Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 21. jun 2018.

CrnomGorom

TIVAT

Crveni krst CrneGore

uručio je pet zlatnih i 10 srebr-

nih priznanja pojedincima koji

su dugogodišnjimzalaganjem

pomagali rad te humanitarne

organizacije.

Zlatno priznanje Crvenog krsta

dobili su Petar Milošević, Nada

Kovačević, Silvana Mamula,

Jadranka Reković Kašćelan i

Ivica Tošev, a srebrnimprizna-

njemnagrađeni su: Dragan

Kordić, Nevena Božović, Sne-

žana Kršikapa, Katica Čavor,

Kristina Petrović, Biljana Noko-

vić, Vera Janjatović, Jovanka

Vujačić, Lidija Vujović i Slavica

Vulanović. Priznanja su im

uručili predsjednica Skupštine

CK Tivat Snežana Kršikapa, i

sekreatr organizacije Duško

Božović.

- Dobitnici priznanja su dugo-

godišnji saradnici- volonteri

i poštovaoci rada CK koji će i

u budućnosti radom i zalaga-

njempomoći rad naše humani-

tarne organizacije - naglasila je

Kršikapa.

S. K.

POMAŽURADCRVENOGKRSTA:

Nagrađeni pojedinci

TIVAT:

Crveni krst nagradio 10 pojedinaca

Humanistima zlatna

i srebrnapriznanja

Zlatno priznanje

Crvenog krsta Crne

Gore dobili su: Petar

Milošević, Nada

Kovačević, SilvanaMa-

mula, JadrankaReković

Kašćelan i Ivica Tošev

HERCEGNOVI

Na zahtjev

mještana Sutorine i Mojdeža

preduzeće Vodovod i kanali-

zacija izgradilo je cjevovod u

dužini 550metara kroz Tijesni

klanac. Cijevi su položene

duž postojećeg šljunkovitog

puta, koji vodi od Sutorine

ka Mojdežu, a koji treba da

bude asfaltiran i postane dio

lokalne putne mreže. Posao

je koštao oko 15.000 eura, a

inansirao ga je novski Vodo-

vod.

Radovi su započeli 22. maja,

a voda je duž cijele dionice

potekla nakon osamdana,

iako su radovi potrajali do

nazad četiri dana. Cjevovod je

prečnika 50mm, sa ugrađe-

nih 11 priključnih šahtova i dva

podzemna hidranta. Od pri-

ključnih šahtova, kako saop-

štavaju iz Vodovoda, omogu-

ćene su veze snabdijevanja za

objekte u daljimnaseljima, u

širem zahvatu.

Ž. K.

HERCEGNOVI:

Ispunjen zahtjevmještana

Izgrađenvodovod

uTijesnomklancu

ULCINJ:

Revizori o projektu vodosnabdijevanja

Različito tumačeZakon

ouređenjuprostora

ULCINJ

Tender za izvođača

radova za projekat vodosnab-

dijevanja i odvođenja otpadnih

voda za koji se opština Ulcinj

zadužila 20.000.000 eura

kod Njemačke razvojne banke

– KFW, trebalo bi da bude raspi-

san u septembru ili oktobru.

To je kazala v.d. direktora

Vodakoma, Nada Krivokapić

prilikom sastanka sa predsjed-

nikomulcinjske opštine Ljorom

Nrekićem i predstavnikom

banke KFWDirkomValerije-

nom.

Nrekić je, saopšteno je iz lokal-

ne uprave, naglasio da je taj

projekat veoma važan za Ulcinj

i da su sve opštinske službe na

raspolaganju kako bi što prije

počela realizacija.

Krivokapić je objasnila da su se

pojavili problemi sa kompani-

jom koja treba da radi reviziju

projekta zbog različitog tuma-

čenja Zakona o planiranju pro-

stora i izgradnji objekata, ali da

su na dobromputu da to riješe.

Projekat obuhvata obnovu

i izgradnju 65,3 kilometara

vodovodne mreže. U prvoj fazi

planira se, pored ostalog, i reha-

bilitacija izvorišta i pumpnih

stanica, rekonstrukcija posto-

jećeg rezervoara kapaciteta

1.600 kubika u Bijeloj Gori, te

izgradnja dva nova rezervoara

kapaciteta 6.000 kubika i 300

kubika u Brajši i Đeranama.

Planirane mjere obuhvataju i

rekonstrukciju kanalizacione

mreže u užemgradskom jez-

gru i podmorskog ispusta Đera-

ne.

I. T.

MANJIGUBICINAMREŽI:

Novi vodovod

BUDVA

Pješačka stazau

Petrovcu, kojavodi tune-

lomdouvalePerazićaDo,

bićeočišćena sljedeće sed-

mice - kazao jePobjedi ko-

ordinator za investicijeu

Javnompreduzećuza

upravljanjemorskimdo-

bromRajkoRadulović.

Redakciji Pobjede javila se

grupa mještana iz Petrovca

koji sukazali da jeuuvali kod

hotela ,,As“ staza blokirana

gomilomkamenjazbogkojeg

nemoguda se spustenadvije

obližnjeplaže, kaonidadođu

do Reževića gdje se nalazi

BUDVA:

PreduzećeMorsko dobro o primjedbama žitelja Petrovca

NEVRIJEMEUMARTUPOGORŠALO

SITUACIJU:

StazauPerazićaDolu

Grupamještana iz Petrovca ne-

goduje zbog toga što je uuvali kod

hotela ,,As“ staza blokirana gomilom

kamenja zbog kojeg nemoguda se

spuste na dvije obližnje plaže, kaoni da dođudo

manastira uReževićima

manastir.

Oni tvrde da su se u više na-

vrata obraćali nadležnima iz

opštine Budva, koji su im

obećalidaćeriješitiproblem.

Iz opštine su demantovali da

su ih građani kontaktirali po

tom pitanju i istakli da se ta

staza nalazi u zoni morskog

dobra, štoznačidanijenjiho-

va nadležnost.

Rajko Radulović iz Službe za

uređenje i izgradnju mor-

skog dobra objašnjava da je

problem počeo prije dvana-

est mjeseci kada se kamenje

odroniloodbrdaubliziniho-

tela koji se godinama gradi.

HERCEGNOVI

Od danas u

MZ Bijela počinje da radi ispo-

stava Građanskog biroa opštine.

- Na ovaj način je građanima na

rivijeri olakšana komunikacija

sa lokalnomupravom i ostva-

rivanje prava - objašnjavaju iz

Službe za zajedničke poslove i

informacione sisteme.

Ispostava Građanskog biroa u

Bijeloj obavljaće poslove prije-

ma zahtjeva i izdavanja potvrda

o predaji i vrsti dokumentacije

koja je predata, izdavanje potvr-

da o životu koje se mogu izda-

vati po standardnoj proceduri i

ovjeravati zaduženimpečatom,

kao i ovjeru knjige gostiju po

standardnoj proceduri, saop-

šteno je iz opštinske službe za

informisanje.

Građanski biro u Bijeloj biće

otvoren svakog radnog dana od

8 do 12 sati.

Ž. K.

TIVAT

Maslinarskodruš-

tvo „Boka“ tokomljetaorga-

nizovaćeuzpodrškuTuri-

stičkeorganizacije četiri

sajamskemanifestacijena

kojima će sepredstavitima-

slinovoulje, proizvodi od i

nabazimasline, auponudi

ćebiti i kozmetički prepara-

ti i suveniri. Prvapodnazi-

vom„Bokeškamaslina“ je

održanapreksinoćna grad-

skoj rivi Pine, abrojni posje-

tioci uživali suuponudi 20

izlagačaodUlcinjapadoBo-

ke.

Uzmaslinke i ulje, uponudi su

bili i pršuta, sir i vino, med, so-

kovi i ostali domaći proizvodi.

Maslinarsko društvo „Boka“ i

Tivat su vezani još od 2003.

godine, od osnivanja te nevla-

dine organizacije i njenog re-

gistrovanja uTivtu. Od tada je

Tivat ozvaničen i kao Grad

masline i Grad maslinovog

ulja, abiojepotpisnikosnivač-

kog statutaMrežemediteran-

skihgradovauljauItaliji, čime

je Crna Gora stekla status ze-

– Situacija na stazi pogoršala

se zbog velikih talasa usljed

nevremena koje se desilo

krajemmarta.Morsko dobro

raspisalo je tender za izvođa-

ča radovakoji ćeosimsanira-

nja te staze obavljati još ne-

koliko hitnih intervencija u

zonimorskogdobra. Izvođač

radova firma ,,V-projekt“ iz

Nikšićapočeće raščišćavanje

staze u dužini 150 metara

krajemsedmice, čimodabere

odgovarajuće mašine kojima

će razmaknuti kamenje. Sta-

zabi trebalodabudeprohod-

na sredinom sljedeće sedmi-

ce –kazao jeRadulović.

I.T.

Herceg Novi

UBijeloj

otvoren

Građanski

biro

TIVAT:

Održana „Bokeškamaslina“, učestvovalo 20 izlagača

Feštapršute, sira, vina imeda

mlje osnivača te međunarod-

ne organizacije.

Promocijaidegustacijadoma-

ćih proizvoda završena je na-

stupom muzičkog sastava

„FanKulo“.

S.K.

SAMODOMAĆE:

Štandovi na rivi Pine

Problem je počeo prije dvanaest mjeseci kada se kamenje odronilo od brda u blizini

hotela. Situacija se pogoršala zbog velikih talasa usljed nevremena koje se desilo

krajemmarta – kaže Rajko Radulović iz Službe za uređenje i izgradnjumorskog dobra

Očistiće stazuu

PerazićaDolu

naredne sedmice