Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Pregovori za

valorizacijuvojno-turistič-

kogkompleksa „Mediteran“

naŽabljaku sapredstavnici-

makonzorcijumaBaltik in-

ternešenel trejding izEstoni-

je i CGSki Žabljak suu

završnoj fazi i unarednih 15

danaprijedlogugovorabi

trebalodabudeproslijeđen

tenderskoj komisiji, kazali su

predstavniciMinistarstva tu-

rizmana sjednici skupštinske

komisije zakontroluprivati-

zacije.

Komisija je juče, poslije opsež-

ne rasprave, zaključilada se va-

lorizacija ,,Mediterana“ odvija

transparentno, u skladu sa pla-

nom privatizacije i da su upo-

znati sa kompletnom doku-

mentacijom. Predsjednik

komisije Branko Čavor (DPS)

kazaojedajeneophodnodana-

kon završenih pregovora budu

upoznati sa rezultatima. Kon-

zorcijum traži zakup na 90 go-

dina i nudi zakupninu po kva-

dratu 1,01 euro, te varijabilnu

zakupninu od pet odsto uku-

pnog godišnjeg prometa.

-Ciljjedasemotivišeinvestitor

da izgradi to što nama treba, da

se naplaćujemo od njihovog

profita, a da im prethodno po-

mognemo da stanu na noge -

rekao jeministar turizmaPavle

Radulović i podsjetioda je stari

hotel ,,Durmitor“ već porušen,

da je plan pred usvajanjemi da

je generalni koncept usvojen.

Naveo je da je 20 miliona eura

uloženouhotele naŽabljaku.

V.d. sekretara za razvojne pro-

jekteDejanMedojević jekazao

da je cilj da se zaštiti javni inte-

res.

-Dosada smousaglasili najveći

dio kupoprodajnog ugovora sa

budućim zakupcem ,,Medite-

rana“.Narednihdanatrebalobi

da usaglasimo nacrt i proslije-

dimo ga tenderskoj komisiji,

kakobipotpisaliugovor-kazao

jeMedojević idodaoda ,,ispred

timamožegarantovati daće in-

teres države biti zaštićen“ i da

će sve što je predviđeno javnim

pozivombiti poštovano.

Ana Nikolić (DPS) je kazala da

je bitno da se ugovor dobro na-

pravi kako kasnije ne bi bilo

problema ili produžavanja ro-

kova. Njen kolega Radule No-

vović smatra da Crna Gora do-

bija respektabilne turističke

investitore ida je ,,bitnodase to

u svim prilikama apostrofira,

jerposlaniciizredovaopozicije

svakodnevno ponavljaju kako

je Crna Gora maltene na ivici

kolapsa, građanskog rata… iako

činjenice govore drugačije“.

Ministar je odgovorio da mar-

keting nije jača strana i dodao

davjerujeda sugrađani dovolj-

nobistri davideočemuseradi i

šta se dešava.

- Više nego vodimo računa da

imamokredibilnepartnere i da

napravimo sistem koji je za tu-

rističku privredu najbolji. Ra-

dovi se zahuktavajunaLuštici i

očekujemo da se hotel ,,Čedi“

otvori17.avgusta.PortoMonte-

negronamjeravadaunarednih

deset godina uloži još ovoliko

novca koliko su do sada uložili

– rekao jeministar i naglasioda

su ,,posebnoponosni što su 100

milionaeurauložiliuturističku

iputnuinfrastrukturunasjeve-

ru“.

- TUI najavljuje da će u nared-

nomperiodu godišnje dovoditi

400.000 gostiju, što je 20 odsto

više…Onda je sve jasno - kazao

jeRadulović.

M.P.M.

Skupštinska komisija za kontrolu privatizacije raspravljala

o vojno-turističkomkompleksu na Žabljaku

Pri krajupregovori za

zakup „Mediterana“

Komisija je zaključila da se proces valorizacije

,,Mediterana“ odvija transparentno, u skladu

sa planomprivatizacije i da su upoznati sa

kompletnomdokumentacijom. Zahtijevaju

da imse dostave rezultati pregovora

Ujuluotvaranjerestoranana

CrnomiBiogradskomjezeru

Ministar turizma je najavio da bi do sredine jula trebalo da

budu otvoreni restorani na Crnom jezeru na Žabljaku i na Bio-

gradskom jezeru u Kolašinu, sa svim sadržajima.

On je, odgovarajući na pitanje Radula Novovića (DPS), kazao

da je na Biogradskom jezeru već izgrađen objekat, kao i da će

bungalovi biti obnovljeni.

- Ponude su otvorene, a 15 dana nakon izbora ponuđač je

dužan da stavi restoran u funkciju. Taj rok važi i za Crno jezero

- kazao je Radulović.

Radulović je, odgovarajući na pitanje Andrije

Popovića (LP), kazao da će šut od srušenog

hotela ,,Fjord“ u Kotoru biti uklonjen, jer su

pronašli dvije kompanije koje su spremne da

se bave odlaganjemgrađevinskog otpada.

- Pronašli su i dvije lokacije za dio Primorja

koje se trenutno ispituju. Vrlo brzo će dobiti

saglasnost jer vjerujemda ispunjavaju uslove.

Tu će se donositi šut i sa drugih lokacija -

kazao je ministar i podsjetio da

uklanjanje šuta sa lokacije nije posao Ministar-

stva, nego opštine ,,koja nema rješenja“.

Ispitujulokacijezaodlaganješutaod„Fjorda“

Kursna

lista

USD 1.15780

JPY 127.39000

GBP 0.87878

CHF

1.15370

AUD 1.56880

CAD 1.53980

PODGORICA

Potrošačke

cijeneuCrnoj Gori su55od-

stoodevropskogprosjeka,

pokazujupodaci o stopi po-

trošačkihcijenauprošloj

godini, koje je juče saopštio

Eurostat. Prema timpodaci-

ma,međutim, kodnas je sku-

pljaodjeća i kućanski apara-

ti negouŠpaniji i Velikoj

Britaniji.

Potrošači opštu robu plaćaju

manje u Makedoniji, gdje su

cijene na nivou 47 odsto pro-

sjeka EU, u Srbiji 51 odsto, a u

BiH 52 odsto evropskog pro-

sjeka. Potrošačke cijene u Cr-

nojGorivećesunegoiunekim

članicama Evropske unije, jer

su u Bugarskoj potrošačke ci-

jene 48 odsto, a u Rumuniji 52

odsto evropskog prosjeka.

DANSKANAJSKUPLJA

Najviše cijene u EU su u Dan-

skoj i iznose 142 posto evrop-

skogprosjeka,uLuksemburgu

127 posto, u Irskoj i Švedskoj

125posto, uFinskoj 122posto i

Velikoj Britaniji 117 posto. Još

skuplju robu i usluge imaju

stanovnici Islanda, 166 posto

evropskog prosjeka, zatim

Švajcarci sa159postoprosjeka

EU i Norvežani sa 143 posto.

Kad je riječ o hrani i bezalko-

holnimpićima, cijene u Crnoj

Gori su na nivou 79 odsto

evropskog prosjeka, dok su

najniže cijene u Makedoniji,

58 odsto prosjeka EU, Rumu-

niji 62odsto, Poljskoj 65odsto.

U Srbiji su cijene hrane i pića

na72odstoprosjekaEU, uBiH

i Albaniji 75 odsto, a u Bugar-

skoj 73 odstoprosjekaEU.

Cijene alkoholnih pića i duva-

na u Crnoj Gori su na 63 odsto

prosjeka EU, dok su najniže u

Makedoniji 41 odsto, u Srbiji

52odsto, uBiH53odsto, Alba-

niji 54 odsto, Bugarskoj 56 od-

sto.

Odjeća u Crnoj Gori košta ne-

što više od prosjeka EU, 102

posto. Prema cijenama odjeće

smo lideri u regionu, a manje

od građana Crne Gore odjeću

plaćaju čak i građani Velike

Britanije gdje je cijena odjeće

87 odsto evropskog prosjeka,

kao i u Španiji gdje je ona na

nivou95 odstoprosjekaEU.

KUĆANSKI APARATI

Električni kućni aparati u Cr-

noj Gori koštaju 97 odsto

evropskogprosjekaiskupljisu

nego u Velikoj Britaniji gdje je

ta cijena na nivou 93 odsto

evropskog prosjeka. Primjera

radi, cijene električnihkućnih

aparata su u Njemačkoj na 99

Eurostat objavio podatke o stopi potrošačkih cije

Odjeća skuplj

negouBritani

Potrošačke

cijene garderobe

u Crnoj Gori

iznose 102 posto

prosjeka EU, dok

su namkupovna

i stvarna

kupovnamoć

46, odnosno 57

odsto prosjeka

EU

PODGORICA

Nezavisni

revizorKPMGskrenuo je

pažnjudau finansijski izvje-

štaj Crnogorskog elektro-

prenosnog sistema zaprošlu

godinunijeuvedenopotra-

živanjeElektroprivredeod

8,1milioneura. To jenakna-

da za isporuku strujeKAP-u

2013.

CGESjeprošlugodinuzavršio

sa profitomod 4,6miliona eu-

ra što je dva miliona više nego

godinu ranije.

Spor oko ovih 8,1 milion eura

je pred Privrednim sudom ali,

kako navodi revizor, iz CGES-

a uvjeravajuda neće izgubiti.

- Rukovodstvo CGES-a proc-

jenjujeda jevećavjerovatnoća

da neće imati odliv sredstava

po ovomosnovu. Kao rezultat

togaCGESnije iskazaoobave-

zu u finansijskim iskazima -

navodiseuizvještajurevizora.

U izvještaju se takođe navodi

da CGES nije uknjižio pravo

vlasništva nad dalekovodima,

jer Uprava za nekretnine nije

ustanovila katastar vodova.

Dalekovodnu mrežu čine 32

dalekovoda 110 kV dužine

602 , 6 k i l ome t a r a , d v a

podzemna kablovska voda

dužine 7,6 kilometara, četiri

dalekovoda dužine 92,5 kilo-

metra koji rade na 35kV na-

ponu, osam dalekovoda 220

kVdužine337,4kilometraipet

dalekovoda 400 kV ukupne

dužine 283,3 kilometra.

M.P.M.

KPMG o nansijskom izvještaju CGES-a za prošlu godinu

Zaboravili naosammiliona

potraživanjaElektroprivrede

PODGORICA

Crnogorske

institucije nastavljaju unapre-

đenje stanja u sedamprego-

varačkih poglavlja, ocijenjeno

je juče u Briselu, na sastanku

pododbora za unutrašnje

tržište i konkurenciju između

Crne Gore i Evropske komi-

sije.

Na sastanku je razmatran

ostvareni napredak u poglav-

ljima koja se odnose na

pravo osnivanja preduzeća

i slobodu pružanja usluga,

na slobodu kretanja kapitala,

javne nabavke, privredno

pravo, pravo intelektualne

svojine, konkurenciju, inansij-

ske usluge i zaštitu potrošača

i zdravlja. Prethodni sastanak

pododbora održan je u junu

prošle godine.

S. P.

Napredakusedampoglavlja

ILUSTRACIJA

Sa sjednicekomisije