Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Društvo

PODGORICA-

Predsjednica

Samostalnog sindikata

zdravstvaLjiljanaKrivoka-

pić, koja jeodnedavnoposta-

la i prva ženapredsjednica

SkupštineSaveza sindikata

CrneGoreu istoriji sindika-

lizma, poručila jeurazgovo-

ruzaPobjeduda će seboriti

kakozaprava žena, tako i rje-

šavanjeproblema članstva.

Poručila je i da sindikalna bor-

bapredstavljaaktivnostsvakog

sindikalca pojedinačno, plus

timski rad, jer sindikat ne čine

pojedinci, negoonpodrazumi-

jevamasovnost.

Ističe da je u Sindikatu sve više

mladih ljudi.

-Mladi prepoznaju rad SSCG i

višeod50odstonovoizabranih

predsjednika granskih sindi-

kata su mlađi ljudi - kazala je

Krivokapić.

Pravažena

Odbor žena u ovoj radničkoj

asocijaciji zamro jeunazadgo-

dinu, tako da je prva stvar koju

će Krivokapić inicirati konsti-

tuisanje ovog tijela.

- Osim toga radićemo na pro-

gramima za druge izvore fi-

nansiranja osim članarine.

SSCG se više ne može finansi-

rati samo iz članarine. Morate

imati neke akcije koje će po-

drazumijevati da budete i me-

nadžer u ovoj asocijaciji. Da

stvarate neku dobit kaja bi se

dijelila zaposlenima. Moraće

ponovo da zaživi neki oblik

fonda solidarnosti koji će po-

drazumijevati pomoć zdrav-

stveno i siromašno ugroženi-

ma - kazala jeKrivokapić.

Najavila je da će nastaviti bor-

bu za donošenje svih akata na

nacionalnomnivouukojimaće

kao partner tripartitno uče-

stvovati sindikat.

- Mi kao asocijacija koja ima

članstvo i dokazan značaj na

nacionalnom nivou bićemo

jednako zastupljeni. Prioritet

nam je i gradnja stanova kako

preko Fonda, tako i preko dru-

gih zadruga koje su formirane

u okviru ustanova kao što su

prosvjeta, zdravstvo, pa i poli-

cija - kažeKrivokapić.

Ona smatra da SSCGmora biti

prepoznat kao institucija koja

je gigant u zemlji.

- Imali smo reprezentativnost

savišeod30.000članova,vidim

da se članstvo vraća. Kada ima-

te problemsa poslodavcemtra-

žitenekog kome ćete se obratiti

i morate da imate instituciju sa

besplatnom pravnom pomoći

kako biste izašli na kraj sa pro-

blemom- navodi Krivokapić.

Članstvo se, naglašava naša sa-

govornica, stiče aktivnošću

svakog pojedinca.

- Ako neko stekne povjerenje u

vasiakovasprepoznajekaodo-

brog, kvalitetnog i požrtvova-

nog, kao nekog ko se bori za

pravazaposlenihonćevampri-

stupitijeruvamavidivaljanogi

kvalitetnog partnera. Ukoliko

ste, međutim, inertni i nepre-

poznati,ondaćeičlanstvodase

osipa, nećevamvjerovati i pita-

će se zašto plaćaju članarinu.

Vi, u tom slučaju, ne zastupate

višeinteresezaposlenih.Znači,

aktivnost svakog pojedinačno,

plus timski rad uslov su za ma-

sovnost - poručuje naša sago-

vornica.

Osnovni problem našeg druš-

tva je, kako kaže, u oslabljenoj

privredi.

- Kada imate profitabilne fir-

me, vi se odatle i dodatno fi-

nansirate. U našoj zemlji

650.000 stanovnika stvarno

može da živi u izobilju. Turi-

zam je važna grana, ali ne turi-

zam koji će trajati mjesec i po

nego cijele godine. Bez ekono-

mije i mini preduzeća ne mo-

žemobitijaki.FondoviEUdaju

mogućnosti za oživljavanje

agrara, mini farmi... Vjerujem

da će oživjeti naša ekonomija

– ističeKrivokapić.

Naglašava da će se boriti da za-

stupljenost žena u rukovode-

ćimstrukturama bude veća.

- Savez sindikata se pridržava

smjernicada20do30odstože-

na bude raspoređeno u uprav-

ljačkim organima i da budu

ravnopravne.Moramoseboriti

protiv tradicionalizma koji po-

stoji u našoj zemlji – kaže Kri-

vokapić.

U Sindikatu zdravstva, na či-

jem je ona čelu, ravnopravnost

je, ističe, zastupljena, ali je „u

drugimsferama tomalo teže“.

Zdravstvo

Krivokapić je 7. juna prošle go-

dine ponovo izabrana za pred-

sjednicu Sindikata zdravstva.

To je njen drugi mandat u ko-

jem će, kako kaže, raditi na

podmlađivanju članstva.

- Svako je zadužen da iz svoje

zdravstvene organizacije do-

vede na sastanke nekog mla-

dog kako bi učili. Sindikalizam

je nešto što traži uključivanje

svih. Podmladili smo članstvo

zavišeod60odstobiranjemza

mlađe ljude predsjednika sin-

dikalnih organizacija zdrav-

stvenih ustanova - kazala je

Krivokapić.

Formirali su Odbor mladih,

Odbor žena i Odbor za među-

narodnu saradnju, a djeluju i

nameđunarodnoj sceni.

- Vratite se sindikatu. Zajed-

nički možemo bolje – poručila

jeKrivokapićsvimradnicimau

našoj zemlji.

n.KovaČevIĆ

CETINJE-

Uprostorijama

Matice crnogorske, ogranak

Cetinje, na skromnoj sveča-

nosti, uručena jeosamnaesta

nagradaUdruženjaCrnogo-

racaAmerike (UCA) sa sjedi-

štemuSanFrancisku, ana-

gradu jedobilaKristina

Marković, najbolji đakcetinj-

ske gimnazijeu školskoj

2017/18. godini.

KristinaMarkovićjenagrađena

za postignute rezultate u dosa-

dašnjemškolovanju, tenagrade

na školskim, državnim i regio-

nalnim takmičenjima i vanna-

stavnimaktivnostima.

Publicista Marko Špadijer, je-

dan od osnivača Matice crno-

gorske i njen dugogodišnji ge-

neralni sekretar, u kratkoj

besjedi osvrnuo sena „rađanje“

ideje o nagrađivanju najboljeg

đaka na Cetinju, kao i na još niz

humanitarnih akcija Cetinjana

Iva Đukanovića i Blaža Sreda-

novića rodnom gradu, koji su i

osnivači UCA sa sjedištem u

SanFrancisku.

Novčanu nagradu u iznosu od

1.000 eura ovogodišnjoj dobit-

nici uručila je Seka Vučićević,

sestradarodavca i predsjednika

Udruženja Crnogoraca Ameri-

ke IvaĐukanovića.

Kristina Marković kazala je da

status đaka generacije za nju

predstavlja priznanje za trud i

rad u prethodne četiri godine, a

iznad svega veliku čast i pod-

strek za dalje usavršavanje.

- To je kruna za iskustvo i zna-

njekoje samstekla i snažanvje-

tar u leđa za moju budućnost.

Zahvaljujem školi, Udruženju

Crnogoraca Amerike, gospodi-

nu Ivu Đukanoviću i Matici cr-

nogorskoj za ovu divnu nagra-

du–kazala jeMarković.

Ona planira da upiše Pravni fa-

kultet Univerziteta Crne Gore,

a namjerava da završi i studije

kineskog jezika uPodgorici. Bi-

la je predstavnica CrneGore na

programu BFTE američke vla-

de (Benjamin Franklin Transa-

tlanticFellowship),predstavni-

ca Cetinja na muzičkom

takmičenju „CrnaGora u ritmu

Evrope“. Članica je i nekoliko

NVO - Američki ugao, KUD

„Njegoš

“iOmladinskiklub.Ka

-

ko kaže, obožavaCetinje.

V.P.

PODGORICA–

U Kliničkom centru Crne Gore prvi put je urađena

savremena metoda liječenja atrijalne fibrilacije (poremećaja srča-

nog ritma) upotrebom radiofrekventne energije uz korišćenje kate-

tera sa senzorom – saopšteno je iz te ustanove. Kako su pojasnili,

atrijalna fibrilacija je poremećaj srčanog ritma koji nastaje u pretko-

morama i predstavlja najčešću aritmiju koja zahtijeva liječenje.

- Uvođenjemnavedene metode naša ustanova prati evropski

trend liječenja atrijalne fibrilacije. U odnosu na standardnu tehniku,

tokommetode su upotrijebljeni savremeni kateteri sa senzorom

koji optimizuje kontakt vrha katetera i tkiva, čime se povećava

uspješnost, poboljšava bezbjednost i smanjuje vrijeme trajanja

procedure - naveli su u saopštenju. Tumetodu izveo je kardiolog

KCCG dr sc. med. Mihailo Vukmirović sa konsultantom iz Klničkog

centra Srbije kardiologomdr NebojšomMujovićem. Iz KCCG napo-

minju da je pacijent u dobromopštem stanju otpušten na kućno

liječenje.

K. J.

PODGORICA–

Organizacija

crnogorskih studenatau

inostranstvuuputila jeotvo-

renopismoministrupro-

svjeteDamiruŠehovićuu

kompredlažukreiranjepro-

grama finansiranja talento-

vanihučenika i studenata

koji bi na transparentan i

blagovremennačindozvolio

svimadapod jednakimuslo-

vima zatražepodršku.

Smatrajudajetakavmodelbo-

lji od „prepoznavanja i proce-

suiranjamolbizaindividualne

slučajeve“.

Njihovopismouslijedilojena-

kon š to j e s tudentk inj i

Prirodno -matematičkog

fakulteta Nini Bošković, koja

je uz samo 19 kolega iz svijeta

primljenanamasterprogramu

kliničke embriologije na

Oksfordu,izMinistarstvapro-

svjeteobećanapomoćzaizmi-

rivanje dijela školarine.

Organizacijacrnogorskihstu-

denata u inostranstvu pohva-

lila je što je resor na čijem je

čelu Šehović odlučio da joj

pomogneiprepoznaovažnost

studiranja mlade osobe iz Cr-

neGorenajednomodvodećih

programa visokog obrazova-

nja u svijetu.

- Ipak, kroz dugogodišnji rad

i informacije koje imamo

procjenjujemo da je oko 17

odsto od 1.300 crnogorskih

studenata u inostranstvu (ne

računajući zemlje regiona)

na nekim od 200 najbolje

rangiranih univerziteta po

šangajskoj i QS listi, teda seu

prosjeku 25 studenata godiš-

nje bori za sredstva za neke

od vodećih programa viso-

kog obrazovanja u svijetu.

Stoga, Nina nije jedina osoba

kojoj bi koristila pomoć ova-

kve vrste – naglašeno je u pi-

smu.

Oni predlažu da, umjesto di-

rektnog stipendiranja, Vlada

pruži kreditne garancije za

listu izabranihstudenatakoji

potvrde plasman na neki od

vodećih programa visokog

obrazovanja na svijetu i po-

kažudasuseaktivnoborili za

druge vrste finansija.

- Cilj je omogućiti ovim stu-

dentima da potrebna sred-

stva dobiju od crnogorskih

finansijskih institucija ili na-

cionalnog investicionog fon-

da pod povoljnim kreditnim

uslovima i sa grejs periodom

od minimum četiri godine

nakon završetka studija. Do-

datno, Vlada bi mogla da

omogući direktno finansira-

nje dijela otplate ukoliko se,

poslije završenih studija,

mladi vrate u Crnu Goru na

tri, pet ili 10godina–naveli su

iz Organizacije crnogorskih

studenata u inostranstvu.

Dugoročno, kako jenapisano,

predlažu kolaborativni rad

institucija, kompanija i orga-

nizacija na kreiranju održi-

vog i naprednog programa

stipendiranja. U saradnji sa

Fondacijom „Visin“, kako su

naveli, već su počeli rad na

svakomod tri prijedloga.

Iz kabineta ministra Damira

Šehovića Pobjedi je saopšte-

no da je onuvijek raspoložen

da čuje konstruktivne suge-

stije, posebno mladih ljudi

zbogkojihje, izmeđuostalog,

i inicirao osnivanje Fonda za

kvalitet i talenat.

J.B.

Predsjednica Skupštine SSCG najavljuje veće učešće žena u ovoj organizaciji

Krivokapić: Uplanu

programi zadodatne

izvore finansiranja

Prioriteti su da SSCG

stane na stabilne

noge i počne da

pomažematerijalno

i zdravstveno

ugroženim. Uplanu

je podmlađivanje

članstva i gradnja

stanova – poručila

je u razgovoru za

Pobjedu Ljiljana

Krivokapić

Saceremonijeuručenja

nagradeuMatici crnogorskoj

Nagrada Udruženja Crnogoraca Amerike

KristiniMarković

uručeno 1.000eura

Klinički centar

Savremeni pristup liječenju

poremećaja srčanog ritma

LjiljanaKrivokapić

Planzapovećanjezaradauzdravstvu

Što se tiče povećanja zarada u zdravstvu, Kri-

vokapić ističe da su već počeli akciju. Dostavili

su svoj prijedlog Ministarstvu zdravlja kako da

se radi obračun zarada u narednomperiodu.

- Dobili smo uvjeravanja da će to dobro iza-

nalizirati. Na posljednjem sastanku, prije dva

mjeseca, ministar nas je obavijestio da je Vlada

donijela odluku da neće biti povećanja zarada

u javnom sektoru zbog fiskalne konsolidacije.

Moj odgovor je bio da mi nijesmo nikada ni

povećavali zarade pridržavajući se zakona, mi

smo na razne načine morali da se borimo - bilo

putem štrajka, bilo putemprotesta nezado-

voljstva ili prekida rada u trajanju od pola sata,

kada smomolili ljude da imaju razumijevanje

za sektor zdravstva - kazala je Krivokapić.

Ona ističe da su zdravstveni radnici uvijek bili ti

koji su bili poluga za socijalni mir, a da niko nije

imao sluha za njihove potrebe.

- Zdravstveni radnici u Crnoj Gori imaju najma-

nja primanja od svih zemalja bivše Jugoslavije,

izuzev Makedonije – ističe Krivokapić.

Organizacija crnogorskih studenata u inostranstvu pisalaministru Šehoviću

Osmisliti dugoročni program

finansiranjaza sve talentovane