Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Politika

PODGORICA

Predloženi

zakonopredsjedniku sadrži

kvalitetneodredbe, usagla-

šen je sa evropskimstandar-

dima i iskazujepunopošto-

vanjeprema instituciji šefa

države–poručili suposlani-

ciDPS-a, tokomjučerašnje

cjelodnevne raspraveo

ovomprijedloguuSkupšti-

ni. Opozicija je jednoglasna

daDPSnovimrješenjima

želi daomogući većuvlast

novompredsjednikuMilu

Đukanoviću. Glasanjeoza-

konubićenaknadno.

Ministarka za javnu upravu

Suzana Pribilović odgovorila

jena opozicioneprimjedbeda

sezakonnedonosinizbogMi-

la Đukanovića, ni zbog Filipa

Vujanovića,većdaseuvažesvi

predsjedniciCrneGore.Pribi-

lović je kazala da se prvi put u

CrnojGoriregulišeobezbjeđi-

vanjematerijalnih, ali i drugih

uslova značajnih za obavlja-

nje funkcije predsjednika,

kao i prava po prestanku

mandata.

POČASNI NAZIV

- Utvrđivanjem prava na

počasni naziv, nadoknadu

zarade, kancelariju, pristup

arhivi i pravo na lično obe-

zbjeđenje iskazuje se puno

poštovanje prema instituciji

predsjednika Crne Gore – ka-

zala jePribilović.

Željko Aprcović (DPS) rekao

je da su slične norme upored-

na praksa i susjednih, ali i ze-

malja EU, SAD i Rusije. Jovan

Vučurović (DF) istakao je da

zakon ima cilj da se na „mala

vrata“ uvede predsjednički si-

stemi ,,ozvaniči diktatura jed-

nog čovjeka“.

- Đukanović će sada pojačati

represiju nad DF-om, a zna-

čajnu pomoć ima od dijela

opozicije, ambasade i njene

posluge izmedija iNVO. DF je

protestima najsnažnije zalju-

ljao diktatorski režim Đuka-

novića i Markovića, ali su mu

ruku spasa pružili Abazović,

Bečić, Rakčević i ostali Pajovi-

ći koji su otišli sa Đukanovi-

ćem na pregovore. Isti ljudi

pomogli su Đukanoviću i na

predsjedničkim izborima, ka-

da su usred kampanjeMlade-

na Bojanića promovisali kam-

panjuza lokalne izbore. Radili

su sve kako bi oslabili DF i ja-

čali DPS. Ali, DF se neće pre-

dati, ni prodati, niti raditi za

interese bilo koje strane drža-

ve – rekao jeVučurović.

Ranko Krivokapić (SDP) ka-

zao jeda je trebalodonijeti za-

kon o Skupštini, pa o Vladi, a

na krajuopredsjedniku.

- Ovo je slabljenje Ustava, za-

kon o pravima i privilegijama

predsjednika države, ali bez

ikakvih obaveza. Kako se vla-

sniksvihvlastiselinafunkcije,

tako se to pravno uređuje –

istakao jeKrivokapić.

Prema njegovim riječima, za-

konom je trebalo uvesti i oba-

veze,kakobiseizbjegaosukob

nadležnosti.

Predrag Sekulić (DPS) rekao

jedane stoji tezada seželeza-

konomponištiti ustavna ovla-

šćenja predsjednika.

- To što se opozicija boji moći

Đukanovića, to je njihov pro-

blem– rekao je on.

Nezavisni poslanik Aleksan-

dar Damjanović rekao je da se

zakonželiupriličitizapotrebe

jednog ili dva čovjeka.

- Ako se bude primjenjivao

član24, pokojempredsjednik

može obrazovati savjete, ko-

misije i radne grupe, kao stal-

na ili privremena radna tijela,

napraviće se paralelna vlada –

rekao je Damjanović, podsje-

ćajući da je budžet predsjed-

nika za ovu godinu oko 840

hiljada eura.

SREDSTVO

- Tražite dodatna sredstva, a

nekažetekoliko–rekao jeDa-

mjanović.

Nikola Rakočević (DPS) ista-

kaojedanijesupotrebnasred-

stva zanovaovlašćenja, već za

prava bivšeg predsjednika.

Pribilović je objasnila da je i

ranijebilodefinisanopravona

osnivanje radnih tijela, a da

budžet nije određen jer se ne

zna koliko će biti zaposlenih

po novom pravilniku o siste-

matizaciji.

Miloš Nikolić (DPS) poručio

je da je veoma važno ,,da štiti-

mo državne institucije kao što

je predsjednik države“, dok je

Milan Knežević (DF) ocijenio

da je u pitanju ,,zakon protiv

Duška Markovića napisan od

Mila Đukanovića“. Nebojša

Medojević(DF), koji jeodpot-

predsjednika Branimira

Gvozdenovića dobio predo-

pomenu zbog uvredljivih rije-

či, kazao je da postoji sukob u

DPS-u, te da Đukanović no-

vim zakonom formira ,,para-

lelnu vladu“. Daliborka Pejo-

vić (DPS) odgovorila je da u

DPS-unema sukoba, ni struja.

Novim rješenjima šef države

po prestanku funkcije imaće

počasni naziv „bivši predsjed-

nik Crne Gore“. Do sticanja

prava na penziju, pripada mu

pravo na nadoknadu zarade

od 70 odsto zarade koju je pri-

mio posljednjegmjeseca prije

prestanka mandata. Ako za-

snuje radni odnos za vrijeme

ostvarivanja ovog prava, obu-

stavlja se isplata nadoknade.

Predviđeno je da ukoliko

ostvari pravonapenziju, a ona

je manja od 70 odsto zarade,

ima pravona posebnomjeseč-

no primanje u iznosu razlike

između 70 odsto zarade i pen-

zije kojuprima.

I.K.

PODGORICA

Agencija za

sprečavanjekorupcijeutvr-

dila jeda jeposlanikSocija-

lističkenarodnepartijeSr-

đanMilićprekršioZakono

sprečavanjukorupcije. On

je istovremeno saposlanič-

komfunkcijomobavljao i

dužnost ovlašćenog zastu-

pnikauprivrednimdruštvi-

ma „Matigor trejd“d.o.o.

Budva i „Nar“d.o.o. Budva.

Zakonom o sprečavanju ko-

rupciječlanom11propisanoje

da javni funkcioner ne može

biti predsjednik, ovlašćeni za-

stupnik ili član organa uprav-

ljanja ili nadzornog odbora,

niti izvršni direktor niti član

menadžmenta u privrednom

društvu. Istim zakonom, čla-

nom 13 propisano je da javni

funkcioner,kojiutokuvršenja

javne funkcije prihvati da

obavlja drugu dužnost, dužan

je da u roku od 30 dana od po-

četka vršenja druge funkcije,

odnosno dužnosti podnese

ostavkuna javnu funkciju.

Milić je u pisanom izjašnje-

nju, koje je dostavio ASK-u,

naveo da su pomenuta pri-

vredna društva osnovana pri-

je nego je stupio na funkciju

poslanika, a koju obavlja od

2003. godine. Istakao je da je

još3. februara2014. godinedi-

rektor oba preduzeća donio

odluku o povlačenju datih

ovlašćenja i ista se smatraju

nevažećim za bilo koja dalja

postupanja.

U prilogu je, kako navode iz

ASK, dostavio i odluke o stav-

ljanju van snage ovlašćenja za

zastupanje, a naveo je i da je

ukupan promet privrednih

društava od 2014. do 2018. bio

nula eura.

- Izvršenimuvidomu službe-

nu evidenciju javnih funkcio-

nerautvrđeno jedaSrđanMi-

lić obavlja funkciju poslanika

od 7. novembra 2016, dok je

uvidomupodatkeCentralnog

registra privrednih subjekata

(CRPS) Poreske uprave 7. ma-

ja 2018. utvrđeno da Milić

obavlja i dužnosti ovlašćenog

zastupnika u privrednim

društvima ,,Nar“ i ,,Matigor

trejd“ - navodi seuobrazlože-

njuAgencije.

Iz ASK-a pojašnjavaju i da su

utvrdilidanijepodnešenapri-

java za promjenu podataka

koji se odnose na razrješenje

ovlašćenog zastupnika, kao i

da jeMilićeva supruga Ljilja-

naMilić, kao izvršni direktor,

ostvarivala prihod u privred-

nom društvu „Matigor trejd“

u toku2015. i 2016. godine.

Milić je, kako pojašnjavaju iz

ASK-a, nakonpredočenihdo-

kaza, naveo da smatra da se u

navedenim rezultatima nala-

ze i dokazi koji govore o upit-

nomkvalitetu CRPS. Navodi i

da jeposlanikod2003. godine

pa se postavlja pitanje zašto

nije konstatovano da je u kon-

tinuitetu kršio zakon, iako on

smatra da ni tada, ni sada nije

prekršio odredbe zakona.

Pojasnio je i da je ASK dosta-

vio informacije o ukupnom

prometu privrednih društava

i da je njegova supruga Ljilja-

na, kao izvršni direktor, ostva-

rila prihod u „Matigor trejdu“

imajući u vidu da se radi o in-

formaciji o knjigovodstvenoj

vrijednosti koja se mora evi-

dentirati, a kada se isplati za-

visi od likvidnosti preduzeća.

ASK je, međutim, i pored

objašnjenja koje je dobila od

Milića, ostala pri stavu da po-

slanik SNPkrši zakon.

- Agencija je cijenila navode

javnog funkcionera Srđana

Milića u kojima se poziva na

neažurnost evidencije CRPS,

kao i na odluke izvršnog di-

rektora u privrednimdruštvi-

ma ,,Nar“ i ,,Matigor trejd“,

kojesuponavodimaimenova-

nog osnov za razrješenje za-

stupničkihovlašćenja,donije-

ta od strane njegove supruge

kao izvršnog direktora, koje

nijesu ovjerene pečatomnad-

ležnogorganadabi sepoistim

moglo postupiti i da bi se isti

mogli cijeniti kao relevantan

dokaz-zaključujuuASK.

J.Đ.

PODGORICA

Transpa-

rency International (TI) po-

zvao jeSkupštinuCrneGore

dane glasao razrješenju iz-

vršnedirektoriceMANS-a

VanjeĆalović-Marković sa

mjesta članiceSavjetaAgen-

cije za sprečavanjekorupcije

(ASK), dok sudnedonese

odlukuo tomslučaju.

Odbor za antikorupciju u po-

nedjeljak je jednoglasno pred-

ložioSkupštini darazriješiĆa-

lović-Marković sa mjesta

članiceASK-a.

Iz TI-a su saopštili da umjesto

da sačeka nastavak suđenja,

skupštinski Odbor za antiko-

rupciju predložio je Skupštini

da glasa za razrješenje Ćalo-

vić-Marković iz Savjeta ASK-

a.

TI dodaje da, u suprotnosti sa

procedurom, Ćalović-Marko-

vić nije datamogućnost da od-

govori na tvrdnje izrečene

protiv nje u odluci Agencije o

njenom razrješenju, a postu-

pak je pokrenuo zamjenik di-

rektoraASK-a, ne direktor, što

predstavlja još jedno kršenje

procedure.

-EvropskakomisijauIzvješta-

ju o Crnoj Gori za ovu godinu

izrazila jezabrinutost zaneza-

visnost crnogorske antikorup-

cijske agencije, navodeći bli-

ske veze između njenog

rukovodstva i političke elite -

navodi se na sajtuTI-a.

Oni smatraju da uklanjanje

jednog od najistaknutijih akti-

vistauborbi protivkorupcijeu

zemlji izSavjetaAgencijeneće

doprinijeti ukupnim napori-

ma da se smanji korupcija, što

predstavlja jedan od ključnih

preduslova za članstvo Crne

Gore uEvropskoj uniji.

R.P.

Transparency International pozvao parlament Crne Gore

TražedaSkupštinaneglasao

Ćalović-Markovićprije suda

ASK utvrdila da je poslanik Socijalističke narodne

partije prekršio Zakon o sprečavanju korupcije

Milićposlanik i ovlašćeni

zastupnikudvije firme

Završena skupštinska rasprava o predloženomzakonu o šefu države

Pribilović:

Uvaženi svi

predsjednici CrneGore

Demokratski front još jednom

optužio opozicione kolege Aleksu

Bečića i Dritana Abazovića da su

„ruku spasa“ pružili DPS-u i da su

sve uradili da oslabe Front

PoslaniciSDP-a

prekinulibojkot

Poslanici SDP-a juče su prekinuli bojkot parlamenta. U Skup-

štinu se još nijesu vratili Demokrate i nezavisni poslanici

Miodrag Lekić (Demos), Dritan Abazović i Neđeljko Rudović

(Ura), kao i Srđan Milić i Danijela Pavićević (SNP). Poslanici

DF-a, Anka Vukićević, Saša Damjanović, Goran Danilović i

Goran Radonjić prekinuli su bojkot u ponedjeljak, na počet-

ku ovog zasijedanja.

Suzana

Pribilović

VanjaĆalović -Marković

SrđanMilić