Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Dugogodiš-

nji novinar SlavkoĐurđić

juče je imenovanzavršioca

dužnosti direktoraTelevizi-

jeCrneGorenakon što je sa

te funkcije razriješenVla-

danMićunović –potvrdio je

zaPobjeduv.d. generalnog

direktoraJavnog servisa

Božidar Šundić.

- Slavko je profesionalac, čo-

vjek koji televiziju „zna u pr-

ste“, jedan je od najboljih no-

vinara u Crnoj Gori - kazao je

Šundićnapitanje zbog čega se

odlučio baš zaĐurđića.

Istakao je kako je Đurđić učio

zanatodnajvećihstručnjakau

našoj zemlji.

-Novinarskoiskustvosticaoje

na trećem kanalu RTCG, kao

glavni i odgovorni urednik te-

levizije „In“, a da ne zaboravi-

mo da je on postavio i Portal

Javnog servisa i bio njegov

urednik pet godina. Prošao je

sve televizijske forme, a za

funkcijunakoju samgaposta-

viopreporučilagajeisključivo

njegovabesprijekornabiogra-

fija - rekao je Šundić.

Kazao je da još nije kraj smje-

nama i da će ta kuća doživjeti

još promjena, a sve kako bi iz-

vještavali što bolje i što pro-

fesionalnije.

- Slavkosadamože

da imenuje ured-

nika prvog, dru-

gog i satelitskog

programa, kao i

urednika infor-

mativnog progra-

ma i šefadeska- re-

kao je Šundić.

Mićunović je juče za Pobjedu

potvrdio da je razriješen duž-

nosti,aliidajošnijeodlučioda

li će prihvatiti mjesto kojemu

je ponudio Šundić, da bude

njegov savjetnik.

- Sačekaću zakonski rok od

osamdana i donijeti odluku –

rekao jeMićunović.

Šundić je ove sedmice pokre-

nuo proceduru za razrje-

šenje Mićunovića, a

kao razloge za tonaveo

je ugovor sa Centrom

za građansko obrazo-

vanje, neusvajanje

programsko-produk-

cionogplanaza

TVCG i netačne podatke o

gledanosti. Povodom smjene

Mićunovića juče popodne

oglasilaseportparolkaEvrop-

ske komisije

MajaKoci-

jančić,

koja je

agenciji

Mina ka-

zala da je

proteklih

mjeseci EUviše puta primije-

tila da je političko uplitanje u

Savjet Radio- Televizije Crne

Gore (RTCG) stvar ozbiljne

zabrinutosti.

Kako je istakla, smjenaMiću-

novića,kojajeuslijedilanakon

razrješenja generalne direk-

torice RTCG-a Andrijane Ka-

dije, pogoršava situaciju.

- Takve odluke su protiv slo-

bode izražavanja i medija, ko-

ja je temeljna vrijednost EU,

ključni element procesa pri-

druživanja Crne Gore Uniji i

važno privremeno mjerilo

koje se mora ispuniti u skla-

du sa poglavljem 23 - ocije-

nila jeKocijančić.

Ona je rekla da crnogorske

vlasti treba da postupaju

prema evropskim vrijed-

nostima i standardima, na

koje su se obavezale.

Kocijančić je poručila

da je neprihvatljivo da

jegrantEU, kojipodrža-

va profesionalizam

RTCG-a, zloupotrije-

bljen kao argument

za smjenu uprave

Javnog servisa.

K. J.

PODGORICA

Svjetski dan

izbjeglica trajni jepodsjet-

nikdauzemljamakoje sene

nalaze takodalekoodnas

ljudi pate i umiruuzastrašu-

jućembroju, ali i ukazujena

njihovuborbu, istrajnost i

hrabrost - poručio jedržavni

sekretaruMinistarstvu

unutrašnjihposlovaDragan

Pejanović.

Onje juče, kakojesaopštenoiz

MUP-a, na konferenciji povo-

dom obilježavanja ovog datu-

ma rekao da će naša država,

kao i do sada, biti dosljedna u

afirmaciji, zaštiti i ostvariva-

nju ljudskih prava i sloboda, s

posebnimnaglaskomnaosjet-

ljive društvene grupe.

Pejanovićje,kakojenavedenou

saopštenju, na skupu u Centru

zaazilanteuSpužu,kojijeMUP

organizovaousaradnji saMini-

starstvom rada i socijalnog sta-

ranja i Visokim komesarijatom

Ujedinjenihnacija za izbjeglice

(UNHCR), podsjetio na visok

stepen empatije i solidarnosti

koje su naši građani pokazali

premavišeod120.000 izbjeglih

i raseljenih osoba tokom deve-

desetih godina prošlog vijeka,

podsjećajući da su izbjeglice

tadaunašoj zemlji činile čak20

odsto stanovništva.

-Nikonebiradapostaneizbje-

glica. Više nego ikada, sada je

vrijeme za solidarnost sa

izbjeglicama, a važno je za-

pamtiti da jebrigaonjimaglo-

balna odgovornost - rekla je

Fiona Mekluni, rezidentna

koordinatorka Sistema UN-a

uCrnoj Gori.

Šefica kancelarije UNHCR-a

u Crnoj Gori Roberta Monte-

veki je istakla da se posebno

odajepriznanjeCrnojGoriko-

ja je ugostila i pružila utočište

ljudima koji su bježali od su-

koba bivše Jugoslavije i izbje-

glicama iz drugihzemalja.

- Želio bihda zahvalimu svoje

ime i u ime moje porodice

UNHCR-u, Crvenom krstu

Crne Gore i Vladi Crne Gore,

štosuomogućilidamojaporo-

dica ima stabilanživot uCrnoj

Gori. Želimda se zahvalimna

dobrodošlici građanima Crne

Gore i prilici damojadjeca idu

u školu, imaju prijatelje i vode

normalan život - rekao je Ku-

banac, čijasuporodica i ondo-

bili međunarodnu zaštitu/

izbjeglički status u Crnoj Gori

zbog progona u zemlji porije-

kla.

J. B.

skoj 2011/2012. godini onda se

dolazi do podatka da ih je tada

uodnosunaprošlugodinubilo

manje, te je upisanonjih2.215.

Iz Monstata su, takođe, pod-

sjetili da postdiplomske studi-

je mogu biti organizovane kao

specijalističke i magistarske,

pričemupostdiplomskespeci-

jalističke studije traju jednu

studijskugodinu, odnosnodva

semestra. Postdiplomske ma-

gistarske traju, po pravilu, dvi-

jestudijskegodine(1+1),odno-

sno četiri semestra nakon

osnovnih, odnosno godinuna-

kon specijalističkih studija.

- Doktorske studije realizuju

se u trajanju od tri studijske

godine, odnosno šest semesta-

ra. Uslov za upis na doktorske

studije jesuprethodno završe-

ne magistarske studije – pod-

sjećaju izMonstata.

N.Đ.

Osnovne studije lani upisalo

višeod20hiljadaosoba

Osnovne studije akademske 2017/2018. godine upisalo je

20,25 hiljada studenata, što je 5,5 odstomanje u odnosu na

prethodnuakademskugodinu, pokazujupodaciMonstata.

Od ukupnog broja, na javnim visokoškolskim ustanovama

upisano je 15.439studenata, anaprivatnim4.811.

- Na javnimvisokoškolskimustanovama upisano je 4,1 odsto,

anaprivatnim9,5odstomanjestudenatauodnosunaprošlu

akademskugodinu - navodi seusaopštenju.

Udiostudentkinja je55,2odsto, astudenata44,8odsto.

Premapodacima, naprvugodinu studijaupisano je6.725 stu-

denata(uključeniistudentikojivišeputaupisujuprvugodinu).

Upisano je 2,4 odsto manje studenata u odnosu na prošlu

akademskugodinu.

Odstudenataprvegodinestudijaučešćeosobaženskogpola

je53odsto, amuškog47odsto.

,,PreuzimamTeleviziju

u trenutkukada su

podignute strasti“

NovidirektorTelevizijeSlavkoĐurđićjučejezaPobjedukazao

da jesvjestanodgovornosti, velikihobaveza i očekivanjakoje

odRTCGimaju i domaća imeđunarodna javnost.

- PreuzimamTVCG u trenutku kada su u javnosti podignute

strasti, ali radiću u dobroj vjeri kako bih opravdao povjerenje

građana i njihovo očekivanje da budemo

istinskiJavniservis.Ubijeđensamdatim

koji sada rukovodi Javnim servisom

ima kapacitet da profesionalno odgo-

vori svimzadacima - rekao jeon.

Dodaojedaćemuposaoolakšati

činjenicaštoimavišedecenij-

sko novinarsko i uređivač-

ko iskustvo na raznim

pozicijama u Javnom

servisu.

Karijeru je počeo

1985. godine i bio

jeurednikRadija,

Televizije i Porta-

laRTCG.Završioje

Pravni fakultet.

UCentru za azilante u Spužu obilježen Svjetski dan izbjeglica

CrnaGorapostaladomza

desetinehiljada raseljenih

POLITIKAOTVORENIHVRATA:

Sakonferencije

Upisbrucošau

ponedjeljak i utorak

Prijave na konkurs za upis na prvu godinu Univerziteta Crne

Gore podnose se u ponedjeljak, 25. juna i u utorak, 26. juna,

saopštio je Univerzitet Crne Gore.

Na konkursu za studijsku 2018/2019. ukupan broj mjesta

na svakom studijskomprogramu povećava se za po jedan

odsto po principu a irmativne akcije.

- Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski

državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao

odgovarajuću kvali ikaciju IV 1 podnivoa Nacionalonog

okvira kvali ikacija - piše u saopštenju.

Kako su naveli, uz prijavu za upis, kandidat prilaže original-

nu diplomu o položenom eksternommaturskom, odnosno

stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenimpoje-

dinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu „Luča“

ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za

strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu

sa posebnimpropisom; diplomu (ili ekvivalentni dokument)

o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili među-

narodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za

nastavak obrazovanja.

Stranac, kako su naveli, podnosi i dokaz o poznavanju jezika

na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio

srednju školu na jednomod jezika koji su u službenoj upo-

trebi u Crnoj Gori.

- Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane

obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen

prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslov-

no konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je

pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa -

saopšteno je iz UCG.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih

originalnih dokumenata, navode iz UCG, dužan je da kod

predaje dokumenata potpiše izjavu da originalna dokumen-

ta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom

drugom studijskomprogramu.

K. J.

Smjene u Javnomservisu:

Božidar Šundić razriješio VladanaMićunovića

Novi v.d. direktora

TVCGSlavkoĐurđić

Slavko Đurđić

prošao je sve

televizijske

forme, a za

funkciju na koju

samga postavio

preporučila

ga je isključivo

njegova

besprijekorna

biogra ja – rekao

je v.d. generalnog

direktora RTCG

Božidar Šundić

za Pobjedu

SlavkoĐurđić

Božidar Šundić

Vladan

Mićunović

Spremni zapomoć

Državni sekretar u MUP-u Dragan Pejanović kazao je, osvr-

ćući se na aktuelne migracione izazove, da se intenzivno

radi na proširenju smještajnih kapaciteta za strance koji

traže međunarodnu zaštitu.

- U tu svrhu instalirano je šest novih objekata u krugu postoje-

ćeg Centra za prihvat, a u narednomperiodu, apliciranjem za

sredstva iz IPA 2018, Vlada će nastojati da kroz rekonstrukciju

karaule Božaj osnaži odgovor na trenutne potrebe i prioritete

koji se odnose na migracionu situaciju – najavio je on.