Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

- Pritvorenik

A. P. bio jepozitivannanedo-

zvoljene supstanceprilikom

testiranja– saznajePobjeda.

Prema saznanjima našeg lista,

zatvorski policajci primijetili

su da se A. P. čudno ponaša i o

tome obavijestili medicinsko

osoblje zatvora. On je testiran

i ustanovljeno je da je konzu-

miraodrogu.

O događaju je obaviještena

UpravaZIKS-akoja ćeutvrdi-

ti kako jepritvorenikdošaodo

droge.

Prijedvamjesecakodzatvore-

nika u Kazneno-popravnom

domuzaplijenjeno jenekoliko

telefona, od kojih je jedan

kriptovani. Dvamjeseca rani-

je, u februaru, dvojica osuđe-

nika u Kazneno-popravnom

domuuFpaviljonubila supo-

zitivna na kokain. Još nije

utvrđeno kako i ko im je omo-

gućio konzumiranje droge.

Gram kokaina na uličnom tr-

žištu košta od 70 do 80 eura, a

njegovacijenauovojustanovi,

prema nezvaničnim sagovor-

nicima, dostiže 300 eura.

Činjenica da su dvojica osu-

đenikabilapozitivnanakoka-

in pokrenula je istragu kojom

će se utvrditi da li postoji od-

govornost pojedinih službe-

nika.

Da je u ZIKS moguće doturiti

nedozvoljena sredstva, najbo-

lje govori podatak da je u jed-

nomdanuzaplijenjeno14mo-

bilnih telefona, zbog čega je

načelnik zatvora za kratke ka-

zne Saša Bulatović podnio

ostavku.Mjesecranije, ujanu-

aru je u ZIKS-u zaplijenjeno

49 telefona. Cijena telefona

koji se u prodavnicama mogu

kupiti i za 20eura, uovoj usta-

novi košta200, dokseoni bolji

sa kamerom mogu kupiti za

500 eura.

A.G.

Sa računa DOO „Roaming

Montenegro“ nestalo

više odmilion eura

NIKŠIĆ

– Službenik Erste banke iz Podgorice prijavio je da je sa

računa DOO ,,Roaming Montenegro“ uzeto više odmilion eura.

Sjedište irme koja je oštećena je u Nikšiću, a vlasnik je Dalibor

Milović. U jednomdanu obavljeno je više transakcija i nestalo je

sa računa više odmilion eura. Policajci iz privrednog kriminalite-

ta provjeravaju navode krivične prijave i utvrđuju gdje je novac

sa računa DOO ,,Roaming Montenegro“.

C. H.

PODGORICA

–Suđenje Ili-

juPavloviću, koji se tereti da

jeprijetio specijalnomtuži-

ocuSaši Čađenoviću, juče je

odgođenoza 10. septembar.

Proces je odgođen jer optuže-

ni nije htio da iznese odbranu

pred advokaticom Tatjanom

Dedeić koja je bila po zamje-

ničkom punomoćju advokata

RankaRadonjića.

Radonjić je, kako je juče saop-

šteno, imao obaveza pred Vi-

šimsudom.

Ilija Pavlović se optužnimpri-

jedlogom tereti za krivično

djelo napad na službeno lice u

vršenju službene dužnosti.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Ilija Pavlović je 29.

decembraprošlegodineprije-

tio da će napasti specijalnog

tužiocaČađenovića.

- Sumnja se da je Pavlović po-

slao pismo iz Zavoda za izvr-

šenje krivičnih sankcija na

adresu gdje radi Čađenović,

koje je sadržalo prijeteće rije-

či. Zaprijetio mu je da će po

izlasku iz ZIKS-a napasti na

njegov tjelesni integritet – pi-

še uoptužnomprijedlogu.

Specijalno tužilaštvonedavno

je podiglo optužnicu protiv

braće Ilije i Boška Pavlovića,

koji se terete za učešće u ubi-

stvu Đorđa Borete i slučajne

žrtve Dragana Zečevića 7. de-

cembra 2016. godine u lokalu

„Trofej“ uBudvi.

M. L.

PODGORICA

–Specijalno

državno tužilaštvopodiglo

jeoptužnicuprotivbanja-

lučkogbiznismenaMomira

Nikolića zbog sumnjeda je

utajiovišeod 100.000eura i

taj predmet ćebiti spojen sa

postupkomzapranjenovca

gdje jeoznačenkao jedanod

organizatora– saznajePo-

bjeda izviše izvora.

Prema saznanjima Pobjede,

Nikolić bi se teretio da je ošte-

tio budžet države za mnogo

veći iznos, ali jeunekimsluča-

jevima nastupila zastara.

Njegovo imedospjelo jeužižu

javnosti u maju prošle godine

kada je uhapšen pod teretom

dokazada jesa lideromPokre-

tazapromjeneNebojšomMe-

dojevićem bio na čelu krimi-

nalne grupe koja je u više

navrata prala novac uoči i to-

komizborne kampanje.

FINANSIJSKE

MALVERZACIJE

Protiv Nikolića, Medojevića i

jedanaest osoba u novembru

2017. godine podignuta je op-

tužnica zbog sumnje da su

učestvovali u finansijskim

malverzacijama u kojima su

oprali 900.000eurau interesu

Pokreta za promjene.

Optužnica je potvrđena, a po-

četaksuđenjazakazan jeza27.

jun pred vijećem sutkinje Vi-

šeg sudaVesnePean.

Osim Medojevića i Nikolića,

na optužnici su se našli direk-

torPokretazapromjeneDejan

Vujisić, tehnički sekretar te

partije Željko Šćepanović, lo-

kalni diler deviza Gordan Ko-

natar,v.d.glavneurednicepro-

grama TVBudva Iva Pavlović,

član Izvršnog odbora Nove

srpske demokratije Petar

Drašković, Luka Radunović,

sin funkcionera DF-a Slavena

Radunovića, sinovac funkcio-

neraPredragaBulatovića,Vla-

dislav Bulatović, predsjednik

mladihDNP-aNikolaJovano-

vić, član Demokratske narod-

nepartijeAleksandarSekulići

član Glavnog odbora PZP-a

Mladen Jovanović. Oni se te-

rete za članstvo u kriminalnoj

organizaciji i pranje novca u

produženomtrajanju.

Prema sumnjama Tužilaštva,

višemjesečne provjere ukaza-

lesudajeMedojevićsaNikoli-

ćem osmislio kriminalni plan

da u legalne tokove ubace no-

vac koji je Nikolić nezakonito

stekao u građevinskim poslo-

vima, kao preduzetnik firme

„Graditelj“ iz Tivta. Cilj je bio

da se ta sredstva ne prikazuju

kao prihod nadležnimorgani-

ma i na taj način izbjegne pla-

ćanje zakonskihobaveza.

TOKOVI NOVCA

Medojević je, kako se osnova-

no sumnja, angažovao i sarad-

nike, čiji je zadatak bio da se

bez odobrenja bave bankar-

skim poslovima, odnosno da

zapotrebepartijenacrnorade

konverziju deviza i zarađeni

procenat stave u legalne toko-

ve. Medojević se tereti da je

imaouplivu tokovenovca koji

je, kako ocjenjuju istražitelji,

lažno predstavljen kao dona-

cija zaPZP.

Ufokusuopsežne istragenad-

ležnihorganabili sui sumnjivi

transferinovcakojisustizaliiz

Letonije i Litvanije na račun

MomiraNikolića.

Nikolićujeusamojednojtran-

PODGORICA

- SinišaMi-

lić (45), saradnikFilipaKo-

raća, koji jeblizakklanuLu-

keBojovića, ubijen je

eksplozivnomnapravom

,,marmelada“, kako jekrimi-

nalci nazivaju.

PremapisanjuKurira, ubica je

koristio klasičan eksploziv,

spravljen kao smjesa više jedi-

njenja i može se nabaviti na

crnom tržištu u tri zemlje iz

regiona: Crnoj Gori, Albaniji i

Bosni i Hercegovini. Među-

tim, ispituje se da li eventual-

no eksploziv potiče s jednog

od kamenoloma u Srbiji, gdje

ga mineri koriste, prenosi Ku-

rir.

Kilogram ovog eksploziva na

crnom tržištu košta od 1.700

do4.500eura. Trenutno se, na

osnovuostataka sa licamjesta,

ispituje i porijeklo, odnosno

na koji način je eksploziv akti-

viran - da li je korišćena elek-

tronika mobilnih telefona,

ključ za daljinsko otključava-

nje/zaključavanje vozila ili

čakdjelovi sa elektronske ogr-

lice za dresurupasa.

Takozvana ,,marmelada“ lako

sepriprema, a koristi se čak i u

ribolovu. Sobziromnagrama-

žu koja se upotrijebi, u krugu

od 150metara gdje se ovaj ek-

sploziv baci ne ostaje ništa

osimmrtvomore.

Pretpostavljasedajeubicane-

kovrijemepratioMilića i da je

na daljinski aktivirao eksplo-

ziv podmetnut pod Milićev

džip, prenosi Telegraf.

Milić je 2015. godine uhapšen

pod sumnjom da je planirao

napad na premijera Srbi-

je Aleksandra Vučića, nakon

što je osam puta za manje od

24 časa zatečen u automobilu

marke ,,audi A8“ u blizini

adrese na kojoj predsjednik

stanuje.

On je tada u policiji pet puta

mijenjao iskaz, a posljednji

put je dao indicije da je tadaš-

njeg premijera držao pod pri-

smotromza nečiji račun, pisa-

li sumediji.

Milić je rođen 1973. godine u

ŠekovićimauBosniiHercego-

vini,alijevećvišeod20godina

nastanjen na relaciji Beograd

–Podgorica –Bar.

Do 2009. godine bio je pripad-

nik specijalnih antiteroristič-

kihjedinicaRepublikeSrpske,

a potomi Srbije.

U policiji Crne Gore označen

je kao jedan od naistaknutijih

članova barsko-budvanskog

kriminalnog klana. Od 2010.

godine zvanično je zaposlen u

jednoj podgoričkoj agenciji za

lično obezbjeđenje.

Biojedugogodišnjitjelohrani-

telj i saradnik vođe barsko-

budvanskogklanaLukeĐuro-

vića, jednog od najbližih

saradnika Luke Bojovića, koji

je 2013. godine poginuo u sao-

braćajnoj nesreći na izlazu iz

Kotora.Đurovićjenastradaou

saobraćajnojnesrećidokjebio

na mjestu suvozača „poršea“

aranđelovačkih tablica.

Nakon njegovog stradanja, Si-

Pritvorenik

koristio

narkotike

Zavodza izvršenje

krivičnihsankcija

Pokrenuta još jedna istraga o doturanju droge u ZIKS

Privođenjeoptuženogna saslušanje

Odgođeno suđenje okrivljenomza napad na

tužioca Čađenovića

Pavlovićnećeda

izneseodbranu

bez svogadvokata

ARHIVAPOBJEDE

BLIC.RS

Protiv banjalučkog biznismena, optuženog za pranje novca sa lideromPZP-a, Spec

Nikolića tereteza

100.000eurapor

Srpski istražitelji ispituju odakle je eksploziv kojim je likvidiran saradnik Filipa Ko

Milićubijen „marmel

Protiv Nikolića,

Medojevića i

jedanaest osoba

u novembru 2017.

godine podignuta

je optužnica

zbog sumnje da

su učestvovali

u nansijskim

malverzacijama

u kojima su oprali

900.000 eura u

interesu Pokreta

za promjene