Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 19. jun 2018.

Društvo

KOSOVSKAMITROVICA/

NOVIPAZAR/PRIŠTINA

-

Tokomdosadašnjih šestmi-

sijamitrovičkih, novopazar-

skih i prištinskih

humanitaraca, obilazaka če-

tiri najveća emigrantska

kampana granici Turske i

Sirije, zatimtri umeđupoja-

suBugarske iMakedonije i

dvana „ničijoj zemlji“ izme-

đuGrčke i Albanije,misio-

nari su se srijetali sađecomi

ženama, državljanima goto-

vo svihbalkanskihzemalja.

Procentualno,mali broj je pri-

stajao na njihove usluge

(„transferisano“ je, prema po-

sljednjimpodacima od subote

9. juna, ukupno osmoro đece i

šest žena), ali je locirano još

petnaestorođecedobi između

sedammjeseci i 11 godina i de-

vet žena. Riječ je o državljani-

maBosne, Srbije, Kosova,Ma-

kedonije, Albanije, a jedna

majka, sa sedmomjesečnom

bebomipetogodišnjimsinom,

slovenačkog je državljanstva.

LOCIRANJE I

IDENTIFIKACIJA

- Lociranje smatramo značaj-

nim jednako kao da smo ih iz-

bavili iz bijede migrantskih

nazovikampova–pričaAlme-

dina K. misionarka iz južnog

dijelaKosovskeMitrovice,ko-

ja je, sa trogodišnjimkćerkom

uspjela da se prije nešto više

odgodinu i po, poduslovima o

kojima nije željela da govori,

preko Turske, Bugarske i Ma-

kedonije, domognezemljepo-

rijekla.

Prema njenom svjedočenju,

uzlociranjekampovaukojima

borave, od izbjeglih su pribav-

ljeni svi relevantni podaci, po-

čev od identifikacije, pa do

adresa najbliže rodbine, tako

da su se u spašavanje mogli

uključiti članovi familija i or-

ganizacija kojima će više vje-

rovati. Pojedine majke nijesu

pristajale ni na tu vrstu „uslu-

ga“, uporno insistirajući da

ostanu anonimni diomigrant-

skihkolona, sanadomdaćena

taj način lakše i sigurnije stići

doželjenihzapadnoevropskih

destinacija.

CRNOGORSKE

DRŽAVLJANKE

Ni u jednoj od pomenutihmi-

sija, niti identifikovanih sku-

pinanijebilo,međutim, ni jed-

nog đeteta i žene - povratnika,

sa crnogorskim državljan-

stvom. Sa CrnomGorommo-

gla se eventualno dovesti u

vezu sada već dvadesettrogo-

dišnjaLejlaB, bivšamaturant-

kinja novopazarske Medrese,

koja je u Siriju otišla prije pet i

po godina i o čijoj je sudbini

Pobjeda pisala u nekoliko na-

vrata. Njeni roditelji su imali

crnogorsko državljanstvo, ali

su početkom 1993. emigrirali i

već 27 godina žive i rade u

Frajburgu, uNjemačkoj.

O ostalim državljanima Crne

Gore sandžački i kosovski vjer-

ski humanitarci ne znaju ništa.

Nakon prošlogodišnje oktobar-

ske misije, rođak izvjesne

Almedine R. kontaktirao je sa

ElmomĐ. kontroverznom ko-

sovskommisionarkom, dopu-

tovao uPrištinu i objasnio da se

radi o majci dvoje đece, inače

šerijatskojženiizvjesnogDauta

M.očijojsesudbinineznaništa

još od januara 2016. godine.

Ostaviojekontakt-elektronsku

adresu, ali sevišenikadanije ja-

vio, a adresa je van funkcije.

„SLUČAJ“ALMEDINER.

No, ida je i sakomunikacijama

bilo sve u redu, Elma ne bi

Almedininog rođaka mogla

ohrabriti naročito dobrim vi-

jestima. Ni u jednomod do sa-

da obilaženih emigrantskih

kampova u graničnim i među-

graničnim zonama Turske,

Bugarske, Makedonije, Grčke

i Albanije, nije identifikovana

nijednacrnogorskadržavljan-

ka, pa ni Almedina sa dvije

šćeri. Ni uvidi u evidencije

akreditovanih terenskih iza-

slanstava referentnih među-

narodnih humanitarnih orga-

nizacija, a prije svih - Crvenog

polumjeseca, nijesupomogli.

Prema višegodišnjim istraži-

vanjima Pobjede, u Siriji su,

pored Almedine R, sa dvoje

đece, još i Amine H. sa dvoje

đece, Adela R. (sestra čuvenog

IbraK) sa jednimđetetom, za-

tim Samra H. sa dvoje đece,

Ines C, kao i Emina B. sa jed-

nim đetetom i Almina K. sa

trojeđece(trećejerodilaujed-

nomoddžihadističkihkampo-

va na teritoriji takozvanog ka-

lifata, nekolikomjeseci poslije

pogibije šerijatskogmuža).

Što te, uglavnom veoma mla-

de, žene (najstarija je Almina

K. sa 37, a najmlađa Amine H.

koja će krajem septembra

imati 25godina) „motiviše“da

njihov izbor puta i dalje bude

stradalnički, zbilja je neobjaš-

njivo.

R. TOMIĆ

PODGORICA

–Predsjednik

Srpskognacionalnog savjeta

MomčiloVuksanović zatra-

žio jeodombudsmanaŠuć-

kaBakovićadaprimi dele-

gacijuoveorganizacije, jer

želi da gaobavijesti o ,,ne-

podnošljivomodnosudr-

žavnih institucijaprema

srpskomnarodu“.

Vuksanović je u otvorenompi-

smu, koje je poslao Bakoviću,

istakao da Srpski nacionalni

savjet, koji pokušava preko in-

stitucija sistema da obezbijedi

ravnopravanstatussrpskogna-

roda uCrnoj Gori i njegovu za-

štitu od ,,galopirajuće asimila-

cije“,zabrinjavadiskriminacija

premaovomnarodu. Pomenuo

je da je neprihvatljivo što je u

potpunoj blokadi Fond za za-

štitu i ostvarivanje manjinskih

prava, koja je nastupila nakon

donošenja Zakona o ljudskim i

manjinskim pravima u maju

2017, akoji jošnije implementi-

ran. Negodovao je i zbog toga

što se ne primjenjuju srpski je-

zik i ćiriličnopismo.

N.Đ.

PODGORICA

–Crveni krst

CrneGoreorganizovao je

tokomvikenda46. državno

takmičenjeupružanjuprve

pomoći ukojemjeučestvo-

valo 11 opštinskihorganiza-

cija sa 10ekipapodmlatka i

sedamekipaomladine, ana

smotri jeučestvovaloviše

od200 takmičara, saopšte-

no je izCrvenogkrsta.

Najbolje rezultate u kategoriji

podmlatka ostvarile su ekipe

prve pomoći Opštinske orga-

nizacije Danilovgrad, koja je

osvojila prvomjesto, Osnovne

škole „SavoPejanović“ izPod-

gorice, koja jenadrugommje-

stu, te Opštinske organizacije

Crvenog krsta Budva, osvojila

trećemjesto.

U kategoriji omladine prvo

mjesto osvojila je ekipa Struč-

nemedicinske škole izPodgo-

rice, Opštinske organizacije

CrvenogkrstaBudva, ana tre-

ćemmjestu se našla ekipa Or-

ganizacija Crvenog krsta pri-

jestoniceCetinje.

- Za tri prvoplasirane ekipe u

obje kategorije suobezbijeđe-

ne nagrade - pehari, medalje i

priznanja, kao i pokloni, dok

su sve ekipe dobile zahvalnice

–kazali su izCrvenog krsta.

Takmičari su, kako je navede-

no u saopštenju, znanja i vje-

štine pokazali na radnim i za-

bavnim poligonima, koji

prikazuju realne životne situ-

acije u kojima je poznavanje

prve pomoći dragocjeno, kao

što su saobraćajne i masovne

nesreće, nezgode na plaži,

sportski događaji.

- Ovaj oblik rada Crvenog kr-

stajeveomavažan,posebnosa

aspekta pripremljenosti sta-

novništva za djelovanje u pri-

rodnim nesrećama i drugim

vanrednim stanjima, kao i za

pružanje prve pomoći i samo-

pomoći u saobraćajnim i dru-

gim vrstama nezgoda – istakli

su iz ove organizacije.

J. B.

šenje ističe u petak

io

a

tnik

Dnevnik

izaJu-

tarnji

program.

Toćedabu-

de vrhunski

uređeno. Taj

posao radi jedna

poznata agencija iz

Italije, ali nemogudaotkri-

vamdetalje - kazao je Šundić.

On je naveo da će na narednoj

sjednici Savjeta Javnog servisa

saopštiti još noviteta, a daće i

prijedloge kako da se poboljša

Programsko-produkcioniplan

Televizije Crne Gore kojim

članovi Savjeta nijesu bili za-

dovoljni.

Prema našim saznanjima, na-

rednasjednica togtijelaodrža-

će se uponedjeljak, 25. juna.

K. JANKOVIĆ

Đurović

opet

organizuje

protest

Nevladina organizacija

Media centar, kojom

rukovodi razriješeni član

Savjeta RTCG Goran

Đurović, i koja se pojavila

ubrzo nakon njegove

smjene, a u fokusu joj je,

makar za sada, isključivo

Javni servis, organizo-

vaće u četvrtak protest

ispred zgrade RTCG

zbog, kako su naveli,

nezakonitog i politički

motivisanog razrješenja

direktora Televizije Vla-

dana Mićunovića.

Oni su i nedavno organi-

zovali protest pred zgra-

domRTCG, kada je smi-

jenjena generalna direk-

torica Andrijana Kadija,

ali je bilo svega nekoliko

desetina, uglavnom akti-

vista NVO sektora.

DOMAĆAPROIZVODNJA

Govoreći o domaćoj proi-

zvodnji, iz Uprave su namka-

zalidajekontrolaproizvodnje

istavljanjauprometživinskog

mesa sprovedena u skladu sa

utvrđenim planom službene

kontrole i programima moni-

toringa na određene parame-

tre bezbjednosti.

-Klanježivinekojasestavljana

tržište vrši se u odobrenim

objektima za klanje pod nad-

zorom ovlašćenih veterinara

koji vrše pregled živine prije

klanja i pregled nakon klanja.

Pored veterinarskog pregleda,

vršeseidodatnalaboratorijska

ispitivanja živine 15 dana prije

klanja, azatimtrupovazaklane

živine kako bi se laboratorij-

skim ispitivanjima potvrdilo

odsustvo određenihpatogenih

bakterija - pojasnili suoni.

Naglasili su i da isti uslovi pro-

izvodnje i stavljanja na tržište

važe za sve proizvođače izCr-

ne Gore, kao i za one iz zema-

lja Evropske unije. Na potro-

šačima je, kako su rekli, da

sami izaberu proizvode koje

će kupiti.

K. J.

PilećemesouCrnoj Gori bezbjednozaupotrebu

Povodi:

Zašto su đeca i žene u Siriji, a državljani su Crne Gore, van

domašaja balkanskih humanitarnihmisija

Neobjašnjiv izbor

stradalničkogputa

U izbjegličkimkampovimani tragaodcrnogorskihdržavljanki

Ni u jednomod do

sada obilaženih

emigrantskih

kampova u

graničnim i

međugraničnim

zonama Turske,

Bugarske,

Makedonije, Grčke

i Albanije, nije

identi kovana

nijedna crnogorska

državljanka

Održano 46. državno takmičenje ekipa Crvenog krsta u pružanju prve pomoći

Prvamjesta za timove iz

Danilovgrada iPodgorice

SIMULIRALI STVARNESITUACIJE:

Sa takmičenja

Srpski nacionalni savjet traži

sastanak sa ombudsmanom

Žale se na

diskriminaciju

Novi direktor

ima zakonsko

pravo da imenuje novog

urednika Prvog, Drugog i

Satelitskog programa. To su

svemjesta za koja je potreban

konkurs – kazao je za

Pobjedu v.d. generalnog

direktora Božidar

Šundić

VladanMićunović

ZgradaRTCG