Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 22. jun 2018.

CrnomGorom

ŽABLJAK

–Reciklažni cen-

tarnaŽabljakukojimnared-

nedvije godineupravlja fir-

ma „Inter trejd“ iz

Podgorice radi od srijede.

Pogon je zvanično otvoren

prije dvije godine ali nikada

nije radiopunimkapacitetom.

Sobziromna toda lokalnoKo-

munalno preduzeće koje je

njimeupravljalonijeuspijeva-

loda dobro organizuje radop-

ština je odlučila da iskorak

napravi privatno-javnim par-

tnerstvom,zbogčegajeiraspi-

san tender.

PONUDA

Najbolju ponudu je poslala

podgorička firma „Inter

trejd“, sakojomjepredsjednik

opštineVeselinVukićevićpot-

pisao ugovor na dvije godine

sa mogućnošću produžetka,

ali i redefinisanja uslova.

-Firma„Intertrejd“imalicen-

cu i dugogodišnje iskustvo u

selektovanju otpada. Oni će

obučitistanovništvoihotelije-

re, u cilju da se otpad sortira,

lakše obrađuje i pakuje. Izu-

zetno je važno da će biti upo-

sleni ljudi s našeg područja, a

opremakojomraspolažemo je

savremena – kazao je ranije

Vukićević.

Odgovorne u lokalnoj upravi

Žabljaka raduje i što budući

partner najavljuje nova ulaga-

nja, pa i neke linije kakva je,

recimo,mlin za plastiku.

U sortirnici otpada radiće oko

deset Žabljačana, a ljeti vjero-

vatno i više, i toudvije smjene.

- Planirano je da se u postro-

jenju na Žabljaku selektuje i

pakujeotpadizŠavnikaiPlje-

valja, a za dvije godine nada-

mo se da ćemo imati finansij-

skukoristodtogposla–kazao

je Vukićević uvjeren da će i

građani izgraditi drugačiju

svijest i voditi računagdjeod-

lažu otpad, poučeni isku-

stvomzapadnihzemalja,gdje

se on ne gleda kao problem,

već kao sirovina, energija,

šansa za zaradu.

IZGRADNJA

Reciklažnopostrojenje koje je

koštalo 2.400.000 eura izgra-

đeno je u saradnji sa Centrom

za međunarodni razvoj i sa-

radnjuSlovenije, koji je uložio

polovinunovca.Izvođačrado-

vabio jekonzorcijumkoji čine

Institut za ekološki inžinje-

ring u Mariboru i podgorički

Intermost. Nalazi se u blizini

privremenog odlagališta čvr-

stog otpada.

Bilo jeplaniranodaseunjemu

sakupi i obradi oko 1.000 tona

otpada godišnje. Centar se

prostire na površini od 6.000

kvadratnih metara, sa halom

od 2.000 kvadrata u kojoj se

selektuje otpad, uz odvajanje

frakcija pogodnih za dalju

obradu, odnosno reciklažu.

I. TERZIĆ

DANILOVGRAD

–Upožaru

koji je jučeoko 16 sati izbiou

porodičnoj kućiDarijaBra-

letićanijebilopovrijeđenih.

Vatra jepotpunouništila

dvije sobe, aostaleprostori-

jeoštetili sudimi garež.

Komandir Službe zaštite Go-

ranRadulović kažeda sudoja-

vuopožarudobili oko 16časo-

va, te da su vatrogasci za

nekolikominuta stigli do kuće

u mjestu Ćurilac u neposred-

noj blizini magistralnog puta

Danilovgrad - Podgorica.

Nakon dojave, za nekolikomi-

nuta danilovgradski vatrogas-

ci su stigli do kuće i odmah lo-

ka l i zova l i vat ru koj a j e

zahvatila gornji sprat objekta.

Pomagale su imkolege iz Pod-

gorice, sa dva vozila.

Uviđaj su obavili inspektori za

požare, eksplozije i havarije,

kao i službenici Odjeljenja be-

zbjednosti Danilovgrad.

Pretpostavljasedajepožarna-

stao kao posljedica atmosfer-

skog pražnjenja, s obzirom na

toda se desio tokomnevreme-

na koje je zahvatilo Bjelopa-

vlićku ravnicu.

Procjenu štete danas će utvr-

diti nadležna komisija.

B.K.

HERCEGNOVI

– Uprava lokalnih javnih prihoda donijela je

oko 34.000 rješenja za porez na nepokretnosti. Ove godine pla-

niraniprihodpotomosnovuje5,75milionaeura.Poreznanepo-

kretnosti veći je za 10odstouodnosuna prethodne godine.

Uprava lokalnih javnih prihoda formirala je komisiju za popis

objekata koja radi na ažuriranju baze poreskih obveznika i evi-

dentiranju nepokretnosti koje u Katastar nijesu upisane, ili čija

je površina na terenu veća nego što je utvrđena. UUpravi se na-

dajuda će i touticati na povećanje budžetskihprihoda.

Ž.K.

PODGORICA

-Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stemje završiopolaganje

kablova za trafostanicu

35/10kV„NoviUlcinj“u

predviđenomroku, saop-

štili su izCEDIS-a i istakli

da su svepovršinekoje su

raskopanedovedeneu

provobitno stanje.

-Tražili smosaglasnost zapri-

vremeni pogon, a paralelno je

formirana komisija za tehnič-

ki prijem kablova. Kablovi su

naponski ispitivani ineočeku-

ju se problemi tokom upotre-

be - kazali su izCEDIS-a.

Gradnjomtog objekta direkno

je poboljšankvalitet napajanja

3.073potrošačasapodručjaPi-

nješa, Nove Mahale, Metriza,

Prisana, Starog Grada, kao i

hoteli„Albatros“,„Mediteran“

i „Holegro“, a bolje napajanje

imaće i 5.527potrošača izužeg

gradskog jezgra zbog rastere-

ćenja trafostanice ,,Grad“.

S. P.

DANILOVGRAD

- Predsjed-

nikopštineDanilovgrad

BranislavĐuranović juče je

potpisaougovore saodgo-

vornimlicimanevladinih

organizacijaododjeli sred-

stavazaprojektekoje jeodo-

brilanadležnakomisija.

Ukupno 12.000eurapodije-

ljeno je 12NVOza isto toliko

projekata.

Udruženje roditelja djece i

mladihsa invaliditetomRasti-

mo zajedno za projekat „Obu-

ka djece imladih sa invalidite-

tom za rad na računarima“

dobilo je 1.790 eura, a Kultur-

no-kreativni centar Matriks

za projekat „Internacionalni

dens festival Danilovgrad“

1.680.NVOKlubdobrovoljnih

davalaca krvi za Unapređenje

dobrovoljnog davalastva krvi

u 1.488 eura, NVO Folklorni

ansambl Oro za Folklorne ak-

tivnosti 1.290, Egokult za pro-

jekat „Jačanje kapacitetamla-

dih“ 1.199, Otvorena škola za

Inovativne metode u preven-

ciji vršnjačkog i inernetnasilja

1.000, NVO Zavičaj za proje-

kat podnazivom„Anegdote iz

našega kraja“ 726, Kreativna

riznica za „Reciklaža za nove

generacije“, 714, NVOMatica

srpska-društvo članova u Cr-

noj Gori za „Nepoznato o po-

znatom“, 546, Udruženje gra-

đanaipoštovalacaBjeopavlića

Bijeli Pavle za projekat „Pute-

vimapredaka“533,Radioklub

Akademac za „Uključivanje

Danilovgradaunacionalnura-

dio amatersku mrežu za opa-

snost u slučaju prirodnih i hu-

manitarnih katastrofa“ 519 i

NVO Etnografski muzej za

projekat pod nazivom „Stalna

postavka etnografskog muze-

ja“zakojujeodobreno493eu-

ra.

Predsjednik komisje Ratko

Lakić je naglasio da je za ove

potrebe izdvojeno ukupno

12.000 eura.

Predsjednik opštineBranislav

Đuranović je istakaoda se radi

o ozbiljnimprojektima u inte-

resu grada i građana.

B.K.

BERANE

– Ulaganje u seoska područja veoma je važno jer je

poljoprivreda jedna odnajznačajnijihprivrednih grana uBera-

nama, a i cijelom sjevernom području države – rekao je pred-

sjednik beranske opštine Dragoslav Šćekić tokom razgovora sa

koordinatorima za projekat razvoja klastera i transformacije

ruralnih područja, koji finansira Međunarodni fond za razvoj

poljoprivredeUNiMinistarstvopoljoprivredeiruralnograzvo-

ja Crne Gore. Na sastanku je, saopšteno je iz lokalne uprave,

razgovarano omogućnostima i načinu korišećnja sredstava po-

vodomskorograspisivanjaprvogjavnogpozivazapoljoprivred-

ne proizvođače, početnike i lokalne samouprave za razvoj pri-

marne proizvodnje, prerade i ruralne infrastrukture.

- Iskazana je i potreba za intenzivnijom i tješnjom saradnjom

resornogministarstvailokalneuprave.Šćekićjeistakaovažnost

uvažavanja potreba i realnihmogućnosti poljoprivrednih proi-

zvođača tog područja, uz ocjenu da je lokalna uprava spremna

na partnerski odnos - navedeno je u saopštenju.

Predstavnici IFAD-a su govorili o načinu konkurisanja i o mo-

gućnostimaudruživanjaproizvođača, kao i o činjenici dapoljo-

privredna udruženja imaju dodatne koristi prilikom zajednič-

kog kandidovanja.

V. J.

Žabljak:

Reciklažni centar vrijedan 2,4miliona eura konačno u pogonu

Počelapreradaotpada,

upošljenodeset radnika

Planirano je da se u postrojenju na Žabljaku selektuje i

pakuje otpad iz Šavnika i Pljevalja. Raduje nas da

„Inter trejd“ planira nova ulaganja kao što je

mlin za plastiku – kaže predsjednik

opštine VeselinVukićević

UPOGONU:

Reciklažni centar naŽabljaku

Veselin

Vukićević

Reciklažni centar prostire

se na površini od6.000

kvadratnihmetara, ima

haluod 2.000kvadrata u

kojoj se selektuje otpad,

uz odvajanje frakcija

pogodnih zadaljuobradu

DIOPROSTORIJAPOTPUNOUNIŠTEN:

Kuća DarijaBraletića

Danilovgrad:

Vatrogasci intervenisali u Ćuriocu

Gromizazvao

požar nakući ?

HercegNovi:

Naplata poreza na nepokretnosti

Računajuna

5,75milionaeura

Berane:

Skup o razvoju klastera i razvoju sela

Proizvođačima se

isplati udruživanje

PODRŠKARAZVOJU

SELA:

JučeuBeranama

Završena trafostanica

„Novi Ulcinj“

Bolji napon

za 8.600

potrošača

Danilovgrad:

Lokalna uprava pomaže rad civilnog sektora

Podrška za 12projekata

IZDVOJENO12.000EURA:

Sapotpisivanjaugovora