Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 48 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

Svijet

VAŠINGTON

- Sjedinjene

AmeričkeDržave sepovlače

izSavjetaUjedinjenihnacija

za ljudskaprava, izjavila je

američka ambasadorkau

UNNikiHejli, istakavši da je

to ,,organizacijakojanije

vrijedna svog imena“.

Objavljujući povlačenje u

obraćanju u Stejt departmen-

tu, zajednosadržavnimsekre-

taromMajkomPompeom,ona

je rekla da se Vašington odlu-

čio na taj korak pošto druge

zemlje ,,nijesu imale hrabro-

sti“ da se priključe američkoj

borbikakobisereformisaloto,

kako je navela, ,,licemjerno ti-

jelo koje služi samo sebi“.

- Čineći ovaj korak, želim da

bude kristalno jasno da to ne

znači povlačenje iz našeg an-

gažovanja u vezi sa ljudskim

pravima - dodala je Hejli, pre-

nosi Rojters.

pOzIVbezOdGOVOrA

Američka ambasadorka je

podsjetila da je prije godinu

danajasnostaviladoznanjada

će SADostati uSavjetuUNsa-

mo ,,ukoliko se sprovedu su-

štinske reforme“.

Prema njenim riječima, jasno

je da su ti pozivi na promjene

ostali bez odgovora, prenosi

AP.

Uz to,Hejli jeoštrokritikovala

članstvouSavjetuzemaljakao

što suKina, Kuba, Venecuela i

DRKongo, koje su, kako je na-

vela, i same optužene za krše-

nja ljudskih prava, piše Ta-

njug.

Kritikovala je, takođe, Rusiju,

Kinu,KubuiEgipat jer, kakoje

navela, osujećuju napore SAD

da reformišuSavjet.

Kritike je uputila i zemljama

koje, kako je rekla, dijele ame-

ričke vrijednosti i ohrabrivale

su Vašington da ostane u Sa-

vjetu, ali ,,nijesu bile spremne

daozbiljnoosporestatuskvo“.

Hejli je, takođe, rekladaSavjet

UNza ljudskaprava ima ,,hro-

nične predrasude protiv Izra-

ela“.

Ipak, napomenula je da bi se

,,SAD rado ponovo pridružile

Savjetu“ukoliko to tijelospro-

vede reforme.

Ona je, inače, prošle godine

već zaprijetila povlačenjem,

navodeći kao razlog dugogo-

dišnje američke pritužbe da je

47-člani Savjet pristrasan na

štetu Izraela.

Do objave o povlačenju SAD

dolazi samo dan nakon što je

šef UN za ljudska prava Zeid

Raad al Husein osudio Tram-

povu administraciju zbog raz-

dvajanja migrantske djece od

roditelja na granici sa SAD,

primjećujeameričkaagencija.

Umeđuvremenu, 12 humani-

tarnih i grupa za zaštitu ljud-

skih prava pisale su Pompeu

kako bi ga upozorile da će po-

vlačenje SAD iz SavjetaUNza

ljudskaprava ,,samopogoršati

slabost Savjeta“.

Šef UN za ljudska prava Zeid

Raad al Husein izrazio je za-

prepašćenje zbog odluke SAD

da se povuku iz Savjeta UN za

ljudska prava, navodeći da bi

Vašington trebalo da pojača

svoje angažovanje s obzirom

na raširenost kršenja ljudskih

prava u svijetu.

Odluka SAD, koju je saopštila

američka ambasadorka u UN

Niki Hejli, je ,,razočaravajuća,

iako zapravo nije iznenađuju-

ća“, naveo je on na Tviteru,

prenosi Rojters.

Zeid je dodao da bi s obzirom

na današnje stanje ljudskih

prava u svijetu SAD trebalo da

pojačaju svoj angažman, a ne

da se povlače.

Evropskaunijatakođejerazo-

čaranodlukomSAD.Smatraju

da se ovim potezom admini-

stracije američkog predsjed-

nika Donalda Trampa ,,rizi-

kuje da potkopa ulogu SAD

kao pobornika i podržavaoca

demokratije na svjetskoj sce-

ni“.

PortparolkaEUMajaKocijan-

čić saopštila je da 28-člani

blok ostaje ,,čvrsto i pouzdano

posvećen“ tom tijelu svjetske

organizacije sa sjedištem u

Ženevi, u čijem je sastavu 47

zemalja, prenosi AP.

POTEZ ZažaljEnjE

Britanskiministar spoljnihpo-

slova Boris Džonson izjavio je

da je odluka SAD o povlačenju

iz Savjeta UN za ljudska prava

,,za žaljenje“ i istovremenopo-

ručio da podrška Britanije Sa-

vjetuostaje neuzdrmana.

- Ne krijemo da Britanija želi

reformu Savjeta za ljudska

prava, ali smo posvećeni radu

na jačanjuSavjeta iznutra - sa-

opštio je šef britanske diplo-

matije, prenosi Rojters.

SADbi željele da SavjetUjedi-

njenih nacija za ljudska prava

pretvore u instrument za pro-

movisanjesopstvenihinteresa

i kažnjavanje onih koji se ne

slažusaVašingtonom,saopšti-

la je stalnamisijaRusije uUN.

Ruska misija je to objavila po-

vodom odluke SAD da se po-

vuku iz tog savjeta, ističući da

je to tijelo uspostavljeno da

,,služi svimzemljama članica-

ma, a ne samo jednoj državi ili

grupi država“.

SKOpLJe

-Makedonsko

Sobranje ratifikovalo je

sporazumsaGrčkomuve-

zi sa imenom. Za sporazum

suglasali svi prisutni po-

slanici, njih69, dok jenaj-

većaopoziciona stranka

VMRO-DPMNEbojkoto-

vala zasijedanje. Prema

sporazumućeMakedonija

nositi novo ime - Sjeverna

Makedonija.

Očekuje se da će ratifikacija

sporazuma donijeti Makedo-

niji da do krajamjeseca odEU

dobije ,,zeleno svijetlo“ za

otvaranjepregovora opriklju-

čenjui pozivnicuzačlanstvou

NATO na prvom narednom

samitutevojnealijanse,11.i12.

jula.

Premijer ZoranZaev je na po-

četku svog obraćanja pozvao

poslanike da glasaju za taj do-

kument, o kojem će se kasnije

izjašnjavati i građani na refe-

rendumu. Zaev je istovreme-

nopozvaoposlanike i građane

da,,odbacezidoveksenofobije

i izolacije i daju šansu spora-

zumu“.

Iako je bilo najavljeno da će

sjednice parlamenta na temu

ratifikacije sporazuma o no-

vom imenu Makedonije biti

praćene protestima građana i

opozicije koji se tome protive,

to se juče nije desilo.

- Potpisali smo sporazum koji

označava početak kraja za pe-

riod nesigurnosti i traumatič-

nog perioda koji je postigao

dostojanstveno rješenje za

obje strane. Imamo sporazum

sa jasnim karakteristikama

makedonskog jezika i identi-

teta. Zaštita identiteta trajaće

vjekovima i vjekovima - rekao

jeZaev.

Sporazumom, rekao je Zaev,

Makedonijanesamodadobija

novog strateškog partnera u

Grčkoj, već i zadržavastarute-

žnju predaka da će građani te

zemljeusvijetubitiprepozna-

ti kao Makedonci koji govore

makedonski jezik.

peKING

-Kineski predsjed-

nikSiĐinping rekao je sje-

vernokorejskomlideruKim

DžongUnuda će zajednič-

kimnaporimadvije zemlje

Korejskopoluostrvodefini-

tivnobitimirno i stabilno.

Kako jeprenijelaagencijaSin-

hua, Si Đinping je to poručio

Kimu na kraju njegove dvod-

nevne posjete Pekingu. Pret-

hodno je Si Đinping sjeverno-

korejskom lideru poručio da

njegov sastanak sa američkim

predsjednikom u Singapuru

predstavlja ,,važan korak ka

političkom rješavanju nukle-

arnog pitanja Korejskog polu-

ostrva“.

Si je naveo i da se nada da će

Pjongjang i Vašington u pot-

punosti primijeniti ono što je

dogovorenouSingapuru.

KimDžongUn, koji je boravio

udvodnevnoj posjeti Pekingu,

zahvalio se kineskom pred-

sjedniku na podršci prošlone-

djeljnom sastanku sa Donal-

domTrampom.

Ovo je treća posjeta Kim

Džong Una Kini ove godine,

što ukazuje na značajno po-

boljšanjeodnosa izmeđudvije

zemlje, navodi AP.

Kineska državna ČTV prika-

zala je juče kako je kineski

predsjednik Si Đinping doče-

kao sjevernokrojskog lidera,

uz vojne počasti, i sa njim raz-

govarao u Velikomholu naro-

da uPekingu.

VAŠINGTON

-Američki

predsjednikDonaldTramp

navodi dane želi dadjeca

ilegalnihmigranatabudu

razdvojenaodnjihovihro-

ditelja, ali dodajeda je tone-

ophodnoakoSjedinjene

AmeričkeDržave želekri-

vičnoda gone ilegalne imi-

grante.

- Želimo da riješimo problem

razdvajanja porodica i ja ne

želim da se djeca odvajaju od

roditelja, ali kada krivično go-

nite roditelje zato štodolazeu

zemljunelegalnimputem,on-

damorate da razdvojite djecu

- rekao je Donald Tramp na

konferenciji, dok se u zemlji

zaoštrava kriza zbog kontro-

verzne politike aktuelne ad-

ministracije.

Dodaje da želi da okonča ,,po-

graničnu krizu“ tako što će

vlastima dati ovlašćenja i re-

surse da pritvore i protjeraju

ilegalne imigrantskeporodice

zajedno, prenosi Glas Ameri-

ke.

Predsjednik SAD, suočen sa

oštrimkritikama zbog pritva-

ranja djece odvojene od rodi-

telja, sastao se u utorak sa re-

publikanskim članovima

Kongresa, uoči glasanja o dva

prijedloga zakona o imigraci-

ji.

-Trampjerepublikancimare-

kao da će potpisati bilo koji

zakon koji Predstavnički dom

usvoji, bez zahtijevanja pro-

mjena - rekao je kongresmen

KarlosKurbelonovinarima.

Na pitanje o šansama za usva-

janje zakona u podijeljenom

Predstavničkomdomu, koji je

pod pritiskom da preduzme

akciju zbog protesta protiv

razdvajanja imigrantskih po-

rodica, on je rekao da šanse

postoje, ali da će biti teško.

Iz Bijele kuće je kasnije saop-

šteno da je Tramp podržao

obapredlogazakonaoimigra-

ciji ,,koji bi predviđali izgrad-

nju zida, zatvaranje pravnih

rupa, otkazivanje lutrije za

vizu, ograničavanje lančane

migracije i rješavanje pogra-

nične krize i problema raz-

dvajanja porodica, tako što bi

one zajedno bile u pritvoru, a

zatim i vraćene u svoje ze-

mlje“.

Novi potez američke administracije izazvao burne reakcije

SADsepovukle iz Savjeta

UN, Evropažali, Izrael slavi

Netanijahu:

Hrabra

odlukaSAD

Kabinet izraelskog premije-

ra Benjamina Netanijahua

pozdravio je kao ,,hrabru

odluku“ administracije ame-

ričkog predsjednika Donal-

da Trampa o povlačenju

SAD iz Savjeta UN za ljudska

prava. Netanijahuov kabinet

je saopštenje izdao svega

nekolikominuta nakon što

je američka ambasadorka

u UN Niki Hejli, zajedno sa

državnim sekretarom SAD

MajklomPompeom, obja-

vila odluku o povlačenju iz

47-članog tijela sa sjedištem

u Ženevi, prenosi AP.

Poruka kineskog predsjednika Si Đinpinga

na sastanku sa KimDžong Unom

Korejskopoluostrvo

ćebitimirno i stabilno

Makedonski parlament ratifikovao sporazumo imenu sa Grčkom, opozicija bojkotovala

Sobranje izglasaloSjevernuMakedoniju

Ivanov:Moguodmah

dame smijene

Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je premijera

Zaevadaodmahpokrenepostupakzanjegovopoziv,jerosta-

jepriodlucidanećepotpisatidogovorsaGrčkomorješavanju

sporaoko imenaMakedonije.

- PozivamZaeva da sa istomdvotrećinskomvećinom, koja je

potrebna za promjenu UstavaMakedonije, odmah pokrene

postupakzautvrđivanjeodgovornosti predsjednikaRepubli-

ke - navodi seu izjavi Ivanova.

Zoran Zaev izjavio je prethodno da će, ako bude potrebno, po-

krenuti proceduru zaopozivpredsjednika Ivanova, kako sene

bi dozvolilo ,,dabilokokočiMakedonijunaevropskomputu“.

Američki predsjednik Donald Tramp brani imigracionu politiku

Kadakrivičnogonite roditelje,morateda ih razdvojiteoddjece

Priredila:

jovana Đurišić

KimDžongUn i Si Đinping

Američka

ambasadorkauUN

Niki Hejli