Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Planizbor-

nihreformi koji sulideriDe-

mokratskeCrneGore iGra-

đanskogpokretaUrauputili

svimparlamentarnimparti-

jama, nevladinimorganizaci-

jama iBriselu, sadrži znatno

širezahtjeveza izmjenuiz-

bornogzakonodavstvaod

onogkoji jepreporučio

OEBSnakonparlamentarnih

izbora2016. godine.Topoka-

zujeuporednaanalizadoku-

menataPlanizbornihrefor-

mi iKonačni izvještaj

posmatračkemisijeOEBS-a

zaparlamentarne izbore

2016. godine.

U dokumentu pod nazivom

Plan izbornih reformi, čiji su

autori Aleksa Bečić i Dritan

Abazović, postavljeni su za-

htjevi za nalaženje ,,održivih

rješenja”uvezi sa izboromčla-

nova Sudskog savjeta, novih

zakonskihodredbizaizborčla-

nova Savjeta RTCG, kao i im-

plementacija preporuka

OEBS-a/ODIHR-a u ,,cilju

profesionalizacije institucija

uključenih u izborni proces

(DIK-a i ASK-a) kakobi se vra-

tilo povjerenje javnosti u njih,

što postulira izmjene svih iz-

bornihzakona“.

REFORMA

Uplanu se traži sveobuhvatna

reforma izbornog zakonodav-

stva uključujući izmjene zako-

na o izboru odbornika i posla-

n i ka , b i račkom sp i sku ,

finansiranju političkih subje-

kata i izbornih kampanja, kao i

oregistrimaprebivalištaibora-

višta.

Plan zahtijeva i definisanje za-

konskogrješenjakojimćesesvi

lokalniizboriodržatiujednom

danu, iako se ne nazire ustavni

osnovza takavzahtjev.Traži se

i donošenje kodeksa etičkog

ponašanja u izbornimkampa-

njama i podzakonskih akata

DIK-a kojimse regulišu struk-

tura i načinrada.

Posmatračkamisija OEBS-a je

uobimnomdokumentu,objav-

ljenomnekolikomjesecinakon

parlamentarnih izbora, svoja

zapažanja podijelila u 16 pre-

porukaodkojihsučetiripriori-

tetne: proaktivnija uloga Dr-

žavne izborne komisije u

smislu pravovremenog dono-

šenja propisa koji se odnosena

nedostatke i nedosljednosti iz-

bornog zakona, prisustvome-

dija svimsesijama DIK-a kao i

redovno objavljivanje svih do-

kumenata.

Utrećojprioritetnojpreporuci

OEBSnavodi da ,,uslovboravi-

šta i zakonske nadležnosti za

glasanje treba izmijeniti tako

da suu skladu saUstavom, kao

i međunarodnimobavezama i

dobrom praksom“. Ta prepo-

ruka se poklapa sa planomBe-

čića iAbazovića.

U četvrtoj prioritetnoj prepo-

ruci navodi se da bi političke

partije ,,trebalo da razmotre

internemjereimenovanjažena

za više pozicije u okviru stra-

načkestruktureipovećajuvid-

ljivost ženskih kandidata to-

kom izborne kampanje“. Taj

zahtjev nijesu ispostavili lideri

Ure iDemokrata.

U preporukama OEBS-a nije

sadržana odredba o profesio-

nalizaciji Državne izborne ko-

misijekao iAgencijeza spreča-

v a n j e k o r u p c i j e , k o j u

ultimativnoihitnotražeBečići

Abazović.

–Trebalo bi sprovesti mjere za

obezbjeđivanjenepristrasnosti

i profesionalizma organa za

sprovođenje izbora, a posebno

za rješavanje mogućih sukoba

interesaiizbjegavanjepolitičke

tenzije. SavjetujesedaDIKdo-

stavi sveobuhvatna uputstva

svim edukatorima kako bi se

osigurala konzistentna obuka

na svimnivoima; uputstva tre-

ba odmah saopštiti OIK-u–pi-

še u preporukama konačnog

izvještajaOEBS-a.

ASK

UdijeluoAgencijizasprečava-

nje korupcije OEBS nije zatra-

žionjenuprofesionalizaciju,ali

seupreporukamatražidajojse

obezbijedeveći resursi.

- Agencija za sprečavanje ko-

rupcije formirana jedanadgle-

dausklađenost sapropisimaza

finansiranjekampanje.Izborni

takmičari su bili u obavezi da

Agencijiprijavljujudonacijeza

kampanju svakih 15 dana, ali

nijesu morali podnositi izvje-

štaje o finansiranju kampanje

do30dananakonizbora.Odsu-

stvo privremenih izvještaja o

troškovima kampanje nije u

potpunosti obezbijedilo ade-

kvatnu transparentnost finan-

siranja prije izbornog dana. U

ciljupovećanja transparentno-

sti, treba razmotriti uslov da

izborni takmičari dostavljaju

privremeneizvještajeotroško-

vima kampanje prije izbornog

dana – navodi se u izvještaju

OEBS-a.

Navodi se da je u isto vrijeme

potreba za procesuiranjemve-

likog broja izvještaja optereći-

vala resurse Agencije čiji je za-

datakbiopraćenjepridržavanja

zahtjevima objavljivanja, kao i

propisimazafinansiranjekam-

panje.

-Dok jeosnivanjeAgencijepo-

zitivan iskorak, nekoliko sago-

vornika Posmatračke misije

OSCE/ODIHRdovelisuupita-

nje efikasnost nadzoraAgenci-

je,navodećinedovoljneresurse

i nepostojanje povjerenja une-

zavisnost Agencije. Ipak, ta

konstatacija nije ušla u finalne

preporuke već se navodi da ,,u

cilju blagovremenog i efika-

snog ispunjavanja zadatka,

Agenciji za sprečavanjekorup-

cije treba obezbijediti odgova-

rajućekapacitete i resurse -na-

vodi seudokumentuOEBS-a.

Tri od četiri prioritetne prepo-

ruke su tehničke prirode i mo-

gu se regulisati poslovnikomo

radu DIK-a, kao i izmjenama

stranačkihstatuta.

Izuzetakjepreporukaoboravi-

štu ili prebivalištu gdje je po-

trebna izmjena zakona o regi-

strima i prebivalištima, makar

po tumačenju OEBS-ovih ek-

sperata i nevladinih organiza-

cijakojesabaveizbornimzako-

nodavstvom i izmjenama

Ustava.

OEBSseupreporukamazapo-

boljšanje izbornog procesa ba-

vio i pitanjemmedija.

MEDIJI

Kada je riječ o medijima, pre-

poručuje se da se nadzor za-

konske usklađenosti medija

tokomizbornekampanjeojača

osnivanjemproaktivnog neza-

visnog tijela koje bi bilo ovla-

šćenodaodlučujepožalbama i

preduzima mjere protiv krše-

njazakona.

- Bilo bi korisno izmijeniti po-

stojeći zakonski okvir zamedi-

je u dijelu koji se tiče definisa-

nja političkog oglašavanja.

Savjetujeseda javnimedijiuči-

ne dodatne napore za aktivno

praćenje kampanje na nepri-

strasan i profesionalan način,

umjesto oslanjanja na dostav-

ljanje materijala od političkih

stranaka - smatraju eksperti

OEBS-a.

U planu Abazovića i Bečića,

osim pitanja RTCG, zahtijeva

se ,,izrada setamedijskihzako-

nadabi se taoblast uskladila sa

standardima Evropske unije“.

Taj zahtjev OEBS nije isposta-

viousvojimpreporukama.

Nenad ZEČEVIĆ

PODGORICA

-Multietnič-

nost je jednaodnajvažnijih

vrijednostiCrneGore, ocije-

njeno jenasastankudelegaci-

jeEvropskenarodnepartije,

predvođenepotpredsjedni-

komiposlanikomuEvrop-

skomparlamentuPaulom

Rangelomsarukovodstvom

Bošnjačkestranke, kojeg je

predvodiopredsjednikRafet

Husović.

- Na sastanku su razmijenjena

mišljenja o aktuelnoj društve-

no-političkoj situaciji u Crnoj

Gori, teoulozi Bošnjačke stran-

ke u smislu jačanja demokrat-

skih procesa - saopšteno je iz

Bošnjačke stranke.

Naglašeno je da Crna Gora ima

punu podrškuBošnjačke stran-

ke u daljim pregovorima sa

Evropskomunijom, te da član-

stvodržaveuNATOpredstavlja

novi kvalitet u smislu stabilno-

sti.

-DelegacijaEPP-a, kroznekoli-

ko sastanaka, razgovarala je i sa

ministrima u Vladi iz redova

Bošnjačke stranke, Kemalom

PurišićemiOsmanomNurkovi-

ćem, političkimdirektoromSu-

ljomMustafićem, poslanicima

BS-a ErvinomIbrahimovićem i

NedžadomDreševićem, kao i sa

predstavnicima pojedinih op-

štinskih odbora, predstavnici-

ma Foruma mladih i Foruma

žena -dodaju izove stranke.

Sastanci su, kako ističu, protekli

u konstruktivnoj i prijateljskoj

atmosferi, uz izraženo očekiva-

nje obje strane o jačanju daljih

aktivnosti u procesu učlanjenja

Bošnjačke stranke u političku

porodicu Evropske narodne

partije.

R.P.

PODGORICA

- PredsjednikDemokrataAleksaBečić, pred-

sjednikGPUraDritanAbazović, generalni sekretarDemo-

krataBorisBogdanović i potpredsjednikUreMilošKonatar

boravićeunarednadvadanauzvaničnoj posjeti Briselu, na

pozivkomesaraEvropskeunije za susjedskupolitiku i proši-

renjeJohanesaHana.

Kako je saopšteno, oni će se saHanomsastati danas.

- Hanov poziv uslijedio je nakon što su dvojica lidera domaćoj i

međunarodnoj javnosti predočili Plan izbornih reformi, o čijoj

ozbiljnosti,osimširegodobravanjaodstranerelevantnihdomaćih

i međunarodnih adresa, svjedoči i ova posjeta Bečića i Abazovića

Briselu, u okviru koje će komesaru Hanu Plan izbornih reformi i

njegova razrada biti predstavljeni u cjelosti, kao i sve okolnosti

kojesudoveledopotrebezajednimtakvimrazrješenjemtrenutne

političke situacije uCrnoj Gori. TokomposjeteBriselupredviđen

je i niz i drugih važnih susreta o kojima će javnost blagovremeno

biti informisana - navodi se u saopštenju.

R.P.

Uporedna analiza dokumenata Demokrata i Ure i Posmatračkemisije ODIHR

Bečić i Abazovićbi

znatnoširureformu

izbornihzakona

negošto traži OEBS

U pismu koje su Bečić i Abazović uputili

svimparlamentarnimpartijama, uz poziv na

dijalog, navodi se i da je izlazak ,,pod ovim

uslovima“ na sve izbore apsurd.

- Jedini demokratski izlaz iz postojeće zabri-

njavajuće situacije je neodložan, odgovoran

i suštinski dijalog svih relevantnih političkih

subjekata u Crnoj Gori o otvorenimpitanjima

i postizanje političkog dogovora konsen-

zusom ili visokim stepenom saglasnosti o

načinu rješavanja otvorenih pitanja, a priori-

tetno ostvarivanje pretpostavki za slobodne

i demokratske izbore nakon kojih bi Crna

Gora dobila vlast sa nespornim legitimite-

tom. Održavanje lokalnih, parlamentarnih i

predsjedničkih izbora pod ovakvimuslovima

je apsurd i mi to ne smijemo i ne možemo

prihvatiti - navodi se u pismu Bečića i Abazo-

vića opozicionimpartijama, u koje je Pobjeda

imala uvid.

Od parlamentarnih izbora 2016. godine

Demokrate i GP Ura su, izuzev Nikšića, izašli

na sve lokalne kao i na nedavne predsjednič-

ke izbore.

Pismoopoziciji:Podovakvimuslovimaizlazitinaizborejeapsurd

Delegacija dvije opozicione stranke u

dvodnevnoj posjeti Briselu

Demokrate i Ura

saHanomoPlanu

Predsjednik BS Husović razgovarao sa lideromEvropske narodne partije Rangelom

Multietničnost jednaod

najvažnijihvrijednosti

DritanAbazović

Sa sastanka

AleksaBečić