Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD

–Zarazna

bolest vinove loze ,,zlatna

žutica“nije sepojavilauCr-

noj Gori, ali jesteuzemljama

okruženja. Ali, upozoravaju

stručnjaci, trebapreuzeti

mjerepredostrožnosti kako

bi se spriječilonjenounoše-

njeuvinograde. Nakoji na-

čin seprepoznaje i liječi, te

kojemjere trebapreuzeti za

sprečavanje širenja i iskorje-

njivanje, navedeno jeuna-

redbi koju jeMinistarstvo

poljoprivrededonijelokra-

jemaprila.

Predavanje na tu temu orga-

nizovali su juče Sekretarijat

za finansije i razvoj usaradnji

sa lokalnom službom za po-

ljoprivredu i Upravom za be-

zbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarne poslove, za vi-

nogradare sa područja Bjelo-

pavlićke ravnice i Katunske

nahije.

PREGLEDI

Načelnica odsjeka za zdav-

stvenu zaštitu bilja Tamara

Popovićinformisalaihjeona-

redbi i hitnim mjerama za

sprečavanjeunošenja te bole-

sti.

-Vinogradari trebada svakod-

nevno vrše vizuelne preglede

stabljika i postave žute ljeplji-

vepločekojeprivlače insekte i

obavezno sprovedu hemijsko

tretiranje biljaka. U slučaju da

postoji sumnjadasebolestpo-

javila, odmah treba obavijesti-

ti opštinsku službu za poljo-

privredu – kazala je Popović

ističući da su najosjetljivije

sortegraševina, rizling, šardo-

ne imerlot.

Ukolikosene reagujenavrije-

me, ta zarazna bolest koja se

unosiprekosadnogmaterijala

veoma brzo poprima razmje-

re epidemije i uzrokuje veliku

ekonomsku štetu.

- Ako preduze-

temjere ne da-

ju rezultate,

vinograd se

mora iskrčiti,

jer više ne po-

stojinačindase

spriječi širenje -

rekla jePopović.

SIMPTOMI

„Zlatna žutica“ pojavljuje se

na lišću koje se savija naniže i

mijenjaboju–kodbijelihsorti

užutu, akodcrnihucrvenuod

polovine jula. Larve su sitne,

manje od pet milimetara, bje-

ličaste, a kasnije žućkaste boje

sa dvije crne pjege na posljed-

njem trbušnom segmentu i

nalaze senanaličju

listova.Od

polovine maja do kraja juna

moguda skaču.

B.K.

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Bar:

od 9 do 15 sati područje

Velikog Pijeska ( ulice br.

82,84,86,88,90,90A); od 10

do 13 sati: korisnici u Ronkuli

prema Đokvučićima, Dabanovi-

ćima i Popovićima.

Berane:

od 8 do 14:30 sati

Ranč, Batuni, Petnik, Dapsiće,

Tmušiće, Kacuber, Skrivena,

Lokve, dalekovod „Luge 2“

(selo Labudovići) i dalekovod

„Luge 5“ (selo Anđić), Ržanica,

Rovca i Kaludra; od 8 do 14:30

sati Beranselo, Dolac, Veliđe,

Crni Vrh, Praćevac, Bastasi,

Bistrica (vodozahvat), Lubnice,

MHE „Jezerštica“, Jelovica,

Glavaca, Vuča, Kurikuće, Lužac,

Buče, Jugovina, Gradina, Vinic-

ka, Navotina i Šekular.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Ograde.

Budva:

od 9 do 17 sati Babin

Do, pordučje preko puta hotela

„Splendid“, kao i objekti na

šetalištu pored Bečićke plaže

(povremeni prekidi u napajanju

električnom energijomu nave-

denom terminu).

Cetinje:

od 8 do 19 sati sela

Riječke nahije, Rijeka Crnojevi-

ća, Ljubotinj, Obzovica, Gluhi

Do i Prekornica; od 8 do 16 sati

Njeguši i Žanjev Do.

Gusinje:

od 8 do 14:30 sati Pod-

gorička ulica, kao i ulice Grebaj-

ska, Kosovska i Radnička.

HercegNovi:

od 9 do 12 sati

povremeni prekidi na području

Nemile i Meljina.

Kotor:

od 10 do 12 sati – dio

Risna.

Kolašin:

od 9 do 14:30 sati -

Raško; od 9 do 14 sati: Bare, Rai-

čevine, Petrova Ravan, Ulica,

Sreteška Gora, Drijen i Sela.

Mojkovac:

od 10 do 14 sati Žari

(Mačkate).

Nikšić:

od 9 do 14 sati Mora-

kovo.

Plužine:

od 9 do 13 sati Borko-

vići.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati ulice

Ivana Milutinovića, 29. novem-

bra, Lovćenska, Volođina, Ulica

oslobođenja, Milakovci i Stra-

hov Do.

Petnjica:

od 9 do 14:30 sati

Godočelje, Lješnica, Tucanje,

Vrševo, Orahovo, Petnjica,

Lagotori, Đuđ, Murovac, Javo-

rovo, Radmanci, Ponor, Dobro-

dole, Vrsajke, Bor, Savin Bor,

Kruščica i Dašča Rijeka.

Rožaje:

od 8 do 14:30 sati Babi-

ći, Grahovo, Plunca, Kujevići,

Dautovići, Fejzići, Bijela Crkva,

Donje Biševo, Sinanovića Luke i

Gospođin vrh.

Tivat:

od 9 do 12 sati Gornje

Seljanovo i Tomičići.

Ulcinj:

od 7:30 do 15 sati Igman-

ske zgrade i dio naselja pored

objekta Venus.

Šavnik:

od 8 do 18 sati niskona-

ponska mreža „Duži“, Dubrov-

sko i Gornje Polje; od 10 do 15

sati: Bijela, Kruševice i Miloševi-

ći.

M. N.

CETINJE

-Gradonačelnik

prijestoniceAleksandarKa-

šćelanuručio jepohvale gra-

danajboljimcetinjskim

osnovcima i srednjoškolci-

ma, dobitnicimaLuče.

Priznanje za ostvareni uspjeh

tokomškolovanjajezavrijedilo

27 učenika - 12 osnovaca i 15

srednjoškolaca. Njima je Ka-

šćelan,nasvečanostiorganizo-

vanoj u atrijumu Biljarde, po-

ručio da grad cijeni trud i rad

koji suuložili u školovanje.

-Usavršavanje,radnasebi,uče-

nje, spoznavanje sebe i svijeta

oko sebe, čini vas boljim ljudi-

ma. A oni su danas, saglasiće se

samnomvaši roditelji i nastav-

nici, u deficitu. Ali, to ne bi tre-

balo da vas brine. Kao što jedna

luča obasja svjetlošću mračnu

sobu i pokažeput dovrata, tako

i jedan učen i uman čovjekmo-

žeosvijetlitimnoga srca i duše i

bitisvjetionikcijelojnaciji.Ho

-

ću reći, bolje da budete jedan

van mase, nego jedan u masi –

kazao jeKašćelan.

Onjesavjetovaolučonošedase

dobro informišu o zanimanji-

ma kojima bi voljeli da se bave,

da se obrate stručnim služba-

ma u školama ili specijalizova-

nim savjetovalištima koji im

mogu pomoći prilikom dono-

šenja te važne odluke.

- Ne zaboravite, izuzetno je

važnodavolitetoštobiratekao

profesiju, jer vam to garantuje

dobre šanse za lične i profesio-

nalne uspjehe i radosti – kazao

je gradonačelnik.

On jenajboljimučenicimapože-

lio da pamte taj trenutak kao

podstrek za sve buduće uspjehe.

- Jasno vam je da smo ponosni

na vas i da u vama vidimo one

koji će nas zamijeniti u svim

oblastima privrednog i druš-

tvenog života. Čuvajte prijate-

lje, umnožavajte prijateljstva i

pazite roditelje, jer oni plaćaju

najveću cijenu vašeg školova-

nja - poručio je gradonačelnik

Kašćelan.

U ime dobitnika zahvalila se

Marija Jovanović iz Osnovne

škole „Njegoš“.

- Luča je kruna važnogperioda

u našem životu i nadam se da

ćemosjutramoćidakažemoda

je ona bila kamen temeljac za

dalje uspjehe. Ne bismo mogli

da zaokružimoovugodinubez

nastavnika, roditelja i svih koji

su od male djece napravili lju-

de. Ovdje nas je okupila vaša

ljubav i želja da nam pokažete

da se ovo priznanje ne tiče sa-

monas,negosvihgrađana- na-

vela je Jovanović.

J.Đ.

HERCEGNOVI

-Turistička

organizacija će tokomsezo-

neorganizovati u turističko-

informativnmbiroimaprak-

tični dionastave zaučenike

prvog i drugog razreda turi-

stičkog smjera. Otome su

razgovarali predstavnici

SMŠ ,,IvanGoranKovačić“ i

turističkeorganizacije.

Učenicima će, saopšteno je iz

TO, biti omogućeno da kroz

praksu upoznaju rad u infor-

mativnim biroima, da se bave

promoterskim aktivnostima i

pružaju osnovne informacije

turistima o gradu.

-Osimobezbjeđivanjemprak-

tične nastave nastavićemo da

podržavamo školu kao i do sa-

da donacijom opreme i finan-

sijski kadasuupitanjunastupi

učenika na takmičenjima i

obezbjeđivanjem uslova za

radnu praksu - navedeno je u

saopštenju.

T. Č.

Danilovgrad:

Stručnjaci upozorili vinogradare na opasnost od zarazne bolesti

Čokotimaprijeti

,,zlatnažutica“

Među

najopasnijim

bolestima

uEvropi

,,Zlatnu žuticu“ prenosi insekt

američki cvrčak. Bolest spada

među najopasnije u Evropi,

prvi put pojavila se u jugoza-

padnoj Francuskoj početkom

1950. godine, a zatim se pro-

širila prema Italiji, Švajcarskoj

i Porugaliji, kao i zemljama

našeg okruženja. U Hrvatskoj

se pojavila 2009. godine. U

toj državi prošle godine doni-

jeti su naredba o sprovođenju

fitosanitarnihmjera i akcioni

plan za suzbijanje i sprečava-

nje širenja zlatne žutice

vinove loze.

Bolest se unosi preko sadnogmaterijala i veoma

brzo poprima razmjere epidemije i uzrokuje

veliku ekonomsku štetu. Ako preduzetemjere ne daju

rezultate, vinograd semora iskrčiti jer više ne postoji način

da se spriječi širenje – kazala je Tamara Popović

OBOLJELIVINOGRADTREBAISKRČITI:

„Zlatnažutica“ nabijeloj lozi

BOLESTSEBRZOŠIRI:

Cvrčakkoji prenosi

„zlatnužuticu“

Cetinje:

Gradonačelnik ugostio najbolje osnovce i srednjoškolce

Priznanjezaznanje

dobilo27učenika

ZNANJEJEKAPITAL:

Kašćelansaodlikašima

Nagrađeni

Priznanja gradske uprave

dobilo je 27 „lučonoša“ iz

osnovnih škola „Njegoš“,

„Lovćenski partizanski

odred“, te iz cetinjske

gimnazije i Srednje likov-

ne škole „Petar Lubarda“.

Nakon devetogodišnjeg

školovanja Luču su dobili:

Olivera Žugić, Anastasija

Petrović, Vuko Vicković,

Marija Jovanović, Jovan

Abramović, Petar Abra-

mović, Tara Đurković,

Mašan Kaluđerović, Stan-

ka Petrović, Jovana Vujo-

vić, Risto Vujović i Sandra

Vujović.

Najbolji srednjoškolci su:

Jovana Lipovina, Anja

Pejović, Anđela Pejaković,

Kristina Marković, Anđa

Kaluđerović, Anja Laličić,

Dragana Mrvaljević, Petar

Tomanović, Vladana Čele-

bić, Simona Vujović, Valen-

tina Vujović, Jovana Kona-

tar, Marija Popović, Vanja

Kavaja i Mila Stojanović.

Đaci na

praksi u

turističkim

biroima

Herceg Novi:

Saradnja SMŠ i TO

NASTAVAKDOBRESARADNJE:

SastanakuTO

CEDIS

Radovi u

18opština