Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Ekonomija

BIJELOPOLJE

Uznakpro-

testa zbogprestankaotkupa

malinaprijedvadanaviše

bjelopoljskihmalinarapro-

suli su jučeu 14časovaneko-

liko stotinakilogramamali-

na ispredzgradeopštine.

Kako su izjavili medijima,

ogorčeni su i zbog ,,selektiv-

nog otkupa i bahatog odnosa

hladnjačara“, ali i niske otku-

pne cijene. Traže sanaciju šte-

te zbog obustavljanja otkupa,

odnosno prezrijevanja plodo-

va zbog neblagovremenog

branja i zamrzavanja. Većina

njih kaže da će uništiti svoje

zasade.

- Potrebna je pomoć oko pla-

smana kako bi se sačuvao ovaj

rod, ali i energija i volja mali-

narazadalji rad. Određenbroj

ljudi nemakomedaprodama-

linu, a ona bez kontrolisanih

uslova ne može da se sačuva,

kažu malinari. Zašto Mini-

starstvo poljoprivrede i lokal-

na uprava koji su pokrenuli

akcije sadnje malina sada ne-

majurješenje–pitajumalinari

i podsjećaju da su uložili svoja

sredstva, ali su im i poklanjali

sadnice i sada kada su došli do

krajnjegcilja - rezultatanema.

V. Šb.

Protest malinara u BijelomPolju

Prosulimaline

ispredopštine

Predsjednik opštine Petar Smolović je, nakon

sastanka sa malinarima, kazao da će problem

biti riješen u naredna dva dana.

- Razumijemo probleme malinara koji su

nastali zbog loših vremenskih prilika i pove-

ćanog priliva maline u posljednjih par dana.

Opština je u stalnoj komunikaciji sa resornim

ministarstvom kako bi prevazišli ovaj pro-

blem - kazao je Smolović medijima i pod-

sjetio da je njihova opština uložila u razvoj

malinarstva više od svih u regionu.

- Lani smomalinarima podijelili 200 hiljada

sadnica, a ove godine imdali subvenciju

od 10 centi po kilogramu, što uz subvenciju

Ministarstva od 15 centi iznosi 1,05 eura po

kilogramu - kazao je Smolović, dodajući da

sumalinari bili zadovoljni otkupnom cije-

nom.

Smolović:Riješićemoproblemzadvadana

PODGORICA

Poslovanjem

kompanije za životno osigura-

njeWiener Stadtische u Crnoj

Gori smo zadovoljni, jer smo

za kratko vrijeme od grin ild

investicije uspjeli da postanemo

jedan od lidera u ovom segmen-

tu osiguranja, sa stalnim rastom

premije, broja klijenata i ostalim

parametrima poslovanja, naveo

je izvršni direktor ove osigura-

vajuće kuće Ljubo Mitrović.

Wiener Stadtische životno osi-

guranje u Crnoj Gori posluje od

oktobra 2010. Godine.

LIDER

- Iako smo najmlađa osigu-

ravajuća kompanija i u dijelu

životnih i u dijelu neživotnih

osiguranja, uspjeli smo da se

pozicioniramo kao jedan od

lidera na tržištu i da konstantno

rastemo. Možemo sa ponosom

reći da smo i lider po inovacija-

ma proizvoda, jer konstantno

osluškujemo potrebe klijenata i

prilagođavamo našu ponudu –

kazao je Mitrović Pobjedi.

Ocijenio je da je prošla godina

za ovu kompaniju bila znatno

uspješnija nego što su bila

očekivanja i prognoze menad-

žmenta.

- Bruto fakturisana premija

iznosila je 3,8miliona eura, što

je 25 odsto više u odnosu na

2016. godinu. Finansijski poka-

zatelji su takođe bili izuzetno

dobri, znatno iznad plana. Pro it

prije oporezivanja je iznosio

176.000 eura, što je 15 odsto

više od planiranog – rekao je

Mitrović i naglasio da već treću

godinu ostvaruju pozitivan neto

rezultat, uprkos, kako je kazao,

uslovima poslovanja na tržištu

kapitala i bankarskom tržištu,

gdje uglavnom i dalje padaju

kamate na depozite i prinosi na

državne obveznice.

- Osnovni razlog što smo upr-

kos pomenutimuslovima ipak

ostvarili pozitivan rezultat je

veoma odgovoran i domaćinski

odnos naše kompanije prema

sredstvima klijenata. Stoga smo

Direktor kompanijeWiener Stadtische LjuboMitrović poručio

i ove godine, uz saglasnost akci-

onara, donijeli odluku o pripisu

dijela dobiti osiguranicima, što

je pokazatelj pozitivnih dugo-

ročnih planova i daljeg jačanja

pozicije naše kompanije u Crnoj

Gori – poručio je Mitrović.

Istakao je da se ta odluka odno-

si na sve klijente koji imaju neki

od programa mješovitog život-

nog osiguranja, a do kraja 2017.

godine je proteklo dvije ili više

godina od početka polise.

POZITIVANTREND

- Na osnovu rezultata poslo-

vanja u prvih pet mjeseci ove

godine, možemo reći da su tren-

dovi pozitivni i da ćemo i ove

godine imati odličan rezultat i

planirani rast premije – izjavio

je Mitrović, koji tvrdi da tržišno

učešće ove osiguravajuće kom-

panije konstantno raste.

- Sa skromnih tri odsto na kraju

2011. godine, brzo smo došli do

dvocifrenog tržišnog učešća,

a na kraju prošle godine smo

imali preko 26 odsto, što je

rast za četiri procentna poena

u odnosu na 2016. – istakao je

Mitrović i naglasio da su u prvim

mjesecima ove godine zadržali

tržišno učešće iznad 26 odsto.

- To je solidna osnova da u

drugomdijelu godine dodatno

ojačamo, imajući u vidu da je taj

dio godine tradicionalno bolji

u gotovo svimparametrima

poslovanja naše kompanije, a

naročito fakturisana premija

– smatra Mitrović i objašnjava

da su ponudu kreirali tako da

svakoj starosnoj grupi mogu

ponuditi neku vrstu programa,

kao i zdravim i osobama koje

imaju određene zdravstvene

probleme.

- Većinu našeg portfelja čine

klasični mješoviti programi

životnog osiguranja sa štednom

komponentom, što znači da

Uz glavni programmješovitog životnog

osiguranja nudimo osiguranje od posljedica

teških bolesti, od posljedica nesrećnog

slučaja, za slučaj smrti od posljedica

nesrećnog slučaja i za slučaj hirurških

intervencija, kaže LjuboMitrović

Mitrović je naveo da je osnivač i jedini vlasnik ove osigura-

vajuće kuće Vienna Insurance Group, vodeće osiguravajuće

društvo u Austriji i lider na tržištu osiguranja Centralne i

Istočne Evrope. Radi se o grupaciji čiji počeci datiraju iz 1824.

godine, a posluju u 25 zemalja Centralne i Istočne Evrope, u

kojima su vlasnici u 50 kompanija. Opslužuje 20miliona klije-

nata i imaju 25.000 zaposlenih.

Premija svih kompanija iz grupe lani je bila 9,4milijarde eura,

što je 3,7 odsto više u odnosu na 2016. Pro it prije oporeziva-

nja je iznosio 442 miliona eura, što je porast od 8,8 odsto.

Uvlasništvuvodećeg

osiguravajućeg

društvauAustriji

PODGORICA

Asocijacija

menadžeraCrneGore

(AMM) formirala jeodbor

zadigitalnu transformaciju,

koji ćepripremati kompani-

je zapromociju i prelazakna

digitalnoposlovanje.

AMM smatra da digitalna

transformacija ne može da

prevaziđe ekonomski i društ-

veni jaz, ali može da ubrza

njegovo smanjenje.

-Zemljekojeneuskočemakar

u posljednji vagon digitalne

transformacije i ne prihvate

zakone četvrte industrijske

revolucije,dodatnoćezaostati

urazvojudugoročnoizgubivši

šansu za prikjučak razvijeni-

ma – smatrajuuAMM.

Pozivaju se na analizu tržišta i

predviđajuda će zapet godina

trećinu preduzeća egzistenci-

jalno ugroziti konkurenti,

ukoliko se digitalno ne trans-

formišu.

-Posebnovažansegmentdigi-

talne transformacije je digi-

talnaekonomija, odnosnodig-

italno poslovanje kompanija.

Digitalizacijom preduzeća

povećava se njihova efikas-

nost, produktivnost i profit

kao konačni cilj poslovanja -

ocijenili su iz AMM-a i dodali

da to podrazumijeva prom-

jenu strategije poslovanja u

skladu sa konstantnim digi-

talnim progresom koji omo-

gućava smanjenje troškova,

povećanje profitabilnosti i za-

dovoljstva kupaca.

- Akcionimplanompredviđe-

na je edukacija, razmjena

iskustava i znanja organizo-

vanjempredavanja, radionica,

obuka, panela, okruglih stolo-

va, te promovisanje digitalne

transformacije – kaže se u sa-

opštenju.

Za predsjednika odbora iza-

bran je generalni direktor

Čikoma Vladan Tabaš, a

članovi su direktorica Visola

Sanja Laban, ZZI-ja Jelena

Milojković i Finance Plusa

Dražen Raičković, samostalni

ICT konsultant Stevan Lju-

mović i menadžer Dmitar

Ćulafić. Za sekretara odbora

imenovana j e Ka t a r i na

Savković.

S.P.

Asocijacijamenadžera formirala odbor za digitalnu transformaciju

Digitalizacijapovećavaprofit

PODGORICA

Brutodoma-

ći proizvod (BDP) po sta-

novnikuprema standardu

kupovnemoći uCrnoj Gori

je lani bio46odstoprosjeka

Evropskeunije, saopšteno je

izMonstata.

BDPpo stanovnikuuEUpre-

ma standardu kupovne moći

u prošloj godini iznosio je

13.937 eura, što znači da je u

Crnoj Gori 6.411 eura.

Najveću kupovnu moć imaju

građani Luksemburga i ona je

dva i po puta veća od evrop-

skog prosjeka. Bugarska je, sa

49 odsto prosjeka EU, na po-

sljednjemmjestumeđučlani-

cama Unije. Od zemalja regi-

ona građani Hrvatske imaju

najveću kupovnu moć od 61

odstoprosjekaEU,aCrnaGo-

ra je sa 46 odsto na drugom

mjestu. Makedonija i Srbija

imaju 37 odsto evropskog

prosjeka, Bosna i Hercegovi-

na 32 odsto, a Albanija 29 od-

sto.

Stvarna individualna potroš-

nja prema standardu kupov-

ne moći među članicama EU

se kretala između45 odsto is-

pod prosjeka EU u Bugarskoj

i30odstoiznadprosjekaEUu

Luksemburgu. Kod kandida-

ta za članstvo kreće se u ras-

ponuod37do57odstoprosje-

ka EU. Stvarna individualna

potrošnja po stanovniku pre-

ma standardu kupovne moći

uCrnoj Gori je lani bila 57 od-

sto prosjeka EU, u Hrvatskoj

iznosi 61 odsto, u Albaniji i

BiH37,odnosno42odstopro-

sjekaEU.

Struktura stvarne individual-

ne potrošnje je bazirana na

homogenim skupovima proi-

zvoda i usluga koja domaćin-

stva konzumiraju.

S.P.

Podaci Monstata o kupovnoj moći građana

CrnaGora46odstoprosjekaEU

Sa jučerašnjegprotesta

Preuzeli

26odsto

tržišta