Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Ekonomija

BIJELOPOLJE–

Otkupmali-

na, koji jedvadanabioupreki-

duzbognedostatkakapaciteta

za skladištenje, juče jeponovo

uspostavljen, nakondogovora

malinara i predsjednikaopšti-

neBijeloPoljePetraSmolovi-

ća.

Rješenje

Sve maline će, istakao je Smolo-

vić, biti otkupljene i više neće

biti selektivnog otkupa, kao ni

odbijanja hladnjačara da prime

robu, osimako je loš kvalitet ro-

da.

- Iako opština nije adresa za rje-

šavanjeovihproblema,posredo-

vali smo i postigli dogovor da se

nakonpopunjavanjahladnjačau

BijelomPolju i Pljevljima, mali-

ne po potrebi odvoze u hladnja-

če kompanija Voli i ,,Laković“ u

Podgorici - kazao je Smolović.

UBijelomPolju se godišnjepro-

izvede 200 tona malina, a tre-

nutna cijena otkupa sa premi-

jomopštine od 10 iMinistarstva

poljoprivrede od 15 centi iznosi

1,05eurapokilogramu.Nezado-

voljni cijenom i selektivnim ot-

kupommalinari su juče, u znak

protesta, prosuli stotinekilogra-

ma malina ispred zgrade opšti-

ne.

Poklon

Doksu jedni prosipali svojepro-

izvode, malinar Sead Hodžić je

znatnu količinu malina poklo-

nioRomima iznaseljaStrojtani-

ca, bjelopoljskom vrtiću i domu

za stare.

- Srećan sam zbog toga što nije-

sam prosuo maline već sam ih

donirao ljudima koji će ih na

pravi način iskoristiti - kazao je

Hodžić.

On je kazao da posjeduje mali-

njak od 80 ari u koji je uloženo

dosta sredstava i rada te da je, da

ne bi pribjegavao radikalnijim

mjerama,ponudiosvojmalinjak

na poklon zainteresovanim lici-

ma.

- Svakogdana je tubilozapošlje-

no po 15 ljudi. Sad je taj, kao i

ostali malinjaci, doživio fijasko.

I juče i danas imam štetu od po

hiljadu eura i ako se sjutra nešto

ne preduzme štetovaću još jed-

nuhiljadu,štojezameneiprevi-

še - kazao jeHodžić.

Dodaojedanijeznaozanovido-

govor koji je postigao predsjed-

nikopštinesakompanijamaVoli

i ,,Laković“.

–Tomijenovo,aliiakojeriješen

problem, što ćemo sa dosadaš-

njimgubicima, koće todanado-

knadi. I ranije se znaloda ćedo-

ći do tog problema, jer jemalina

voće koje ne može da čeka da se

mi organizujemo. Imali su vre-

mena, pa što se nijesu organizo-

vali - pitao jeHodžić.

V.šb

.

Predsjednik opštine Bijelo Polje saopštio da je riješio problemzastoja u otkupu

Maline šaljuuhladnjače

kompanijaVoli i „Laković“

Malinar SeadHodžić, koji u toku

protesta nije prosuomaline, nego ih

donirao Romima, dječijemvrtiću i

domu za stare, pita ko će nadoknaditi

štetu i zašto se ranije nije našlo rješenje

Juče i danas imamštetu

odpohiljadu eura i

ako se sjutra neštone

preduzme štetovaću

još jednuhiljadu, što je

zamene i previše - kaže

Hodžić

a u 2017. godini

kodnas

i i Španiji

odsto prosjeka EU, a u Luk-

semburgu ta cijena jenanivou

od 98 odsto evropskog prosje-

ka.

Kada je riječ o cijenama u re-

storanima i hotelima, u Crnoj

Gori su one na 58 odsto EU

prosjeka. I tusmo lideri uregi-

onu jer, primjera radi, jeftinije

se jede i spava u Albaniji gdje

su ove cijene na 40 odsto

evropskog prosjeka, u Make-

doniji na 43 odsto, u Srbiji na

51 odsto, a uBiHna 55 odsto.

Iz Monstata je u utorak saop-

šteno da je kupovna moć gra-

đanaCrneGore46odstopros-

jeka Evropske unije, a stvarna

individualna potrošnja iznosi

(SIP) 57 odsto prosjeka EU.

BDP po stanovniku prema

standardu kupovne moći u

Crnoj Gori iznosi 6.411 eura.

Kupovna moć Hrvata je 61

odsto prosjeka, koliki im je i

SIP, Makedonaca i Srba 37

odsto, Bosanaca 32, a SIP 42

odsto, a Albanaca 29, odnosno

37 odsto evropskog prosjeka.

S. P.

PODGORICA-

LukaBar

dobila jeprestižnuregio-

nalnunagraduBiznis par-

tner 2018. Nagradu jena

svečanoj ceremoniji uBeo-

graduprimio savjetnik iz-

vršnogdirektoraAndro

Drecun, saopšteno je iz

barskekompanije.

- Na osnovu prijedloga po-

slovnih partnera i rezultata

nezavisnih istraživanja trži-

šta, nagrada je dodijeljena

Luci Bar za izuzetan dopri-

nos ekonomskom prosperi-

tetu Jugoistočne Evrope

kroz inovativna i efikasna

rješenja u razvoju transpor-

tnih pravaca i bezbjednom

protoku ljudi, robe i kapitala

–kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Drecun za-

hvalivši se na nagradi izrazio

i zadovoljstvo što barska

kompanija u potpunosti is-

punjava sve kriterijume za

dobijanje ovog izuzetnog

priznanja: profesionalnost i

etičnost u poslovanju, dobru

poslovnu saradnju i rezulta-

te, tržišni i marketinški na-

stup, odgovornost za šire

društvene interese.

Dodaje se da je izvršni direk-

tor Luke Bar Zarija Franović

istakao da je ponosan što se

rad i rezultati poslovanja ove

kompanije prepoznaju na

r e g i o n a l n om n i v o u i

nagrađuju ovakvim prestiž-

nim poslovnim, stručnim i

javnimpriznanjima.

- Ovo je vrlo značajno ne sa-

mo za imidž naše kompanije,

već za imidž Crne Gore, kao

države i društva gdje vladaju

visoki evropski poslovni

standardi – kazao je Frano-

vić.

Nagrade su uručene i Nje-

mačko-srpskoj privrednoj

komori,TelekomuSrbija,op-

štini Subotica, kompaniji

Zepter international i Dunav

osiguranju.

S.P.

Najveća barska kompanija dobila prestižnu regionalnu nagradu

LukaBarbiznispartner zaovugodinu

PODGORICA-

Ukupna rob-

na razmjenaCrneGore i

Mađarskeuprošloj godini je

iznosila 52,6miliona eura,

tri odstomanjeuodnosuna

prethodnugodinu. Izvezeno

je robeuvrijednosti od31,6

miliona eura što je9,4odsto

manjeuodnosuna 2016. go-

dinu, auvezenoza 21,1mil-

ioneura što je rast od0,9

odsto, saopšteno je jučeu

Privrednoj komori (PKCG)

naposlovnomforumu sa

Mađarskom.

- Posebno interesovanje u

proteklom periodu mađarska

preduzeća su pokazivala za

oblast zaštite životne sredine

kao i za predstojeće otvaranje

pregovaračkog poglavlja 27.

Da prostor za dalji razvoj

privrednih odnosa još uvijek

postoji, govori imultisektoral-

ni karakter foruma – rekao je

potpredsjednik PKCG Ivan

Saveljić.

On je istakao da je Mađarska

značajan spoljnotrgovinski

partner Crne Gore i da se, u

prošlojgodini,našlanatrećem

mjestu liste zemalja u koje se

najviše izvozi, poslije Srbije i

Bosne iHercegovine.

- Do 2016. godine u trgovini

Crne Gore sa Mađarskom

konstantno je bilježen deficit.

Uposljednjedvije godine rob-

nu razmjenu između dvije

zemlje karakteriše suficit, koji

je u 2016. godini bio na nivou

od 15,6 miliona eura, a u 2017.

godini 10,5 miliona eura. Sufi-

cit u razmjeni posljedica je

značajnog povećanja izvoza

a l umi n i j uma na t rž i š t e

Mađarske–kazaojepotpreds-

jednikKomore.

Predsjednik Komiteta za Za-

padni Balkan Privredne ko-

mo r e Ma đ a r s k e A t i l a

Galambos rekao je da ta orga-

nizacija okuplja 87 privrednih

društava koja žele da naprave

proboj na tržište regiona.

-Nekaod tihpreduzeća suveć

napravila prve korake u tom

pravcu, dok pojedina to čine

sada, na ovom forumu. Ovaj i

skupovi koji će uslijediti do-

prinijeće jačanjusaradnjeme-

đu našim kompanijama – ka-

zao je Galambos i istakao

ulogu mađarske ambasade u

tojmisiji.

Na forumu je navedeno da su

se tokomprošle godine izMa-

đarske najviše uvozili farma-

ceutski proizvodi, električne

mašine i oprema, mašine za

pripremu i preradu duvana,

ploče od iverice, dok su se u tu

zemlju najviše izvozili alumi-

nijum, drvo i proizvodi od dr-

veta,šipkeiprofiliodlegiranih

čelika, vino i voda.

Saopšteno je da ukupne inve-

sticije iz Mađarske u periodu

od 2007. do marta ove godine

iznose 204,4 miliona eura.

Najviše je investirano tokom

2010. i 2016. godine, dok je u

2018.godini,domarta,investi-

rano 1,9miliona eura.

Crnu Goru je prošle godine i

posjetilo 12.848 turista izMa-

đarske koji su ostvarili 67.130

noćenja.

S.P.

PODGORICA-

Luka Kotor

uvećala je kapital na 3,3 mil-

iona eura emisijom akcija po

osnovu pretvaranja rezervi u

akcijski kapital. Kapitalna vri-

jednost emisije, kako se navodi

u saopštenju objavljenomna

sajtu Montenegroberze, iznosi-

la je 2,32 miliona eura. U okviru

emisije je emitovano 964,88

hiljada akcija čija je nominalna

vrijednost 2,4 eura po dionici.

Nakon emisije ukupan broj

akcija Luke Kotor dostigao je

1,38miliona, nominalne vrijed-

nosti od 2,4 eura.

S. P.

Emisija akcija Luke Kotor

Vanredna skupština

Montenegroberze

Uvećali kapital

na3,3miliona

Izabrannovi

odbordirektora

PODGORICA–

Na vanrednoj

sjednici skupštine akcionara

Montenegroberze izabran

je novi odbor direktora u

kom su Aco Aleksić, Dražen

Stanković, Serkan Karabacak,

Enes Kurpejović, Davorka

Todorović.

Odbor će, kako je dogovore-

no, na prvoj sjednici izabrati

predsjednika i njegovog

zamjenika. Prije izbora novih

razriješen je dosadašnji

odbor direktora, a u novi su

izabrani svi osimRadomira

Rudanovića.

M.P.M.

U PKCG održan poslovni forumsaMađarskom

Izvoz aluminijumadoveodo

prvog trgovinskog suficita

Sa foruma

Malinar SeadHodžić

NagradaBiznispartner 2018.