Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Ekonomija

a su jedan od lidera u životnomosiguranju

istovremeno postoje dva osnov-

na pokrića: isplata osigurane

sume za slučaj smrti osigurani-

ka i isplata ušteđene osigurane

sume za slučaj doživljenja isteka

polise – objasnio je Mitrović i

pojasnio da nude i dopunska

osiguranja – od posljedica teš-

kih bolesti, nesrećnog slučaja,

za smrt od nesrećnog slučaja i

za hirurške intervencije.

HILJADUPLUS

- Imamo i proizvode koji nemaju

štednu komponentu već samo

pokriće za slučaj smrti koji se,

u saradnji sa bankama koriste

kao obezbjeđenje kreditnih pla-

smana. Iako smo sa osnovnom

verzijomovog Riziko programa

veoma konkurentni, mogu da

najavimda smo za predstojeću

treću fazu projekta rješavanja

stambenih potreba građana po

povoljnijimuslovima, Hiljadu

plus, omogućili još povoljnije

uslove našim klijentima – tvrdi

Mitrović.

Rekao je da posljednjih šest

mjeseci nude nekoliko novih

programa, čime su, kako je

kazao, potvrdili ulogu lidera na

polju inovacije proizvoda.

- Prvo smo za stariju generaci-

ju, uz popularni program Seni-

or uveli dopunsko osiguranje

za lom kosti usljed nezgode.

Zatim smo uveli dopunsko

osiguranje od nastanka mali-

gne bolesti, koje osiguraniku

obezbjeđuje isplatu osigurane

sume za slučaj dijagnoze neke

odmalignih bolesti – naveo je

Mitrović i podsjetio da su sa

Erste bankom razvili štedni

program sa jednokratnom

uplatompremije ,,S Premium“.

- Kao vrhunac programskih

inovacija bismo svakako

izdvojili Best Doctors pro-

gramdopunskog osiguranja,

sa kojim smo startovali prije

par mjeseci. Radi se o jedin-

stvenomprogramu u Crnoj

Gori, koji klijentu omogućava

liječenje od najtežih bolesti na

najboljim svjetskim klinikama,

obezbjeđuje putne, smještajne

i troškove ljekova, sa ukupnim

limitom čak od dva miliona

eura tokom trajanja ugovora o

osiguranju i to sve po jako pri-

stupačnim cijenama – zaključio

je Mitrović.

S. POPOVIĆ

Mitrović objašnjava da učešće osiguranja života sa 50 odsto

i više u ukupnoj premiji govori o razvijenosti tog sektora

na tom tržištu. U Crnoj Gori, međutim, to je učešće svega 17

odsto, što znači da tržište ima veliki potencijal.

- Očekujemda će u bliskoj budućnosti životno osiguranje

značajnije učestvovati u ukupnoj premiji osiguranja i u

Crnoj Gori. Prije svega, zbog rastuće svijesti stanovništva

o značaju polise životnog osiguranja, stabilne makroeko-

nomske situacije i regulative koja je usklađena sa najboljom

evropskompraksom i predstavlja veoma kvalitetnu osnovu

za razvoj sektora osiguranja – kazao je Mitrović, koji smatra

da su uslovi poslovanja u Crnoj Gori dosta dobri.

Imaprostorazarast

mjeseci nude neko

3,8

miliona eura bruto premija

prošle godine

PODGORICA

Vlada je juče

naTviteruobjavila snimak

mostaMoračica izhelikopte-

ra. Ovo je jedanodnajzah-

tjevnijihobjekatanapriori-

tetnoj dionici autoputaBar

–Boljare i trebalobi dabude

jedanodnjegovihprepoznat-

ljivih simbola.

Dužinamosta biće 960, a ukup-

na širina 23,4 metra. Visina na-

jvišegstubazajednostemeljom

i konstrukcijom iznosi 180me-

tara. Maksimalni raspon među

stubovima je 190 metara, a ra-

dovi na njima su okončani kra-

jemoktobra prošle godine.

Iz kompanije CRBC, koja je

glavni izvođač radova na au-

toputu, nedavno je Pobjedi sa-

opštenodasunamostuMorači-

ca počeli izgradnju rasponske

konstrukcije i podsjetili suda je

odpočetkagodineizvedennulti

segment na svim stubovima

Moračice, što je, kako su rekli,

bio zahtjevan posao. Gradnja

prioritetne dionice, dugačke 41

kilometar, počela je 11. maja

2015. godine, od kada kreće rok

odčetirigodinezazavršetakra-

dova. Do kraja marta je utroše-

no 390miliona eura. Za izgrad-

nju ove dionice pozajmljeno je

944 miliona dolara od kineske

Eksim banke na 20 godina, sa

kamatomod dva odsto, uz grejs

periodod šest godina.

S.P.

Vlada na Tviteru objavila snimak jednog od simbola autoputa iz helikoptera

Pogled izptičje

perspektivena

mostMoračica

PODGORICA

Broj zaposle-

nihuCrnoj Gori uprvom

kvartalu je, premapodacima

Monstata, veći 1,3odstouod-

nosunaprethodni. Aktivnog

stanovništva jebilo268.300

osoba, odčega je 225.000za-

poslenih i 43.300nezaposle-

nih. Broj nezaposlenih je

smanjenpet odsto.

Neaktivno je bilo 231,8 hiljada

osoba, što je 0,3 odstomanje.

PremapodacimaizMonstatove

ankete o radnoj snazi, stopa ak-

tivnosti za prvi kvartal bila je

53,6 odsto, zaposlenosti 45 od-

sto, nezaposlenosti 16,1 odsto i

neaktivnosti 46,4odsto.

Odukupnogbrojaaktivnog sta-

novništva148.800činemuškar-

ci, a 119.600 žene, dok ukupan

broj neaktivnih čine žene

136.400, a muškarci 95.400. Od

ukupnogbrojazaposlenih124,5

hiljada čine muškarci, a 100,5

hiljada žene, a odukupnog bro-

ja nezaposlenih 24,2 hiljade či-

nemuškarci, a 19,1 hiljada žene.

Najveći broj zaposlenih čine

osobeustarosnojgrupiod25do

49 godina i to njih 141,7 hiljada.

Takođe,najvećibrojnezaposle-

nih čine osobe u istoj starosnoj

grupi, odnosno 28,6 hiljada ne-

zaposlenih.

Obrazovna struktura zaposle-

nih osoba pokazuje da 59,9 od-

sto osoba imaju završenu sred-

Podaci izMonstatove ankete o radnoj snazi

Srednjuškolu ima60odstozaposlenih

Višu školu ili fakultet ima 30,9 odsto zaposlenih,

a osnovnu 9,2 odsto. Među nezaposlenimnajviše

je srednjoškolaca (67,2 odsto), višu ili fakultet ima

18,5, a osnovnu 14,3 odsto

Stopa slobodnih radnihmjesta, prema poda-

cima Eurostata, porasla je u prvom kvartalu

u EU, posebno u industriji, građevinarstvu

(dva odsto) I uslugama (2,4 odsto). Sezonski

neprilagođena stopa slobodnih radnihmjesta

u prvom kvartalu uvećana je 2,2 odsto, sa dva

odsto u prethodnom tromjesečju.

Najviše slobodnih radnihmjesta ima Češka

(4,8 odsto), Belgija (3,5), Njemačka i Švedska

(2,9) i Holandija i Austrija (2,8).

UČeškojnajvišeslobodnihradnihmjesta

nju školu, slijede zaposleni sa

završenim višim ili visokim

obrazovanjem 30,9 odsto, te

osobe sa završenomosnovnom

školom ili nižimobrazovanjem

9,2 odsto. Obrazovna struktura

nezaposlenih osoba p o k a -

zuje da 67,2 odsto osoba imaju

završenu srednju školu, slijede

nezaposlenisazavršenimvišim

ili visokim obrazovanjem 18,5

odsto, te osobe sa završenom

osnovnom školom ili nižim

obrazovanjem14,3 odsto.

Struktura zaposlenih prema

sektorima djelatnosti pokazuje

da jenajvećeučešćezaposlenih

usektorimauslužnedjelatnosti

73,6odsto,uindustrijiigrađevi-

narstvu 18,4 odsto i u poljopri-

vredi, šumarstvu i ribolovu

osamodsto.

Anketom je bilo obuhvaćeno

2.190domaćinstva sa 6.540 čla-

nova. Anketa je sprovedena od

januara domarta.

S.P.

PODGORICA

Skupštinski zakono-

davni odbor predložio je Ustavnom

sudu da ne prihvati inicijativu za

ocjenu ustavnosti Zakona o Privred-

noj komori u dijelu koji se odnosi na

plaćanje članarine po automatizmu.

- Predlažemo da Ustavni sud ne

prihvati inicijativu za pokretanje

postupka za ocjenu ustavnosti,

odredaba člana 9 st. 1. i 2. Zakona

o PKCG - navedeno je umišljenju

Odbora koje je potpisala predsjed-

nica Marta Šćepanović.

Inicijativu je podnio građanski

pokret Ura, koji smatra da sporna

odredba derogira pravo na slobodu

udruživanja. Smatraju da su Unija

poslodavaca i MBA neposredno

diskriminisani, jer njihovi aktuelni

ili potencijalni članovi postaju

tzv. sekundarni članovi Privredne

komore, s obziromna obaveznost

izdvajanja članarine.

U obrazloženju Odbora se podsjeća

na odluku Ustavnog suda od 29.

novembra 2017, da propisivanjem

obavezne članarine nijesu pre-

koračena ovlašćenja PKCG da svo-

jim aktomutvrdi visinu članskog

doprinosa i način plaćanja, imajući

u vidu zakonomutvrđen cilj ost-

varivanja zajedničkih interesa

članova, koji obezbjeđuje PKCG

kao samostalna, poslovna, stručna i

interesna organizacija. Šćepanović

navodi da je rješenje u novom

zakonu usaglašeno sa međun-

arodnim standardima i rješenjima

Njemačke, Austrije, Francuske, Itali-

je, Srbije, Hrvatske, BiH.

- Komitet za pravne poslove

Evropskog parlamenta, prilikom

odlučivanja po peticiji Bernarda

Kempena u vezi sa obaveznim

članstvomprivrednih komora

Njemačke i Austrije, nije našao da

je pravo EU prekršeno - navodi se u

obrazloženju.

M.P.M.

Skupštinski zakonodavni odbor uputiomišljenje Ustavnomsudu

Nespornazakonitost članarinePKCG

USD

1.15340

JPY 126.78000

GBP 0.87693

CHF

1.15010

AUD

1.56950

CAD

1.53190

Kursna lista

PODGORICA

Inspekcija Uprave za bezbjednost hrane Ministar-

stva poljoprivrede pokrenuće akciju kontrole prodaje meda na

tržištu, u cilju zaštite zdravlja potrošača i brenda.

Kontrola prodaje meda biće pojačana duž saobraćajnica, u blizini

vjerskih objekata i drugimmjestima atraktivnim tokom turističke

sezone, dogovoreno je na sastankuministra poljoprivrede Milu-

tina Simovića sa članovima upravnog odbora Saveza pčelarskih

organizacija, a kojem su prisustvovali i predstavnici Uprave za

bezbjednost hrane u Kući meda.

- Rezultati prošlogodišnje kontrole su ohrabrujući. Od 57 uzetih

uzoraka 34 uzorka nijesu ispunjavala propisane zahtjeve kvaliteta

– kaže se u saopštenju i ističe da se tržištu nude vještačke tvorevi-

ne i uvezeni med pod brendom crnogorskogmeda.

S. P.

Počinje kontrola prodaje pčelinjih proizvoda

Borbaprotiv lažnog i

švercovanogmeda

LjuboMitrović