Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Umjetnički

direktorCrnogorskognarod-

nogpozorištaBranimirPopo-

vićprekršio jeZakonospre-

čavanjukorupcije jerAgenciji

nijenavrijemedostavio izvje-

štaj o imovini za2017. godinu.

Kako piše u rješenju koje je do-

nijela Agencija za sprečavanje

korupcije, Popović je prekršio

član 23, stav 3, tačka 1 Zakona o

sprečavanjukorupcije.

-UtvrđenojedaBranimirPopo-

vić, umjetnički direktor Crno-

gorskog narodnog pozorišta,

nijedostavioizvještajoprihodi-

ma i imovini za 2017. godinu u

zakonompropisanomroku, od-

nosnodokrajamarta2018-piše

udokumentu.

Kakonavode, uusmenomizjaš-

njenju Popović je rekao da je na

ovusvojuzakonskuobavezuza-

boravio.

- Cijenili smo navode koje je na

usmenoj raspravi dao Popović i

našli da nijesu od značaja za

drugačije odlučivanje u uprav-

noj stvari -pišeuodluci.

Naveli suda je odluka konačna i

da se protivnjemože pokrenuti

upravni spor u roku od 20 dana

oddanakada jedonešena.

K.J.

PODGORICA

–Usvajanjem

zakonaoživotnompartner-

stvulica istogpolakonačnoće

LGBTIQosobeostvariti jed-

naka,podrazumijevanaprava,

kojasadanemaju, ocijenio je

predsjednikUpravnogodbo-

raLGBTIQasocijacijeKvir

MontenegroDanijelKalezić.

OnjenajavnojraspravioNacrtu

ovog zakona, u organizacijiMi-

nistarstvazaljudskaimanjinska

prava jučeuPodgorici, kazaoda

je to zakonsko rješenje rezultat

sedam godina borbe LGBTIQ

zajednice. S druge strane, pred-

stavnici političke partije Prava

Crna Gora i Mitropolije crno-

gorsko-primorske ocijenili su

daseradio„anticivilizacijskom,

antiporodičnom i antiustav-

nom“,pačakiplagiranomNacr-

tuzakona.

RASPRAVA

-Zakonoživotnompartnerstvu

osoba istog pola potreban je

zbog toga što LGBTIQ osobe

hoće da žive kao svi ostali. Po-

stojeljudikojinerazumijutodo

kraja i često imkažemda zami-

sle da se odreknu svihpodrazu-

mijevanih prava koja imaju na

samo tri mjeseca. Kažem imda,

na primjer, zamisle da je osoba

sa kojom su gradili sve kroz ži-

vot umrla, a imovinabilananje-

nomilinjegovomimenu,tedaje

zakonski nasljednici preuzima-

ju, a osoba s kojom su živjeli

ostaje na ulici. To je realan pri-

mjer koji se desio u Crnoj Gori

–naveo jeKalezić.

ProtojerejMitropolije crnogor-

sko-primorske Srpske pravo-

slavne crkve Velibor Džomić,

međutim, smatra da je samna-

slov zakona smišljen da prevari

javnostuCrnojGori,jerse,kako

je kazao, radi o nacrtu zakona o

homoseksualnimzajednicama.

- Crna Gora, ovimpredloženim

nacrtom zakona, zapravo daje

pravni smisao i uvodi u pravni

poredak homoseksualne zajed-

nice i to trebapoštenodakažete

–kazao jeDžomić.

Nacrt zakona je, kako smatra,

ataknadjecu.

- Pitanje starateljstva homosek-

sualnoopredijeljenihosobanad

djecom, naravno maloljetnom,

uređeno je sa dva člana i to čla-

novima 55 i 56 ovog nacrta. U te

zajednicemoguseuvoditi djeca

iz prethodnog braka, koje je je-

dan od partnera imao. Umjesto

da je to izričito zabranjeno, pa

da kažemda stemakar za to bili

korektni –kazao jeDžomić.

Ko će biti siguran, kako je upi-

tao, da vrlo brzo neće u ime za-

brane diskriminacije „doći do

izmjena i dopunapaće seuvesti

da smijuusvajati djecu“.

Prema njegovimriječima, nacrt

ovogzakona„klasičanjeprimjer

plagijata hrvatskogZakona o ži-

votnompartnerstvu osoba istog

spola iz 2014. godine“, što je ge-

neralna direktorica uMinistar-

stvuzaljudskaimanjinskaprava

Blanka Radošević-Marović ka-

tegoričnonegirala.

NASLJEĐIVANJE

NacionalnaLGBTpolitika, pre-

manjenimriječima, značajno je

napredovala posljednjih godi-

na, ali „predstoji još dosta po-

sla“.

- Zaštita ljudskih prava, poseb-

no ranjivih grupa, društveni je

PODGORICA

–Studenti Pravnog fakultetaUniverziteta

Mediteranodradiće stručnupraksuudržavnoj upravi,

predviđeno je sporazumomkoji je jučedekanovevisokoo-

brazovneustanoveprof. drMilošVukčevićpotpisao sadi-

rektoricomUprave zakadroveSvetlanomVuković.

Kako je saopšteno sa Univerziteta Mediteran, sporazum će

omogućiti studentima, pored obavljanja stručne prakse, i da

pohađaju gostujuća predavanja nosilaca upravnih funkcija, od-

nosnoistaknutihstručnjakaizprakse,kaodiopraktičnenastave.

- Studenti će biti u prilici da tokom studiranja, pored teorijskih

znanja, dobiju i stručno-praktična znanja direktno od onih koji

su zaduženi za primjenu prava. Sporazum je od velikog značaja

za primjenu novog studijskog programa specijalističkih studija

smjer Javna uprava, koji će se od septembra realizovati na Prav-

nomfakultetuUniverzitetaMediteran–saopštili su izpres cen-

tra ovog univerziteta.

J.B.

PODGORICA

-Uokviruobi-

lježavanjaEvropskegodine

kulturnebaštine,Nacionalni

parkoviCrneGorerealizovali

suprogram,,Vremeplovuču-

nu“, namijenjenpromociji i

popularizaciji izradetradicio-

nalnihdrvenihčunovana

Skadarskomjezeru, zanatu

koji jezaštićenkaonemateri-

jalnokulturnodobroCrne

Gore.

U okvirumanifestacije, kako je

saopšteno, priređen je obilazak

centara za posjetioce na Vranji-

ni i ŽabljakuCrnojevića, uz po-

sjetuporodiciBrnovićkojapetu

generacijubaštinitradicijuizra-

de čunova. Učesnici programa

bilesuosobesaposebnimpotre-

bama iz centra „Zopt“ i „Pa-

mark“ iz Podgorice, a tokom

obilaska prezentovan im je na-

čin izrade tradicionalnih čuno-

va, praćenvožnjompo jezeru.

- Vještina izrade čunova pred-

stavlja ljudsko umijeće, koje za

proizvod ima čun, prevozno i

ribolovno sredstvo, tradicional-

no povezano sa prostoromSka-

darskog jezera. Tradicija izrade

čunovanaSkadarskomjezeruje

usko povezana sa tradicijomri-

bolova, a samo nematerijalno

kulturno dobro u sebi sadrži

mnoge legende i narodna pre-

danjavezanazajezero.Čun,kao

osnovno tradicionalno plovilo,

ukazuje na dragocjenu vještinu

izrade,kojasenaovomprostoru

sačuvalagodinama. Sačinjenod

pripremljenog i brižljivo oda-

branog drveta, najčešće bora

munike, čun se tradicionalno

bojautamnenijansezelene, ko-

jasesavršenouklapauambijent

jezera. Svaki diočuna imapose-

ban i autentičan naziv, kojimse

imenuju njegova svojstva. Na

prednjemdijelu čuna nalazi se

pramac,anazadnjemkrma-pi-

šeusaopštenju.

N.K.

PODGORICA

–PremaIndek-

suprekinutogdjetinjstvau

CrnojGori, procenatdjeceko-

jasuizvansistemaobrazova-

nja je7,8odsto, što jeduplovi-

šeuodnosunaprošlugodinu,

pokazalo je istraživanjeSave

thechildrena.

- Iako postoji pomak u uključi-

vanju romske i egipćanske dje-

ce u školski sistem posljednjih

10godina,tujeivelikibrojdjece

koja nijesu bila uključena u

školski sistem ili su napuštala

školovanje - kazala je za Pobje-

duasistentkinjana terenuune-

vladinoj organizaciji Centar za

romskeinicijativeFatimaNaza,

komentarišući istraživanje.

OBRAZOVANJE

Naša država je prema ovom in-

deksu,kojiprikazujegdjesudje-

ca, u 175 država koje su rangira-

ne, najmanje, a gdje najviše

ugrožena, pala sa 47. na 53. mje-

sto.

Naza je komentarišući podatak

da se broj djece koja su izvan si-

stema obrazovanja udvostručio

naglasila da je i veomamali broj

romske i egipćanske djece u

srednjimškolama–njih180.

- Malo ih je i na fakultetima –

svega 27, a pitanje je koliko su

uspješni u završavanju visokoš-

kolskog obrazovanja – naglasila

jeNaza.

Primjetan je i problem, kako je

rekla, kvalitetnog obrazovanja

romskeiegipćanskedjeceusmi-

slu savlađivanja školskog gradi-

va.

- Nažalost, brojka od 7,8 odsto

djece koja su izvan školskog si-

stema samo je dio otkrivanja

problema. Međutim, sve je više

istraživanjakojaukazujunapro-

bleme na kojemi, kao organiza-

cija, već 15 godina ukazujemo –

kazala jeNaza.

Dioproblemanapuštanjaškolo-

vanja svakako su i, kako je ista-

kla, dječiji ugovoreni brakovi.

Indeksprekinutogdjetinjstvaza

CrnuGorupokazao jeda jepro-

cenat dječijih brakova 2,1 odsto,

dok je broj maloljetničkih trud-

noćana 1.000djevojčica 12.

Istraživanje NVO Centar za

romske inicijative iz2014. poka-

zalo je, kako je reklaNaza, da su

dječijiprisilniiugovorenibrako-

vi i dalje veliki problem u rom-

skoj i egipćanskoj zajednici.

-Našaanalizajepokazaladau52

odstoslučajevadjevojčicenijesu

izabrale partnera, niti odlučuju

o trenutku kada će ući u brak,

već njihovi roditelji, porodice i

predstavnici zajednice. Ovo se

odnosilo i na 59,1 odsto dječaka

–navela jeNaza.

DJEČIJIRAD

Ključni uzroci pojave dječijih

brakovasu,premanjenimriječi-

ma, složeni, dinamični, ali i me-

đusobnopovezani.

- U pitanju je set međusobnih

povezanih faktora, kaoštosu loš

ekonomski status, nejednakost

polova, potpuno nepostojanje

zakonodavnih i administrativ-

nihokvirazazaštitudječijihpra-

va,kojisnažnoutičunaovupoja-

vu– istakla jeNaza.

Uslove dodatno pogoršavaju,

kako je navela, ukorijenjene so-

cijalne i rodne norme i nedosta-

tak mogućnosti za rast i razvoj

usljed ograničenog pristupa si-

gurnomikvalitetnomobrazova-

nju i stabilnomposlu.

Istraživanje organizacije Save

the children je pokazalo i da je

12,5 odsto djece u našoj državi

uključeno u dječiji rad. Prema

riječima Naze, dječiji rad kao

problemteksadaseotkrivauna-

šoj državi, posebno ako se pod

Branimir Popović

Agencija za sprečavanje korupcije

Pravni fakultet UniverzitetaMediteran

Stručnapraksau

državnoj upravi

Vremeplovučunu

Branimir

Popović

nijeprijavio

imovinu

Obilazak jezera

Burna javna rasprava o Nacrtu zakona o životnompartnerstvu li

Kalezić: LGBTIQo

hoćedaživekao i

Nacionalni parkovi obilježili

Evropsku godinu kulturne baštine

Prema Indeksu prekinutog djetinjstva, Crna Gora pala sa 47. na 53. mjesto

Broj djece izvanškolskog

sistema seudvostručio

Protojerej Mitropolije crnogorsko-

primorske Srpske pravoslavne crkve

Velibor Džomić, međutim, smatra

da je samnaslov zakona smišljenda

prevari javnost uCrnoj Gori, jer se,

kako je kazao, radi onacrtu zakona o

homoseksualnimzajednicama

Dioproblema

napuštanja

školovanja

svakako su i

dječiji, ugovoreni,

brakovi – kazala

je asistentkinja na

terenuunevladinoj

organizaciji Centar

za romske inicijative

FatimaNaza

FatimaNaza

ISTAPRAVAZASVE:

Sajavnerasprave