ćesepridružitiiklijentiputem

sakupljanja sredstava u NLB

filijalama.

M.N.

MALIKORACIMIJENJAJUSVIJET:

JučeuBeranama

BERANE:

Donacija NLB banke Opštoj bolnici

Porodilištuoprema

vrijedna5.000eura

Novac je iskorišćen

za nabavkumonitora,

aspiratora, potrebnih

aparata za kiseoničku

terapiju i neonatalni

ambubalon

TANJEVIĆ:Mnogo

dilemainejasnoća

Budimir Tanjević iz Sekretarijata za uređenje prostora kaže

da se prilikomprimjene Zakona o planiranju i izgradnji javilo

dosta dilema.

- Praksa od početka primjene zakona pokazuje da ima dosta

nejasnoća i dilema. Mislimda to nije posljedica našeg nezna-

nja nego neujednačene prakse i nepostojanja iskustva u

primjeni materije - kazao je Tanjević.

On je naveo da prema nezvaničnimpodacima u opštini ima

oko 3.000 nelegalnih objekata, a da je podnijeto 155 zahtje-

va za legalizaciju.

155

zahtjeva za legalizaciju

podnijeto je uPljevljima,

a bespravno izgrađenih

objekata ima

oko 3.000

Prema njegovim riječima,

izradaelaborata jevelika inve-

sticija za građane, pa da bi tu

obavezu trebala da preuzme

opština.

Vlasnici bespravno izgrađe-

nih objekata zahtijevaju da le-

galizaciju treba da podnesu

najkasnije do 15. jula.

ADP Zid tribine organizuje u

saradnji sa opštinama i uz po-

dršku i učešće predstavni-

ka Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma i Zajednice

opštinaCrneGore.

A.S.

HERCEGNOVI

Dugogodišnji

infrastrukturni problemi na

poluostrvu Luštica, nedosta-

tak saobraćajne i vodovodne

mreže, mogli bi da budu riješeni

u narednomperiodu. Tender

za izradu projekata putne i

vodovodne infrastrukture biće

raspisan do kraja ovogmjeseca,

kako bi do kraja godine bilo

započeto izvođenje radova,

dogovoreno je na sastanku u

opštini. Sastanku su prisustvo-

vali predstavnici lokalne upra-

ve, Sekretarijata za razvojne

projekte, Ministarstva inan-

sija, opštine Tivat i kompanije

Northstar, investitora na pro-

jektu ,,Montrose“. Kako je saop-

šteno nakon sastanka, narednih

dana biće potpisan protokol o

saradnji između Vlade, opšti-

ne Herceg Novi i kompanije

Northstar na izgradnji putne i

vodovodne infrastrukture, kao i

ostalimdetaljima o tomprojek-

tu. Za ove projekte već postoji

idejno rješenje i programski

zadatak.

Ž. K.

Herceg Novi

Dokraja

godine

izgradnja

vodovoda

naLuštici

NEDOSTAJUSOCIJALNI

KARTONI:

Sa tribineuPljevljima

KOTOR

Put uLipcima

treba štoprije završiti kako

bi sena taj način spasili vri-

jedni praistorijski crteži, a

mještanimaomogućilava-

lorizacija imanja– saopštio

jepredstavnikžiteljamje-

sne zajedniceMorinjDavid

Nikovićudopisudostavlje-

nommedijima.

Kako jenaveoupismu, nepr-

vi put obraćaju se lokalnoj

upravi, Direkciji za uređenje

i izgradnjuKotora, Ministar-

stvu kulture i Zavodu za za-

štitu spomenika kulture.

Niković ističe kako su spre-

mni da se odreknu i naknade

za eksproprijaciju zemljišta,

kakobilokalnuupravumanje

koštala izgradnja puta.

–Mještani bi izgradnjompu-

ta mogli valorizovati i njiho-

ve privatne parcele, pa je to

razlog više zašto bi se odrekli

naknade eksproprijacije.

Iskreno se nadamo da će se

pronaći sredstva kada bude

rebalans budžeta ili da će se

ovaj projekat uvrstiti u javnu

raspravu za sljedeću godinu,

što je jedan od prijedloga Di-

rekcije za izgradnju jer prai-

storijski crtezi uLipcima po-

lako, ali sigurno nestaju

tragom vremena i ljudske

ruke –naglasio jeNiković.

Niković objašnjava da je sta-

za do crteža nepristupačna i

kamenita, što je gotovo ne-

moguć izazov za starije turi-

ste.

– Oni svakodnevno posjeću-

ju taj lokalitet i vraćaju se ra-

zočarani i začuđeni. Mali

broj onih koji uspješno sti-

gnudoodredišta,ponovojeu

čudu kako su crteži potpuno

nežaštićeni i dostupni svači-

joj ruci, o čemu svjedoče

brojneogrebotineiostećenja

nakojihjesveviše–ističeNi-

ković.

Žitelji nadležnima predlažu

mjere koje treba odmah

sprovesti.

– Potrebno je nastaviti iz-

gradnjupostojećeg puta du-

žine oko 350metara kako bi

se manji turistički autobusi

uključilinaglavnumagistra-

lu, posjetili praistorijske cr-

teže i kružnomputanjom se

vratilili do kružnog toka u

Lipcima, a zatim nastavili

put prema Rimskimmozai-

cima koji su udaljeni četiri

kilometra.Potrebnojeobez-

bijediti adekvatnu zaštitu

crteža i signalizaciju, zapo-

sliti turističkog vodiča za taj

lokalitet i postaviti klupe –

preciziraNiković.

Stijena Lipci nalazi se u sre-

dini prirodno formiranog

amfiteatra iznad naselja

Lipci, na sjevernoj strani Ri-

sanskog zaliva i predstavlja

arheološki spomenik kultu-

re druge kategorije, jer se na

okapini stijene nalaze prai-

storijski crteži, koji prikazu-

ju scene lova na jelene, sim-

bolični znakizlazećegsunca

itd.

I.T.

KOTOR:

Žitelji Mjesne zajedniceMorinj uputili apel nadležnima

Napraviteput, spasite stijenuuLipcima

Niković:

Spremni

smoda se odreknemo

naknade za ekspropri-

jaciju zemljišta, kako

bi lokalnuupravu

manje koštala izgrad-

nja puta

ZATURISTE DOLAZAK RAVAN AVANTURI:

Lipci

SAČUVATIBLAGO:

Praistorijski crteži na stijeni