Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Politika

PODGORICA

– Državna

izborna komisija treba da

bude sastavljena od čla-

nova koji zadovoljavaju

strogopostavljene uslo-

ve stručnosti i političke

nepristrasnosti, a njihov

broj u stalnomsastavu,

uključujući predsjednika,

treba da bude izmeđupet

i sedam, biranihna šest

godina – neke suodglavnih

preporukaCentra za demo-

kratsku tranzicijuvezanih

zaprofesionalizacijuDIK-a.

Profesionalizacija DIK-a

samo je jedan od

zahtjeva u Planu

izbornih reformi,

kojeg su predsjed-

nici Demokrata i Ure,

Aleksa Bečić i Dritan Abazo-

vić, uputili svimparlamen-

tarnimpartijama, nevladinim

organizacijama i Briselu.

Proaktivnija uloga DIK-a je i

jedan od zahtjeva OEBS-a.

Radna grupa za usklađivanje

izbornog zakonodavstva sa

OEBS-ovimpreporukama

bavila se timpitanjem, ali

predložena rješenja u „krov-

nom“ izbornom zakonu

nijesu usvojena na plenumu

zbog odsustva opozicije, jer

za usvajanje izmjena i dopu-

na Zakona za izbor odbornika

i poslanika treba da glasa

dvije trećine poslanika.

Državnu izbornu komisiju,

po sadašnjim zakonskim

rješenjima, čine predsjednik

i deset članova u stalnom

sastavu i po jedan opunomo-

ćeni predstavnik podnosioca

CDT predstavio plan profesionalizacije Državne izborne komisije

DIKda ima sedamnepristrasnih

članova i finansijskuautonomiju

Bilo bi dobro stalni sastav DIK-a birati u prvomkrugu dvotrećinskom

većinom, a u drugom tropetinskom. Time bi partije bile primorane da nađu

konsenzus i izaberu najstručnije kandidate. Kvali kovana većina dala bi

veliki legitimitet članovima DIK-a i slobodu – navode predstavnici CDT-a

Član DIK-a trebalo bi da ima crnogorsko državljanstvo i

biračko pravo, zatimdiplomu fakulteta društvenih nauka,

najmanje deset godina radnog iskustva u struci, kao i dobro

poznavanje izbornog sistema - predlaže CDT.

Prema preporukama CDT-a, kandidat za DIK ne smije biti

član, niti aktivista političke partije, kao i da pet godina nije

bio član organa političke partije ili kandidat na izbornoj listi.

Potrebno je posebno obratiti pažnju na mogućnost sukoba

interesa i onemogućiti da za članove DIK-a budu birani oni

koji imaju srodničke ili poslovne odnose sa istaknutimpolitič-

kimpredstavnicima. Članovi organa za sprovođenje izbora

ne smiju biti osobe osuđivane za krivična djela protiv izbor-

nog prava ili iz oblasti korupcije.

Komožebitičlan

izborne liste. CDT smatra da bi

manji broj članova rezultirao

e ikasnijim raspravama i dono-

šenjemodluka, a neparan broj

garantuje da se odluke mogu

donositi prostom većinom, te

da nije potrebno dodjeljivati

„zlatni glas“ predsjedniku.

Na isti način treba sastaviti i

opštinske izborne komisije, s

tim što je za OIK, pomišljenju

CDT-a, dovoljno da imaju od tri

do pet članova.

STALNI SASTAV

-Članovi stalnog sastava DIK-a

mogu biti birani nakon javnog

konkursa ili predloženi Skupšti-

ni od nekog ovlašćenog pred-

lagača. Sprovođenje javnog

konkursa je poželjanmodel

u kontekstu transparentnosti

procesa, ali može destimulisati

najbolje kandidate od prijav-

ljivanja, pa zato države koje

imaju nezavisne modele često

daju pravo predlaganja nekom

predlagaču. Ukoliko bismo se

opredijelili za opciju ovlašće-

nog predlagača, za crnogorski

model bilo bi najbolje da tu

ulogu ima odgovarajući odbor

Skupštine – predlaže CDT u stu-

diji „Predlog praktične politike:

depolitizovana i e ikasna izbor-

na administracija – preduslov

povjerenja u izbore“.

Autori studije Milica Kovačević

i Dragan Koprivica predložili

su da za izbor stalnog sastava

DIK-a u Skupštini treba propisa-

ti kvali ikovanu većinu, uz čiju

podršku bi bili izabrani najbolji

kandidati.

- Predlažimo da se u prvom

krugu glasanja traži dvotre-

ćinska većina, a u drugom

tropetinska kaomehanizam

deblokade. Time bi partije bile

primorane na pronalaženje

konsenzusa i izbor najkvali-

tetnijih stručnjaka. Osim toga,

kvali ikovana većina bi dala

veliki legitimitet članovima

DIK-a i slobodu u odlučivanju i

djelovanju – navode predstav-

nici CDT-a.

Prema njihovommišljenju,

članove OIK-a treba da imenuje

DIK, na osnovu javnog kon-

kursa ili ih biraju lokalni parla-

menti kvali ikovanom većinom.

Članovi OIK-a takođe treba da

ispune uslove stručnosti i nepri-

strasnosti.

- Potrebno je, u cilju osigura-

vanja nezavisnosti, da mandat

DIK-a traje duže odmandata

Skupštine, kako njeni članovi ne

bi bili pod pritiskom reizbora

u slučaju promjene vlasti. Duži

mandat osigurava i instituci-

onalnumemoriju i stabilnost.

Mandat DIK-a treba da bude

šest godina. Predsjednik

DIK-a se bira iz reda člano-

va, na dvije godine. Članovi

DIK-a treba da budu stalno

zaposleni, uz zabranu obavlja-

nja druge javne funkcije i ogra-

ničenja za obavljanje druge

djelatnosti – navode u CDT-u.

Među najvažnijimpreporuka-

ma CDT-a je i da treba obezbi-

jediti inansijsku autonomiju

DIK-a.

UZOR

- To se može uraditi po uzoru

na model inansiranja Agenci-

je za sprečavanje korupcije ili

Državne revizorske institucije

– gdje bi DIK predlagala nacrt

budžeta i dostavljala ga nad-

ležnom radnom tijelu Skupšti-

ne za poslove inansija, koje

bi utvrđivalo nacrt budžeta i

dostavljalo ga Vladi – predlaže

CDT.

Navode da uspostavljanje pro-

fesionalne i ekspertske DIK

treba da bude praćeno i uvo-

đenjemnovih odgovornosti i

obaveza za tu instituciju, koje

bi ona sprovodila kontinuira-

no, između izbora.

- Potrebno je DIK-u propisati

obavezu izrade godišnjih

planova rada i podnošenja

godišnjeg izvještaja o radu na

usvajanje Skupštini - smatraju

u CDT-u.

Sugeriše se da DIKmora

dostići visoke standarde tran-

sparentnosti u cilju povećanja

povjerenja u izbore i otklanja-

nja sumnji u regularnost izbor-

nog procesa. To, kako sma-

traju u CDT-u, podrazumijeva

dostupnost svih informacija

o radu institucije i otvorenost

institucije za medije i zaintere-

sovanu javnost.

- Potrebno je otvoriti sjednice

DIK-a za medije, a u vrijeme

utvrđivanja rezultata izbora

omogućiti i direktni prenos

sjednica. DIKmora drastično

promijeniti pristup korišćenju

tehnologija, ali i konačno se

početi baviti izbornom statisti-

kom i predstavljanjempodata-

ka. Na sajtu DIK-a neophodno

je omogućiti praćenje obrade

rezultata izbora u realnom

vremenu, u čemu Crna Gora

kasni ne samo za razvijenim

demokratijama, nego i za regi-

onom - dodaju u CDT-u.

I. K.

Evropski komesar za proširenje se sastao sa AleksomBečićem i DritanomAbazovićem i pozdravio Plan izbornih reformi

Han:

Debatamorada sevodi uparlamentu

PODGORICA

–Svi politički

subjekti udemokratskimin-

stitucijamamorajuda se an-

gažujuukonstruktivnoj de-

bati, adebatamorada se

odvijauparlamentu, poručio

jekomesar zaproširenje

EvropskeunijeJohanesHan

tokomsastanka sa liderima

Demokrata iUre, Aleksom

BečićemiDritanomAbazo-

vićem.

Lideri Demokrata i Ure su, na

pozivkomesaraHana,uBriselu

predstavili Plan izbornih refor-

mi, saopšteno je iz tih stranaka.

KomesaruHanu predali su de-

taljnu razradu Plana izbornih

reformi na 35 strana i, kako se

navodi u saopštenju, iskazali

spremnost da se uz podršku

Evropske unije u „ad hoc“ par-

lamentarnom radnom tijelu

bore zadosljednu implementa-

cijupredloženih rješenja.

- Smatramda svi politički sub-

jektiudemokratskiminstituci-

jama moraju da se angažuju u

konstruktivnojdebati,adebata

mora da se odvija u parlamen-

Zaista nije bilo potrebe da se prikriva svima

jasna namjera Demokrata i Ure da se vrate u

parlament, napisao je na svojoj Fejsbuk strani-

ci poslanik Demokratskog fronta Slaven Radu-

nović. „Domaćin im svojompreciznomTviter

porukomnije ostavio ni najmanji prostor za

zavlačenje javnosti“, istakao je Radunović,

navodeći Hanov tvit:

„Primio samopozicione vođe iz Crne Gore,

Aleksu Bečića (Demokrate) i Dritana Abazovi-

ća (Ura) da razgovaramo o njihovomdobro-

došlompovratku u parlament. Parlament

treba da bude mjesto za konstruktivne politič-

ke rasprave i odluke“.

Radunović:HannijeBečićuiAbazoviću

ostavioprostorzazavlačenjejavnosti

Demokratska partija soci-

jalista Crne Gore izražava

zadovoljstvo zbog povratka

Alekse Bečića i Dritana Abazo-

vića u parlament jer, između

ostalog, smatramo da je to

jedino realno polje političkog

nadmetanja.

Pored toga što se opozicioni

bojkot pokazao kao besmislen

DPS:Bečićdasevratiurealnost

tu. Imali smo odličan razgovor

sa liderima stranaka o procesu

koji nasočekuje, biće tumnogo

izazova, ali imaćemo kon-

struktivanfokusnaovutemu,a

progres je, kao iuvijekuživotu,

moguć - kazao jeHan.

Hanjenasastankusadvojicom

lidera rekao da su „ključne

stavke napredak u reformi slo-

bode izražavanja i medija, re-

forma sudstva i izbornogzako-

nodavstva“.

Sve ove reforme su, ne samo u

srži crnogorskih reformi u

smislu članstva u EU, već i cr-

nogorski građani očekuju re-

zultate u ovoj oblasti, kazao je

visoki komesar.

Han je pozdravio Plan Demo-

krata i Ure jer, kako je naveo,

misli da je u pitanju sadržajan

dokument, koji predstavlja

konkretne stavke za razmat-

ranje uovimpregovorima.

- Reforma u oblasti vladavine

prave je važna u procesu in-

tegracija, amogu reći da smo u

ovoj oblasti osjetili „uspora-

vanje“ kada je u pitanju proces

pregovora i procesi u zemlji

uopšte.Radujemseimplemen-

taciji ovog plana, a obećavam

vam da je EU spremna da vas

podrži u ovomprocesu. Ovo je

samo početak puta koji nije

kratak, koji će zahtijevati vre-

mena, ali ako postoji posveće-

nost i upornost, mnogo stvari

se može postići. Plan je u inte-

resugrađanaCrneGoreivažan

je za bolje standarde građana

koji se mogu dostići samo uz

evropsku perspektivu - poru-

čio jeHan.

Bečić je komesaruHanu saop-

štio da, za razliku od Đukano-

vića, koji ovih dana šalje ,,eu-

roskeptične poruke, upućuje

oštre streliceBriselu i najavlju-

je novi, ko zna koji put po redu,

zaokret u spoljnjoj politici, lju-

di za 21. vijek smatraju da pri-

stupanje Crne Gore Evropskoj

uniji nema alternativu“.

R.P.

i nemoralan čin kojim su

poslanici besramno trošili

nezarađeni novac, smatramo

da su dugimodsustvom iz

institucija pojedinci postali

potpuno odvojeni od realno-

sti - saopštio je DPS.

AleksaBečić,JohanesHaniDritanAbazović

MilicaKovačević

DraganKoprivica