Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Institut za

bolesti djeceKliničkog cen-

traCrneGoredobio je juče

novimobilni operacioni sto

zapotrebepedijatrijskihpa-

cijenatauvrijednosti oko

40.000eura - saopšteno je iz

najveće zdravstveneustano-

veuzemlji.

Sredstva za nabavku je obezbi-

jedio drNikolas Alisa sa svojim

sinovimaSimonomiAdamomi

poslovnim partnerima iz Uje-

dinjenihArapskihEmirata.

Na svečanoj primopredaji do-

nacije, koja je upriličena juče u

Institutu za bolesti djece, di-

rektoricateorganizacionejedi-

nice dr SonjaMilašinović pod-

sjetilajedajeovodrugivrijedni

poklon koji je dr Alisa darovao

toj ustanovi.

- Nakon donacije aparata za

magnetnu rezonancu, dobili

smo operacioni sto koji je viso-

kihtehnološkihkarakteristikai

zavidnetržišnecijene.Ovajpo-

klon će olakšati rad našimope-

raterima i omogućiće adekva-

tan i komforan rad u svim

oblastimadječijehirurgije,dje-

čijeortopedijeidječijeotorino-

laringologije - rekla je dr Mila-

šinović.

U saopštenju se navodi da je dr

Alisa rekao da mu je zadovolj-

stvo što je opet u našoj zemlji i

što ima priliku da podrži Insti-

tut za bolesti djece.

- Saznali smo da je ovaj sto ne-

ophodan za djecu i zato smo

reagovali vrlobrzo - rekao jeon

i najavio da će sa porodicom i

prijateljima, u skladu sa mo-

gućnostima, nastaviti da daju

podršku Institutu i Dječijoj

bolnici.

Ovogputa izabrali suoperacio-

ni sto, a dr Alisa je rekao da je

njegov sin Adam došao čak iz

Amerike da bi pomogao.

- Moj sin će posjetiti i Dom za

djecu bez roditelja u Bijeloj sa

namjerom da sa bratom Simo-

nom obezbijedi donaciju za

ovuustanovu - rekao je on.

Direktorica Kliničkog centra

ZoricaKovačević je uručila za-

hvalnicudrAlisi.

K. J.

PODGORICA

–Navisokoš-

kolskimustanovamauCrnoj

Gori prošle godine 3.576 stu-

denataupisalo jepostdi-

plomske (specijalističke i

magistarske) i doktorske

studije, pokazujupodaci

Monstata.

Doktorske studije upisala su

52studenta, odkojihsu21oso-

be ženskog, a 31 muškog pola.

Pretprošle godine je bilo nešto

manje upisanih na ovimstudi-

jama - 40, koliko ih je, takođe,

bilo i uakademskoj 2015/2016.

god i n i . Ne š t o ran i j e, u

2014/2015. godini ih je bilo 50,

a u 2013/2014. je zabilježeno

povećanje na 72. Interesantno

je, međutim, da je 2011/2012.

godineregistrovanomnogovi-

še studenata za ove studije ka-

da ih je bilo 91, te je od tada

uglavnompočeodasesmanju-

je taj broj.

Slična je situacija i kada je riječ

omagistarskimstudijama.Pri-

je sedam godina, odnosno

2011/2012. godine, na ove stu-

dije upisano je 780 studenata,

dok ih je naredne godine bilo

manje-463.U2015/2016.jetaj

broj smanjen na 368, ali je u

2016/2017.povećannačak685.

Prošle godine je ponovo regi-

strovano smanjenje broja upi-

sanih, te ih je bilo 617.

- Na javnim visokoškolskim

ustanovama u 2017/2018. upi-

sano jenjih65,8odsto, anapri-

vatnim visokoškolskim usta-

novama upisano je 34,2 odsto

- naveli su iz Monstata, doda-

jući da je namagistarskimstu-

dijama 56,1 odsto studentki-

nja, a 43,9 odsto studenata.

Baza podataka Monstata po-

kazujedajespecijalističkestu-

dije prošle godine upisalo

2.907 studenata, te je taj broj

povećan za 1,4 odsto u odnosu

na prethodnu akademsku go-

dinu. Ukazano je i na podatak

da je među upisanim na ovim

studijama više studentkinja -

57,6 odsto, dok je studenata

42,4 odsto. Većina je, takođe,

odlučiladaovestudijeupišena

državnim fakultetima, a ne na

privatnim. Tako statistika po-

kazujeda jena javnimvisokoš-

kolskim ustanovama upisano

2.183 ili 75,1 odsto, a na privat-

nimvisokoškolskimustanova-

ma upisano je 724 ili 24,9 od-

sto.

Sagleda li se interesovanje stu-

denata za upis na ove studije

koji je zabilježen u akadem-

PODGORICA

–Hipotekar-

nabankapoklonila je 20.300

eura studentkinji Prirodno-

matematičkog fakultetaNi-

ni Bošković, koliko joj jene-

dostajalozanastavak

školovanjanaOksfordu, či-

me jeona zatvorila finansij-

skukonstrukcijuzamaster

studijena smjeruklinička

embriologija.

Poklon joj je juče uručila di-

rektorica marketinga u ovoj

banci Ana Ristić, koja je, kako

jesaopšteno,istakladaprimjer

studentkinje Nine Bošković,

koja je primljena na najbolji

svjetski univerzitet, pokazuje

da u Hipotekarnoj banci ula-

ganje u znanje i obrazovanje

ne ostaje samona riječima.

- Hipotekarna banka se trudi

daprepoznapravevrijednosti.

Ninajeprimjerkakopravevri-

jednosti uvijek nađu pravo

mjesto. Najbolja studentkinja

Prirodno-matematičkog fa-

kulteta, primljena na master

studije naOksfordu, sadmože

da se posveti samo učenju.

Vjerujemo da će i tamo biti

najbolja i da će ostvariti svoju

želju da znanje koje će tamo

steći iz kliničke embriologije

primjenjuje uCrnoj Gori – re-

kla je Ristić i dodala da je ovo

poklonNini od svih klijenata i

svih zaposlenih u Hipotekar-

noj banci.

Nina Bošković rekla je da je

presrećna i da je Hipotekarna

banka ovim poklonom poka-

zala da je zaista posvećena

ovomdruštvu.

- Vjerujemda su svi njeni kli-

jentiponosni štosudiobanke

koja pomaže drugima. Daću

sve od sebe da opravdampo-

vjerenje, da iskoristim prili-

ku za učenje na najprestižni-

jem svjetskomuniverzitetu i

da svoje znanje primjenju-

jemuCrnojGori–poručila je

ona.

Nini Bošković je na početku

godine javljeno da je primlje-

na na master studije kliničke

embriologijenaOksfordu, kao

jedna od 13 najboljih u svijetu,

ali je zbog visoke školarine od

43.000 eura bilo malo vjero-

vatno da će moći da nastavi

obrazovanje na ovomprestiž-

nomuniverzitetu.

Nakon priče u medijima stigle

sudonacije,afinansijskupodrš-

ku dobila je i od Ministarstva

prosvjete – 10.000 eura.

J. B.

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri zemljište jevrloniske

plodnosti - čak46,2odsto te-

ritorije, dokzemljadobre

plodnosti čini tek4,3odsto

teritorije - kazao je akade-

mikMilojicaJaćimović.

UCrnogorskojakademijinau-

ka i umjetnosti juče je pred-

stavljena knjiga „Atlas zemlji-

šta Crne Gore“ profesora dr

Mihaila Burića, dr Budimira

Fuštića i Predraga Bulajića, u

izdanjuove institucije.

Jedan od autora dr Budimir

Fuštić kazao je da je kvalitet

zemljišta u našoj državi dosta

nepovoljan za poljoprivredu.

- Prema procjenama, prve i

druge klase kvaliteta ima oko

20.000hektara, treće i četvrte,

odnosnozemljišta lošijegkva-

liteta, oko60.000hektara, dok

supeta i šestaklasakvaliteta, u

koje su svrstavana osrednja

zemljištakojasemoguobrađi-

vati, oko 350.000 hektara. Ze-

mljišta najlošijeg kvaliteta,

odnosnosedme i osmeklase, u

Crnoj Gori ima oko 650.000

hektara –naveo jeFuštić.

Takvi potencijali i kvalitet ze-

mljišta su, prema njegovim ri-

ječima,faktičkiograničavajući

faktor za razvoj poljoprivrede.

- Mnoge generacije živjele su

od zemljišta. Naši nasljednici

moraju njome raspolagati i

zbog toga je obaveza da je ču-

vamo od zagađenja, klimat-

skih promjena koje izazivaju

suše, te poklanjamo pažnju,

jer je Crna Gora oskudna ze-

mljištem–poručio jeFuštić.

Prof. dr Mihailo Burić istakao

je, između ostalog, da „Atlas

CrneGore“možebitikorišćen

kao naučna i stručna literatu-

ra, ali da semožekoristiti i kao

projektantska podloga.

Akademik Jaćimović podsje-

tiojeda jeprijedesetakgodina

profesor dr Mihailo Burić

predložio CANU projekat

„AtlasCrneGore“,čijirezultat

je bio serija atlasa kojima su

predstavljene prirodne karak-

teristike ipotencijaliCrneGo-

re. U 2010. godini štampan je

prvi u ovoj seriji „Atlas voda

Crne Gore“, uslijedio je „Atlas

klimeCrneGore“,te„Atlasze-

mljištaCrneGore“.

J. B.

Naša zemlja oskudna

plodnimzemljištem

Promovisana knjiga „Atlas zemljišta Crne Gore“ u CANU

ZNAČAJZEMLJIŠTAODPRVORAZREDNOGZNAČAJA:

Sapromocije

Sa svečanosti u Institutuzabolesti djece

Nova donacija Nikolasa Alise Kliničkomcentru

Institutuzabolesti

djecenadar novi

operacioni sto

Hipotekarna banka poklonila studentkinji 20.300 eura

NinaBošković idenaOksford

ODSEPTEMBRA

NAOKSFORDU:

Sa

uručivanjadonacije

Doktorske studije upisala su 52 studenta, od kojih su 21 osobe ženskog, a

31 muškog pola. Pretprošle godine je bilo neštomanje upisanih na ovim

studijama - 40, koliko ih je bilo i u akademskoj 2015/2016. godini

Doktora 18,magistara 163, specijalista 1.812

U toku prošle godine na fakultetima su 1.993

studenta završila postdiplomske i doktorske

studije.

Zvanje doktora nauka steklo je 18osoba, što je

za 10manjeuodnosuna2016. godinu.

-Specijalističkestudijezavršiloje1.812studena-

ta ili 91,7 odsto. Povećanje broja studenata koji

su završili specijalističke studije u odnosu na

prethodnugodinu je5,6odsto. Na javnimviso-

koškolskimustanovamazavršiloje1.390ili76,7

odsto,anaprivatnim422ili23,3odsto-navede-

no je izMonstata.

Magistarske studije završila su 163 studenta,

što jeza 14,2odstomanjeod2016.

- Na javnimvisokoškolskimustanovama zavr-

šilo je 129 ili 79,1 odsto, a na privatnimvisokoš-

kolskimustanovama34ili20,9odsto-saopšte-

no je izMonstata.

Napostdiplomskimi

doktorskimstudijam

ima3.576studenata

Podaci Zavoda za statistiku Crne Gore o visokomobrazovanju

Univerzitetski kompleks