Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

- Sadanom

zakašnjenjauodnosunana-

javljeno, juče (utorak) je

otvorengranični prelaz sa

RepublikomHrvatskomKo-

bila–Vitaljina.

Prelaz će biti privremeno

otvoren do sredine septembra

kada će biti nastavljeni radovi

na rekonstrukciji na hrvatskoj

strani započeti u novembru

prošle godine. Ovaj posao, koji

podrazumijeva izmještanje

prelaza, gradnju dvije ulazne i

dvije izlazne trake, objekte na

prelazu, Hrvate će koštati oko

3,3miliona eura.

OtvaranjeprelazaKobila–Vi-

taljina bilo je najavljeno za ju-

če, ali zbog problema sa raču-

narima za provjeru putnika i

vozila na hrvatskoj strani, to

nije bilo moguće. Sa naše gra-

nice je zato vraćeno 40-ak vo-

zila i preusmjereno naGPDe-

beli brijeg.

Ž.K.

NIKŠIĆ

–Turističko-sport-

skamanifestacijaDžipreli

„Montenegro trophy“, de-

vetnaestugodinuzaredom,

bićeorganizovanprvogvi-

kenda jula. Start je zakazan

ispredzgradeSONikšić6.

jula, dokće 7. i 8. julaučesni-

ci imati prilikudapređune-

koliko stotinakilometara

makadamskogputakrozne-

taknutupriroduprekopla-

ninaodgradapodTrebje-

somdoBerana.

Organizatorinavodedasviko-

ji želedaučestvujuudžip reli-

ju treba da imaju vozilo s po-

gonomna sva četiri točka, ali i

da se što prije prijave, preko

oficijelnog sajta ili Fejsbuk

stranice organizacije.

S.D.

PODGORICA

- Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijomu

više opština. Zbog toga potro-

šači u pojedinimnaseljima

po nekoliko sati neće imati

struju.

Bar/Sutomore:

od 9 do 10 sati

naselje kod Pribojskog odma-

rališta, Mirišta i dio naselja Haj

Nehaj; od 10 do 11 sati donji dio

naselja Zagrađe i Đuričine vode.

Berane:

od 9 do 14:30 sati dio

Bubanje.

BijeloPolje:

od 9 do 15 sati

Čokrlije, Grab, Pavino Polje,

Kovren, Gorice, Bliškovo, Poni-

kvice, Stožer…

Budva:

od 9 do 13 sati naselje

Petrovac (centar); od 10 do

11:30 sati naselje Bentonit, Medi-

govići i Novoselje.

Cetinje:

od 10 do 13 sati: dio

Bulevara crnogorskih juna-

ka, dio Ulice Peka Pavlovića,

Žabljak Crnojevića, Dodoši,

Kraće do, Šinđon, Meterizi,

Kokošice, Dobrska župa, Đalci,

Češljari, Gospoštine, Pipac,

Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši,

Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Kolašin:

od 8:30 do 14 sati

Drpe; od 8 do 13 sati Đuđevina.

Nikšić:

od 9 do 14 sati: Pilatov-

ci, Vučji Do, Bratogošt, Obljaj,

Rvana Gora, Bjelica, Vrbica,

Ubla i Crkvice; od 9 do 15 sati

Mratinje i repetitor Mratinje.

Tivat:

od 8 do 14 sati: Gornje

Seljanovo i Tomičići; od 10 do 15

sati Dobrota, Mravinjak i okoli-

na Pomorske škole.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati

Godočelje, Lješnica, Tucanje,

Vrševo, Orahovo, Petnjica,

Lagatori, Đuđ, Murovac, Javo-

rovo, Radmanci, Ponor, Dobro-

dole, Vrsajke, Bor, Savin Bor,

Kruščica i Dašča Rijeka.

Pljevlja:

od 8 do 15 sati Bjeloše-

vina, Strahov Do, Puzići, Preari i

Ulica Narodne revolucije.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Cari-

ne.

Šavnik:

od 8 do 18 sati NN

Mreža Duži, Dubrovsko i Gornje

polje; od 10 do 15 sati Petnjica.

M. N.

BAR/BUDVA/HERCEG

NOVI/KOTOR/TIVAT/UL

CINJ

–Komandiri službi za-

štite i spašavanjauprimor-

skimopštinamakažuda

sezonupožaradočekuju

spremni. Obnovili suopre-

mu i vozila, krčili protivpo-

žarneputeve, apripravno je

višeod200operativacakoji-

ma ćeuHercegNovom, Ko-

toru i Tivtu - ako seukaže

potreba - pomagati dobro-

voljci. Ipak, ističudaopreme

i ljudi nikadnijedosta, te se

nadajuda ćeove godine ima-

timanjeposlanego lani kada

su intervenisali oko3.000

puta.

BAR

Vršilac dužnosti komandira u

Službi zaštite i spašavanja Bar

Darko Vidaković ističe da će

spremno dočekati sezonu ka-

ko u gradu, tako i u naseljima.

Otvoreni supunktovi uOstro-

su i Virpazaru sa po jednim

vatrogasnim vozilom i po dva

vatrogasca, a obezbijedili su i

dežurstvouSutomoru.

- Lokalna uprava je obezbije-

dila sredstva za izvršavanje

redovnih aktivnosti, a uve-

dena je i pripravnost ope-

rativnih radnika, tako da

smo spremni za sezonu

- poručio je sagovornik

Pobjede.

U službi imaju ukupno

40 operativnih radnika

i sedam vatrogasnih vo-

zila što, prema njegovim

riječima, nije dovoljno.

-Narednegodini tražićemo

nabavku još nekoliko vozila.

Što se tiče opreme, možemo

reći da smo ušli u proceduru

nabavke opreme koja nam fali

a kupovina je predviđena

budžetomza ovu godinu – ka-

zao jeVidaković.

Prošle godine u Baru je bilo

bilo je 774 intervencije, od to-

ga 625 požara, a od januara do

junaove272,odčega123poža-

ra.

I.T.

BUDVA

Vršilac dužnosti komandira u

Službi zaštite i spašavanja

Budva-Petrovac Dragan Bo-

žovićzaPobjedukažedasusvi

članovi prošli 15-dnevnu obu-

ku koja, između ostalog, po-

drazumijeva gašenje šumskih

požara, gašenje, pretragu i

spašavanje u zatvorenimpro-

storijama, gašenje požara na

visini,spašavanjesavisina,da-

vanje prve pomoći. Priprema

se odnosila i na nabavljanje

opreme PP crijeva, mlaznice,

reducir spojke, prah, pijenila.

- Krčili smo prilaz protivpo-

žarnih puteva na nekoliko lo-

kacija uBudvi i Petrovcu – ka-

zao jeBožović.

U službi radi 45 vatrogasaca-

spasilaca i četiri službenika

operativnog dijela.

-Sezonskizapošljavamojoš18

vatrogasaca spasilaca. Imamo

13 specijalnih vozila, od toga

tri su tehnički neispravna. Po-

sjedujemotri pomoćnavozila,

dvije ,,lade“ i ,,mahindra“. Sta-

rost vozila je od deset do 40

godina, oko 70 odsto je starije

od dvije decenije – kazao je

Božović.

U fazi nabavke su, dodaje on,

dva specijalna vozila – naval-

no i za tehničke intervencije.

Božović naglašava da za na-

rednu sezonu planiraju da na-

bave dva specijalna vatroga-

sna vozila za šumske požare.

Prošle godine budvanski va-

trogasciimalisu694interven-

cije.

-Ove godine već smo imali 90.

Gasili smo 13 šumskih požara,

25požarauzatvorenom, imali

smo 26 akcija prilikompopla-

va, te isto toliko akcija spaša-

vanja prilikom saobraćajnih

nezgoda i požara na motor-

nim vozilima - precizirao je

Božović.

I.T.

HERCEGNOVI

Hercegnovska Služba zaštite i

spašavanja, kaže načelnik

Zlatko Ćirović, spremnije ne-

go ikada dočekuje ljetnju se-

zonu. Imaju 37 zaposlenih, od

toga su 34operativca.

- Posjedujemo sedam kamio-

na, koji su servisirani i stavlje-

ni u funkciju sa 30.000 litara

vode, kao i četiri mala vozila -

kazao jeĆirović.

Tokom prethodne godine na

području opštine bilo je 350

požara, anajugroženijasubila

područja Luštice, Orjena, De-

belog brijega.

- Prethodna godina bila je jed-

naodnajtežihumojojkarijeri,

a sudeći prema najavama me-

teorologa i ovo ljeto je sa poja-

čanim stepenom rizika. Zato

smo i realizovali brojne aktiv-

nosti kako bi tim rizicima

spremnijeodgovorili.Obilazi-

mo teren, mapiramo kritične

tačke.Donijeli smoplanaktiv-

nosti, na snazi je odluka o za-

brani loženja vatre na otvore-

nom, angažujemo dodatno

ljudstvo. Na kritičnim lokaci-

jama, Savinskoj dubravi, Orje-

nu, Borićima, Debelom brije-

gu i Bjelskim Kruševicama

angažovali smo čuvare koji će

pokrivati ta područja 24 sata

dnevno. U saradnji sa predu-

zećemVodovod i kanalizacija

prekontrolisana je kompletna

hidrantskamreža, a saKomu-

nalno-stambenim preduze-

ćem dogovaramo o čišćenju i

košenju uz puteve-kazao je

Ćirović.

Završen je tender za nabavku

zaštitne opreme, koja nije ob-

navljana dugi niz godina.

- Oprema koju koristimo je

potrošna i potrebno je stalno

obnavljati. Na sreću, imamo

razumijevanje lokalne uprave

koja nammaksimalno izlazi u

susret. Vrijednost nabavke je

30.000 eura i to je samo prva

faza nabavke nove opreme.

Nedavno jeTuristička organi-

zacija donirala šljemove za

BAR

-Željeznička infrastruk-

tura Crne Gore namjerava da

iskoristi dio sredstava zajma

Evropske investicione banke

za projekat rehabilitacije že-

ljezničke pruge Vrbnica – Bar

u Crnoj Gori na glavnoj pruzi

Beograd–Bar -objavljeno jeu

javnompozivu.

Kako je navedeno, planirana

je rehabilitacija pet predna-

pregnutih betonskihmostova

na toj dionici.

-Predviđeni suradovi ojačanja

stubova i temelja, ojačanja be-

tonskih nearmiranih lukova

karbonskim platnima, radovi

na rekonstrukciji pješačkih

staza,radovinasanacijiizaštiti

betonskihpovršinakaoimnogi

drugi – navedeno je u pozivu.

Period sprovođenja je 12 mje-

seci. Ponuđač, kako je objaš-

njeno, nemože imati minimal-

nisrednjigodišnjiobrtodosam

miliona eura na osnovu građe-

vinskih radova u posljednje tri

finansijske godine.

T. Č.

HERCEGNOVI

–UzaleđuKamenaradogrobljaCrkveSvete

Ane rekonstruisan jeput zahvaljujući inicijativi grupe građa-

na izMjesnogodboraDPS. Ukupno je rekonstruisano 140

metaraputa. Prvadionicaudužini od60metarauspješno je

završenauapriluove godine, zahvaljujući donacijamapredu-

zeća „Katunjanin“ i „Krušo“. Posao je jučeupotpunosti reali-

zovanbetoniranjemdrugedioniceudužini od80metara.

Ovajputpredstavljaznačajnulokalnusaobraćajnicuzakomuni-

kacijumještanaKamenara, kazao je IlijaAndrić izMODPS.

-Unarednomperioduplaniramododatneaktivnosti kojećebiti

usmjerene na razvoj našeg mjesta. Želimo da u svakodnevnoj

komunikaciji sa lokalnim stanovništvomustanovimo ono što je

posebno značajno i funkcionalno, i da na tome radimo. Građani

Kamenara to zaslužuju. Ovomprilikommožemo najaviti još je-

danprojekat koji će uskoro biti realizovan. To je izgradnja tribi-

na na sportskomterenuOsnovne škole „Orjenski bataljon“ - ka-

zao jeAndrić. PredsjednikOODPSSlobodanRadović istakao je

da će ta partija, iako ne vrši vlast u Herceg Novom, nastaviti da

shodnomogućnostima iubudućnostidajesvojdoprinosufunk-

cionisanju svihnaselja uHercegNovom.

Ž.K.

Herceg Novi

Otvorenprelaz

Kobila - Vitaljina

Početkom jula startuje Džip reli „Montenegro trophy“

OdNikšićapreko

planinadoBerana

TRODNEVNAAVANTURA:

Saprošlogodišnjeg relija

CEDIS

Radovi u

12 opština

Službe zaštite u primorskimopštinama spremne za

Ljudi i opre

3.000

intervencija imali su

vatrogasci uprimorskim

opštinama prošlog ljeta

U Budvi radi

45 vatrogasaca-

spasilaca a tokomsezone

zapošljavaju još 18. U

barskoj službi operativno je

angažovano 40, a uHerceg

Novom37. Svakodnevno

u Kotoru su pripravna

24 vatrogasca, a u

Tivtu 26

Željeznička

infrastruktura Crne Gore

Obnoviće

mostove

od Vrbnice

do Bara

Uredili put

dogrobljau

Kamenarima

Herceg Novi:

Akcija aktivista DPS-a