Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Politika

PODGORICA-

Pregovarač-

ki timoviDemokratskepar-

tije socijalista i Socijaldemo-

kratapočeli surazgovoreo

formiranjuvlasti ugotovo

svimopštinamaukojima su

održani izbori 27.maja.

Izvor Pobjede iz vrha vladaju-

će koalicije je saopštio da se

pregovara na nivou lokalnih

rukovodstava, a da centrale

pomno prate tok razgovora i

koordiniraju sve aktivnosti.

ENIGMABS

- Sve ide u dobrom pravcu.

Očekujemdaćestrankevlada-

jućekoalicijenapraviti savezu

10 opština. Što će biti sa Roža-

jama ostaje da se vidi, jer je

Bošnjačka stranka u tom gra-

du osvojila apsolutnu većinu -

saopštio je izvor Pobjede iz

vrha vladajuće koalicije.

DPS je sa svojimlistama osvo-

jila apsolutnu vlast u šest op-

ština – Podgorici, BijelomPo-

lju, Pljevljima, Danilovgradu,

Žabljakui Šavniku.Đukanovi-

ćeva partija će sigurno sa svo-

jimtradicionalnimpartnerom

Socijaldemokratama formira-

ti vlast u Baru i Golubovcima,

kao i uPlavugdje jeSDtrijum-

fovala na izborima.

DPS će formirati vlast u Kola-

šinu jer je, prema nezvanič-

nim informacijama, grupa

građana ,,Šule i Mikan“, od

kojih zavisi formiranje vlasti,

naklonjenija koaliciji sa DPS-

om.

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, očekuje se da

će SD gotovo sigurno biti dio

vladajuće koalicije u Podgori-

ci, iako neće biti zastupljen u

vlasti koliko je to bio slučaj u

aktuelnomrukovodstvuGlav-

nog grada.

- Teško da će im pripasti svi

oni sekretarijati koje su do sa-

da imali, ali je realno da zna-

čajnobududio vlasti - rekao je

drugi izvor Pobjede.

SJEDNICA

Glavni odbor DPS-a je nedav-

no saopštio da su spremni za

saradnjuna lokalnomnivousa

partijama koje dijele temeljna

politička opredjeljenja i po-

zvaoopštinskeodboredapoč-

nu pregovore o formiranju lo-

kalnihvlasti.

Izvor Pobjede iz vrha vladaju-

ćekoalicije je saopštiodabi do

krajamjeseca trebalo da budu

održane konstitutivne sjedni-

ce svih lokalnihparlamenata.

-Nanekimaćeseodmahbirati

predsjednik Skupštine opšti-

ne,ananekimasamokonstitu-

isati parliament - saopštio je

izvor.

Potpredsjednik SD-a Damir

Šehović izjavio je ranije zaPo-

bjedu da bi vladajuća koalicija

trebalodanapravi postizborni

savez u svih 11 opština u koji-

ma suodržani lokalni izbori.

- Očekujem da takav pristup

bude demonstriran od DPS-a

u Podgorici, SD-a u Plavu i

BošnjačkestrankeuRožajama

- kazao je tada Šehović.

N.Z.

CETINJE–

I unajnovijoj cr-

nogorskoj istorijiUjedinjeno

Kraljevstvo imalo je i ima svo-

jeposebnomjesto i ulogu, po-

ručio jepredsjednikdržave

MiloĐukanović, uVladinom

domunaCetinju, naprijemu

AmbasadeUjedinjenogKra-

ljevstva, povodom140godina

uspostavljanjabilateralnih

odnosaCrneGore i Velike

Britanije i rođendanakraljice

Elizabete II naCetinju.

– Mi ne zaboravljamo da je

Londonmeđuprvima prije 20-

ak godina podržao demokrat-

skizaokretievropskikursCrne

Gore. U tomvremenu posebno

značajnuuloguimalisuBritan-

ski Know-how fond i Britanski

savjet.AliibritanskaVladasvo-

jomodlučnom,svestranompo-

drškom.Tojeposebnodošlodo

izražaja nakon obnove crno-

gorske državnosti i ponovnog

uspostavljanja diplomatskih

odnosa. Vrijeme je pokazalo da

borbanašihengleskihpoštova-

laca i prijatelja za Crnu Goru

90-ihgodinaprošlogvijekanije

bila uzaludna – kazao je Đuka-

nović.

PredsjednikCrneGorepodsje-

tio je da je Ujedinjeno Kraljev-

stvo, kao jedna od vodećih dr-

žava u Evropi i svijetu, snažno

podržalo Crnu Goru u procesu

stupanja uNATOalijansu, gdje

smo opet saveznici.

–Kao štopodržava i naš evrop-

ski put, i evropsku i evroatlant-

sku integraciju cijelog regiona.

Za sve nas je značajno što Lon-

don nastavlja i bilateralno i

multilateralno da to radi i na-

kon Bregzita. Najbolja potvrda

tome je organizacija Samita

balkanskih zemalja u okviru

Berlinskogprocesaidućegmje-

secauLondonu–istakaojeĐu-

kanović na svečanosti na Ceti-

nju.

On je podsjetio na brojne isto-

rijske činjenice koje govore o

trajnosti i dubini crnogorsko-

britanskih veza i prijateljstva

dva naroda i da su Crna Gora i

Velika Britanija međudržavne

odnoseuspostavileu19.vijekui

intenzivno ih održavale sve do

nestanka crnogorske države

1918. Kazao je i da je prijatelj-

stvo produbljeno i tokomDru-

gog svjetskog rata.

Đukanović je rekao da je Crna

Gora čvrsto opredijeljena da u

duhu novog vremena, pred no-

vim izazovima, u procesu pre-

govora za članstvouEUrazvija

što tješnju saradnju na svim

poljima sa jednom po svemu

velikom zemljom, najstarijom

parlamentarnom demokrati-

jomna svijetu.

Imamo, kako dodaje Đukano-

vić, za to snažne fundamente

nakoje zajedničkimožemobiti

ponosni.

Predsjednikjeuputionajsrdač-

nije čestitke i najbolje želje

NjenomKraljevskomVeličan-

stvu Elizabeti II povodom 92.

rođendana.

Z.D.

PODGORICA–

PoslaniciDe-

mokratskog frontanakon

prekidabojkotaplenarnih

sjednicaSkupštineCrneGo-

reučestvovaćeuraduparla-

mentaupunomkapacitetu.

Kako saznaje Pobjeda, već je

odlučeno da se 18 poslanika

ovog saveza, koliko ih ima u

ovom skupštinskom sazivu,

uključe u rad svih skupštinskih

radnih tijela. Ova odluka će biti

realizovanaunarednihdesetak

dana. Demokratski front će ta-

ko imati svoje predstavnike u

svih 15 radnih tijela crnogor-

skog parlamenta.

S obzirom na to da je Demo-

kratski front u Skupštini najja-

ča opoziciona grupacija sa 18

poslanika, smatraju da njima

pripada i upražnjeno mjesto

potpredsjednika parlamenta iz

reda opozicije. Zbog toga će,

kako saznajemo, već naredne

sedmiceDForganizovatisasta-

nak sa „ostatkom“ opozicije na

kojemćezahtijevati da ihpodr-

že da potpredsjednik Skupšti-

ne bude iz ove političke grupa-

cije. Po Poslovniku Skupštine

opoziciji pripada jedno pot-

predsjedničko mjesto a dosa-

dašnjaparlamentarnapraksaje

biladasebira iznajjačegopozi-

cionog poslaničkog kluba.

Podsjetimo, i u prošlom skup-

štinskom sazivu opozicioni

potpredsjednikparlamentabio

je prof. dr Branko Radulović iz

Demokratskog fronta.

Izvor Pobjede iz vrhaDemokr-

taskog fronta je saopštio da po-

slanici te partije neće učestvo-

vati u formiranju ad hoc

parlamentranog tijela koje će

biti formirano zbog rada na iz-

mjenamaizbornogzakonodav-

stva.

-Nepadanamnapametdauče-

stvujemo u radu tog tijela koje

je formirano po nalogu amba-

sada, rekao je izvor.

Z.D.

PODGORICA-

Potpred-

sjednicaOpštinskogodbo-

raNove srpskedemokrati-

jeHercegNovi Žaklina

Vukčević smatrada je za

veoma loše rezultatekoje je

njena stranka, uokviruDe-

mokratskog fronta, ostva-

rilana lokalnimizborimau

12opštinakrivopartijsko

rukovodstvo i dabi zbog

pogrešnihpotezamorali

podnijeti ostavke.

Posebno joj je zasmetalo što

jeAndrijaMandić zanosioca

listeuPodgoricipostavioSla-

venaRadunovića.

„Jedanaest posto. Omunjiste

sa nosiocem liste. Ostavke

pod hitno. Ne brukajte se vi-

še“, napisala je Žaklina

Vukčević samo dan poslije

lokalnih izbora u 12 crnogor-

skihopština.

Nedavno se prisjetila i loših

MandićevihpotezauHerceg

Novom, pa ih upoređuje sa

onimu glavnomgradu.

- Da imaju i malo obraza, svi

bi podnijeli ostavke nakon

Herceg Novog kada su nam

nametali nosioca liste i sa nj-

im izgubili dva mandata, mi-

nimum. Sljedeći katastrofa-

lan potez im je nosilac liste u

Podgorici. Kao da namjerno

rade protiv sebe i na čelo po-

stavljajunajomraženije ljude

iz Demokratskog fronta...

Mnogo su smiješni kad ih

gledam ovako umišljene da

su jaki i da su neko i nešto -

napisala je Vukčević na

Fejsbuku.

Na izborima u Podgorici 27.

maja DF je sa SNP-om osvo-

jiojedvaosamod61mandata.

S druge strane, uHercegNo-

vomimaju samo četiri.

Z.D.

Pregovarački timovi dvije stranke vladajuće koalicije

počeli pregovore o formiranju lokalnih vlasti

DPS i SDprave savez

usvihdeset opština

Izvor Pobjede iz

vrha vladajuće

koalicije je saopštio

da se pregovara

na nivou lokalnih

rukovodstava,

a da centrale

pomno prate

tok razgovora i

koordiniraju sve

aktivnosti

OgradonačelnikuPodgorice

odlučujeĐukanović

Izvor Pobjede iz vrha DPS-a je saopštio da bi kandidata za

gradonačelnika Podgorice trebalo da odredi centrala partije,

odnosno predsjednik te partije Milo Đukanović, najvjerovat-

nije početkom jula.

- Đukanović je kao koordinator Predsjedništva za Glavni

grad, na iznenađenje javnosti, odredio Ivana Vukovića za

nosioca liste, ali još je rano za definitivnu ocjenu da će Vuko-

vić biti gradonačelnik. U opticaju je nekoliko imena, naravno

uključujući Vukovića. Rok za izbor gradonačelnika je po

zakonu do sredine jula - zaključio je izvor.

Prijemu Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva

povodom 140 godina bilateralnih odnosa

ĐUKAnović:

Značajnapodrška

UKCrnoj Gori

Poslanici Fronta učestvovaće u radu skupštinskih radnih tijela

DF traži imjesto

potpredsjednika

parlamenta

Potpredsjednica oonove uHerceg novomporučila stranačkom rukovodstvu

vUKčević: Podnijeli bi

ostavkeda imajuobraza

„Jedanaest odsto. omu-

njiste sa nosiocem liste.

ostavke podhitno. ne

brukajte se više“, napisa-

la je Žaklinavukčević

Poslanici DF-auSkupštini

ivanBrajović iMiloĐukanović

Sa svečanogprijema