Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom u više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po neko-

liko sati neće imati struju.

Berane:

od 8 do 14:30 sa-

ti Ranč, Batuni, Petnik, Dapsi-

će, Tmušiće, Kacuber, Skrive-

na, Lokve, dalekovod„Luge2“

(selo Labudovići) i dalekovod

„Luge 5“ (selo Anđić), Ržani-

ca, Rovca i Kaludra; od 9 do

14:30 sati Bubanje i Navotina.

BijeloPolje:

od9do15satiTu-

sto.

Budva:

od 9 do 12 sati dio na-

seljaBabinDo (područjeubli-

zini stare raskrsnice).

Cetinje:

od8do 19 sati selaRi-

ječke nahije, Rijeka Crnojevi-

ća, Ljubotinj, Obzovica, Gluhi

Do i Prekornica (važi za 21, 22.

i 23. jun); od 10 do 14 sati Pod-

gor i Građani.

Gusinje:

od8do 14:30 satiDo-

suđe, Kruševo, Višnjevo, Mar-

tinoviće, Izbjegličko naselje,

Izvori i Vusanje.

Kotor:

od 13 do 15 sati Dobro-

ta (dio područja u okolini

Školskog centra); od 10 do 12

sati Dobrota (dio područja u

okolini Beogradskog odmara-

lišta).

Kolašin:

od 9 do 14:30 sati Se-

lišta, Drpe, Biočinovići, Rijeka

Mušovica i Ski centar; od 9 do

14 satiMeđuriječje.

Nikšić:

od 9 do 12 sati Kličevo

- Izvor, Studenca, Brlja, Sup,

Kočani, Avijacija, Farma, Ta-

ložnik, Kapino Polje, Poklonci

(Vodovod),Krupac,Crnodoli i

Vitalac (Štedim).

Tivat:

od 9 do 12 sati Gornje

Seljanovo i Tomičići.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati naselje

C(Đakovići)iPodgoričkaulica.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Ska-

repača (izvod prema Selu) i

Mujevići (izlaz premaDugi).

Šavnik:

od 8 do 18 sati nisko-

naponska mreža „Duži“, Du-

brovsko i Gornjepolje;od9do

17 sati Bijela, Kruševice i Mi-

loševići.

Ulcinj:

od 8 do 14:30 sati - Štoj

- u blizini autokampa Tomi

(povremeni prekidi u napaja-

nju električnom energijom u

navedenom terminu); od 8 do

14:30 sati dio Zoganja i Donja

BriskaGora.

M.N.

PLUŽINE

–Mještani sela

Gornja iDonjaBreznabloki-

rali suput ekipamaCrno-

gorskog elektroprenosnog

sistema (CGES) zbog, kako

navode, oštećenjanaputu i

privatnimimanjimakoje su

imnapravili tokomgradnje

410kwdalekovoduPljevlja

–Lastva.

Oni traže da se popravi put,

dovede voda u selo i pravično

obeštete vlasnici privatnih

imanja na trasi dalekovoda,

koja su, kako navode, nezako-

nitouzurpirana i uništena.

PROFIT

PremariječimaVesneRadoje-

vić, put u selu je potpuno uni-

šten dolaskomCGES-a i kom-

pani j e Krnovo enerdž i ,

mještani zbog velikih rupa na

cesti uz dosta muke stižu do

imanja i kuća.

-Protestujemozbogoštećenja

na imanjima, putu i želimo da

napokon dobijemo vodovod u

selu. Skandalozno je da u 21.

vijeku mještani protestuju da

bi dobili pristojanput i vodu, a

državna politika je povratak

na selo i razvoj sjevera. Sma-

tramo da CGES i Krnovo

enerdži, koji će sticati ogro-

man profit na ovom prostoru

kao i svudau svijetu, kaokom-

panije koje na određenom

prostoru posluju i stiču ogro-

man profit imaju obavezu da

dio tog profita vrate društvu i

zajednici – kazala je Radoje-

vić.

Mirko Radojević se žali na

oštećenja na imanju jer, kako

kaže, zbog izgradnje pristu-

pnihputevaisječešume6.000

kvadrata zemljišta sada mu

nije upotrebljivo.

- Crnogorski elektroprenosni

sistemmi je otkupio 150 kva-

drata za stubno mjesto. Ipak,

posjekli su mi šumu sa strane

gdje trebadaprođukablovi, sa

druge strane su napravili put

dadođudostuba, asamosumi

platili 600 eura za 150kvadra-

ta – rekao jeRadojević.

ETNO SELA

Žitelji Brezne žive od poljo-

privrede i turizma a da zbog

nemarnog odnosa koncesio-

naratrpevišestrukuštetu.Mi

-

lonja Blagojević navodi da tu-

risti izbjegavaju etno-sela.

– Niko neće da dođe i ošteti

automobile. Nedavno je je-

dan čovjek probio karter kod

pilane. Ko je tražio odšetu

platili smo… Zamislite obič-

nog seljaka koji živi od svog

rada, koji vozi auto ovim pu-

tem svaki dan i koji mora da

ulaženovacupopravkuauto-

mobilazatoštojenekostičući

profitoštetioput–žali seBla-

gojević.

Mještani su najavili da će sva-

kog dana od 7 do 17 sati bloki-

rati lokalni put za ekipeCGES

dok imse zahtjevi ne ispune.

S.DOKNIĆ

NIKŠIĆ

–Čopor vukova za-

klao je 16kozaČedomiru

BaletićuuSmrdušama, u

Banjanima. Vrijedni doma-

ćinkažeda se todesilo to-

komnoći dok suon i brat

spavali.

- Brat i ja smo nakon kosidbe

otišli na spavanje. Nijesmo ni-

šta čuli. Kad sam ustao, vidio

samdanamjeostalosvegapet

koza. Jedna koza je zaklana u

toru, na 100 metara iza kuće

jarac. Imao je 35 kila, a kada

smoganašli, višeodpola tijela

bilojepojedeno.Nekolikosto-

tina metara dalje, u kršu, na-

šao samtri zaklanekoze–pri-

čaBaletić.

On procjenjuje da je njihovo

imanje,,posjetilo“viševukova.

Govoreći o šteti, Baletić kaže

da iznosi par hiljada.

– Od 16 koza sedamsu bili ve-

liki jarčevi, čija je cijena više

od 150 eura, pet koza i četvoro

jaradi. Šteta je oko 2.000 eura.

Brat i ja živimo sami, drugih

prihoda nemamo, to je za nas

velika šteta –kazao jeBaletić.

S.D.

HERCEGNOVI

-Radnici

preduzećaParking servis

HercegNovi završili su iscr-

tavanjeUlicePut partizan-

skihmajki, aodponedjeljka

ćepočeti naplataparkinga

pocijenimjesta za žutuzo-

nu, odnosno0,50eura za sat.

Dnevnakartakoštaćepet

eura. IzParking servisaoba-

vještavajuda jedogovor

(ugovor) o iscrtavanjupar-

kingmjestanaobilaznici

okoOsnovne škole „Dašo

Pavičić“ sklopljen saupra-

vomškole, s obziromda se

radi ozamljištukoje jevla-

sništvo škole, odnosnoMi-

nistarstvaprosvjete.

-Diozarađenihsredstavaćese

mjesečnouplaćivatiOsnovnoj

školi „Dašo Pavičić“, od čega

će biti renoviran školski pro-

stor i obezbijeđena nova učila.

Prestalidiozarađenihsredsta-

va će biti usmjeren na uređe-

nje ulice oko škole – saopštili

su izParking servisa.

Objašnjavaju da će parking

oko škole biti naplaćivan to-

kom cijele godine. Tokom

školske godine zaposleni u

školi na tomdijelu će se parki-

rati sa posebnim karticama.

Dvorišteškolećebićeuređeno

za parkiranje vozila samo dok

traje školski raspust, tačnije

do 20. avgusta.

Ž.K.

CEDIS

Radovi u

13 opština

Nikšić:

Krvavi pir u Banjanima

HercegNovi:

Ugovor opštinskog preduzeća sa OŠ „Dašo Pavičić“

Dioprihodaodnaplate

parkingadobijaće škola

ŠTETAVELIKA:

Baletićpokazujezaklanog jarca

Plužine:

Mještani Gornje i Donje Brezne blokirali prolaz Crnogorskomelektroprenosnomsistemu

TražedaCGES saniraput,

aopština izgradi vodovod

Zahtijevamo da se

popravi put, dovede

voda u selo i pravično

obeštete vlasnici

privatnih imanja na

trasi dalekovoda,

koja su nezakonito

uzurpirana i uništena

– tvrde žitelji

CGES:

Učestvovaćemousanaciji

Iz CGES-a su najavili da će formirati komisiju

kojaćeutvrditioštećenjanaputuidaćeizvo-

đač radovaučestvovati usanaciji.

-Kaodruštveno-odgovornakompanija,inici-

rali smo sastanak samještanima. Predstav-

nici CGES-a saopštili su žiteljima da CGES

prekosvojihizvođačalokalniputuBreznima

koristi uposljednjedvijegodine, teda supo-

stojeći put, prije početka izvođenja radova

na trasiDVLastva–Čevo–Pljevljadevastira-

liinvestitorikojisugradiliTS„Brezna“iDV110

kV„Krnovo–Brezna“.Predložilismoformira-

nje stručne komisije sastavljene od pred-

stavnika CGES-a, izvođača Energomontaže

kao i mještana koja će obići put i pripremiti

tehničkespeci ikacijekojomtrebadasede i-

niše obim radova. Energomontaža će uče-

stvovati u sanaciji oštećenja koja suoni pro-

uzrokovali, aCGESobezbijediti dionovcaza

sanaciju puta – navodi se u saopštenju iz

CGES-a.

Iz te kompanije najavili su da će pokušati da

pomognumještanima u rješavanju proble-

ma snabdijevanja vodom te da imblokada

putapričinjavavelikuštetu.

-SvakidanblokaderadovaCGES-upričinjava

značajnetroškovejerjeizvođačspriječenda

realizujesveaktivnosti na terenuuskladusa

potpisanimugovorom–naveli su izCGES-a.

Govoreći o eksproprijaciji, oni ističu da je taj

postupak u reonu Brezana riješen skoro 99

odsto i da preostali slučajevi mogu pojedi-

načno, koristeći zakonomde inisanemeha-

nizme, doći dozadovoljavajućihrješenja.

CGES: Put uBrezni

prethodno sudevastirali

investitori koji su gradili

TS „Brezna“ i DV 110kV

„Krnovo – Brezna“

TVRDIDANIJEPRAVIČNO

OBEŠTEĆEN:

MirkoRadojević

ISTRAJAĆEUZAHTJEVIMA:

JučeuBrezni

Vukovi

zaklali

16koza

OBILJEŽENAPARKING

MJESTA :

UlicaPut

partizanskihmajki