Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Društvo

proces koji zahtijeva vrijeme –

kazala jeRadošević-Marović.

Nacrtom zakona su, prema nje-

nimriječima, posebno normira-

ni izdržavanje između partnera,

starateljstvo,adetaljnosureguli-

sani imovinski odnosi partnera.

-Partneriimajupravonameđu-

sobnonasljeđivanjeiutomdije-

lu predviđena je i primjena Za-

kona o nasljeđivanju. Nacrtom

je regulisan i poreski status par-

tnera. Partneri su u pogledu

prava i obaveza, u sistemu

zdravstvenog osiguranja i zašti-

te, izjednačeni sa pravima svih

drugihosiguranika, a isto takou

pogledupravaizsocijalneidječ-

je zaštite – navela je Radošević-

Marović i zaključila da omogu-

ćavanjem osobama istog pola

ostvarivanjeovihpravaničimse

ne ugrožavaju niti umanjuju

pravadrugih.

Predsjednik političke partije

PravaCrnaGoraMarkoMilačić

rekaojedajetoanticivilizacijski

zakon.

- Ovo je i duboko antiporodični,

ali i antiustavni nacrt zakona,

zbog toga što mi ovdje imamo

surogat braka, podvalu da nije

riječ o braku, a zapravo se na

mala vrata želi uvesti homosek-

sualni brak i uništiti institucija

braka–kazao jeMilačić.

J.B.

PODGORICA

–Nedavno

razriješena generalnadi-

rektoricaRadio-Televizije

CrneGoreAndrijanaKadi-

japrihvatila jeponuduv.d.

generalnogdirektoraBoži-

daraŠundićadabude anga-

žovanakao stručna sarad-

nicaukancelariji za ljudske

resurse– saznajePobjeda.

Informaciju su nampotvrdili

Kadija i Šundić.

- Andrijana je tražila da, za

sada, ne radi ništa što jepove-

zano s programom, a ja sam

joj, poštujući zakon i njenu

želju, ponudio mjesto u kan-

celariji za ljudske resurse.

Nakon veoma korektnog raz-

govorakoji smoobavili, ona je

toprihvatila - rekao je Šundić

Pobjedi.

On jekazaodaKadijanijena-

vela razloge zbogkojihne že-

lidasepojavljujeuprogramu,

ali da je ponuđeno mjesto

smatrala prihvatljivim.

Kadija ni za naš list nije deta-

ljisala zbog čega sada neće

pred kamere, ali je kazala da

bi željela, u nekom budućem

periodu, ponovodaradinovi-

narski posao.

- Prihvatila sam Šundićevu

ponudu, sve je u redu. Na od-

moru sam, a nakon što se vra-

tim dolazim na novo radno

mjesto. Naravno, u nekom

narednom periodu voljela

bihda sevratimprofesiji - ka-

zala jeKadija.

Šundić je, kako smo u pone-

djeljak objavili, direktoruTe-

levizije VladanuMićunoviću

ponudio mjesto savjetnika

generalnog direktora Javnog

servisa, a to je funkcijakoju je

onobavljaoprijenego je ime-

novan za v. d. generalnog di-

rektoraRTCG.

Hoće li Mićunović prihvatiti

novo radno mjesto biće po-

znato do kraja sedmice, kada

ističe rok da se izjasni na ini-

cijativu za razrješenje koju je

pokrenuo Šundić.

- Naveo sam tri jaka razloga

za tu inicijativu. Razgovarali

smo i stekao samutisak da će

prihvatiti da radi kao savjet-

nik generalnog direktora

RTCG, a to je funkcija koju

sam ja obavljao - kazao je

Šundić ranije zaPobjedu.

Podsjetio je da je proceduru

za razrješenje Mićunovića

pokrenuozbogugovoraopo-

slovnojsaradnjiJavnogservi-

sa sa NVO Centar za građan-

skoobrazovanje, neusvajanja

Programsko-produkcionog

planaTelevizijeCrneGoreza

2018. godinu, ali i zbog pro-

pusta menadžmenta prili-

kom iznošenja podataka o

gledanosti elektronskih me-

dija uCrnoj Gori.

K.J.

PODGORICA

–Našadržava

jepreduzela sveneophodne

mjerekakobi seuspješno

suočila samogućimtalasom

ilegalnihmigracija, ali jepo-

trebna tijesna saradnja svih

evropskihdržavakakobi ri-

zicimasovnihmigracijabili

svedeni naminimum- ocije-

nio jeministarunutrašnjih

poslovaMevludinNuhod-

žić.

On je jučena sastankuuBrise-

lunakojemsu,napozivevrop-

skog komesara za unutrašnje

poslove i migracije Dimitrisa

Avramopulosa, učestvovali i

ministri unutrašnjih poslova

Albanije, Bosne i Hercegovi-

ne, Kosova, Makedonije, Srbi-

je, Bugarske i Austrije, pozvao

na čvršću saradnju država u

suočavanju sapitanjemilegal-

nihmigracija.

- To je problem koji mora za-

jednički da se rješava s akcen-

tomnapoštovanjehumanitar-

nih standarda i ljudskihprava.

Crna Gora je spremna da pre-

duzme sve mjere kako bi

ostvarila blisku saradnju sa

susjedima, sa zemljama mo-

guće destinacije, kao i zemlja-

ma porijekla, sa ciljem što efi-

ka sn i j eg suočavan j a s a

problemommasovnih migra-

cija –poručio jeNuhodžić.

Podsjetio je da je naša Vlada

još 2015. godine usvojila plan

djelovanja u slučaju velikog

prilivamigranata.

- Planom, koji je usklađen sa

međunarodnim standardima,

obuhvaćenesulokacijemogu-

ćihprelazanagranicamaCrne

Gore, logistički centri, eviden-

cija, ljudski resursi, smještajni

kapaciteti, zdravstvena i soci-

jalna zaštita, pravna pomoć,

transport i, naravno, bezbjed-

nosna pitanja – naveo je Nu-

hodžić.

Istakao je da je Crna Gora us-

postavila saradnju sa zajed-

ničkim graničnim patrolama

susjednih zemalja, da odlično

sarađuje sa „Fronteksom“ i

dosljedno realizuje sporazu-

me o readmisiji.

EvropskikomesarAvramopu-

los rekao jedaseoddržavaZa-

padnog Balkana očekuje da

ojačaju kapacitete graničnih

policija, smještajnekapacitete

i prihvatne centre, kao i da

uskladezakonodavstvauobla-

stima migracija, međunarod-

ne zaštite, vizne politike i za-

štite granice sa evropskom

pravnomtekovinom.

- Zapadni Balkan po pitanju

upravljanja granicama može

računati na punu podršku

Evropske komisije i pomoć u

finansijskom, ekspertskom i

tehničkomsmislu–poručio je

on.

J.B.

Doskorašnja generalna direktorica RTCG raspoređena na novo radnomjesto

Kadijaće sebaviti

ljudskimresursima

Planom iz 2015, koji je usklađen sameđunarodnimstandardima,

obuhvaćene su lokacijemogućihprelaza na granicamaCrneGore,

logistički centri, evidencija, ljudski resursi, smještajni kapaciteti,

zdravstvena i socijalna zaštita, pravna pomoć, transport i, naravno,

bezbjednosna pitanja – naveo jeministarMevludinNuhodžić

AndrijanaKadija

SARADNJAKLJUČNA:

SasastankauBriselu

Ministar unutrašnjih poslovaMevludin Nuhodžić naministarskomsastanku u Briselu

Problemilegalnihmigracija

morasezajednički rješavati

Ministar unutrašnjih poslova

Austrije Herbert Kikl juče je

na sastanku sa Nuhodžićem

rekao da ta država prepozna-

je napore koje je Crna Gora

ostvarila na planu vladavine

prava, te da podržava našu

evropsku integraciju.

Kikl je najavio da će Austrija

od 1. jula, kada preuzme

predsjedavanje Savjetom

Evropske unije, nastaviti da

pruža snažnu podršku Crnoj

Gori.

- Važno je da Crna Gora

postane u bliskoj budućnosti

članica Evropske unije –

poručio je on.

AustrijaprepoznajenaporeCrneGore

Prihvatila samŠundićevu ponudu,

sve je u redu. Na odmoru sam, a

nakon što se vratimdolazimna

novo radnomjesto. Naravno, u

nekomnarednomperiodu voljela

bih da se vratimprofesiji - rekla je

Andrijana Kadija za Pobjedu

Božidar Šundić

a istog pola

obe

stali

Izvršni direktor nevladine

organizacije „Spektra“

Jovan Ulićević naglasio je

da se ne radi o obmanjiva-

nju javnosti, te o uvođenju

homoseksualnih brakova

„na mala vrata“.

- Radi se o ostvarivanju

različitih prava, koja će

nama da olakšaju živo-

te. LGBTIQ osobe svaki

dan doživljavaju nasilje,

diskriminaciju i strah da

drže nekoga za ruku.

Osjećamo strah kada su

naši partneri i partner-

ke bolesni, da kažemo

da su to naši partneri i

partnerke, da zatražimo

pravo da uđemo i bolnicu

i da budemo pored naših

voljenih dok im trebamo.

Osjećamo strah da zatraži-

mo bilo koje pravo koje se

tiče zajednica i koje većina

heteroseksualnih parova

ima po rođenju – istakao je

Ulićević.

Prava LGBTIQ osoba,

prema njegovim riječima,

ne ugrožavaju prava hete-

roseksualne zajednice, niti

vjerske zajednice.

- Vjerujemo da smo svi

obavezni, i mi ovdje i svi

građani i građanke Crne

Gore, da se naučimo

poštovanju dostojanstva

i integriteta svakog ljud-

skog bića – poručio je

Ulićević.

Prava

tim uključije i prošnja kao vid

rada.

- Zbog ekstremnog siromaštva

romskihi egipćanskihporodica,

djeca su žrtva rada. Često su

uključenau teške fizičkeaktivo-

sti ili upravljaju improvizova-

nimprevoznimsredstvima koja

ugrožavaju njihovo zdravlje –

upozorila jeNaza.

To što je naša država na 53. mje-

stu, prema njenim riječima,

moždaineodražavasituacijuna

terenu.

-Nijedovoljnorealnoprikazana

situacija i mislim da je to veća

brojka. Bez obzira na kojem je

mjestu Crna Gora, to ne govori

da su poboljšani uslovi za djecu

romske i egipćanskezajednice–

smatraNaza.

Indeks prekinutog djetinjstva

pokazao je i da je procenat neu-

hranjenosti, odnosno uspore-

nog rasta do pete godine života

djeteta 9,4 odsto, a smrtnost na

1.000 rođenja 3,8. Pored toga,

broj raseljene djece zbog kon-

fliktaje0,2odsto,aubistvodjece

na 100.000 je0,7.

J.BEHAROVIĆ

Bosna i Hercegovina, kako su istakli iz organizacije Save the

children, zauzima 39. mjesto i u odnosu na prošlu godinu pala

je za četiri mjesta, dok je Srbija na 46. poziciji i u odnosu na

2017. pala je za pet mjesta. Najlošije pozicionirana zemlja regi-

ona je, kako je pokazao izvještaj, Albanija, koja se nalazi na 77.

mjestu, dok Slovenija drugi put dijeli prvomjesto, ove godine

sa Singapurom.

- Veoma je zabrinjavajuće da su tri zemlje iz našeg regiona

nazadovale na Indeksu prekinutog djetinjstva, jer to ukazuje

na pogoršan položaj djece i neadekvatno ispunjavanje dječijih

prava u ovim zemljama – upozorila je direktorica Save the chil-

drena za sjeverozapadni Balkan Andrea Žeravčić.

Posebno je alarmantno, prema njenim riječima, da Bosna i Her-

cegovina već drugu godinu zaredomuopšte nema podatke o

djeci izvan školskog sistema, dok se broj djece izvan obrazova-

nja u našoj državi, kako je kazala, udvostručio.

- Iz prakse znamo da se djeca pripadnici romske manjine, te

djeca s poteškoćama u razvoju, najčešće susrijeću s prepreka-

ma u ostvarivanju pristupa školovanju i smatramo da je ovo

jedan od prioriteta koji je potrebno hitno rješavati – poručila je

Žeravčić.

NaBalkanunajgorerangirana

Albanija,dokjeSlovenijaprva