Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

-G. G. (54),

P. Ć. (39) i Ž. V. (52) iz

Podgoriceuhapšeni su

zbog sumnjeda suupo-

nedjeljak izkafane ,,Ju-

goslavija“, namagistral-

nomputuPodgorica

-Nikšić, ukrali predmete

uvrijednosti od800eura.

Kako su saopštili iz Uprave

policije, osumnjičeni su

uhapšeni u utorak, a dani-

lovgradska policija je pro-

našla ukradene predmete i

vratila ihvlasniku. Osumnji-

čeni će biti privedeni tužio-

cuzbogsumnjedasupočini-

li krivičnodjelo krađa.

C.H.

PODGORICA–Nikšićanin

RankoRadulović (58) i još

osmorica iznjegove grupe,

koji se tereteda suplanirali

više likvidacija, pod istragom

su i zapokušaj ubistva, teško

ranjavanje, više slučajeva

iznude i zelenašenja, kao i za

bacanjebombena jedanpod-

gorički lokal - saznajePobje-

da izviše izvora iz istrage.

Oni su svi saslušani u Višem

sudu, uključujući i prekjuče

uhapšenog Radoša Petrušića,

nakon čega im je određen pri-

tvor do 30dana.

Pritvor je, osim Raduloviću,

određen i njegovombrataniću

Stefanu Raduloviću (22), ro-

đaku Luki Raduloviću (24), te

RatkuMartinoviću (38), Dar-

ku Vickoviću (38), Nikoli

Mandiću (20) i državljanima

Bosne i Hercegovine Nenadu

Luburi (52) i Radoju Prerado-

viću (54).

Njima je sinoć oko 22.30 časo-

vauručeno rješenjeopritvoru

i poslati suuZIKS.

Prema saznanjima Pobjede,

novi detalji u istrazi zakazuju

da su pojedini članovi osum-

njičeni da su bili direktno

upleteniunekimranijimlikvi-

dacijama uCrnoj Gori.

Istražitelji su uvezali njihove

uloge i zadatke u grupi i imaju

čvrsta saznanja ko je bio veza

između ove grupe i „škaljar-

skog klana“.

Hapšenjem ove kriminalne

grupe Specijalno tužilaštvo i

Specijalni policijski tim spri-

ječili su djelovanje organizo-

vane kriminalne grupe koja je

imala konekcije i van granica

CrneGore. Operativna sazna-

nja, ali i razmjena informacija

sa regionalnim bezbjedno-

snim službama ukazuju da je

grupa dogovorila likvidacije

ponalogu škaljarskog klana.

Prema nalazima istrage, plan

ovegrupebio je likvidacijapo-

licijskih funkcionera iz Nikši-

ća i Podgorice i ubistva dvije

bezbjednosno interesantne

osobe.

Istražitelji su prva operativna

saznanja dobili još prije neko-

liko mjeseci, ali nijesu imali

čvrstedokaze zahapšenja. Či-

tava akcija vođena je tajno, a

grupapraćena svedomomen-

ta –kada je trebaloda „padne“

prva glava.

Istražitelji su prije manje od

mjesec uhapsili Zlatka Mata-

novića iz Skadra i Stefana Pe-

rovića i Dejana Vujovića iz

Nikšića, za koje su prikupili

dokaze da spremaju likvidaci-

ju.

Već na početku Vujović je pri-

stao na saradnju i kada je po-

tvrđeno da upotpunjuje doka-

znu građu, dodijeljen mu je

status svjedoka saradnika.

Radulovića osim crnogorskih

istražitelja i bosanske vlasti

optužuju za ratne zločine po-

činjene devedesetih godina u

Foči. Crnogorsko tužilaštvo

dobilo je dokumenta u kojima

dvije žrtve optužuju Radulo-

vića za silovanja imučenja.

Osimovih teških optužbi, Ra-

dulović će morati da objasni

da li je jednommediju u više

navrata plasirao dezinforma-

cije o tragičnomdogađajukoji

je zadesio porodicu Bečano-

vić, s ciljem da nanese štetu

pojedinimpolicijskim funkci-

onerimaislužbenicima,dovo-

deći ihuvezusanekimnavod-

nimkrivičnimdjelima.

A.G.

PODGORICA

–Suđenje za

pokušaj terorizmanadan

parlamentarnih izbora2016.

godine juče jeprekinuto jer

je advokat JugoslavKrpo-

vić, koji zastupaoptuženu

BrankuMilić, tražio izuzeće

sutkinjeSuzaneMugoša i

članovavijeća.

Advokat Krpović obrazlažući

zahtjev kazao je da su branioci

diskriminisaniidaimnijeomo-

gućena adekvatna odbrana.

Na jučerašnjemsuđenju advo-

kat Miroje Jovanović tražio je

da se pregledaju snimci koji su

izuzeti iz telefona svjedoka sa-

radnika Saše Sinđelića. Jova-

nović je tražio da se pusti set

audio snimaka na kojima Sin-

đelić govori: ,,Doći ću tu kad

budem mogao i kada se sna-

đem za gorivo jer goriva ne-

mam“.

Sutkinja je odbila da pusti te

snimke, dodajući da ,,to što

Sinđelić ima ili nemagorivani-

je predmet suđenja“.

Zatimje Jovanović tražioda se

pusti snimak gdje se vidi da u

kući u kojoj je živio Sinđelić, a

kojajeuvlasništvutrećeosobe,

nema vode. I ovaj prijedlog

sutkinjaMugoša je odbila, do-

dajući da za postupak nije bit-

no da li u kući Sinđelića ima

vode.

Na ovaj prijedlog reagovao je i

glavni specijalni tužilac Mili-

vojeKatnić, ističući da seJova-

novićponašakaodajena,,srbi-

janskomvašaru“.

Nakon izjave reagovao je Jova-

nović, navodeći da mu je tuži-

lac uputio teške uvrede.

Suđenje je nakon pauze od po-

la sata nastavljeno.

Glavnispecijalnitužilacjepro-

komentarisaoda je konstataci-

ja ,,srbijanski vašar“ lijepa i

,,nije uvredljiva“.

- Nije ovdje niko uvrijeđen. Ja

sam isto učestvovao na tim

igrama srbijanskim i igrao. To

je jako lijep običaj. Igrao bih i

sada da nijesamu koroti. Ali to

jejedannačinponašanja,adru-

gi je onaj koji je potreban ovdje

u sudnici - kazao jeKatnić.

Tokomjučerašnjeg suđenja vi-

jeće je odobrilo da se pusti au-

dio-snimak na kojem Sinđelić

traži od jedne osobe damu do-

nese dvije motorole. Ta osoba

mu govori da ,,to nije sigurno“.

Na to ga Sinđelić prekida i ka-

že:,,Aha,nijetiovdje“.Ovajmu

potvrđujedasumotoroletu,ali

da nije sigurno da ih donese.

Sinđelićmuodgovara: ,,Dobro,

pričaćemo, da se ja čujemprvo

sa ovim...“

M. L.

jalno tužilaštvo podiglo i drugu optužnicu

taju

za

Kada su

krenule

provjere

Specijalno tužilaštvo

je od 19. oktobra 2016.

godine utvrđivalo ko je

sve bio uključen u pra-

nje novca i kakva je bila

šema malverzacija kojom

je pokušano da se prikrije

porijeklo spornih dolara.

Istraga je pokrenuta kada

je od tehničkog sekretar

PZP-a Željka Šćepanovića

i lokalnog dilera deviza

Gordana Konatara pro-

nađen novac sumnjivog

porijekla. Kod Šćepano-

vića je tada zaplijenjeno

30.000 dolara, a od

Konatara 18.000.

Kasnije je utvrđeno da je

Šćepanović u najmanje

tri navrata razmijenio

100.000 dolara u eure.

sakciji iz Litvanije uplaćeno

170.000 eura, a iz Letonije

90.000. Tada su istražni timo-

vidošlidosaznanjadaseradio

transferima novca preko ru-

skih firmi sa sjedištima u biv-

šim sovjetskim republikama.

Sa druge strane, Nikolić je cr-

nogorskim poreskim organi-

ma godinama prijavljivao sve-

ga2.000euradobitigodišnje,a

za ogromni novac koji mu je

stizao iz bivših sovjetskih re-

publika tvrdio je da potiče od

prodaje kuće i izvođenja gra-

đevinskih radova.

Nedavno je i agencija Rojters

pisala o nezakonitim tokovi-

ma novca uoči oktobarskih iz-

bora2016.Objavila jeda leton-

ske vlasti provjeravaju da li je

preko njihovih banaka usmje-

ravanruskinovaczamiješanje

u izbore i politiku u drugim

državama.

M. ŽIŽIĆ

Nikoliću je u samo

jednoj transakciji iz

Litvanije uplaćeno

170.000eura, a iz

Letonije 90.000. Tada

su istražni timovi došli

do saznanja da se radi

o transferima novca

preko ruskih rmi sa

sjedištima ubivšim

sovjetskimrepublikama

aća

dom“

nišaMilić jenapustioCrnuGo-

ruitrajnosenastaniouBeogra-

du, a u žiži javnosti je bio

nekoliko puta, najčešće zbog

nedozvoljenih ulazaka u Crnu

Goru,kojojmujepristuptrajno

zabranjen zbog dugogodišnjih

kriminalnih aktivnosti.

C.H.

Prijave protiv trojice

Podgoričana

Osumnjičeni

za krađu

u kafani

,,Jugoslavija“

SKLAPASEMOZAIK:

Devetočlanoj grupi Ranka Radulovića određen pritvor do 30 dana

Sumnjiče sezaučešće i

u ranijimlikvidacijama

SaprivođenjaRadulovića

Na suđenju za pokušaj terorizma jedan od advokata tražio izuzeće sudskog vijeća

Katnić: Advokat Jovanovićkao

da jenavašaru, aneusudnici

Branioci

kažnjeni sa

po500eura

Advokati Jugoslav Krpo-

vić i Miroje Jovanović

kažnjeni su juče sa po

500 eura jer su više puta

opomenuti da remete

procesnu disciplinu.

Sutkinja je obrazložila da

su branioci više puta opo-

menuti zbog narušavanja

procesne discipline.

Presječen lanac krijumčarenja droge iz Albanije, policija potražuje četiri osobe

Na leđimanosili 153kilograma skanka

PODGORICA

- Granična policija pre-

sjekla je lanac krijumčarenja droge iz

Albanijeizaplijenila153kilogramaskan-

ka. Kako je saopštilaUprava policije, ra-

de na identifikaciji osoba koje su šverco-

vale drogu. U saopštenju se navodi da

su na pješačkoj stazi koja vodi iz Albani-

je, pored samog korita Cijevne, policajci

primijetiličetirinepoznateosobekojesu

na leđima nosile džakove. Kada su ugle-

dali policiju, osumnjičeni su bacili dža-

kove i pobjegli ka Albaniji. Granična po-

licija je obavijestila kolege u Albaniji da

su četiri osobe nelegalno prešle državnu

granicu. Zaplijenjena su četiri jutana

džakaukojima senalazilo147pakovanja

sa skankom. Droga će biti upućena uFo-

renzički centar radi vještačenja.

M. L.

Kadar iz sudnice

Oduzeti skank

Istražitelji su uvezali njihove uloge i zadatke

u grupi i imaju čvrsta saznanja ko je bio veza

između ove grupe i „škaljarskog klana“

SaprivođenjaNikolićauTužilaštvo

Uhapšen

Miladin

Dedović

Prema saznanjima Pobjede

uokviruoveakcijeuhapšen

jeiMiladinDedovićizKotora

i njemu je kao i ostalim čla-

novima određen pritvor do

30 dana. Odluku je donio

sudija za istrage zbog opa-

snosti da će ponoviti krivič-

no djelo, uticati na svjedoke

i težinekrivičnogdjela.