Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Društvo

PODGORICA – AntenaM

objavila je u tri nastavka

podatke onevladinimorga-

nizacijama imedijskimkuća-

ma koje su „povukle“ najviše

novca iz kase Evropske

unije, uperiodu 2007-2016.

Neočekivano, Delegacija EU

u Podgorici pokazala je mini-

mum kooperativnosti prema

zahtjevu Antene M za uvid u

cjelokupnu dokumentaciju

o nosiocima grantova, izno-

sima i sadržini finansiranih

projekata, iako je ambasador

Aivo Orav obećao potpunu

otvorenost.

ODGOvOR

Uostalom, transparentnost je

standard na kojemEU insistira

i stavljanje podataka na uvid

novinarima trebalo bi da se

podrazumijeva.

Na adresi, koju nam je činov-

nik Delegacije proslijedio, bilo

je obilje zbunjujućih stavki:

samo ime ili prezime srećnog

dobitnika i iznos... i to kapita-

lan?!

U tabelama koje je na portalu

objavila Antena M, a u koje

je uvid dobila od Delegacije

EU, navodi se ime korisnika

novca, zatimbroj deponenata,

dok u tabelarnomprikazu

AntenAM:

Delegacija EU u Podgorici i dalje taji podatke o nosiocima grantova

Oravnećedaotkrije

identitet „pojedinaca“

Ko je „pojedinac“ i

čime je zavrijedio

grant od preko

300 hiljada

eura, Aivo Orav

nije smatrao

potrebnimda

pojasni?!

Crnogorskoj

javnosti ostaje

da pogađa što

je standard

transparentnosti

EU: ono što

njeni zvaničnici

pričaju ili ovo što

čine?

SjedišteDelegacijeEUuPodgorici

AivoOrav

pod stavkom - udio koji prima

korsnik nema iznosa, već je

naveden samo ukupan iznos u

posljednjoj stavci tabele.

U jednoj od tabela navodi se

da je Centralna banka Crne

Gore dobila 21.350 eura,

Udruženje „Djeca prije svega“

– 14.158 eura, DOO za istraživa-

nje, marketing i medije Ipsos

stratedžik plus – 37.475... U

toj tabeli je, pod stavkom ime

korisnika navedeno prezime

Drljević, a pod stavkomo broju

deponenata piše – 2, a iznos

koji je dobio izvjesni Drljević je

čak 324.940 eura?!

Strpljivo smo, navode iz

Antene M, čekali pojašnjenja

iz Delegacije, da bi, nakon

dvije sedmice, dobili odgovor

u jednoj rečenici: radi se o

pojedincu?! Ko je „pojedinac“

i čime je zavrijedio grant od

preko 300 hiljada eura, Aivo

Orav nije smatrao potrebnim

da pojasni?!

Crnogorskoj javnosti ostaje da

pogađa šta je standard transpa-

rentnosti EU: ono što njeni zva-

ničnici pričaju ili ovo što čine?

U tabelama koje su objavili

u nastavku ima još nekoliko

„pojedinaca“ koji su od 2007.

do 2016. dobili novac od EU.

Izvjesni Božović koji je dobio

611 eura, zatimBulajić – 8.160

eura, jedan od pojedinaca vodi

se samo kao Dejan, a dobio je

12.281 euro, Dragović - 7.843

eura, izvjesni Manojlović dobio

je 311 eura, Medenica - 1.765

eura. Izvjedni Milić dobio je

od EU 5.590, Milošević – 1.844,

Mugoša – 5.825, Pavićević sa

jednimdeponentom – 19.970,

Radanović – 2.832, Spalević –

10.696, Stanišić – 2.064, Vojnić

– 5.483, Božović – 611, Bulajić

– 8.160, te Jovanović – 19.999 i

Krivokapić takođe 19.999.

IstRAžIvAnjE

Antena M početkom juna

objavila je serijal tekstova o

grantovima koje su nevladine

organizacije i mediji dobili od

Evropske unije u periodu od

2007. do 2016. godine.

Ukupan iznos grantova što ih

je EU podijelila u tomperiodu

premašuje 280miliona eura.

Antena M objavila je i ukupne

iznose koje su dobile pojedine

NVO i mediji, uz napomenu da

su neki zaradili i više s obzirom

na to da nijesu računali iznose

manje od 20.000 eura.

Listu na osnovu pojedinačnih

grantova, dobijenih tokom

analiziranoga perioda, predvo-

di Fors Montenegro fondacija

za razvoj sjevera Crne Gore sa

1.465.531 eura, a odmah iza njih

je Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) - 1.253.256

eura, te Omladinski kulturni

centar Juventas – 1.084.553

eura i Asocijacija za demokrat-

ski prosperitet - Zid - 1.060.082

eura. Inicijativa mladih za ljud-

ska prava dobila je – 974.212

eura. Inicijativa mladih dio je

NVO Građanska alijansa Borisa

Raonića, u sklopu koje je i NVO

35 mmDarka Ivanovića kojoj

je, takođe, pripao značajan

dio „evropskog kolača“. Na

spisku su i Fond za aktivno

građanstvo Fakt fondacija -

677.000 eura, Humanitarna

organizacija Caritas Barske

nadbiskupije – 672.614 eura,

Centar za inicijative iz oblasti

održivog turizma Podgori-

ca - 524.030 eura, Centar za

razvoj nevladinih organizacija

(CRNVO) – 564.262 eura, Cen-

tar za građansko obrazovanje

(CGO) - 518.708 eura, Centar za

monitoring (CEMI) – 479.796

eura, Evropski pokret u Crnoj

Gori - 411.217 eura, Centar za

demokratiju i ljudska prava

(CEDEM) - 304.956 eura.

Medije predvodi Javni ser-

vis – RTCG sa 199.825 eura, a

odmah za njima je i TV Vijesti -

130.763 eura. Monitor je dobio

93.496 eura, a Radio Bijelo

Polje - 49.843 eura, dok je

Antena M dobila 9.900 eura.

Antena M izračunala je i kojih

su 10 NVO i medija uključeni

u najplaćenije zajedničke pro-

jekte od 2013. do 2016, kada su

partnerska apliciranja za gran-

tove postala dobitni model.

Napomenuli su da su to ukupni

iznosi grantova, jer u Delegaciji

EU u Podgorici nijesu izašli u

susret njihovom zahtjevu da

imdostave podatke o tome

kako je novac podijeljen izme-

đu partnera u zajedničkom

projektu.

Prvi je Juventas - 1.495.462

eura, CEDEM - 1.195.305 eura,

CGO - 1.004.115, CEMI - 728.140,

Centar za inicijative iz oblasti

održivog turizma Podgorica -

529.374 eura, Centar za zaštitu

potrošača (CEZAP) - 512.954,

MANS - 491.358, Akcija za

ljudska prava (HRA) - 464.905,

Bonum association - 444.324

eura i Fors Montenegro -

367.112 eura.

Međumedijima prvi je Centar

za istraživačko novinarstvo

Crne Gore (predsjednica Milka

Tadić-Mijović) - 521.315 eura,

Radio Bijelo Polje - 206.160

eura, TV Vijesti - 124.500, RTCG

- 49.888 eura, Daily Pres (dnev-

ni list Vijesti) - 40.000 eura i

Portal Analitika - 36.903 eura.

EU je u projekte od 2007. do

2016. investirala - 280.108.977

(dvije stotine osamdeset milio-

na stotinu osamhiljada devet

stotina sedamdeset sedam

eura)!!! Samo u izbornoj 2016.

skoro 120miliona?!

Priredila:

K. K.

Azmont produžio rok za stipendije do 24. juna

Zapet

studenata

36.000eura

PODGORICA

–Kompanija

Azmont investments, koja

trećugodinuraspisujekon-

kurs za stipendijski program

za studijeMeđunarodnog

hotelijerstva imenadžmenta

naUniverzitetuDonjaGori-

ca, produžila je rokzaprija-

vudo24. juna, saopštila je

menadžerka zamarketing i

komunikacijeuovoj kompa-

niji AdrijanaHusić.

- Azmont investments će ove

godineizdvojiti36.000euraza

pet uspješnih stipendista. Vri-

jednost stipendije trenutno

iznosi 2.400 eura po akadem-

skoj godini, odnosno 7.200 eu-

ra po stipendisti. Trajanje sti-

pend i j e j e t r i god i ne i

stipendija se odnosi isključivo

na akademske studije za me-

đunarodno hotelijerstvo i me-

nadžment na UDG-u – ista-

knuto je u saopštenju. Studije

zameđunarodnohotelijerstvo

na UDG-u, kako je istakla Hu-

sić, rade se po licenci francu-

ske škole Vatel koja je 2016.

godine proglašena najboljom

školom u oblasti međunarod-

nog hotelijerstva i menad-

žmenta.

- Ono što ove studije razlikuje

od drugih jeste praktičan rad

koji studenti prolaze pored

predavanja i ispita. Tokom ci-

jelih studija, studenti uče kako

da implementiraju teoretsko

znanje u praksi. Dodatno, po-

red prakse koja se radi u reno-

miranim ugostiteljskim insti-

tucijama u Crnoj Gori, naši

studenti će je obavljati i u

Americi, Španiji, Estoniji i

Grčkoj gdje će sticati znanja i

vještine potrebne za ugosti-

teljstvonajvišegnivoa–nagla-

sili izAzmont investmentsa.

Pozavršetkustudija,bečelori/

ili master programa, kako je

napisano u saopštenju, stu-

denti će dobiti evropski pri-

znatudiplomumeđunarodnih

studija.

Prednost imajumladi izBoko-

kotorskogzaliva i opštineHer-

cegNovi.

J.B.

Odbor prihvatio izvještaj Agencije za zaštitu ličnih podataka

Zloupotreba slobodnog

pristupa informacijama

PODGORICA

-Agencija za

zaštitu ličnihpodataka i slo-

bodanpristup informacija-

maprošle godinedonijela je

3.880odlukauvezi slobod-

nogpristupa informacijama

i to je svjetski rekord, saop-

štio jepredsjednikSavjeta

AgencijeMuhamedĐokaj.

On je na sjednici Odbora za

ljudska prava i slobode, koji je

razmatrao izvještaj o stanjuza-

štite ličnih podataka i u oblasti

pristupa informacijama za

2017. godinu, rekao i da je toliko

odluka bilo u prethodne tri go-

dine. Upozorio je da je odpolo-

vine 2016. godine prisutan fe-

nomen zloupotrebe slobodnog

pristupa informacijama, „za

kojisuadvokatipronašlinajbo-

lji mogući način da poharaju

budžet države“.

-OvelikojuspješnostiAgencije

govori činjenica da je Upravni

sud potvrdio preko 90 odsto

odluka - kazao je Đokaj, preni-

jela jeMina.

On je kazao da postoji veliki

broj inicijativa za podnošenje

zahtjeva za pokretanje prekr-

šajnih postupaka protiv odgo-

vornih lica u državnim organi-

ma zbog nedos t av l j an j a

traženih informacija Savjetu

Agencije.

Đokaj je apelovao na poslanike

da što hitnije izmijene Zakon o

slobodnom pristupu informa-

cijama, kako bi se usaglasio sa

drugimsistemskimzakonima.

- Potrebno je zloupotrebu pra-

va na slobodan pristup infor-

macijama definisati pomodelu

evropskih zemalja i troškove

postupka kako bi se blokirala

mogućnost advokatima da ko-

ristemanjkavosti ovogzakona i

nanose ogromne troškove dr-

žavnombudžetu - kazao jeĐo-

kaj. On je kazao daMANS, ali i

fizička lica koja su u saznanju

da se dobro može zaraditi pre-

koZakonaoslobodnompristu-

pu informacijama, sve češće

podnose zahtjeve za dobijanje

informacija koje nijesu od jav-

nog značaja.

Članovi Odbora supohvalili iz-

vještaj o stanju zaštite ličnih

podataka i u oblasti pristupa

informacijamaza2017.godinui

ocijenili da je rad Agencije sve

bolji. Odbor je jednoglasno po-

držao izvještaj.

R.D.

Sa sjednice

Đokaj je kazaoda

MANS, ali i fizička lica

koja suu saznanjuda se

dobromože zaraditi pre-

ko Zakona o slobodnom

pristupu informacijama,

sve češće podnose

zahtjeve za dobijanje

informacija koje nijesu

od javnog značaja