Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Hronika

stio vozilo pola godine i da ga

jeprodaosredinom2017.godi-

ne, alineznamkome.Znamda

sam išao da potpišem kupo-

prodajni ugovor, ali se ne sje-

ćamkako je izgledala osoba sa

kojom je ugovor potpisan. Ta

osoba je imala oko 30 ili 35 go-

dina, a ugovor je ovjeren kod

notara blizu Hrama - kazao je

svjedok.

OPTUŽBE

Lješnjak, Božović, Deletić i

Bojović juče su kazali da neće

do kraja postupka odgovarati

napitanja specijalnog tužioca.

Zbog stvaranja kriminalne or-

ganizacije, pokušaja ubistva i

nedozvoljenog držanja oružja

na optuženičkoj klupi su Mi-

lan Lješnjak, Podgoričanin

ĐorđijeBožović (27) i Beranci

Dejan Deletić (25), Aleksan-

dar Bojović (24) i Stefan Bale-

vić (25). StevanuStamatoviću,

kojeg je tužilaštvo označilo

kao organizatora ove petočla-

ne kriminalne grupe, sudi se u

odsustvu.

Za njimje u juluprošle godine

raspisana crvena Interpolova

potjernica i jedno vrijeme,

prema operativnim saznanji-

ma policije, boravio je uSrbiji.

Stamatovića,kojislovizavođu

ove kriminalne grupe, policija

dovodi u vezu sa škaljarskim

kriminalnimklanom.

Zeković, čiju je likvidaciju na-

vodno planirala Stamatoviće-

va grupa, blizak je kavačkom

kriminalnom klanu. Radojica

Zeković je iz zatvora, gdje slu-

ži sedamnaestogodišnju ka-

znu za dvostruko ubistvo i ra-

njavanje, izašao na vikend

odsustvo. On izdržava kaznu

zbog ubistva i ranjavanja u ba-

šti restorana „Jadranska stra-

ža“ u Budvi, septembra 2007.

godine. Tada su ubijeni Vladi-

mirRakočevićiAdalbertŠut,a

ranjeni Vladimir Janković i

Željko Janković.

M.L.

PODGORICA

–Osnovni sud

vratio jenadopunuoptužni-

cukoja jepodignutaprotiv

MilošaVidmara iNikoleVuj-

otića zbognedozvoljenogdr-

žanjaoružja i eksplozivnih

materija, potvrđeno jePo-

bjedi iz tog suda.

Tužilaštvo Vidmara i Vujotića

tereti da su tokom2017. godine

u Podgorici zajedno izradili i

držali eksplozivno oružje veli-

ke razornemoći, koje je polici-

ja pronašla 14. decembra 2017.

godine u automobilu kojim je

upravljaoVidmar.

Vujotić se dodatno tereti i za

nedozvoljeno držanje 17 ko-

mada municije koje je policija

pronašlaunjegovomstanupri-

likompretresa.

Na ročištu koje je održano

prošle nedjelje, na kojem se

razmatralaoptužnica, branilac

Vidmara, advokat Ratko Pan-

tović tražio je obustavu po-

stupkajerje,kakojekazao,nje-

gov branjenik svoj DNK na

eksplozivnoj napravi ostavio

kadajenazahtjevpolicijeizvu-

kao ispod sjedišta automobila.

Vujotić senašaopod lupomtu-

žilaštva nakon što su forenzi-

čari pronašli DNK tragove na

spoljašnjem i unutrašnjem di-

jelu eksplozivne naprave koja

je pronađena ispod sjedišta

okrivljenogVidmara.

Vidmar se nalazi u Zavodu za

izvršenje krivičnih sankcija, a

za Vujotićem je raspisana po-

traga.

M.L.

jaška grupa trebalo je da djelu-

je u dva pravca: da se likvidira-

j u p o j e d i n i p o l i c i j s k i

funkcioneriizNikšićaiPodgo-

rice, kao i da se eliminišu dvije

bezbjednosno interesantne

osobe, koje su duže na meti

ovog klana izKotora.

Dokazi protiv Radulovića i

njegovih „saradnika“ počeli su

da se nižu kada su uhapšeni

Zlatko Matanović iz Skadra i

Nikšićani Stefan Perović i De-

janVujović. Policija je kodnjih

pronašla određene predmete,

među kojima i eksploziv koji

je, kako se sumnja, bio namije-

njen za likvidaciju. Predočeni

su im dokazi i operativna sa-

znanja, što je osumnjičene

iznenadilo, a presudno za sa-

radnju bilo je upoznavanje sa

Krivičnim zakonikom, kojim

imprijete višegodišnje robije.

Tako je Dejan Vujović odlučio

da „progovori“ i upotpuni do-

kazni materijal istražitelja.

Njemu je dodijeljen status

svjedoka saradnika. On je, pre-

ma informacijama našeg lista,

ispričao kako se „našao“ uma-

fijaškomkrugunačijemčeluje

Radulović, pa i kako se prije

nekoliko mjeseci navodno

„osamostalio“.

Prema našim saznanjima,

istražitelji nemaju sumnje u

vjerodostojnostnjegovogiska-

za, jer je u nekoliko navrata

pružio informacije koje su već

operativno imali.

U narednim danima opsežne

istragebićepoznateuloge i za-

daci svihosumnjičenihkoji su,

na osnovu brojnih prikuplje-

nih dokaza, pripremali ozbilj-

nu akciju za izvršenje najtežih

krivičnihdjela.

A.G.-D.Đ.

a rokni“

Zekovića

noj za pripremanje deset likvidacija

Prema saznanjima Pobje-

de, juče je u okviru iste

akcije uhapšen još jedan

član kriminalne grupe

Radoš Petrušić.

U Centar bezbjednosti

Nikšić Petrušić je privo-

đen i 17. januara prošle

godine sa RankomRadu-

lovićem i RatkomMarti-

novićem zbog sumnje da

su nelegalno držali oružje

i municiju. Automobilom

u kojem je pronađeno

oružje upravljao je Petru-

šić. On i Radulović su

nakon saslušanja pušteni,

dok je protiv Martinovića

pokrenuta istraga. Tada

je policija oduzela pištolje

„glok“, „CZ“, pet okvira

za municiju, 71 komad

pištoljske municije i dva

pancira.

Petrušić je dvanaesta

osoba koja je uhapšena

u okviru akcije protiv ove

kriminalne grupe, dok se

za sinomRanka Radulovi-

ća još traga.

Uhapšen

Radoš

Petrušić

SaprivođenjaRadulovićauTužilaštvo

Radulović i još sedam

članova njegove grupe

juče su saslušani u

Specijalnomtužilaštvu

i nakon što sudali

izjave određeno im je

zadržavanje od 72 sata,

nakon čega će biti pri-

vedeni sudiji za istrage

Višeg suda uPodgorici

PODGORICA

–Specijalno

tužilaštvookončalo je istra-

guu slučaju„Telekom“ i po-

diglooptužnicuprotivbivših

čelnikaovekompanije–Mi-

odraga Ivanovića iOlega

Obradovića zbog sumnjeda

suzloupotrijebili službeni

položaj.

Ova istraga, druga u slučaju

„Telekom“, trajala je još od

2011. godine i, za razliku od

prethodne, rezultirala je op-

tužnicomitoprotivIvanovićai

Obradovića. Oni su kao sum-

njivi „označeni“ u novembru

2015. godine, kada je tužilaštvo

donijelo naredbu za sprovođe-

nje istrage.

Tada imje na teret stavljenoda

su, zloupotrebom službenog

položaja u privrednom poslo-

vanju, nezakonito sebi i drugi-

ma pribavili 2.300.000 eura.

Dvije i po godine kasnije podi-

gnuta je i optužnica koja je do-

stavljena Višemsudu u Podgo-

rici na odlučivanje. Krivično

vijeće će zakazati ročište na

kojem će razmatrati validnost

dokaza, koje je Tužilaštvo po-

nudilo.

Vijeće optužni akt može da

vrati na dopunu istrage, obu-

stavi postupak ili da potvrdi

optužnicu.

Ivanovićev i Obradovićev bra-

nilac, advokat ZoranPiperović

kazao je juče za Pobjedu da je

nezvanično čuo da je protiv

njegovih klijenata podignuta

optužnica, ali da je nije dobio.

- Optužnicu ću komentarisati

kada je dobijem. Očekivao sam

da tužilac odustane od gonje-

nja –naglasio jePiperović.

On je u ranijimizjavama za naš

list saopštio da su njegovi kli-

jenti kod tužioca ispričali da su

sve vrijeme koordinirali rad sa

Mađarima, da su dokumenta

zajedno potpisivali i da je sve

odobrila centrala Mađar tele-

koma. Piperović je tada nagla-

sio da je „to najbolji znak da je

sve rađeno transparentno“.

Crnogorski Telekomprodat je

2005. za 114 miliona eura Ma-

đar telekomu, koji posluje u

sastavuDojče telekoma.

Zbog toga što jeDojče telekom

imao svoju firmu u SAD, godi-

ne 2011. Američka komisija za

hartije od vrijednosti (SEC),

nakon istrage koju je vodila o

slučajuprivatizacijaMađar te-

lekoma, nagodila se sa ovom

kompanijomda plati 95 milio-

na eura kazne zbog, kako oni

tvrde, podmićivanja činovnika

uCrnojGoriiMakedonijiprili-

kom preuzimanja Telekoma u

te dvije zemlje.

SEC je potompokrenuo tužbu

protivdirektoraMađar teleko-

ma Eleka Strauba, Tomaša

MarvajaiAndrašaBaloga,alije

sudija Robert Salivan na nju-

jorškom Federalnom sudu

odustao u slučaju Crne Gore,

gdje je optužba bila zbog 7,4

miliona eura. Postupak je na-

stavljenzapodmićivanjeuMa-

kedoniji.

Istraguuovomslučajuotvorilo

je i mađarsko tužilaštvo 2009.

godine, ali optužnicanijepodi-

gnuta i predmet je zatvoren.

UCrnojGori prva istragaveza-

na za Telekom vođena je u pe-

riodu između 2005. i 2007. go-

d i ne , a odno s i l a s e n a

privatizaciju ovog preduzeća.

Utvrđeno jedanemaosnovaza

pokretanjebilokakvogpostup-

ka i predmet je 2007. zatvoren.

Priča o Telekomu ponovo je

aktuelizovana krajem 2011, od

kada je Crnogorski Telekom u

žiži, a istraga je vođena i u cr-

nogorskomparlamentu. Godi-

ne 2012. formiran je anketni

odbor i organizovano kontrol-

no saslušanje tokom kojeg je

ispitano 12 osoba.

Nekoliko mjeseci kasnije an-

ketni odbor Skupštini je pod-

nio samo tehnički izvještaj, jer

se članovi tog tijela nijesumo-

gli saglasiti o prikupljenim či-

njenicama.

K.K./M.Ž.

Podignuta optužnica protiv bivših čelnika Telekoma

Miodraga Ivanovića i Olega Obradovića

Piperović: Očekivaosam

daće tužilacdaodustane

Istragu u ovomslučaju otvorilo je i mađarsko tužilaštvo 2009.

godine, ali optužnica nije podignuta i predmet je zatvoren

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ranije je u januaru

2016. godine, gostujući u emisiji ,,U raljama života“ na TV

Atlas, kazao da se u ovom slučaju ne radi o privatizaciji Tele-

koma i konstatovao da mađarska kompanija nije pokrenula

bilo kakav postupak jer ne smatra da je oštećena.

Katnić je naglasio da se ni u jednom američkomdokumentu

ne pominju imena, već da su samo opisi.

- Naši prijatelji iz Amerike nijesu insistirali da se ispituje ovaj

događaj u pravcu i jednog imena, nego da se događaj kao

sam ispita od strane Tužilaštva i da se utvrdi da li je u tom

događaju involviran neko od građana Crne Gore, kao i da li

je neko od lica, koja su u nadležnosti krivičnog zakonodav-

stva Crne Gore, počinilo neko krivično djelo. Da se to razja-

sni – rekao je Katnić.

On je na pitanje novinarke kazao da se ne bave privatiza-

cijomTelekoma već ugovoromod 2.300.000 eura koji se

dogodio nakon privatizacije i da se zato pominje Mađar

telekom.

Katnić:Mađarinijesu

smatralidasuoštećeni

Odluka Osnovnog suda protiv optuženih za nedozvoljeno držanje oružja

OptužnicaprotivVidmara i

Vujotićavraćenanadopunu

ARHIVA POBJEDE

Ivanović i Obradovićdolazena sjednicuparlamentarnogodbora

SaprivođenjaLješnjaka