Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 20. jun 2018.

Hronika

BEOGRAD

- Siniša Milić, zvani Boške (44), pripadnik grupe

Filipa Koraća, koji slovi za člana zemunskog klana, ubijen je

juče oko 13 časova u Beogradu, kada je eksplodirao automobil

u kojem je bio sam.

Prema pisanju srpskihmedija, Milić je preminuo u stravičnim

mukama, što potvrđuju svjedoci, koji su ga čuli kako vrišti

zarobljen u automobilu.

,,Blic“ piše da je automobil eksplodirao dok je stajao na semafo-

ru i bio je prvi u redu.

Korać, za kojeg je Milić radio, je blizak škaljarskom klanu iz

Kotora, pa je za očekivati da srpski istražitelji traže odgovore i

od kolega iz Crne Gore.

Milić je bivši pripadnik Specijalnih antiterorističkih jedinica, a

hapšen je u Beogradu u novembru 2015. u slučaju praćenja

premijera Aleksandra Vučića. Tada je utvrđeno da je ukupno

osamputa tokom 24 sata zatečen u svom ,,audiju A8“ u blizini

Vučićevog stana.

C. H.

BERANE

–ProtivV. K. (47) izBeranapodnijeta jekrivičnapri-

java zbog sumnjeda jeUpravuza šumeoštetioza 54.300eura.

On je, kako se navodi u saopštenju policije, omogućio bespravnu

sječu velikog obima na lugarskom reonu – gazdinska jedinica Je-

lovica uopštini Berane.

-V.K.je

,sumnjase,odjunadodecembra2017.godine,neprijavlju-

jući u svojimizvještajima bespravnu sječu četinara i lišćara, priči-

nioštetuUpravi za šumeu iznosuodoko54.300eura–navodi seu

saopštenjupolicije.

C.H.

PODGORICA

–Ujednom

od tajnosnimljenihrazgovo-

rakoji su jučepreslušani na

suđenju šestočlanoj grupi,

koja se tereti zapokušaj li-

kvidacijeRadojiceZekovića,

čulo sekakodvojicaoptuže-

nihDejanDeletić i Aleksan-

darBojovićkomentarišuda

trebadanabave četiri kilo-

grama eksploziva razorne

moći.

- Kad ideš za Berane, treba mi

četiri kilograma onoga što si

mi slao, zelenoga? Imaš li ko-

ga… Isto plastični, nije PEK,

nego drugi TNT, to je sranje

obično, akoćešput daprobiješ

dobar je, razornamoć je ogro-

mna. Aj’ boga ti, kume, snajpe-

rom ga rokni, je li ti to kripto-

vani telefon. Jeste, kako ne.

Iscimaj se jer osta bez kuma –

bili su detalji razgovora izme-

đudvojice optuženih.

Na pitanje sutkinjeAneVuko-

vić da pojasne šta je značilo

,,snajperomgarokni“, optuže-

ni Deletić je kazao da je to nji-

hova „interna šala i crni hu-

mor“.

On je kazao i da je tražio četiri

kilogramaeksplozivajermuje

trebalo ,,neštoprivatno“.

U preslušanim razgovorima

moglo se čuti kako su trebali

da se sastanu ispred zgrade u

kojoj je živio Stevan Stamato-

vić, koji je u razgovorima

označen kao ,,drug“, zatim o

provodu u diskoteci ,,Bigl“, ali

i oMinji Šakoviću. Za Šakovi-

ća su dodali da je bio drug Sta-

matovića.

UrazgovoruStefanaBalevićai

Đorđa Božovića čulo se kako

razgovaraju da moraju do

zgrade.

,,Oli brzo,moramdo zgrade“?

,,Ajde, čekamte uMeGusto“.

Ovaj razgovorBožović jepoja-

snio time da su se dogovarali

da idudo zgrade Stamatovića.

Ujednomodrazgovoračulose

automatsko upozorenje ope-

rateradaBožović ima34centa

na računu.

Jedan od branilaca, advokat

ZoranPiperović prokomenta-

risao je da je ,,neobično kako

jedan član kriminalne organi-

zacije ima 34 centa na raču-

nu“.

MOTOROLA

U razgovoru Đorđa Božovića

saMarkomŠofrancemčulo se

da razgovaraju o izvjesnom

,,gospodinu“.

,,Noćas sam zauzet do 12 i po

– jedan. Ako bi imao vremena,

mene jezvaogospodiniz loka-

la, znaš li nešto o tome“?

Optuženi Božović je, odgova-

rajući na pitanje sutkinje Vu-

ković, pojasnio da ne zna ko je

,,gospodin“ koji se pominje u

razgovoru.

U jednomod preslušanih raz-

govora čulo se kako osumnji-

čeni za razgovore koriste mo-

torole.

,,Upali motorolu, ona je puna,

no je on zaboravio da je pone-

se“.

Odgovarajući napitanjesutki-

nje Vuković, Božović je kazao

da je razgovaraosaoptuženim

Lješnjakom.

- Imali smo dvije motorole i

Balević je zaboravio da je po-

nese. Ja samgapozvaodapro-

vjerim je li motorola puna jer

je stražario ispred zgrade Sta-

matovića –dodao jeLješnjak.

Na jučerašnjem suđenju svje-

dočio jeMilisav Bulatović. On

je kazaoda je izmedija saznao

da je ispod ,,golfa 5“ bio po-

stavljeneksplozivkojimjetre-

balo da se likvidira Radojica

Zeković krajem maja prošle

godine.

Bulatović je ispričao da je vo-

zilo ,,golf 5“ prodaoprije godi-

nu i po rođaku IgoruBulatovi-

ću.

- Mislim da je naš rođak kori-

PODGORICA

–Nikšićanin

RankoRadulović (58), koji se

tereti zaučešćeuplaniranju

deset likvidacija, pod istra-

gomjebosanskih istražitelja

koji gaoptužujuza ratne zlo-

činepočinjenedevedesetih

godinauFoči – saznajePo-

bjeda.

Bosansko tužilaštvo dostavilo

je informacije kolegama iz Cr-

ne Gore o ratnim zločinima,

prema kojima je, kako se osno-

vano sumnja, Radulović na te-

ritoriji Bosne i Hercegovine

prije 28 godina počinio ratne

zločine.

MEĐUNARODNA

SARADNJA

Kakonamjenezvanično saop-

šteno, postoji mogućnost da

bosanske vlasti ustupe pred-

met našimpravosudnimorga-

nima. Radi se o dokumentima

u kojima dvije žrtve optužuju

Radulovića za silovanja i mu-

čenja.

Bosanske vlasti formirale su

predmet, i o tome obavijestile

crnogorsko tužilaštvo, da je

Radulović označen kao osoba

koja je učestvovala u ratnim

dešavanjima. Sve informacije

dostavljene su putem među-

narodne saradnje i narednih

dana biće poznato više detalja.

Ranko Radulović uhapšen je u

ponedjeljaksabratanićemSte-

fanomRadulovićem (22) i ro-

đakom Lukom Radulovićem

(24), teRatkomMartinovićem

(38),DarkomVickovićem(38),

NikolomMandićem (20) i dr-

žavljanimaBosne iHercegovi-

ne Nenadom Luburom (52) i

Radojem Preradovićem (54).

Oni se terete da su članovi kri-

minalne organizacije koja je

pripremala najteža krivična

djela.

Juče su saslušani u Specijal-

nom tužilaštvu i nakon što su

dali izjave određeno im je za-

državanje od 72 sata, nakon

čega će biti privedeni sudiji za

istrageVišeg suda uPodgorici.

Svi osumnjičeni su negirali

krivicu. Radulović se prilikom

privođenja, kao i prilikom jed-

nog ranijeg privođenja, obra-

tio novinarima uz poruku:

„Evo vam viktorija, pobjeda“,

pokazujući dva prsta.

Osim ovih teških optužbi, Ra-

duloviććemoratidaobjasnida

li je jednommediju u više na-

vrata plasirao dezinformacije

o tragičnom događaju koji je

zadesio porodicu Bečanović, s

ciljem da nanese štetu pojedi-

nim policijskim funkcioneri-

maislužbenicima,dovodećiih

uvezusanekimnavodnimkri-

vičnimdjelima.

DJELOVANJE

Dobro obaviješteni izvori iz

istrage tvrde da su hapšenjem

Radulovića i njegovih saradni-

ka Specijalno tužilaštvo i Spe-

cijalni policijski tim spriječili

djelovanje organizovane kri-

minalne grupe koja je imala

konekcije i van granica Crne

Gore.

Operativna saznanja, ali i raz-

mjena informacija sa regional-

nimbezbjednosnim službama

ukazujudajegrupadogovorila

likvidacije po nalogu bosova

škaljarskog klana.

Kao vođe škaljarskog klana u

policijskim evidencijama su

označeni Igor i JovicaVukotić,

za koje se sumnja da su napu-

stili CrnuGoru.

Prema nalazima istrage, mafi-

,,Aj’ boga ti, kume, snajperom

Preslušani tajno snimljeni razgovori na suđenju optuženima za planiranje likvidacije Radojic

BUDVA

–DanilovgrađaninN.L. (32)uhapšenjeuBudvi jer jeu

njegovomvoziluprilikompretresapronađeno46gramaheroi-

na.

Usaopštenjupolicijenavodisedajedrogabilaupakovanaudvijepvc

kesiceodpo42,4grama i 3,4grama.

-DaljimpregledomtorbiceN. L. pronađena su trimobilna telefona,

dvije SIMkartice i 240 eura za koje se sumnja da su stečene proda-

jomdroge–navodi seusaopštenjupolicije.

Osumnjičenomsenateretstavljadajepočiniokrivičnodjeloneovla-

šćenaprozvodnja, držanje i stavljanjeupromet opojnihdroga.

C.H.

NASTAVAK POLICIJSKE OPERACIJE:

Novi detalji o grupi osumnjič

Radulović

pod istragom

i zbog ratnih

zločinauFoči

JOŠ JEDNA SUROVA LIKVIDACIJAU

BEOGRADU:

U eksploziji stradao SinišaMilić

Ubijensaradnik

FilipaKoraća

U Budvi uhapšen Danilovgrađanin

Beranac osumnjičen za zloupotrebu položaja

Zaplijenjeno46

gramaheroina

Bespravnasječašume

koštala54.300eura

Bosanske vlasti formirale su predmet, i o tome

obavijestile crnogorsko tužilaštvo, da je Radulović

označen kao osoba koja je učestvovala u ratnim

dešavanjima u BiHpočetkomdevedesetih. Sve

informacije dostavljene su putemmeđunarodne

saradnje i narednih dana biće poznato više detalja

Privođenjeosumnjičenih

BLIC.RS

ILUSTRACIJA