Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE:

U Srednjoj stručnoj školi novimsmjerovima privukli najbolje đake

Lučonošeuče

zamedicinske

tehničare i frizere

VELIKOINTERESOVANJEZA„RADNIČKAZANIMANJA“:

Rožaje

Smjer medicinski tehničar otvoren je nakon 38 godina ameđu upisanima imamo

čak 18 lučonoša. Veliko interesovanje vladalo i za frizersko zanimanje gdje smo

upisali četvoro lučonoša i desetak odličnih đaka – kaže direktor škole Iso Bećović

ROŽAJE

–Osnovnu školuu

deset škola zvaršilo je 360

učenika. UGimnaziji i Sred-

njoj stručnoj školi,mjesta

za 332. Upis jeu toku, slo-

bodnihmjesta ima.

Uprava Srednje stručne škole

planira da upiše 220 đaka, a

do sada su popunjena 182

mjesta. Đaci mogu da biraju

između10smjerova i zanima-

nja. Najviše interesovanja je

pokazano za upis na dva nova

zanimanja - medicinski teh-

ničar i frizer.

Direktor škole Iso Bećović

ističe da na tim smjerovima

imajudosta prekobrojnih.

- Smjermedicinskog tehniča-

ra i zanimanje frizera otvore-

ni su ove godine i učenici su

pokazali ogromno intereso-

vanje. Smjer medicinski teh-

ničar otvoren je nakon 38 go-

dina i ogromno interesovanje

pokazuje da smo napravili

dobar izbor. Posebno raduje

podatak da među upisanim

budućimmedicinarima ima-

U Gimnaziji planiraju da upišu četiri odjeljenja, odnosno uku-

pno 112 učenika. Prema riječima direktora te škole Fejza Muri-

ća, do sada su upisali 90 đaka, ali očekuje da će predviđeni broj

biti popunjen.

- Gimnazija oduvijek prestavlja krovnu obrazovnu ustanovu u

opštini. O tome svjedoči podatak da smo bukvalno tokom sva-

kog upisa imali više prijavljenih od broja koji se prima i da su se

po pravilu prijavljivali najbolji učenici. Istina, za sada nemamo

prekobrojnih, što ne znači da ih nećemo imati. Sada imamo

više od 40 lučonoša, zatimodličnih đaka, kao i onih sa vrlodo-

brimuspjehom - kazao je Murić.

UGimnaziji ima

slobodnihmjesta

360

učenika završilo je ove

godine obrazovanje u

deset osnovnih škola

mo čak 18 lučonoša. Takođe,

veliko je interesovanje vlada-

lo i za frizersko zanimanje

gdje smo takođe upisali če-

tvoro lučonoša i desetak od-

ličnihđaka, štojezaistaveliko

iznenađenje. Ova profesija je

popularna među budućim

srednjoškolcima, jer se radi o

dualnom zanimanju. Mi smo

zajedno sa resornim mini-

starstvom, za buduće frizere

obezbijedili praksu kod po-

slodavaca –kažeBećović.

Ondodajedasvršenimosnov-

cima na raspolaganju stoje i

brojni drugi smjerovi.

-Nudimo imatraktivne smje-

rove kao što su zavarivač, li-

mar i keramičar. U pitanju su

zanimanja takozvanog trećeg

stepena i za sada je intereso-

vanje za njih slabije, tako da

smozaprva tri danaodpočet-

ka upisnog roka za smjer au-

tolimar i zavarivač upisali

svega četiri đaka, dok je na

smjeru za keramičara upisa-

no tri. S druge strane, intere-

sovanje za školovanje na

smjeru špeditersko-agencij-

skog tehničara i carinskog

tehničara je takođe veliko, ta-

ko da do sada imamo 31 pri-

javljenog učenika – kazao je

Bećović.

On ističe da je za zanimanje

kuvara upisano osam učeni-

ka, konobara četiri, na smjeru

ekonomski tehničar 14, a za

poljoprivrednog tehničara

školovaće se sedamRožajaca.

Bećović podsjeća da su 24

učenika koji se školuju za tro-

godišnja zanimanja, u prošloj

godini dobila stipendije te da

će ove godine biti stipendira-

no još 15novihđaka.

-Smatramdatojedanodrazlo-

ga povećanog interesovanja

učenikazatrogodišnjesmjero-

ve –kaže on.

F.KALIĆ

BUDVA

- Javnopreduzeće

zaupravljanjemorskimdo-

bromje završilo rekonstruk-

cijubetonskogplatoana

gradskoj plaži Pizana, koja je

oštećenausljedvelikog

plimskog talasaminule zime

- saopšteno je iz togpredu-

zeća. Zaovaj posao izdvoje-

no je 7.200eura.

Morsko dobro je početkom

maja pripremilo kupalište na

plaži Pizana za predstojeću

sezonu. Zbog bezbjednosti

kupačaograđena jebovama sa

morske strane cijelom duži-

nom, a postavljene su i kante

za otpatke. Na kupalištu je od

junaobezbijeđena i spasilačka

služba.

- Uklonjen je objekat na plaži

Đevištenje. Izvođač radova bi-

lajefirmaMontalizPodgorice,

a završeni su 15. juna. Vrijed-

nost tog posla iznosila je 2.800

eura - navedeno je u saopšte-

nju. Planom je predviđeno i

obnavljanjeogradena stazi ko-

ja vodi doplažeMogren.

T.Č.

Uređeneplaže

Pizana i Đevištenje

BUDVA:

Aktivnosti Morskog dobra

BIJELO POLJE:

Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović“ proslavila je 92 godine rada

Haris iMilošđaci generacije

BIJELOPOLJE

-Uzhimnu,

kulturno-umjetnički pro-

grami dodjeludiplomaLu-

čabjelopoljska gimnazija

proslavila je92godinepo-

stojanja.

Direktor Gimnazije ,,Miloje

Dobrašinović“Milko Kovače-

vić svimmaturantima poželio

je srećan završetak učenja i

upis željenog fakulteta.

- Želim da vam diploma zna-

nja i svjetlosti obasjava put u

koji ste puni života upravo

krenuli. Luča je vaš putovođa i

neka vas dovede do mjesta

ostvarenjavašegživotnogcilja

i sreće. Zahvalnost i priznanje

svimavama, kao i vašimprofe-

sorima i mentorima, što ste

svojim izvanrednimrezultati-

ma sačuvali dignitet naše ško-

le, najvažnije ustanove obra-

zovanjaunašemkraju-poručio

jeKovačević učenicima.

Za đake generacije proglašeni

su Haris Majstorović i Miloš

Janketić. Predsjednik škol-

skogodboraDžemalLjušković

diplomeLučaAuručiojeiSve-

LUČUDOBILA33ĐAKA:

Sa svečanosti uGimnaziji

tlani Kojović, Maliku Kovače-

viću, Rašidu Koliću, Jasmini

Kajabegović, Aleksandru La-

zareviću, EmiMartinović, An-

drei Sarić, AleksandruFurtuli,

Nadeždi Cmiljanić, Tijani Pe-

trić,NatašiNišavić,MiliciKar-

ličić i Veri Lukić.

DiplomaLučaBdodijeljena je

Adelisi Ćeranić, Selmi Bego-

vić,NovakuSlavkoviću,Dragu

Popoviću, Editi Crnovršanin,

Ratki Đogović, Elmiru Buča-

nu, Irmi Badžić, Dajani Kolić,

Anidi Međedović, Anđeli Vu-

kićević,LazaruRakonjcu, Sari

Dulović, Harisu Dizdareviću,

Pavlu Jevriću, Melisi Zaimo-

vić, Andrei Femić, Enisi Čin-

drak,VeselinuBaltiću iDanilu

Madžgalju.

V.Šb.

UKLONJENI TRAGOVINEVREMENA:

Pizana

MOJKOVAC

- Sekretarijat

za opštuupravu i druš-

tvene djelatnosti donio je

odlukuo raspodjeli sred-

stava sportskimklubovi-

ma za ovugodinu.

Za aktivnosti 11 klubova iz

opštinske kase biće izdvoje-

no 35.970 eura.

Atletski klub Tara dobiće

11.467 eura, 9.024 eura za

rukometni klub Mojkovac

2005. i fudbalski klub Brsko-

vo 7.352.

Slijede FK Serdar koji će od

opštine dobiti 3.670, stre-

ljački klub Brskovo sa 3.477,

stonoteniski klub Mojkovac

sa 2.826, skijaški klub Bje-

logrivac sa 2.550, JU JITSU

Ipon sa 1.634 eura, šahovski

klub Brskovo sa 1.527 eura.

Sportsko-ribolovni klub Flaj

išing Ravnjak dobiće 760 i

ribolovni klub Tara 707 eura.

M. N.

Mojkovac

Za 11 klubova

35.970eura

BIJELOPOLJE

- Prva sjed-

nicaSkupštineopštineBijelo

Polje će seodržati 28. juna sa

početkomu 10časovau sali

Skupštineopštine–objavlje-

no jena sajtuopštine.

Na dnevnom redu biće izvje-

štajOpštinske izbornekomisi-

je o konačnim rezultatima za

izbor odbornika u Skupštini

opštine, održanih 27. maja, za-

timpotvrđivanjemandata od-

bornika i izbor predsjednika

Skupštine opštine.

T.Č.

Bijelo Polje

Prva sjednica

SO28. juna